ZÁPIS ZE SRPNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2023

Dana Dvořáková | 25.08.2023

Čtvrtek, 24. srpna 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

 

Výkonný výbor (VV):               Jiří Hýža (JH), Petra Kafková (PK), Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl (PP), Martin Soušek (MS), Radim Vašík (RV)

 

Omluveni:                               Štěpán Novotný (ŠN)

 

Generální sekretář ČSJ:         Dana Dvořáková (DD

 

Kontrolní komise:                    Jiří Bobek (JB) od 12:25

 

Hosté:                                      Eva Skořepová (ES)

 

 

Výkonný výbor ČSJ bere na vědomí, rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka vyplatit reprezentantům 3. zálohu budgetu dle tabulky za předpokladu, že budou 1. a 2. záloha zcela vyúčtovány.

 

 

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

Zápis z červencového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. JH informoval, že dne 21. 8. 2023 byla předsedou ČSJ podepsaná doložka ke smlouvě na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla, pojištění je sjednáno na následující limity plnění: pro pojištění lodí 29er v majetku ČSJ ve výši pojistného krytí 165 mil. Kč na zdraví a majetek, ve výši 165 mil. Kč pro škody na věci a ve výši 80 tis. Kč pro jinou újmu na jmění. Dále dne 7. 8. 2023 podepsal předseda ČSJ rámcovou smlouvu na cestovní pojištění pro členy ČSJ. JH také informoval, že se aktuálně prověřuje uzavření rámcové smlouvy na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla členů ČSJ (s podmínkami, jako má aktuálně přímo ČSJ) a dále automatizovaný způsob předávání informací, automatizace přeposílání pojistného, dokumenty s podmínkami pro pojistníky atd. tak, aby mohlo probíhat uzavírání cestovního a pojištění lodí pro členy ČSJ na webu ČSJ.

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol vypuštěn. Kluby ČSJ budou průběžně informovány na jednáních komise klubů.

 

K úkolu 22-24 (Průběžně předkládat VV návrhy oslav 130 let jachtingu v Čechách):

Úkol splněn. ES informovala, že je připravené slavnostní zahájení oslav 130 let jachtingu v Čechách a slavnostní večer oslav. Dále je připravené hudební vystoupení několika skupin mladých jachtařů, dva koncerty a barmanská show. Ceny pro závodníky jsou připravené v hodnotě cca 200 tis. Kč. Program oslav je zde:

https://www.mcrmladeze.cz/_files/ugd/fb8a99_a336f95b28bb4a34a378df6e8180ab7a.pdf

 

K úkolu 23-09 (Vyplatit členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva schválené příspěvky na základě zaslaného vyúčtování příspěvku):

Úkol trvá. MS informoval, že vyplácení příspěvků členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva probíhá průběžně na základě zaslaného vyúčtování.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje Monice a Kristýně Křenkovým z YC Lodních sportů Brno k desátému místu na mistrovství světa třídy RS Feva v absolutním pořadí a ke dvěma stříbrným medailím – v kategorii dívek a v kategorii Family, kde je na stupně vítězů doprovodili ještě třetí Michal Sazama s Eliškou Sazamovou z YC CERE.

 

Dále Výkonný výbor ČSJ děkuje pořadatelům mistrovství světa třídy RS500, a to YC Nechranice a ALT RS, a gratuluje všem medailistům napříč kategoriemi.

 

Výkonný výbor ČSJ také blahopřeje Richardu Konkolskému k jeho osmdesátým narozeninám.

 

ŠN – zaslal informace z jednání SÚ ČSJ, které se konalo 15. 8. 2023 prostřednictvím MS Teams (zprávu přednesli PP a PK). Zápis z jednání SÚ je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

ŠN – zaslal informace o průběhu Investiční dotace pro rok 2023 (zprávu přednesl RV). Proběhla dvě výběrová řízení, první na dva moduly aplikace Yarmill – plánovací kalendář a zpracování výsledků, druhé na dodávku sportovního vybavení: 8 x kompletní loď ILCA (bez plachet). Kompletní podklady byly předány NSA k posouzení.

Pokud NSA dodané podklady schválí, zašle peníze na účet ČSJ, následně začne plnění smluvních dohod mezi ČSJ a vybranými dodavateli.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

2)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – zaslal informace z Komise vrcholového sportu ČSJ.  Zápis o činnosti Komise vrcholového sportu ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.             

 

3)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal informace z jednání Komise mládeže, které se konalo 10. 8. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání KM je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

PP – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za červenec jsou přílohou tohoto zápisu.

 

PP – předložil na základě návrhu KM, který následně odsouhlasil SÚ ČSJ, návrh na vypsání výběrového řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska mládeže – SCM (mládež do 19 let) pro lodní třídu ILCA 4 – ILCA 6.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje vypsání výběrového řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska mládeže – SCM (mládež do 19 let) pro lodní třídu ILCA 4 a ILCA 6. Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na webu ČSJ v aktualitách.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

PP – předložil na základě návrhu KM, který následně odsouhlasil SÚ ČSJ, návrh na složení komise pro otevírání obálek výběrového řízení na pozici trenéra SCM ILCA 4 a ILCA 6:

Složení: Dana Dvořáková (1963)

              Petra Kafková (1991)

              Petr Bříza (1972)

Komise musí rozhodovat alespoň ve dvoučlenném složení.

 

Dále předložil na základě návrhu KM, který následně odsouhlasil SÚ ČSJ, návrh na složení hodnotící komise výběrového řízení na trenéra SCM ILCA 4 a ILCA 6 v tomto složení:

P. Přikryl za KM (1974)

D. Audy za ALT ILCA (1990)

P. Kafková za TMK (1991)

O. Bobek (1987)

M. Hájek (1968)

Hodnotící komise musí rozhodovat alespoň ve tříčlenném složení.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje komisi pro otevírání obálek výběrového řízení na pozici trenéra SCM ILCA 4 a ILCA 6 ve složení: Dana Dvořáková (1963), Petra Kafková (1991), Petr Bříza (1972). Komise musí rozhodovat alespoň ve dvoučlenném složení. Výkonný výbor ČSJ schvaluje hodnotící komisi výběrového řízení na trenéra SCM ILCA 4 a ILCA 6 ve složení: P. Přikryl (1974) za KM, D. Audy (1990) za ALT ILCA, P. Kafková (1991) za TMK, O. Bobek (1987), M. Hájek (1968). Hodnotící komise musí rozhodovat alespoň ve tříčlenném složení.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, MP, PP, MS, RV                                       proti: 0 zdržel se: PK

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

4)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

PK – informovala o činnosti Trenérsko-metodické komise ČSJ a JA ČSJ:

·         v srpnu se schůze TMK neuskutečnila, bude svolána v polovině září 2023

·         nominace Markéty Švecové na schůzku na FTVS konanou 6. 9. 2023 ohledně plánovaných změn trenérských licencí A+B

·         PK, TM – přístupové údaje na Online kurz pro trenéry mládeže – Mgr. Petráš

·         PK – sestavení učebního plánu praktické a teoretické části Licence A pro studium Štěpána Novotného

·         ZS – sestavování praktické části trenéra licence B – školitelé, zveřejnění na stránkách ČSJ v polovině září

·         ZS – sestavování harmonogramu přednášek Jachtařské akademie

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

Jmenovitá nominace na WS MS Youth 2023 v Brazílii:

SÚ schválil jmenovitou nominaci v lodních třídách ILCA, IQ Foil, 29er a trenérů pro 29er, IQ Foil a

Team Leadera. Nominace v lodní třídě Kite Foil a trenéra Kite Foil bude řešena na následujícím SÚ.

(Pro: JH, PK, PP, MHK, JNK, DV, MH, KB, KL, ŠN, TM)

Jmenovitá nominace:

ILCA 6 dívky: Linda Dokoupilová

ILCA 6 chlapci: Jan Bělík

IQFOiL dívky: Kristýna Piňosová

IQFOiL chlapci: David Drda

29er chlapci: Lukáš Kraus / Ondřej Baštář

Trenér IQFOiL: Milan Hájek

Trenér 29er: Dominika Vaďurová

Team Leader: Štěpán Novotný

 

Výkonný výbor vzal předloženou nominaci na vědomí.

 

 

(iii)   Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

MP – podal informace z MČR Formule FOIL/IQ FOIL/IQ F a IQ FOIL Junior, které se konalo koncem července ve Viganji (CRO), a ze závěrečného závodu Jachtařské ligy, jehož vyhlášení se konalo 20. srpna na Lipně v Černé v Pošumaví.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost viceprezidenta ČWA Romana Hrubého o schválení kategorie ČAP a MAP pro MČR RAC. Výkonný výbor konstatuje, že problematika kategorií ČAP a MAP je v kompetenci garanta závodu.

 

2)      informace z PR komise

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za červenec a plán práce na srpen a září, který je přílohou tohoto zápisu.

 

3)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

PK – podala informace z jednání komise lodních tříd ČSJ, které se konalo 17. 8. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání KLT je přílohou tohoto zápisu.

 

JH – podal aktuální informace o činnosti komise klubů.

 

JH – předložil ke schválení návrh změny sídla RO ČSJ Moravskoslezský kraj (pobočný spolek Českého svazu jachtingu, IČO: 61379387), nově na adrese: Dubová 3339/14, 723 00 Ostrava-Martinov.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje změnu sídla RO ČSJ Moravskoslezský kraj, který bude sídlit na nové adrese: Dubová 3339/14, 723 00 Ostrava-Martinov.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se:

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

4)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 23. 8. 2023 a veškeré informace, se kterými byli jednotliví členové VV seznámeni.

 

(iv)   Informace předsedy VV ČSJ a Generálního sekretáře ČSJ


RV – informoval, že se 4. 9. 2023 bude konat schůzka ke stanovám ČOV. Za ČSJ se schůzky účastní Karel Bauer a Radim Vašík.

 

RV – předložil návrh na nominaci Kristýny Piňosové na cenu Piotra Nurowského a ukládá D. Dvořákové nominaci Kristýny Piňosové na ČOV zaslat.

Výkonný výbor s nominací souhlasí.

 

RV – informoval, že dne 28. 7. 2023 byla zapsána RO ČSJ Jihočeský kraj (IČ: 195 11 451) do spolkového rejstříku jako pobočný spolek ČSJ.

 

RV – informoval, že dne 2. 8. 2023 podepsal Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy na dodávku modulu pro výsledky a plánovací kalendář Yarmill, a na dodávku olympijských plachetnic ILCA.

 

RV – informoval, že dne 9. 8. 2023 byly prostřednictvím datové schránky poslány na NSA dokumenty splňující podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace.

 

RV – informoval, že dne 7.  8. 2023 podepsal smlouvu o spolupráci s LKQ CZ s.r.o. zajišťující finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč a dary v hodnotě 82 658,- Kč pro MČR mládeže na Lipně.

 

 

(v)     Různé


Nebyly předloženy žádné informace.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 21. září 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 24. 8. 2023

2.       Zápis z jednání SÚ 15. 8. 2023

3.       Zápis KVS ČSJ – červenec, srpen

4.       Zápis z jednání KM 10. 8. 2023

5.       Zprávy trenérů SCM a SpS za červenec

6.       Přehled PR za červenec a plán práce na srpen a září

7.       Zápis z jednání KLT 17. 8. 2023

8.       Žádost ALT ČWA

 


 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 20. července 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

V tomto článku naleznete aktuální informace o výběrovém řízení na dodavatele movitého a nehmot...

Čtvrtek, 15. června 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 18. května 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Z rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka ze dne 11. 5. 2023 se prodlužuje termín pro podání při...

Zobrazit všechny články


nahoru