ZÁPIS ZE ZÁŘIJOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 25.09.2020

Čtvrtek, 24. září 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Brabec, V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

PR: E. Skořepová

KK: P. Ondráček

 

Jako host se zúčastnil jednání na žádost členů VV ČSJ a na základě pozvání R. Vašíkem čestný předseda ČSJ Karel Bauer.

K. Bauer byl pozván, aby členům VV ČSJ zopakoval své názory a postoje k ČOV. K. Bauer dále informoval o nadcházejícím volebním Plénu ČOV, kde bude zastupovat ČSJ. Diskuse proběhla na začátku jednání VV ČSJ a K. Bauer se po zodpovězení všech dotazů od členů VV ČSJ z jednání odpojil.

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 3. 9. 2020 - nominace Karla Bauera na místopředsedu ČOV pro ekonomiku

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Václav Brabec, Vojtěch Lambl, Martin Soušek, Radim Vašík

Proti: Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Tomáš Musil

Zdržel se: Martin Žižka

Výkonný výbor hlasováním per rollam neschválil nominaci Karla Bauera na místopředsedu ČOV pro ekonomiku.

 

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 22. 9. 2020 – návrh SÚ ČSJ, KTM ČSJ a ALT Q na nominaci závodníků, trenéra a team leadera na ME Optimist:

 

závodníci:

Lukáš Kraus

Adam Jaroš

Jiří Tomeš

František Burda

Tomáš Peterka

Jan Valenta

Beata Dokoupilová

Linda Dokoupilová

Klára Chalupníková

Kristýna Flosmanová

 

trenér: Nikol Staňková

 

team leader: Jakub Burda

 

Předseda ČSJ R. Vašík podal protinávrh na jmenování Romana Jaroše team leaderem namísto Jakuba Burdy.

 

Hlasování o protinávrhu R. Vašíka proběhlo v následujícím poměru:

 

Team leader Burda – pro: Ondřej Bobek, Václav Brabec, Vladimír Dvořák, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Žižka

 

Team leader Jaroš – pro: Radim Vašík, Martin Soušek

 

Zdržel se: Kateřina Fantová

 

Výkonný výbor hlasováním per rollam neschválil protinávrh předsedy ČSJ R. Vašíka. Team Leadrem byl schválen Jakub Burda.

 

Hlasování o návrhu SÚ ČSJ, KTM ČSJ a ALT Q na nominaci závodníků a trenéra na ME Optimist proběhlo v následujícím poměru:

 

Pro: Ondřej Bobek, Václav Brabec, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka

 

Proti: 0

 

Zdržel se: 0

 

Výkonný výbor hlasováním per rollam schválil návrh SÚ ČSJ, KTM ČSJ a ALT Q na nominaci závodníků a trenéra na ME Optimist.

 

VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka nominovat do World Sailing – skupina B jako poradce Václava Brabce.

 

VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka nominovat jako delegáta do Pléna ČOV pro období 2020-2024 Čestného předsedu ČSJ Karla Bauera. První plénum ČOV v tomto období, které bude současně volební, se uskuteční 8. října 2020.

 


1) Projednání zápisu       
 

Zápis ze srpnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-04 (Předložit na zářijovém VV návrh na nového předsedu KVS):

Úkol splněn. Dlouhodobou diskuzí nad tématem bylo konstatováno, že aktuálně se neobjevil vhodný kandidát pro tuto pozici. Vzhledem k tomu, že VV ČSJ pracuje na restrukturalizaci vedení ČSJ, a to vč. vedení sportovního úseku a KVS, jako nejvhodnější se tak jeví v této fázi stanovit osobu k vedení KVS z řad členů VV ČSJ. V. Brabec navrhl na pozici předsedy KSV T. Musila, místopředsedu ČSJ a předsedu SÚ. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Lambl, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Musil) schválil návrh V. Brabce jmenovat na pozici předsedy KVS Tomáše Musila.

 

K úkolu 20-14 (Jednat s pojišťovnami k zajištění nabídek pojištění nákladu přepravovaného na vlecích ČSJ):

Úkol trvá. T. Musil předložil pracovní materiál poptávaného komplexního pojištění majetku a činností ČSJ a žádá jednotlivé komise ČSJ o jeho doplnění. Tento materiál bude v dalším kroku předán pojišťovacímu makléři k sestavení komplexní nabídky. VV ukládá členům VV doplnit do 10. 10. 2020 poptávku pojištění o další návrhy.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT. Konečný termín pro předložení vyúčtovaní služeb od ALT je do 31. 10. 2020.

 

K úkolu 20-22 (Zveřejnit seznam lodí v majetku ČSJ, které lze zapůjčit členům ČSJ):

Úkol splněn. T. Musil informoval, že na webu ČSJ (Pro členy / využití majetku ČSJ) je zveřejněn seznam majetku, který lze zapůjčit členům ČSJ. Stránku je možno najít přímo na adrese https://www.sailing.cz/vyuziti-majetku  

 

K úkolu 20-27 (Zabývat se zajištěním plnění úkolů v oblasti PR a marketingu v následujících letech vzhledem k tomu, že PR manažerce E. Skořepové končí smlouva k 31. 12. 2020):

Úkol splněn. K. Fantová a E. Skořepová představily členům VV marketingovou a komunikační strategii ČSJ pro období 2021–2024. Dále předložily VV přehled hlavních aktivit PR v letech 2015–2020 (viz přílohy tohoto zápisu). Výkonný výbor předložené materiály vzal na vědomí. Nad předloženými materiály bude dále probíhat diskuse, a to na naplánované schůzce, která se uskuteční 29. 9. 2020.

 

K úkolu 20-30 (Připravit vyjádření k obdržené žádosti M. Kučery a P. Havelky ve věci akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že odpověď M. Kučerovi a P. Havelkovi zašle do konce září.

 

K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 (Pravidla pro kvalifikaci trenérů), dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval o aktuálním stavu studia trenérů I. třídy.

 

K úkolu 20-33 (Realizovat s KSJ objednání služeb spojených s realizací nákladů pro rok 2020):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že s KSJ bylo dokončeno objednání služeb spojených s realizací nákladů pro rok 2020.

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol trvá. V. Brabec informoval členy VV ČSJ o průběhu Reorganizace ČSJ. Výkonný výbor vzal na vědomí všechny úkoly pro pracovní skupiny. Dále V. Brabec informoval, že pracovní schůzky se členy jednotlivých pracovních skupin budou probíhat v týdnu od 28. 9. 2020.

 

K úkolu 20-36 (Realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost): Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplácení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost.

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ.

 

 

3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za srpen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na udělení výjimky ze smlouvy trenéra SCM Laser Š. Novotného a jeho vyslání na závod ME Laser v polské Gdyni pouze se dvěma závodníky (J. Halouzka a B. Přikryl). Pro tento závod je počet účastníků závodu limitován pořadatelem. VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: 0; nehlasoval: Lambl, Brabec) návrh schválil.

 

Alessia Palanti obsadila 5. místo na ME juniorů Laser 4.7 2020 v portugalské Vilamouře. Na ME iQFoil 2020, které se konalo v srpnu v Silvaplaně, Švýcarsko, obsadila Kateřina Švíková 19. místo a Adéla Rašková 21. místo. Ondřej Teplý obsadil na ME Finn 2020 v polské Gdyni 12. místo. VV a SÚ ČSJ všem závodníkům gratuluje.

 

Martin Žižka informoval, že 3. 9. 2020 proběhla schůzka mezi zástupcem KTM a trenérkou SpS Q. Zápis ze schůzky je přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2020

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z MČR Finn, Techno 293, Rac, Star a RS Tera.

 

Václav Brabec – KLT, KL – podal informace z proběhlého MČR 29er a LaR.

 

Karel Švec jako garant ČSJ zaslal zprávu z MMČR ve třídách RS 700, RS 500, RS Feva.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že se z důvodu bezvětří neodjelo náhradní MČR FD a z důvodu malého počtu lodí se neodjelo MČR RsT.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o proběhlé Jachtařské lize 2020.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách Czech Youth Nationals (MČR 2021 pro lodní třídy Optimist, RS Feva, 29er a ILCA 4.7). Termín na přelomu srpen/září byl spolupořadatelem YC Dyje Břeclav, z.s., potvrzen. Současně probíhají jednání se zainteresovanými ALT.


5) Čerpání rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 23. 9. 2020.

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že avizovaná schůzka s předsedou ČUS Miroslavem Janstou se v plánovaném termínu 16. 9. 2020 neuskutečnila z důvodu karantény M. Jansty. Náhradní termín schůzky je předběžně naplánován na říjen 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ zaslal 20. 8. 2020 na MŠMT žádost o opětovné prodloužení termínu pro doložení podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020. Z původně prodlouženého termínu do 31. 8. 2020 nově žádal svaz o prodloužení do 17. 9. 2020. Žádost byla ze strany MŠMT schválena, ale nejzazší termín pro dodání podkladů byl ze strany MŠMT stanoven na 15.9. 2020, což bylo ze strany ČSJ dodrženo.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 16. 9. 2020 obdržel Český svaz jachtingu od MŠMT dokumentaci k akci, nyní se čeká na rozhodnutí ze strany MŠMT.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel výsledky dopingové kontroly, která proběhla 27. 6. 2020 při konání MMČR Vaurien na Velkém Dářku. Všechny čtyři odebrané vzorky byly negativní.

 

 

7) Různé

 

Na návrh Komise rozhodčích ČSJ jmenoval Výkonný výbor předsedou Odvolací komise ČSJ Jana Blahoňovského, a to za odstoupivšího Marka Pavlovského.

 

VV bere na vědomí, že DK ČSJ zastavuje disciplinární řízení proti Evě Flosmanové.

 

E. Skořepová – PR – informovala, že byl zrušen podzimní termín výstavy FOR BOAT, nový termín je stanoven na jaro 2021.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za červenec a srpen a plán na září a říjen 2020 (viz příloha tohoto zápisu).

 

T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – informoval, že byla ukončena výběrová řízení na nákup materiálu z investiční dotace MŠMT. Veškerá požadovaná dokumentace byla zaslána 14. 9. 2020 na MŠMT. V současné době čeká svaz na rozhodnutí ze strany MŠMT.

 

K. Fantová – KKK, PR – informovala, že se v pátek 9. 10. 2020 uskuteční schůzka se sportovními svazy k projektu UNIS. Za ČSJ se schůzky účastní K. Fantová.

 

Václav Brabec – KLT, LK – podal informaci, že pracovní schůzka se zástupci lodních tříd proběhne v úterý 6. 10. 2020 od 20:30 prostřednictvím Microsoft Teams.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách online prostřední pro tvorbu CTL. Termín spuštění byl opožděn z důvodu pracovního vytížení zpracovatele/dodavatele. Nově by měl být portál dokončen a připraven pro využití na přelomu září/října.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuálních záležitostech a jednáních ve World Sailing.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh Václava Brabce na nominaci Edo Fantely (CRO) a Wolfganga Mayrhofera (AUT) do World Sailing Council jakožto reprezentantů skupiny B (tj. i České republiky).

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Brabec) návrh předsedy ČSJ na nominaci Václava Brabce jako delegáta World Sailing General Assembly, které se bude konat distančně.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost YC Dyje o přidělení motorového člunu pro potřeby oddílu mládeže. VV po projednání předal tuto žádost Komisi mládeže a rozvoje členské základny k zařazení mezi ostatní žádosti v rámci přidělování materiálu pořízeného v rámci investičních dotací.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 29. října 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. ČSJ – PR strategie 2020-2024

2. Přehled hlavních aktivit PR v letech 2015–2020

3. Reorganizace ČSJ-úkoly pro kluby a kraje

4. Zprávy trenérů SCM a SpS za srpen

5. Zápis ze schůzky mezi zástupcem KTM a trenérkou SpS Q

6. Přehled práce PR manažerky za červenec a srpen a plán na září a říjen 2020
Přílohy ke stažení

  sj_-_pr_strategie_2020_2024-new.pdf (357K)
  prehled_hlavnich_aktivit_pr_v_letech_20152020.pdf (2M)
  reorganizace_csj-ukoly_pro_kluby_a_kraje.pdf (145K)
  zprava_scm_29er082020.pdf (600K)
  scm_laser-2020-08.pdf (210K)
  sps_q_2020-08.pdf (222K)
  scm_bic_techno_2020-08.pdf (1M)
  zapis_ktm_schuzka_-_trener_sps_2020_09_03_zapis.pdf (2M)
  prehled_pr_cervenec_a_srpen_a_plan_na_zari_a_rijen_2020.pdf (223K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ