ZÁPIS ZE ZÁŘIJOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 25.09.2019

Čtvrtek, 19. září 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Kraus, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Sünderhauf

Omluveni: Brabec, Fantová, Páleníček

PR: Skořepová

KK: Ondráček

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil čestný předseda ČSJ Karel Bauer.

 

Dále se jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Štěpán Novotný ve věci rozhodování Výkonného výboru o úpravě pracovní náplně trenéra SCM Laser.

Jako hosté se dále zasedání Výkonného výboru zúčastnili členové KVS Michael Maier a Anna Wehrenberg.

 

 

1) Projednání zápisu


Zápis z červnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

Výkonný výbor potvrzuje následující rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka:

 

Rozhodnutím předsedy ČSJ tímto Český svaz jachtingu schvaluje návrh nominace a rozdělení příspěvku na MS podané ALT Cadet na Mistrovství světa Cadet, které se konalo 22. 7. – 4. 8. 2019 v Polsku.

Jmenovitá nominace:

Eliška Vychová - Adam Winkler

Tadeáš Tkadlec - Matyáš Pfeifer

Nela Dvořáková - Vojtěch Krchňavý

Veronika Pfeiferová - Vít Krchňavý

ALT Cadet navrhuje rozdělení příspěvku na MS mezi následující posádky v poměru 50 % pro posádku:

Eliška Vychová - Adam Winkler – 20 123,- Kč

Tadeáš Tkadlec - Matyáš Pfeifer – 20 123,- Kč

 

Rozhodnutím předsedy ČSJ tímto Český svaz jachtingu vyhovuje žádosti ALT Optimist o přesun Mistrovství ČR Optimist 2019 na závod McDonald‘s CUP 2019, CTL 191326, v termínu 7. - 8. 9. 2019. V původně plánovaném termínu se závod MČR Optimist z povětrnostních důvodů neodjel. Na tento závod byli současně jmenování předsedou ČSJ následující funkcionáři:

Hlavní rozhodčí: Václav Brabec
Rozhodčí: Karel Maruška
Předseda protestní komise: Martin Soušek
Garant závodu: Martin Soušek
Měřič závodu: Kamil Ščerba

 

Rozhodnutím předsedy ČSJ byl Tibor Nevelöš ke dni 6. 8. 2019 zařazen do SCM Bic Techno 293

 

Rozhodnutím předsedy ČSJ byl Jeremiáš Přikryl ke dni 20. 8. 2019 zařazen do SpS Q.

 

 

 

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 20. 7. 2019 -  1) uzavření smluv a dodatků s trenéry ČSJ;

 2) úhrada ubytování trenéra Bic Techno ve výši 70 eur/den na akci ME Bic Techno z jeho celkového limitu prokázaných výdajů na tomto ME

 

USNESENÍ Č. 1:

Výkonný výbor ČSJ souhlasí s uzavřením smluv s trenéry Davidem Křížkem, Karlem Lavickým, Štěpánem Novotným a Nikol Staňkovou a dále s uzavřením dodatků č. 2 ke smlouvám s trenéry Antonínem Mrzílkem a Michalem Smolařem. Výkonný výbor ČSJ ukládá Martinovi Souškovi s uvedenými trenéry smlouvy a dodatky smluv podepsat.

Výkonný výbor ČSJ v souvislosti s výše popsanými smlouvami souhlasí s následující úpravou rozpočtu ČSJ na rok 2019 v rámci kapitoly 08 Sportovně talentovaná mládež:

položka 0808 Trenér SPS ČSJ – mzda - navýšení o 9 800,- Kč na celkovou částku 399 800,- Kč

položka 0809 Trenér SPS ČSJ – náklady - navýšení o 40 000,- Kč na celkovou částku 390 000,- Kč

položka 0812 Trenér SCM LAS ČSJ - mzda - navýšení o 29 800,- Kč na celkovou částku

419 800,- Kč

 

položka 0813 Trenér SCM LAS ČSJ - náklady - navýšení o 55 700,- Kč na celkovou částku

405 700,- Kč

položka 0818 Rezerva - snížení o 135 000 Kč na celkovou částku 164 700,- Kč

Úprava je vyvolána navýšením nákladů v důsledku dohodnutého souběhu končících a nových trenérů SpS a SCM LAS.

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Brabec, Fantová, Kraus, Lambl, Musil, Soušek, Páleníček, Sünderhauf, Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

USNESENÍ Č. 2:

Na základě žádosti trenéra Bic Techno Výkonný výbor ČSJ souhlasí se skutečností, že trenérovi Bic Techno bude proplaceno z jeho celkového limitu prokázaných výdajů ubytování na akci ME Bic Techno v ISR ve výši 70eur/den. Toto je výjimka z článku VII. bod 4 jeho smlouvy, protože jiná možnost ubytování v tomto konkrétním případě není.

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Pro: Brabec, Fantová, Kraus, Lambl, Musil, Soušek, Páleníček, Sünderhauf, Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním per rollam obě výše uvedená usnesení.

 

 

K úkolu 19-21 (Zapracovat připomínky členů VV do směrnice C12 a na červnovém zasedání předložit finální návrh úprav směrnice C12):

Úkol splněn. R. Vašík předložil návrh úprav směrnice C12 a směrnice B9 vypracovaný V. Brabcem. Výkonný výbor na základě připomínek předsedy KVS J. Krause odložil schválení směrnice C12 a B9 na říjnové zasedání VV s tím, že předseda KVS J. Kraus s V. Brabcem společně vypořádají připomínky J. Krause k bodu 2.3.1.1 „Komise vrcholového sportu“ a případně předloží návrh úpravy tohoto bodu směrnice C12.

 

K úkolu 19-31 (Uzavřít s trenérem SCM Laser M. Smolařem a trenérem SpS Q A. Mrzílkem dodatek smlouvy o trenérských službách za stávajících podmínek s platností do 31. 8. 2019):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že dodatky smluv s trenérem SCM Laser M. Smolařem a trenérem SpS Q A. Mrzílkem jsou uzavřené.

 

K úkolu 19-34 (Uzavřít dodatek smlouvy o zajištění komunikace a PR ČSJ s Evou Skořepovou s platností do 31. 12. 2020 za stávajících podmínek):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že dodatek smlouvy o zajištění komunikace a PR ČSJ s Evou Skořepovou je uzavřen.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA ČSJ – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA ČSJ – podal informace o tom, že na webu Jachtařské akademie ČSJ byl spuštěn projekt SportMentor, za kterým je uznávaný odborník Marian Jelínek, který aktivně spolupracuje s Jachtařskou akademií ČSJ již tři roky. Informace o projektu byly zaslány na kluby ČSJ. Na facebooku ČSJ běží soutěž o tři přístupy zdarma pro kluby, které pošlou fotografie z činnosti s dětmi (informace o projektu v příloze).

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – informoval o tom, že ve dnech 27. - 29. 9. 2019 se v České Skalici uskuteční seminář pro trenéry III. třídy pod vedením Michala Kučery.

 

 

3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 


J. Kraus – KVS – představil Výkonnému výboru členy KVS - Annu Wehrenberg a Michaela Maiera (Johana Rozlivková se omluvila). Dále představil členům VV strategii Komise vrcholového sportu, která je přílohou tohoto zápisu.

 

VV ukládá jednotlivým odborným komisím ČSJ, aby na říjnovém zasedaní VV předložily specifikaci jednotného oblečení ČSJ, které tyto komise plánují v blízké době objednat.

 

J. Kraus – KVS – předložil žádost KVS o rozšíření pracovní náplně trenéra SCM Laser Štěpána Novotného. VV jednohlasně schválil rozšíření pracovní náplně trenéra SCM Laser Š. Novotného, a to i na pokrytí skupiny LAS pro sezonu 2020.

 

J. Kraus – KVS – informoval o tom, že proběhlo naplánované předání veškeré agendy končících a nastupujících trenérů SCM a SpS ČSJ. Výkonný výbor a Komise vrcholového sportu děkují končícím trenérům M. Maierovi, M Smolařovi a A. Mrzílkovi za odvedenou práci a přeji jim hodně úspěchů v dalším profesním životě.

 

J. Kraus – KVS – informoval o tom, že se blíží termín posledního kvalifikačního závodu na OH 2020 v Janově a je potřeba se věnovat celkovému zabezpečení závodu. VV ukládá J. Krausovi projednat v KVS a předložit Výkonnému výboru návrh organizačního zajištění závodu na říjnovém zasedání VV.

 

VV jednohlasně schválil návrh místopředsedy ČSJ T. Musila na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně:

Palanti Alessia, 1. místo MEJ Radial (U17 dívky), Kalamaki (GRE) – 30 000,- Kč

Chalupníková Kristýna, 5. místo MEJ Techno 293 (U15 dívky), Michmoret (ISR) – 16 067,- Kč

Švíková Kateřina, 16. místo WS MSJ RSX (dívky), Gdynia (POL) – 12 500,- Kč

Vychová Eliška - Winkler Adam, 16. místo MS Cadet, Krynica Morska (POL) – 10 000,- Kč

Baštář Ondřej - Pelnář Petr, 2. místo MS RS Feva (junioři), Follonica (ITA) – 11.548,- Kč 

 Výkonný výbor všem závodníkům gratuluje!

 

T. Musil – místopředseda ČSJ – předložil návrh na zařazení Alessie Palanti do RDJ. VV jednohlasně návrh na její zařazení do RDJ schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ – předložil návrh na přidělení budgetu pro rok 2019 Alessii Palanti ve výši 120 000,- Kč.  VV hlasováním (pro: Vašík, Soušek, Sünderhauf, Lambl, Musil; proti: 0; zdržel se: Kraus) návrh na přidělení budgetu Alessii Palanti schválil.

Výkonný výbor současně ukládá KVS směrem k Alessii Palanti v návaznosti na rozjednanou spolupráci s ní předjednanou Tomášem Musilem (těchto jednání se KVS neúčastnila), jednat o detailech spolupráce Alessie Palanti a jejího trenéra Fabrizia Lazzeriniho s RD ČSJ. J. Kraus se zdržel předchozího hlasování z důvodu, že mu byl uložen úkol projednat za KVS budoucí spolupráci Alessie a jejího trenéra s RD v rámci následujících benefitů:

1) Dohodnout se na budoucí formě spolupráce s KVS tak, aby vše fungovalo a mělo rámec podobný všem ostatním jachtařům z RDJ

2) Kontaktovat jejího trenéra Fabrizia Lazzeriniho a dohodnout rámec nabídnuté pomoci směrem k českým Laseristům, kteří by měli mít možnost společných tréninků zdarma, dále využití výhod, které by mohl nabídnout klub Circolo Vela Torbole českým Laseristům (uskladnění lodí, kotvení člunů) a možnost vzdělávání se trenéra SCM Laser zahraničním trenérem

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenérů SCM 29er a SCM Bic Techno 293 za měsíce červen, červenec a srpen a trenéra SpS Optimist za červen. Dále vzal na vědomí kompletní hodnotící zprávu trenéra SCM Laser. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

VV jednohlasně schválil úpravu způsobu čerpání podpory schválené na červnovém zasedaní VV na závod MS RS Feva, a to tak, že celý příspěvek ve výši 91 760,- Kč bude poskytnut ALT RS za poskytnuté služby na tomto závodě.

 

VV obdržel žádost Petra Čecha o zařazení do RD. VV konstatuje, že návrhy na zařazení do RD se řídí nominačními pravidly ČSJ a Výkonnému výboru je ke schválení předkládá Komise vrcholového sportu ČSJ. Žádost P. Čecha tyto pravidla nesplňuje, a proto VV žádost zamítl.

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí na rozdělení podpory na akce trenéra SpS Q z rozpočtové kapitoly 08-21 SpS Q následovně:

Lukáš Kraus - 43 337,- Kč

Ondřej Šindelka - 19 330,- Kč

Vojtěch Tlapák - 13 643,- Kč

Adam Jaroš - 51 427,- Kč

Zuzana Tlapáková - 10 823,- Kč

Kristýna Flosmanová - 27 176,- Kč

Adéla Rabasová - 30 803,- Kč

Linda Dokoupilová – 3 000,- Kč

Michal Rais - 8 053,- Kč

Barbora Valenová – 7 000,- Kč

Jindřich Kaláb - 947,- Kč

Matyáš Ráža - 2 338,- Kč

Karolína Lojková - 9 000,- Kč

Beáta Dokoupilová - 3 904,- Kč

František Burda -  6 734,- Kč

Tibor Nevelöš -  7 090,- Kč

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí o rozdělení podpory na akce trenéra SCM 29er z rozpočtové kapitoly 08-22 a 08-27 SCM 29er následovně:

posádka Čermák / Košťál - 225 000,- Kč (tato podpora byla schválená již na červnovém VV)

Muzikář David / Ott Adam – 77 056,- Kč

Krsička Michal / Krsička Lukáš – 77 056,-Kč

Justová Anna/Tupý Petr – 37 528,- Kč

Jurečka Šimon/Jurečka Matěj – 33 429,- Kč

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí na rozdělení podpory na akce trenéra SCM Laser z rozpočtové kapitoly 08-23 a 08-24 SCM Laser následovně:

Benjamin Přikryl - 116 393,- Kč

Vítězslav Moučka - 127 362,- Kč

Klára Himmelová - 161 907,- Kč

Mikuláš Vaszi - 37 596,- Kč

Andrew Lawson - 23 435,- Kč

Jiří Himmel - 43 923,- Kč

Jiří Vacula - 43 523,- Kč      

Zdeněk Vysloužil - 43 523,- Kč       

Michal Halouzka - 17 273,- Kč

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí na rozdělení podpory na akce trenéra SCM Bic Techno 293 z rozpočtové kapitoly 08-26 SCM Bic Techno 293 následovně:

Kristýna Chalupníková – 29 000,- Kč

Tibor Nevelöš – 19 000,- Kč

Adam Nevelöš – 17 000,- Kč

Nela Sadílková – 23 000,- Kč

David Drda – 23 000,- Kč

Kristýna Piňosová – 23 000,- Kč

Ondřej Müller – 16 000,- Kč

Adéla Rašková – 6 000,- Kč

Kateřina Švíková – 21 000,- Kč

 

VV jednohlasně schválil návrhy ALT ČWA na rozdělení podpory účasti na ME RAC a MS RAC, následovně:

ME RAC

Karel Lavický – bude čerpat 50 % příspěvku ve výši 5 641,- Kč

Jana Slívová – bude čerpat 50 % příspěvku ve výši 5 641,- Kč

MS RAC – Jana Slívová – bude čerpat příspěvek ve výši 13 257,- Kč

 

VV jednohlasně schválil dodatečnou nominaci ALT Evropa na MS EVR muži, které se konalo

3. – 9. 8. 2019 ve Španělsku, následovně:

Štěpán Sivý – bude čerpat příspěvek ve výši 18 803,- Kč

 

 

4) MČR 2019
 

M. Soušek – STK – předložil žádost ALT FD o přesun Mistrovství ČR FD 2019 na nový termín 28. – 29. 9. 2019 v rámci závodu Burčáková regata na Nových Mlýnech. VV žádost ALT FD jednohlasně schválil.

Na tento závod jsou jmenováni následující funkcionáři:

Hlavní rozhodčí: Radim Vašík

Rozhodčí: Jana Merendová

Předseda protestní komise: Václav Brabec

Garant závodu: Radim Vašík

Měřič závodu: Ota Kleiner

 

M. Soušek – STK – jako garant ČSJ podal informace z proběhlých MČR Laser Radial, Optimist a TOR. Dále předložil zprávu garanta ČSJ K. Švece z MČR 29er.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – jako garant ČSJ podal informace z proběhlých MČR RsF, RS500, Bic, Rac, RS700.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 17. 9. 2019.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že obdržel stížnost pí. Večeřové na špatné chování Dušana Srba při nákupu závodních plachet na loď Pirát. Zjištěním dalších informací VV ČSJ dospěl k názoru, že Český svaz jachtingu nebyl touto kauzou bezprostředně poškozen a jedná se především o spor mezi objednavatelkou o zhotovitelem plachet.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že setkaní skupiny B World Sailing se uskuteční ve dnech 21. - 22. 9. 2019 ve Frankfurtu. Českou republiku bude zastupovat čestný předseda ČSJ Karel Bauer.

 

Lednové zasedání VV se bude konat 10. 1. 2020 od 12:00 v Brně. Na jednání VV bude navazovat jednání komise krajů a klubů.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu výběrového řízení na strojní investice.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že Martin Soušek je zplnomocněn zastupovat ČSJ na základě plné moci udělené předsedou ČSJ dne 25. 7. 2019.

 

Výkonný výbor obdržel žádost o přijetí od Yacht Clubu Razová, z.s. do ČSJ. VV žádost o přijetí Yacht Clubu Razová, z.s. do ČSJ jednohlasně schválil. Subjektu bylo přiděleno registrační číslo 2422. VV ukládá D. Dvořákové zaregistrovat nový klub na webu ČSJ.

 

Výkonný výbor obdržel žádost J. Nápravníkové Kořanové o zpětnou vazbu ohledně jejího neúspěchu při výběrovém řízení na pozici trenéra SCM 29er. VV ukládá J Krausovi odpovědět Johaně na její dopis.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že proběhly dvě dopingové kontroly, a to na závodě MČR RS500 a na závodech v Oldřichově. Obě dopingové kontroly byly negativní (viz zpráva v příloze).

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že Český svaz jachtingu obdržel pozvánku na jednání k zabezpečení akademické reprezentace ČR na AMS v roce 2020. Český svaz jachtingu na jednáních s ČAUS bude zastupovat V. Brabec.

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy Jachetního oddílu VS Duchcov Z. Adama o poskytnutí materiální pomoci, a to formou zapůjčení 6 plachetnic Optimist. VV konstatuje, že v současné době ČSJ nedisponuje žádnými plachetnicemi Optimist, ale žádost zaeviduje a v momentě, kdy se změní situace, se bude žádostí dále zabývat.

 

7) Různé

 

VV obdržel žádost M. Smolaře o úpravu vyúčtování nákladů trenéra SCM Laser a žádost o proplacení pronájmu soukromého motorového člunu. VV J. Krausovi ukládá žádost M. Smolaře posoudit a doporučit řešení situace na říjnovém zasedání VV.

 

V. Brabec předložil návrh na uspořádání závodu Czech & Slovak Youth Nationals v LT: Optimist, Team Racing RS Feva, Team Racing Optimist, RS Feva, Cadet, 29er, 420, Laser 4. 7., Evropa (Youth), Laser Radial (Youth) Návrh  VV ukládá V. Brabcovi návrh na uspořádání závodu Czech  Youth Nationals projednat se zástupci uvedených lodních tříd a s pořadatelem.

 

VV obdržel žádost Yacht Clubu LODNÍ SPORTY BRNO o přeregistraci YC LS BRNO z původní registrace TJ LS Brno (klub 2103) Výkonný výbor s přeregistrací souhlasí a ukládá D. Dvořákové provést tuto úpravu na webu ČSJ.

 

VV schválil jednohlasně pořízení ochranného oblečení pro trenéry Nikol Staňkovou (SpS Q) a

Štěpána Novotného (SCM Laser) v max. výši 12 000 Kč pro trenéra z rezervy KTM - rozpočtová kapitola 08-18.

                                                                                                                                 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za květen - červen a plán na červenec – srpen 2019. Dále vzal VV na vědomí přehled PR za červenec - srpen a plán na září – říjen 2019 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že společenský večer spojený s vyhlášením ankety „Jachtař roku 2019“ se uskuteční 6. března 2020 v Kongresovém centru – Masarykova kolej ČVUT.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že získala novinářskou akreditaci pro OH 2020 v Tokiu.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že ve spolupráci ČOV s Ondrou Teplým a Katkou Fantovou byla vytvořena propagační videa o jachtingu pro širokou veřejnost – natáčení proběhlo na Dářku, videa jsou umístěna na Youtube, odkaz je na webu ČSJ.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že 4. ročník výstavy lodí a vodních sportů FOR BOAT 2020, se uskuteční 13. - 15. března 2020 v PVA EXPO PRAHA. ČSJ na výstavě bude mít stánek v podobném rozsahu a za podobných podmínek jako v předchozích letech.

 

Výkonný výbor jmenuje následující měřiče lodní třídy Pirát:

Dalibor Sivý (1301- 0094) – č. raz. 73

Zdeněk Richter (1701- 0296) – č. raz. 74

 

 

Vojtěch Lambl - KMR, KLT, KLM – předložil VV návrh nominací měřičů na nadcházející MČR:

MČR Optimist            Kamil Ščerba 

MČR LaR                   Jiří Halouzka st.

MMČR FD                 Ota Kleiner

MČR RS700              Miroslav Horák

MČR Finn                  Kamil Ščerba

MČR FB                     Jiří Gemperle

MČR L4.7, LaS          Jiří Halouzka st.

VV předložený návrh měřičů schválil.

 

Petr Ondráček – KK ČSJ  – informoval o letošních úspěšných sportovních námořních expedicích v Arktidě.

Jachta s/y Altego II  s posádkou Jiří Denk, Petra Denková, Hanička Denková (5 let), Ondra Kotáb, Mirek Valášek, Ivan Štěpánek a Barbora Červená se synem Otíkem (10 let) jako první česká loď a první v letošním roce proplula obávaným Severozápadním průjezdem (North West Passage). Vyplula z Grónska (31. 7. 2019) a po 3080 Nm ukončila plavbu v přístavu Nome na americké Aljašce (4. 9. 2019). Bezprostředně proplula průplav i další česká jachta s/y Sněhurka s Mirkem Račanem (více na www.cany.cz).

České jachtě s/y Bagatela s posádkou Pavel Elstner, Zdeněk Žižka, Petr Ondráček, Jaroslav Bican a Mirek Štěpán se jako první české lodi vůbec podařilo 15. srpna 2019 doplout na nejsevernější souostroví Arktidy - Zemi Františka Josefa (Rusko), překročit 80° N a přistát na ruské polární stanici v Tiché zátoce ostrova Hooker. Je to po 146 letech od objevitelské Rakousko - Uherské výpravy se dvěma Čechy (Juliusem Payerem a Ottou Křížem), kdy se tu znovu objevili Češi.

Sportovní hodnota plavby je posílena skutečností, že 400 Nm po vyplutí z Murmansku (Rusko) došlo k na moři neopravitelné poruše motoru. Proto další část 1600 Nm dlouhé expediční plavby proběhla pouze za pomocí plachet. To přinášelo řadu obtíží a kritických situací při plavbě v ledových polích, mezi ledovými krami a v podmínkách se značně proměnlivými větrnými a bouřlivými podmínkami v Barentsově moři při návratu do Murmansku. Kromě vlastní plavby bylo nutné překonat i značnou administrativní bariéru ruských úřadů (více na www.sailing.cz, www.cany.cz a www.krasajachtingu.cz

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 31. října 2019 od 12 hod. v YC CERE.

 

Seznam příloh zápisu:

1. Oběžník pro trenéry ke dni 16. 9. 2019

2. Projekt SPORTMENTOR

3. Strategie KVS

4. Zprávy trenéra SCM 29er za červen, červenec a srpen 2019

5. Zprávy trenéra SCM Bic Techno za červen, červenec a srpen 2019

6. Zpráva trenéra SpS za červen 2019

7. Závěrečná hodnotící zpráva trenéra SCM Laser

8. Návrh na uspořádání závodu Czech Youth Nationals 2020

9. Přehled PR květen a červen a plán na červenec a srpen 2019

10. Přehled PR červenec a srpen a plán na září a říjen 2019

11. Výsledky dopingové kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy ke stažení

  obeznik_pro_trenery_16_9_2019_a_zpr_pro_vv_csj.pdf (431K)
  co_je_sportmentor.pdf (559K)
  strategie_kvs_-_19-09-2019.pdf (437K)
  zprava_scm29er_6_2019.pdf (812K)
  zprava_scm29er_7_2019.pdf (582K)
  zprava_scm29er_7_2019-1.pdf (582K)
  zprava_scm29er_8_2019.pdf (843K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_techno_cerven.pdf (91K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_techno_cerv_srp.pdf (102K)
  zprava_trenera_sps_za_cerven_2019.pdf (815K)
  zaverecna_hodnotici_zprava_trenera_scm_laser.pdf (238K)
  navrh_na_usporadani_zavodu_csyn_2020.pdf (170K)
  prehled_pr_kveten_a_cerven_a_plan_na_cervenec_a_srpen_2019.pdf (445K)
  prehled_pr_cervenec_a_srpen_a_plan_na_zari_a_rijen_2019.pdf (453K)
  vysledky_dopingove_kontroly.pdf (62K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ