Zápis ze srpnového jednání VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 25.08.2020

Čtvrtek, 20. srpna 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Brabec, V. Dvořák, K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: V. Lambl

PR: E. Skořepová

KK: P. Ondráček

 

Hlasovaní per rollam ze dne 24. 7. 2020 - souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování trenérských, sportovních a tělovýchovných služeb s Milanem Hájkem a pověření předsedy ČSJ k podpisu této smlouvy.

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

 

Pro: Václav Brabec, Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka

 

Proti: 0

 

Zdržel se: 0

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním per rollam uzavření smlouvy o poskytování trenérských, sportovních a tělovýchovných služeb s Milanem Hájkem a pověření předsedy ČSJ k podpisu této smlouvy.

 


1) Projednání zápisu       
 

Zápis z červencového zasedání výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-18 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vzhledem k tomu, že v současnosti žádné MS a ME neprobíhají, nebyly zatím realizovány žádné náklady na akce MS a ME.

 

K úkolu 20-30 (Připravit vyjádření k obdržené žádosti M. Kučery a P. Havelky ve věci akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že si vyžádal k obdržené žádosti M. Kučery a P. Havelky ve věci akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy právní stanovisko. Na základě obdrženého stanoviska připraví odpověď pro M. Kučeru a P. Havelku.

 

K úkolu 20-32 (Připravit návrh smlouvy s novým trenérem SCM/SpS Techno 293, RS:X):

Úkol splněn. Výkonný výbor 24. 7. 2020 jednohlasně schválil hlasováním per rollam uzavření smlouvy o poskytování trenérských, sportovních a tělovýchovných služeb s Milanem Hájkem. Smlouva s novým trenérem je účinná od 1. srpna 2020. Reprezentační družstvo mladých windsurfařů až dosud vedl dvojnásobný účastník olympijských her ve třídě RS:X Karel Lavický, kterému Výkonný výbor a KVS děkuje za výborně odvedenou práci v roli trenéra SCM a SpS Techno 293 a RS:X Youth.

 

K úkolu 20-33 (Uzavřít s KSJ smlouvy na realizaci služeb pro rok 2020):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s KSJ průběžně probíhá realizace nákupu služeb pro rok 2020.

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol trvá. V. Brabec informoval členy VV ČSJ, že byla ukončena fáze 1 (vymezení projektového záměru) reorganizace ČSJ. Fáze 2 (stanovení cílů a prostředků k jejich dosažení – pracovní skupiny) bude předložena členům VV ČSJ v průběhu září a dále bude poskytnuta základním členům ČSJ (kraje, kluby, ALT) k připomínkování. Dále V. Brabec informoval, že některé dílčí změny legislativně-technického charakteru (úprava jednacího řádu VV, poskytování informací základním členům ČSJ apod.) budou projednány již na VV ČSJ v září.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že byla na MŠMT podána žádost o prodloužení akreditace rekvalifikačního programu na trenéra jachtingu II. třídy. Nově bude hlavním garantem rekvalifikačního programu na trenéra jachtingu II. třídy Jakub Kozelský. Odbornými lektory budou Jan Sedláček, Milan Hájek, Jakub Kozelský, Karel Lavický a Václav Brabec. V budoucnu bude všeobecná část zajištována pouze na UK FTVS a MUNI FSS. Výkonný výbor ČSJ děkuje Zdeňkovi Sünderhaufovi za výborně připravené podklady žádosti.

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z průběhu Rekvalifikačního programu Trenér jachtingu II. třídy. Praktickou i teoretickou zkoušku splnilo k dnešnímu dni všech 12 studentů. Postupně jsou studentům předávána osvědčení o rekvalifikaci. Rekvalifikační program pro období 2017-2020 byl tímto kurzem zakončen. Další kurzy budou zahajovány po obdržení nové akreditace od NSA.  Výkonný výbor ČSJ děkuje Z. Sünderhaufovi a celému realizačnímu týmu za skvěle zorganizovaný kurz.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že Výkonný výbor ČSJ obdržel dopis Marka Směšného s poděkováním Jachtařské akademii ČSJ za proběhlou rekvalifikaci na trenéra II. třídy. Dopis M. Směšného je přílohou tohoto zápisu.

 

 

3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – podal informace ze schůzky Sportovního úseku ČSJ, která se konala 28. 7. 2020. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na vyplacení druhé zálohy budgetů členům RD, které zohledňují jejich výkonnost a aktivitu v probíhající sezóně, následovně:

 

 

Podmínkou vyplacení druhé zálohy je vyúčtování první zálohy budgetu schválené VV ČSJ v prosinci 2019. Vzhledem ke složité a neustále se měnící situaci ohledně termínů vrcholných regat v sezóně 2020 bude nejpozději v říjnu předložen VV návrh doplacení budgetů členům RD pro rok 2020. Výkonný výbor předložený návrh na vyplacení druhé zálohy budgetů členům RD jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za červenec jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – podal informaci, že M. Hájek odstoupil z funkce člena Komise talentované mládeže. Výkonný výbor děkuje M. Hájkovi za odvedenou práci v KTM.

 

O. Bobek – KTM – informoval o krocích, které směřují k rozvoji kondiční přípravy jachtařů:

Setkání s kondičními trenéry YC CERE, praktická ukázka jízdy a vyvažování, diskuse nad dalšími kroky (P. Semerák, J. Vejvar, J. N. Kořanová, Š. Novotný, O. Bobek)
Cenné informace a inspiraci poskytl J. Čeřovský ze Svazu lyžařů ČR.
Schůzka ohledně online tréninkového deníku Yarmill (T. Pošepný za Yarmill; E. Skořepová, T. Musil a O. Bobek za ČSJ)
VV vzal předložené informace na vědomí.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na udělení výjimky ze smlouvy trenéra SCM Laser Š. Novotného a jeho vyslání na zahraniční závod v Kielu pouze se dvěma závodníky (J. Halouzka a B. Přikryl). Pro tento závod je počet účastníků závodu limitován pořadatelem. VV usnesení jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh trenéra SCM, SpS Techno 293 na rozdělení příspěvku na náklady na sportovní činnost pro jednotlivé závodníky následovně:

 

 

VV předložený návrh trenéra SCM, SpS Techno 293 na rozdělení příspěvku na náklady na sportovní činnost pro jednotlivé závodníky jednohlasně schválil.

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost.

 

Výkonný výbor ČSJ pověřuje předsedu KTM, aby v pravomoci VV ČSJ rozhodoval ve věci smluv mezi ČSJ a smluvními trenéry ČSJ o odsouhlasování výše nadlimitního nocležného v ČR i v zahraničí. O takovém rozhodnutí bude následně předseda KTM informovat VV ČSJ na nejbližším jednání VV a toto bude uvedeno v zápisu z jednání VV.

VV toto usnesení hlasováním (pro: Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Bobek) schválil.

 

 

4) MČR 2020

 

VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ o změně hl. rozhodčího MČR STAR 2020 (CTL 201712) konaného 14. - 16. 8. 2020 následovně:

na místo Ondřeje Klimeše – 0691 nově Romana Babického – 0367

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na náhradní termín konaní MČR STAR, a to v termínu 4. - 6. 9. 2020. Jedná se o přesunutí závodu CTL 201712 na závod CTL 201713. Výkonný výbor ČSJ předložený návrh jednohlasně schválil.

M. Soušek – STÚ, KZ – obdržel žádost YC LS Brno na přesun MČR RS Tera ze závodu CTL 202143 na závod CTL 202108. VV hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Musil, Vašík; proti: Bobek, Brabec, Soušek, Žižka 0; zdržel se: 0) návrh neschválil.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil změnu funkcionářů na závod 24. Česká námořní rallye

CTL 207043, následovně:

garant závodu: Radim Vašík

rozhodčí: Lukáš Vavrla

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 8. 2020.

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český svaz jachtingu zaslal 12. srpna 2020 na World Sailing nominaci na prezidenta WS (Gerardo Seelinger) a dva vice-prezidenty (Riccardo Simoneschi a Luca Devoti).

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v pondělí 27. 7. 2020 od 17 do 20 hod. proběhla za účasti V. Brabce, M. Bezděka, J. Krause a R. Vašíka pracovní schůzka v Brně. Závěry schůzky byly 29. 7. zveřejněny na webu ČSJ v aktualitách.

 

 R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ zaslal 16. 7. 2020 žádost na MŠMT o prodloužení termínu pro doložení dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020. Z původně určeného termínu 31. 7. 2020 na 31. 8. 2020. Žádost byla ze strany MŠMT schválená.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informace ze setkání Národní sportovní agentury a předsedů sportovních svazů ČR, na kterém zastupovala R. Vašíka. Setkání se uskutečnilo 29. července 2020 od 10.00 hodin v hotelu Clarion. Prezentace ze setkání NSA a představiteli svazů je přílohou tohoto zápisu.

 

 

7) Různé

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že 30. 7. 2020 ČSJ na World Sailing zaslal šest podání pro Výroční konferenci WS 2020.

V. Brabec – LK, KLT – informoval o zrušení prezenčního zasedání Výroční konference WS. Výroční konference WS (včetně voleb do orgánů WS) bude probíhat elektronicky v původně stanoveném termínu.

 

T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – informoval, že Komise mládeže a rozvoje členské základny (KMR) obdržela žádost trenéra SCM Laser Štěpána Novotného o přidělení kompletní lodi Laser Radial včetně plachty pořízené v rámci investiční dotace 2019 Jiřímu Vaculovi. KMR tuto žádost schválila. Podmínkou poskytnutí této nové lodě je uzavření obdobné smlouvy na zapůjčení vlastní starší lodě (ne starší než 5 let) do JMJ Staré Splavy. Jde o obdobné podmínky jako u ostatních lodí pořízených v rámci investiční dotace 2019. VV vzal tuto informaci na vědomí.

 

T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – informoval o probíhajícím vyhodnocování obdržených nabídek na pořízení samostatného movitého majetku 2020. Nabídky byly obdrženy ve všech částech výběrového řízení.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 24. září 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Říjnové zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 29. října 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za červenec

2. Poděkovaní Jachtařská akademii od M. Směšného

3. Zápis z jednání SÚ ČSJ

4. Prezentace ze setkání NSA a představiteli svazů

 
Přílohy ke stažení

  zprava_scm_29er072020.pdf (5M)
  scm_laser_2020-07.pdf (207K)
  sps_q_2020-07.pdf (226K)
  podekovani_jachtarske_akademii.pdf (439K)
  zapis_z_su_2872020-1.pdf (141K)
  setkani_se_svazy.pdf (907K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ