ZÁPIS Z ZÁŘIJOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2023

Dana Dvořáková | 22.09.2023

Čtvrtek, 21. září 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

Výkonný výbor (VV):                 Jiří Hýža (JH) od 12:20, Petra Kafková (PK) do 14:10, Štěpán Novotný (ŠN), Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl (PP), Martin Soušek (MS), Radim Vašík (RV)

Generální sekretář ČSJ:           Dana Dvořáková (DD)

Kontrolní komise:                      Jiří Bobek (JB)

Hosté:                                        Eva Skořepová (ES)

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

Zápis ze srpnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. JH informoval, že technické řešení pro uzavírání cestovního pojištění a pojištění lodí prostřednictvím webu ČSJ není dle informací pojišťovny Allianz aktuálně možné. Momentálně je v řešení možnost pojištění přes předvyplněný komunikační e-mail.

 

K úkolu 23-09 (Vyplatit členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva schválené příspěvky na základě zaslaného vyúčtování příspěvku):

Úkol trvá. MS informoval, že vyplácení příspěvků členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva probíhá průběžně na základě zaslaného vyúčtování.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje Kristýně Piňosové z RODOP iQFoil týmu k 6. místu na juniorském mistrovství světa v olympijské třídě iQFoil na Silvaplaně.

 

Dále Výkonný výbor ČSJ děkuje všem organizátorům, trenérům a rozhodčím i všem členům pořadatelských klubů, kteří se podíleli na uspěné akci – Regatě 130 let jachtingu.

 

ŠN – podal informace o činnosti SÚ ČSJ. Zápis o činnosti SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

ŠN – předložil návrh SÚ ČSJ na ohodnocení za výsledky dle směrnice C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory.

 

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje dle souladu se směrnicí C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory na základě návrhu předsedy SÚ následující vyplacení odměn za výsledky: MS Techno 293 U17 dívky – Alexandra Lojínová 20 694 Kč, Klára Chalupníková 15 815 Kč. MS Techno 293 U17 chlapci – Šimon Skřepek 16 841 Kč. ME IQ Foil U19 dívky – Kristýna Piňosová 30 000 Kč, Nela Sadílková 12 500 Kč. MS IQ Foil U21 dívky – Kristýna Piňosová 24 309 Kč, Nela Sadílková 16 841 Kč, Kateřina Altmanová 14 024 Kč. Výkonný výbor ČSJ souhlasí s vyplacením uvedených odměn.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

ŠN – informoval, že se dne 4. 10. 2023 zúčastní za ČSJ výročního hodnocení a oponentur v Centru sportu MV ČR – OLYMP.

                                             

ŠN – předložil návrh úpravy směrnice C19 – Nominační pravidla ČSJ. Úprava se týká doplnění bodu 5) a bodu 4) přílohy C19 o nominační závody na Last Chance regatu.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje nové změní směrnice C19.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

ŠN informoval členy VV o pravidlech pro zařazování a financování družstev RD z rozpočtu ČSJ na rok 2024.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

1)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – podal informace z komise vrcholového sportu ČSJ.  Zápis o činnosti komise vrcholového sportu ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

2)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal informace o činnosti komise mládeže.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

PP – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za srpen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

3)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

 

PK – podala informace z jednání trenérsko-metodické komise ČSJ, které se konalo 19. 9. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu. Příští jednání TMK se bude konat 17.10. 2023.

 

PK – informovala, že dne 6. 9. 2023 proběhla na FTVS schůzka ohledně změn v kvalifikaci licence trenéra třídy A. Za ČSJ se schůzky zúčastnila Markéta Švecová. Změny se týkají vedení a obhajoby závěrečných přací.

 

PK – informovala, že na webu ČSJ byla zveřejněna pozvánka na školení trenérů 3. třídy. Přihlásilo se 10 osob + 1 náhradník. Antonín Mrzílek informoval, že je v kontaktu s přihlášenými. Školení se uskuteční v průběhu října v klubu OYC v Praze.

 

PK – informovala, že na webu je zveřejněna výzva pro přihlašování zájemců o rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. třídy v roce 2024.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

Doplňující nominace na WS MS Youth 2023

 

SÚ schválil jmenovitou nominaci v lodních třídách Formula Kite a trenéra pro Formula Kite. Jmenovitá nominace:

Formula Kite chlapci – Vojtěch Koška

Formula Kite dívky – Dominika Braunová

Trenér Formula Kite – Ivan Doronin

 

Jmenovité nominace v ostatních lodních třídách včetně trenérů byly SÚ ČSJ předloženy již na srpnovém zasedání VV.

 

Výkonný výbor vzal předloženou nominaci na vědomí.

 

Dodatečná nominace na MS 2023 Raceboard

SÚ schválil návrh ALT ČWA na dodatečnou nominaci a přidělení příspěvku za účast na MS Raceboard konaném v Německu na Steinhuder Meer v termínu 12. - 17. 6. 2023 pro první tři závodníky podle výsledků následujícím poměrem:

Radim Kamenský – bude čerpat 1/3 podpory účasti na MS

Petr Kučera – bude čerpat 1/3 podpory účasti na MS

Jana Slívová – bude čerpat 1/3 podpory účasti na MS

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje dodatečnou nominaci a přidělení příspěvku za účast na MS Raceboard konaném v Německu na Steinhuder Meer v termínu 12. - 17. 6. 2023 pro první tři závodníky podle výsledků následujícím poměrem: Radim Kamenský - 1/3 podpory účasti na MS, Petr Kučera - 1/3 podpory účasti na MS, Jana Slívová - 1/3 podpory účasti na MS.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

Dodatečná nominaci ALT RS Tera

SÚ schválil dodatečnou nominaci ALT RS Tera na MS RS Tera, které se konalo 30. 7.  – 4. 8. v Itálii na Lago di Iseo. Závodník Viktor Vlach bude čerpat příspěvek ve výši 100 % podpory účasti na MS.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje dodatečnou nominaci ALT RS Tera na MS RS Tera, které se konalo 30. 7.  – 4. 8. v Itálii na Lago di Iseo. Závodník Viktor Vlach bude čerpat 100 % podpory účasti na MS.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen

 

 

(iii)      Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

RV – podal informace z Mistrovství mládeže ČR a MČR ostatních tříd, která se konala v rámci regaty ke 130 letům jachtingu v Čechách na konci srpna na Lipně. MČR se odjelo v lodních třídách Optimist, 29er, ILCA 4, ILCA 6, RS Feva, Techno 293, Evropa Finn, Raceboard.

Akce byla mediálně velmi úspěšná: reportáž v nedělních Brankách bodech vteřinách na ČT1, dvacetiminutový sestřih na ČT Sport, Zprávičky, Deníky apod.

 

RV a MS navrhují, aby Výkonný výbor refundoval část startovného na závodě CTL 231323 MČR 130 let – okruh Charlie z důvodu, že spolupořadatel MČR na tomto závodě nezajistil pro závodníky služby tak, jak byly definovány v rámci vypsání závodu. Konkrétně se jedná o refundaci za ubytování závodníků, kteří nebyli z kapacitních důvodů ubytováni v areálu YK Jestřábí, ve výši 1000 Kč/neubytovaný závodník, a dále se jedná o refundaci za dvě večeře pro všechny závodníky v celkové výši 300 Kč/závodník.

Refundace za stravu 138x300 = 41.400 Kč

Ubytování RS Feva 32x1.000 = 32.000 Kč

Ubytování Evropa 19x1.000 = 19.000 Kč

Ubytování ILCA7 19x1.000 = 19.000 Kč

Ubytování 29er 27x1.000 = 27.000 Kč

Refundace celkem činí 138 400,- Kč. Seznam závodníků s vyčíslením konkrétní refundace je uveden v příloze tohoto zápisu. Zdrojem financování refundací je rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji na závodě, který činí 135 tis. Kč a zbytek bude dofinancován z rezervy rozpočtu ČSJ (kap. 4505 rozpočtu ČSJ).

 

Návrh usnesení: VV ČSJ rozhodl o částečné refundaci startovného a závodě CTL 231323 MČR 130 let – okruh Charlie v celkové výši 138 400,- Kč. Seznam závodníků s konkrétním vyčíslením refundované částky je uveden v příloze zápisu. Výplata refundovaných částek bude provedena obdobně, jako bylo placeno startovné.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se:

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

MS – podal informace z MČR LT Tornádo, které se konalo druhý zářijový víkend na Lipně.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel dne 14. 9. 2029 žádost Tomáše Stejskala o udělení výjimky v počtu minimálně 10 lodí požadovaných ČSJ pro upořádání MČR na moři 27. ČNR 2023. Bohužel loděnice v současné době dokončuje 9. a 10. loď a zatím není jisté, zda budou do termínu 27. ČNR připraveny k závodu. I tak to bude závod pro přibližně 80 jachtařů.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ souhlasí s udělením výjimky ze SŘ ČSJ ve smyslu, že Mistrovství na moři 27. ČNR 2023 bude platné MČR za účasti min. 8 lodí Salona 46.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, MP, PP, MS, RV                                proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

MP – předložil návrh na úpravu hlavního rozhodčího MČR Fireball CTL 232166, které se koná v rámci závodu Burčáková regata 28. 9. - 1. 10. 2023. Hl. rozhodčí bude Kateřina Nedbalcová.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje úpravu v nominacích funkcionářů pro MČR 2023 v tom smyslu, že hlavní rozhodčí pro MČR Fireball CTL 232166 bude Kateřina Nedbalcová.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se:

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

2)      informace z PR komise

 

ES – podala informace z jednání PR komise, které se konalo 7. 9. 2023. Zápis z jednání PR komise je přílohou tohoto zápisu. Příští schůzka PR komise se bude konat ve čtvrtek 5. října v 15.00 přes MS Teams.

 

ES – informovala, že dne 19. 9. 2023 navštívila s Martinem Trčkou místo, kde se bude konat v příštím roce OH Festival. Festival se bude konat u jezera Most, hlavním tématem budou vodní sporty včetně jachtingu.

 

ES – informovala, že vyhlášení ankety Jachtař roku 2023 se uskuteční v sobotu 25. 11. 2023 v Autocentru Pokorný v Brně.

 

VV bere informaci na vědomí.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za srpen a plán práce na září a říjen, který je přílohou tohoto zápisu.

 

3)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

 

PK – informovala o jednáních s Janem Fischerem z organizace Junák – český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s., který by měl zájem o zařazení skautské pramičky P550 do kategorie tříd ČSJ. VV ukládá PK vést s p. Fischerem další jednání, zejména o možnostech zajištění bezpečnosti této skautské pramičky.

 

JH – podal informace z jednání komise klubů ČSJ, které se konalo 18. 9. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání KKL je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

4)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 9. 2023 a veškeré informace, se kterými byli jednotliví členové VV seznámeni.

 

(iv)    Informace předsedy VV ČSJ a generálního sekretáře ČSJ


RV – podal informace z jednání ke stanovám ČOV, které se konalo 4. 9. 2023 v sídle NSA za účasti zástupců svazů. Za ČSJ se schůzky zúčastnil čestný předseda ČSJ Karel Bauer.

 

RV – informoval, že dne 25. 8. 2023 obdržel Český svaz jachtingu prostřednictvím datové schránky z NSA Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace. Aktuálně dodavatelé, kteří byli vybráni ve výběrovém řízení, pracují na realizaci dodávek.

 

DD – informovala, že NSA dne 15. 9. zveřejnila investiční výzvy v rámci dotačního investičního programu č.  162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2025, a to výzvu 11/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč a výzvu 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – nad 10 mil. Kč.

Sdružené subjekty ČSJ byly o zveřejněných výzvách elektronicky informovány.

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy RO ČSJ Jihočeského kraje Michala Lojky o finanční podporu ve výši 100 tis. Kč pro závod, který se bude konat v rámci Letní olympiády dětí a mládeže v roce 2024. Výkonný výbor žádost přijal a konstatuje, že bude s touto žádostí pracovat při přípravě rozpočtu na rok 2024.

 

Výkonný výbor obdržel podnět Josefa Bartoníčka (Severočeský námořní jachting Ústí nad Labem z.s) ke zlepšení chování jachtařů nejen na místních vodách. Vzhledem k tomu, že je jedná o podnět tykající se kajutových plachetnic, Výkonný výbor předává podnět k řešení České asociaci námořního jachtingu.

 

Výkonný výbor obdržel žádost Evy Flosmanové o udělení výjimky ze smlouvy o výpůjčce č. OBD2201/18 pro Kristýnu Flosmanovou pro důvodnou neúčast na MČR v LT ILCA 6, a to ze zdravotních důvodů.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje udělení výjimky ze smlouvy o výpůjčce č. OBD2201/18 Kristýně Flosmanové se neúčastnit MČR ILCA 6 ze zdravotních důvodů.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se:

 

Návrh usnesení byl schválen

 

(v)   Různé
          

MP – předložil návrh KR na jmenování Pavla Muroně národním soudcem (NJ).

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ na návrh KR jmenuje Pavla Muroně národním soudcem (NJ).

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se:

 

Návrh usnesení byl schválen

 

MS – informoval o tom, že na subjekty ČSJ byla elektronicky zaslaná výzva ke zapracování závodů do CTL pro rok 2024.

Harmonogram tvorby CTL je následující:

19.09.2023 - zahájení tvorby

do 20.10.2023 - zadání závodů – lodní třídy (zodpovídají ALT)

do 31.10.2023 - termín pro schválení pořadateli (zodpovídají kluby)

od 01.11.2023 - zadávání závodů krajského významu (zodpovídají kluby a KSJ)

30.11.2023 - ukončení tvorby

od 01.12.2023 - vyřešení nejasností případně a následné schválení závodů (zodpovídá ČSJ)

do 31.12.2023 - ukončení tvorby – prezentace na webu (zodpovídá ČSJ)

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 26. října 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Zapsala:

 

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 21. 9. 2023

2.       Zápis SÚ ČSJ – srpen, září

3.       Zápis KVS ČSJ – srpen, září

4.       Zprávy trenérů SCM a SpS za srpen

5.       Zápis z jednání TMK – 19. 9. 2023

6.       Refundace – Seznam závodníků s konkrétním vyčíslením refundované částky

7.       Přehled PR za srpen a plán práce na září a říjen

8.       Zápis z jednání PR komise 7. 9. 2023

9.       Zápis z jednání KKL 18. 9. 2023

10.   Nominační pravidla ČSJ olympijských a ostatních lodních tříd

11.   Žádost ČANY

12.   Žádost RO Jihočeský kraj

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska mládeže ...

Čtvrtek, 24. srpna 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 20. července 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

V tomto článku naleznete aktuální informace o výběrovém řízení na dodavatele movitého a nehmot...

Čtvrtek, 15. června 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru