ZÁPIS Z ÚNOROVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2024

Dana Dvořáková | 19.02.2024

Čtvrtek, 15. února 2024, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

Výkonný výbor (VV):               Jiří Hýža (JH), Petra Kafková (PK), Štěpán Novotný (ŠN) od 13:02, Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl (PP), Martin Soušek (MS),

                                                Radim Vašík (RV)

Generální sekretář ČSJ:         Dana Dvořáková (DD)

Kontrolní komise:                   Jiří Bobek (JB)

Hosté:                                     Eva Skořepová (ES) od 12:31 do 12:44

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

Zápis z lednového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. JH informoval, že předseda ČSJ Radim Vašík podepsal pojistné smlouvy na šest nových lodí ILCA 6. Pojištění dvou zbývajících lodí si řeší sami reprezentanti, kteří mají loď v zápůjčce.

 

K úkolu 23-16 (Připravit návrh na nové medaile pro MČR):

Úkol splněn. MS předložil návrh nových medailí, který připravila ES, pro MČR 2025 včetně cenové kalkulace.

 

K úkolu 23-17 (Připravit stanovisko k obdrženému podnětu k podpoře petice Vlastimila Šindýlka):

Úkol splněn. JH informoval, že komise klubů nemá k dispozici oficiální dokumenty včetně rozhodnutí soudů, které se záležitostí zabývaly a nemůže si udělat objektivní názor na celou situaci. Přestože vzniklá situace spojená s problémy JK Poděbrady není KKL lhostejná, nemůže se ČSJ tímto způsobem vměšovat do občansko-právních a trestně právních sporů. JH zašle odpověď Vlastimilu Šindýlkovi.

 

K úkolu 23-20 (Uzavřít se závodníky nebo zákonnými zástupci závodníků smlouvu o výpůjčce na čtyři starší svazové lodě ILCA a osm nových svazových lodí ILCA):

Úkol trvá. ŠN informoval, že smlouvy na čtyři starší lodě ILCA jsou se závodníky nebo zákonnými zástupci závodníků uzavřeny. Uzavírání smluv na osm nových lodí ILCA probíhá se závodníky nebo jejich zákonnými zástupci průběžně.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

 

ŠN – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 8. 2. 2024 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

VV předložené informace projednal a vzal na vědomí.

 

ŠN – informoval členy VV o žádosti Martina Krče na zařazení Lukáše Krče do týmu SCM B ILCA na sezonu 2024. SÚ žádost projednal a následně hlasováním žádost zamítl.

VV bere předloženou informaci na vědomí.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje odebrání plánované zálohy na budget roku 2024 ve výši 150 tis. Kč a odebrání nevyplaceného budgetu 2024 pro Viktora Teplého, který ukončil reprezentační činnost.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje uvolnění druhé části zálohy budgetu pro posádku Zosia Burská – Sára Tkadlecová ve výši 150 tis. Kč v rámci jejich schváleného budgetu pro rok 2024.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

SÚ schválil hlasováním per rollam ze dne 9. 2. 2024 ohodnocení dle směrnice C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory:

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje v souladu se směrnicí C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory na základě návrhu předsedy SÚ následující vyplacení odměny za výsledek: 10. místo ILCA 6 Youth World Championships 2024 - Linda Dokoupilová 17 978 Kč. Výkonný výbor ČSJ souhlasí s vyplacením odměny z rezervy rozpočtu ČSJ roku 2024.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

1)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – podal informace o činnosti Komise vrcholového sportu. Zápis o činnosti KVS je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

2)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal informace z jednání komise mládeže, které se konalo dne 7. 2. 2024 prostřednictvím MS Teams.  Zápis z jednání KM ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

VV předložené informace projednal a vzal na vědomí.

 

PP – informoval o závěrech hodnotící komise pro výběrové řízení na trenéra SpS Feva.

Vzhledem k faktu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč o tuto pozici a splnil požadavky zadání výběrového řízení, prošli členové hodnotící komise doručené podklady tohoto jediného uchazeče.

Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ přijmout na pozici trenéra SpS Feva uchazeče Miroslava Horáka. Hodnotící komise doporučuje upravit trvání kontraktu ve smlouvě následovně:

Smlouva se sjednává na období 1.3.2024 – 31.10.2024 s automatickým prodloužením vždy o jeden rok, max. do 31.10. 2027, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje na pozici trenéra SpS Feva uchazeče Miroslava Horáka. Smlouva s M. Horákem se sjednává na období 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024 s automatickým prodloužením vždy o jeden rok, max. do 31. 10. 2027, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

PP – informoval o závěrech hodnotící komise pro výběrové řízení na trenéra SCM 29er.

Ve vypsaném termínu byly podány tři přihlášky. Kvalifikační požadavky pro přijetí do výběrového řízení splnili dva uchazeči. Hodnotící komise na základě bodového hodnocení dle vypsání výběrového řízení doporučuje VV ČSJ přijmout na pozici trenéra SCM 29er uchazeče Miroslava Horáka s doporučením provedení vyhodnocení práce trenéra před termínem automatického prodloužení smlouvy. Dále hodnotící komise doporučuje upravit trvání kontraktu ve smlouvě následovně:

Smlouva se sjednává na období od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024, v případě oboustranné spokojenosti její automatické prodloužení do 31. 10. 2027, s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje na pozici trenéra SCM 29er uchazeče Miroslava Horáka. Smlouva s M. Horákem se sjednává na období od 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024 s doporučením provedení vyhodnocení práce trenéra před termínem automatického prodloužení smlouvy vždy o jeden rok, max. do 31. 10. 2027, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, PP, MP, RV                             proti: MS  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

PP – předložil návrh na odkup deseti starších lodí 29er:

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje odkup následujících deseti starších lodí 29er: Monika Křenková - loď CZE 2283, cena 50 tis. Kč; Sára Svobodová - loď CZE 2285, cena 46 tis. Kč; Anna Winklerová - loď CZE 2282, cena 46 tis. Kč; Vanda Navrátilová - loď CZE 2280, cena 36 tis. Kč; Luděk Růžička - loď CZE 2287, cena 46 tis. Kč; Pavel Havelka - loď CZE 2279, cena 42 tis. Kč; Kateřina Lokajíčková - loď CZE 2281, cena 36 tis. Kč; Ondřej Šercl - loď CZE 2286, cena 42. tis. Kč; Vojtěch Benovič - loď 2284, cena 46 tis Kč.; Michal Sazama - loď CZE 2278, cena 36 tis. Kč.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

VV ukládá MS uzavřít se závodníky nebo jejich zákonnými zástupci či jejich kluby kupní smlouvy na uvedené starší lodě 29er.

 

PP – podal informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

1)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

PK – podala informace o činnosti TMK za leden a únor. Dále PK informovala o zbývajících přednáškách Jachtařské akademie ČSJ.

 

VV vzal předložené informace na vědomí.

 

PK – předložila členům VV návrh úprav směrnice C97.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ po diskuzi schvaluje návrh změn směrnice C97 s platností a účinností od 16. 2. 2024.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                                    proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

 

ŠN – předložil SÚ ČSJ nominaci lodních tříd na Youth Sailing World Championships 2024.

SÚ schválil přihlášení následujících lodních tříd: IQFoil chlapci, IQFoil dívky, ILCA 6 chlapci, ILCA 6 dívky, 29er chlapci a 29er dívky na závod Youth Sailing World Championships 2024, který se bude konat 12. – 20. 7. 2024 na Gardě.

 

VV vzal předloženou nominaci na vědomí a ukládá DD uvedené lodní třídy přihlásit.

 

 

Nominace ALT Fireball na MS FB

ŠN – předložil změnu původní nominace ALT Fireball na MS, která byla schválena na lednovém zasedání VV, Geelong (AUS) ve dnech 9. – 16. 2. 2024.

Posádky:

Petr Kořan – Pavel Winkler

Milan Šnajdr – Matěj Šnajdr

Ladislav Vomáčko – Jiří Gemperle

Příspěvek bude dělený rovným dílem mezi tyto tři posádky. Odůvodnění: Vzhledem k bezpečnostní situaci v Rudém moři a následným problémům v mezinárodní dopravě přes veškerou snahu nedorazil kontejner s loděmi do místa konání včas. Nominované posádky si byly schopny zajistit alespoň starší zapůjčené lodě a mohly se tedy závodu účastnit.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schválil obdrženou změnu nominace ALT Fireball na MS, která byla původně schválená na lednovém zasedání VV (Geelong, Austrálie, 9. – 16. 2. 2024). Nově posádky: Petr Kořan – Pavel Winkler, Milan Šnajdr – Matěj Šnajdr, Ladislav Vomáčko – Jiří Gemperle. Příspěvek bude dělený rovným dílem mezi tyto tři posádky.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                                    proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen

 

 

(iii)      Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 

2)      informace z PR komise

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za leden a plán práce na únor a březen, který je přílohou tohoto zápisu.

 

1)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

JH – podal informace z jednání komise klubů, které se konalo 13. 2. 2024 online přes MS Teams. Zápis z jednání KKL je přílohou tohoto zápisu.

VV předložené informace projednal a vzal na vědomí.

 

JH – předložil úpravy soutěžního řádu ČSJ (B5) související především se změnami Stanov ČSJ, které vzešly v platnost v březnu 2023.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ po diskuzi schvaluje návrh změn soutěžního řádu ČSJ (B5) s platností a účinností od 16. 2. 2024.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                                    proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen

 

JH – informoval o změně ve složení komise klubů, Martina Žižku nahradil nově jako člen KKL Martin Valík.

VV vzal předloženou informaci na vědomí.

 

JH – předložil žádost YC Frymburk z.s. o vznik základního členství v ČSJ.  

Výkonný výbor projednání této žádosti odložil, s tím že si vyžádá doplnění seznamu členů tak, aby tento subjekt splňoval aktuální znění registračního řádu ČSJ B3.

 

RV – informoval, že dne 25. 1. 2025 bylo Městským soudem v Praze vydáno usnesení o zápisu RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj do spolkového rejstříku.

 

Dále RV informoval, že dne 30. 1. 2024 bylo Městským soudem v Praze vydáno usnesení o zápisu RO ČSJ Plzeňský a Karlovarský kraj do spolkového rejstříku.

RV – předložil návrh na změnu sídla RO ČSJ Královéhradecký a Pardubický kraj na adresu: Bratří Mannů 408, 539 44 Proseč. Návrh byl předložen na základě žádosti Martina Srdínka, který je zvoleným předsedou tohoto spolku, aby sídlo bylo umístěno na této adrese.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje změnu sídla RO ČSJ Královéhradecký a Pardubický na adresu: Bratří Mannů 408, 539 44 Proseč.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

2)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

RV – informoval Výkonný výbor o stavu čerpání rozpočtu roku 2023 ke dni 14. 2. 2024 a o stavu návrhu rozpočtu roku 2024.

Výkonný výbor vzal uvedené informace na vědomí.

 

(iv)      Informace předsedy VV ČSJ a generálního sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor obdržel návrhy na udělení čestných odznaků ČSJ.

 

Udělení zlatého čestného odznaku ČSJ:

Lubomír Hofmann, 1948 (navrhovatel KR a KSJ Vysočina)

Ivan Kantorík, 1945 (navrhovatel Ladislav Hyrš)

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil udělení zlatého čestného odznaku ČSJ těmto osobám: Lubomír Hofmann (1948), Ivan Kantorík (1945).

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, PP, MP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

Udělení stříbrného čestného odznaku ČSJ:

Zdeněk Adam, 1956 (navrhovatel Vodní sporty Duchcov)

Jiří Bobek, 1958 (navrhovatel Ladislav Hyrš)

Alexandr Dyškant, 1943 (navrhovatel KR a KSJ Vysočina)

Jiří Krabička, 1954 (navrhovatel YC Dyje)

Jiří Lejhanec, 1945 (navrhovatel YC Pardubice)

Michael Maier, 1964 (navrhovatel Yacht Club SaS)

Zdeněk Parůžek, 1959 (navrhovatel JK Toušeň)

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil udělení stříbrného čestného odznaku ČSJ těmto osobám: Zdeněk Adam (1956), Jiří Bobek (1958), Alexandr Dyškant (1943), Jiří Krabička (1954), Jiří Lejhanec (1945), Michael Maier (1964), Zdeněk Parůžek (1959).

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, PP, MP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – informoval, že dne 24. 1. 2024 byla prostřednictvím portálu NSA a datové schránky podána žádost ve výzvě „Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2024“.

 

RV – informoval, že dne 5. 2. 2024 bylo prostřednictvím portálu NSA a datové schránky odesláno vyúčtování neinvestičních dotací „Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023“.

 

RV – informoval, že dne 12. 2. 2024 byla prostřednictvím datové schránky odeslána na NSA žádost o vydání závěrečného vyhodnocení akce MT223-00022, investiční dotace roku 2023.

 

RV – informoval, že dne 6. 2. 2024 byla odeslána na Pražský hrad žádost o záštitu nad Mistrovstvím Evropy juniorů v olympijských lodních třídách 49er, 49erFX a Nacra 17 panem Prezidentem České republiky, které se bude konat 6. - 9. 6. 2024 v Černé v Pošumaví.

 

RV – informoval, že dne 28. února 2024 se bude online konat čtvrtletní Townhall World Sailing.

 

RV – informoval, že dnech 13. – 16. května 2024 se bude konat online pololetní zasedání World Sailing.

 

RV – informoval, že dne 13. dubna 2024 se v maďarském Balatonfüredu bude konat zasedání výkonné rady EUROSAF.

 

(v)    Různé


MP – podal informace z jednání Hladinové záchranné služby ČSJ, které se konalo 1. 2. 2024. Zápis z jednání HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 14. března 2024 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 15. 2. 2024

2.       Zápis z jednání SÚ ČSJ – 10. 2. 2024

3.       Zápis z jednání KVS ČSJ – 4. 2. 2024

4.       Zápis z jednání KM ČSJ – 7. 2. 2024

5.       Zprávy trenérů SCM a SpS za leden

6.       Zápis z jednání KKL – 13. 2. 2024

7.       Přehled PR za leden a plán práce na únor a březen

8.       Zápis z jednání HZS ČSJ – 1. 2. 2024

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Vzhledem k tomu, že dle Registračního řádu ČSJ budou k 31. 3. 2024

Čtvrtek, 18. ledna 2024, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svolává  Valnou hromadu, která se bude konat v s...

Čtvrtek, 14. prosince 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Zobrazit všechny články


nahoru