ZÁPIS Z ÚNOROVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 24.02.2021

Čtvrtek, 18. února 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák (do 16:00), K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

KK: P. Ondráček

Host: V. Brabec

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 23. 1. 2021 - proplacení 50 % zálohy budgetu členům RD pro první pololetí 2021

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výkonný výbor hlasováním per rollam jednohlasně schválil proplacení 50 % zálohy budgetu členům RD pro první pololetí 2021

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi vyplatit 50 % zálohy budgetu členům RD pro první pololetí 2021.

 

 

1) Projednání zápisu    
  
 

Zápis z lednového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajistit nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá s termínem do března 2021.

 

K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 [Pravidla pro kvalifikaci trenérů], dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval o tom, že aktuálně obdržel podklady z FTVS, ještě čeká na podklady z MUNI. Poté bude doplněná žádost o udělení akreditace pro školení trenérů ČSJ opětovně zaslaná p. Mužíkové na MŠMT. Očekáváné předložení finálního návrhu směrnice D6 je březen 2021.

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu Reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol je průběžný. V. Brabec informoval o průběhu Reorganizace ČSJ. Pracovní tým „Sportovní činnost“ připravil aktualizaci a zpřehlednění Koncepce rozvoje jachtingu a obsahové vymezení funkce sportovního manažera/ředitele. Pracovní tým „Organizace“ připravil osnovu a připravuje návrh novelizace Stanov ČSJ, který bude včetně důvodové zprávy předložen Valné hromadě ČSJ (Valná hromada bude schvalovat pouze věcný záměr, nikoliv přímou novelizaci). Pracovní tým „PR & Marketing“ čeká na dokončení výběrového řízení na pozici PR manažera. Výkonný výbor pověřuje Václava Brabce, aby prezentoval dosavadní závěry členské základně.

 

K úkolu 20-42 (Spolu s garantem Kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyly závislé na jednom školiteli):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že na zadání úkolu se pracuje v rámci TMK s Michalem Kučerou, očekáváné splnění úkolu je březen 2021.

 

K úkolu 20-43 (Informovat na únorovém zasedání VV o vývoji jednání se zástupci lodních tříd, které mají zřízené SpS nebo SCM):

Úkol trvá. O. Bobek informoval o krocích, které byly v tomto ohledu učiněny. Doposud proběhla komunikace se zástupci některých lodních tříd. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021.

 

K úkolu 21-01 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Pavlíny Motlíkové):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že KVS pracuje na úpravách stávající smlouvy o výpůjčce.

Zákonný zástupce Pavlíny Motlíkové byl informován. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021.

 

K úkolu 21-03 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Kristýny Flosmanové):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že KVS pracuje na úpravách stávající smlouvy o výpůjčce. Zákonný zástupce Kristýny Flosmanové byl informován. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021.

 

K úkolu 21-04 (Připravit vypsaní výběrového řízení na pozici druhého trenéra SCM Laser. Vypsání výběrového řízení bude konzultováno s TMK, která připravuje novelizaci směrnice D6):

Úkol trvá. O. Bobek předložil draft výběrového řízení na pozici druhého trenéra SCM Laser, který je v současnosti poskytnut k připomínkám TMK a SÚ ČSJ. Následně bude předložen Výkonnému výboru ke schválení. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že velmi úspěšně proběhly následující Jachtařské přednášky 2021:

12. 1. 2021      Christian Dumard (FRA) – Navigace, meteo a průběh závodu Vendee Globe 2020

19. 1. 2021      Marian Jelínek – Vnitřní svět vítězů v době Coronaviru

26. 1. 2021      Jiří Denk – Plavba z Aljašky do Mexika na lodi Altego II

2. 2. 2021        Petr Ondráček – Kapitánem na záchranném ostrůvku

9. 2. 2021        Vasilij Zbogar (SLO) – Na Laseru k olympijským medailím

16. 2. 2021      Milan Hájek, Patrik Hrdina – Budoucnost windsurfingu

 

Dále se v roce 2021 uskuteční ještě následující přednášky:

23. 2. 2021      David Křížek – Budoucnost jachtingu

2. 3. 2021        Kateřina Staňková – Moderní nehody a jejich prevence na moři, technika – dobrý sluha, ale zlý pán

9.3. 2021         Jan Sedláček – Jachtařské nehody na českých vodách, vodní záchrana a prevence

 

Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 18 hod. na cca 2 hodiny, včetně přestávky.

Lze se přihlásit na http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o tom, že Český svaz jachtingu otevřel možnost členům Slovenského svazu jachtingu, aby se mohli účastnit přednášek Jachtařské akademie ČSJ zdarma, stejně jako členové ČSJ.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o stavu vzdělávání trenérů ČSJ:

Trenéři I. třídy – plánovaná závěrečná zkouška K. Lavického na FTVS UK se uskuteční 24. března 2021.

Trenéři II. třídy – školení trenérů II. tř. se uskuteční na podzim 2021, závěrečné zkoušky budou na jaře 2022.

Trenéři III. třídy – školení trenérů III. tř. v novém formátu včetně praktických zkoušek začnou probíhat, až to umožní protiepidemická situace.

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 
T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že probíhá příprava předávání materiálu pořízeného v rámci investiční dotace 2020. Kluby obdržely návrhy příslušných smluv o výpůjčce iQFoil, RS Feva a Laser. Předávání těchto položek proběhne v pátek 19. 2. 2021 ve skladu ČSJ v Roudnici nad Labem. Závodní Optimisty Devoti budou předávány následně v průběhu února a března. Předávání Optimistů Far East bude probíhat po jejich proměření 23. 2. 2021, tedy během února a března.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh, aby byla členům RD odpuštěna platba příspěvku na provoz lodí / plováků pořízených v rámci investiční dotace 2020 po celou dobu trvání jejich výpůjčky. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil členům Výkonného výboru návrh na rozdělování materiálu z investiční dotace 2020.

Sportovní úsek obdržel doporučení trenéra SCM Techno/iQFoil na přidělení zbývajících 3 plováků iQFoil pořízených v rámci investiční dotace 2020. Milan Hájek doporučuje přidělit tento materiál následovně:

Lukáš Diviš (plovák + Foil)

Adéla Rašková (pouze plovák)

Pavel Netík (pouze plovák)

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na udělení výjimek ze smluv trenérů SCM týkajících se minimálního počtu účastníků soustředění, bez kterých by nebylo možné naplánované soustředění realizovat. Změny byly způsobeny situací kolem Covid-19 a nebylo nalezeno jiné efektivní řešení. Výjimky se týkají trenéra SCM 29er Davida Křížka pro soustředění na Sicílii a trenéra SCM Laser Štěpána Novotného pro soustředění na Maltě. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – předložil ke schválení nové složení Komise talentované mládeže následovně:

O. Bobek – předseda KTM

M. Hrubý, M. Žižka – členové KTM

Výkonný výbor hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek; proti: 0; zdržel se: Bobek, Vašík, Žižka) schválil nové složení KTM.

 

O. Bobek – KTM – informoval o nastavení podmínek využívání online tréninkového deníku Yarmill pro kluby ČSJ. Za ČSJ byla pro kluby připravena následující nabídka:

•      licence do U15 za 1 200,- Kč vč. DPH

•      licence nad U15 za 2 000,- Kč vč. DPH

•      platí se na rok, bez ohledu na reálné využití

 

Tréninkový deník Yarmill využívají družstva SpS a SCM. Yarmill umožňuje především vkládání plánu tréninků a vedení tréninkového deníku. Výhodou je vedení online, možnost přikládat foto a dokumenty, import dat ze sportesterů, možnost přiřazení atributů k tréninku jako povětrnostní podmínky, vkládání výsledků k závodům, a následně z toho získat přehled. VV vzal předložené informace na vědomí.

 

V. Lambl – KMR, KLM – informoval, že pokračuje příprava smluv pro přidělování materiálu ČSJ pořízeného v roce 2020.

 

 

4) MČR 2021

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval, že na webu v sekci dokumenty byl zveřejněn dokument „Vzor vypsání závodu“. Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové zaslat pořadatelům závodů informaci, aby tento vzor využívali pro závody MČR, nicméně lze jej použít pro libovolný závod.

VV vzal předložené informace na vědomí.

 


5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor jednohlasně schválil čerpání rozpočtu za rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 34 109,75 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 35 133,96 tis. Kč a se schodkem 1 024,21 tis. Kč.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh rozpočtu na rok 2021 s celkovými příjmy 25 301,82 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 25 301,82 tis. Kč.

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: 0; nehlasoval: Bobek) realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od jednotlivých KSJ následovně:

KSJ 16 - 76 164,- Kč

KSJ 17 - 64 506,- Kč

KSJ 18 - 10 142,- Kč

KSJ 19 - 35 000,- Kč

KSJ 20 - 16 125,- Kč

KSJ 23 - 14 609,- Kč

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ o realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od jednotlivých KSJ následovně:

KSJ 11 - 141 972,- Kč

KSJ 12 - 68 088,- Kč

KSJ 13 - 63 647,- Kč

KSJ 14 - 40 500,- Kč

KSJ 15 - 43 624,- Kč

KSJ 21 - 136 916,- Kč

KSJ 22 - 43 232,- Kč

KSJ 24 - 63 474,- Kč

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


Výkonný výbor v důsledku epidemiologické situace jednohlasně schválil přesunutí konání Valné hromady ČSJ z plánovaného termínu 28. 3. 2021 na nový termín konání VH ČSJ, který byl stanoven na 19. 6. 2021. VV ukládá D. Dvořákové zaslat toto rozhodnutí na všechny subjekty ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 27. 1. 2021 byla na ČUS zaslaná evidence členské základny ČSJ k 31. 12. 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že do 24. 2. 2021 probíhá elektronické hlasování do Pléna ČOV.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 12. 2. 2021 bylo na MŠMT zasláno prostřednictvím systému is-sport a datové schránky vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 12. 2. 2021 bylo na ČOV zasláno čerpání příspěvku z loterií za rok 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že za svaz podepsal podpůrný dopis pro žádost Yacht Clubu CERE k organizování windsurfingových tréninků v YC CERE.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 17. 2. 2021 ČSJ obdržel k podpisu koncept rozhodnutí výzvy „Významné sportovní akce 2021“, ve které žádal o dotaci na MEJ 49er/49erFX/Nacra 17 Podepsané rozhodnutí bylo na Národní sportovní agenturu odesláno 18. 2. 2021.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, na webu ČSJ bylo 10. 2. 2021 ukončeno hlasování v anketě Jachtař roku 2020.

 

 

7) Různé

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že výběrové řízení na PR managera ČSJ probíhá dle zadávacích podmínek VŘ, aktuálně probíhá II. kolo s vybranými třemi uchazeči.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala o účasti Evy Skořepové na online jednání médií z celého světa s organizačním výborem OH Tokio a zástupci MOV k organizaci OH 2021. Eva Skořepová má akreditaci jako media sport special (Jachting).

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že na základě podnětu J. Nevelöše vypracovala PR komise ČSJ doporučení pro reprezentanty a trenéry SpS a SCM týkající se komunikace na sociálních sítích z průběhu aktuálních tréninků v zahraničí.

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – podala informace z průběhu pracovního setkání Komise klubů a krajů ČSJ, které se konalo 4. února 2021 od 17:00 elektronicky prostřednictvím aplikace MS Teams. Závěry ze setkání naleznete v zápisu, který je přílohou tohoto zápisu.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – předložila návrh, aby se vzhledem k přetrvávající situaci s pandemií koronaviru realizoval letošní ročník vyhlášení ankety Jachtař roku 2020 formou online přenosu.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o vystoupení národní třídové asociace Česká kitová federace z ČSJ. VV vzal tuto informaci na vědomí.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o žádosti Český Kiting, z.s. o přijetí do ČSJ. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: 0; nehlasoval: Lambl) rozhodl o přijetí Český Kiting, z.s. do ČSJ (základní členové podle článku 5, odst. 3, písm. c, Stanov). Subjektu bylo přiděleno reg. č.7044.

 

Václav Brabec – KLT, LK – předložil ke schválení dokument Národní předpisy, který bude odeslán na World Sailing. Výkonný výbor tento návrh hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Fantová; nehlasoval: Lambl) schválil a ukládá D. Dvořákové odeslat schválený dokument na World Sailing.  Dokument Národní předpisy je přílohou tohoto zápisu.

 

Václav Brabec – KLT, LK – předložil návrh na doplnění ustanovení 2.1.5 Soutěžního řádu následovně: "Lodní třídy zařazené do programu Olympijských her (World Sailing Regulation 23.1.4.) jsou implicitně zařazeny do tohoto seznamu". Výkonný výbor tento návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl).

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuální situaci ve World Sailing a EUROSAF a o proběhlé schůzce EUROSAF (Electronic Extraordinary General Assembly, 30. 1. 2021).

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o dokončení „balíčku pro kandidatury na VSA“, který bude rozeslán ALT.

 

Petr Ondráček – KK ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu z kontroly hmotného majetku ČSJ za rok 2020. KK ČSJ doporučuje zvážit v souboru inventárního seznamu majetku ČSJ doplnění informace o místě dané položky (například konkrétní kluby, které mají plachetnice zapůjčeny).

Dále při jmenování inventarizační komise uplatnit zásadu, že jejími členy nebudou osoby, které za správu a vyúčtování majetku přímo odpovídají, avšak tyto osoby budou poskytovat součinnost a příslušné podklady jmenované inventarizační komisi. Zpráva KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předloženou zprávu na vědomí.

 

VV ukládá M. Souškovi zapracovat do souboru inventárního seznamu majetku ČSJ skutečné umístění majetku ČSJ. Druhým doporučením KK ČSJ se bude Výkonný výbor zabývat.

 

Petr Ondráček – KK ČSJ – informoval, že v sobotu 13. února od 10:00 se online uskutečnilo již 51. setkání příznivců námořního jachtingu v Libštátu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že byla dokončena fyzická inventura majetku ČSJ za rok 2020 a byl předložen seznam hmotného majetku ČSJ ke dni 31. 12. 2020. VV vzal inventurní seznam na vědomí.            

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh KR na jmenování Národních rozhodčích pro řízení závodů následovně:

Jan Blahoňovský

Karel Maruška

Petr Přikryl

Vladimír Rozsypal

Lukáš Vavrla

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh KR na jmenování Národních rozhodčích – soudců, následovně:

Lukáš Vavrla

Richard Kafka

Výkonný výbor oba předložené návrhy jednohlasně schválil.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o rozhodnutí KR, že vzhledem k pandemické situaci se neuskuteční tradiční seminář rozhodčích ČSJ v Třemošnici, ale v plánovaném termínu 6. - 7. března 2021 proběhne online přes Microsoft Teams.

                                          

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 18. března 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden

2. Zpráva z pracovního setkání Komise klubů a krajů ČSJ

3. Zpráva KK ČSJ z kontroly hmotného majetku ČSJ za rok 2020

4. Dokument Národní předpisy
Přílohy ke stažení

  scm_bic_techno_2021-01.pdf (340K)
  zprava_scm_29er012021.pdf (491K)
  sps_q_2021-01.pdf (153K)
  scm_laser-2021-01.pdf (272K)
  zapis_z_jednani_kkk_022021_.pdf (175K)
  kk_csj_kontrola_majetku_csj_2020.pdf (152K)
  czech_national_prescriptions_.pdf (153K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ