ZÁPIS Z ÚNOROVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 18.02.2020

Pátek, 13. února 2020, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

 


Přítomni: Brabec, Bobek, Fantová (do 17:00), Kraus (do 18:00), Musil, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: Lambl

PR: Skořepová (do 17: 00)

KK: Ondráček

 

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis z lednového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

                     

K úkolu 19-33 (Jednat s Chorvatským svazem jachtingu o možnosti uspořádání MČR ORC 2020 v rámci závodu chorvatského CRO ORC):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že po dohodě s Chorvatským svazem, který pořádá svoje Mistrovství již v květnu 2020, bude navržen jako MČR ORC závod Jabuka v Chorvatsku.

 

K úkolu 19-51 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny kluby zaslaly faktury za služby.

                                                                                                                                                                

K úkolu 19-56 (Realizovat pro jednotlivé subjekty darovací smlouvu, která bude obsahovat podmínku bezplatné zápůjčky darovaného materiálu pro subjekty ČSJ po dobu životnosti člunu (max. 5. let) a max. na 14 dnů v roce):

Úkol splněn. A. Soušek informoval, že všechny darovací smlouvy byly rozeslány na kluby a ALT k podpisu.

 

K úkolu 19-58 (Postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení plachetnic):

Úkol trvá. T. Musil informoval, že sedm nových lodí Laser bylo předáno členům RDJ a SCM. Zúčastněné kluby v programu Optimist byly informovány o způsobu rozdělení nových lodí Q.

O víkendu 15. – 16. 2. 2020 proběhne proměření nových lodí Q a následně bude probíhat předávání do klubů ČSJ. Po předání lodí připraví KMR závěrečnou zprávu. J. Kraus vyjádřil svůj nesouhlas: „Celému přerozdělení lodí mělo předcházet schválení VV“.

T. Musil za KMR k tomuto dodává, že KMR je přesvědčená, že souhlas je uveden v zápise z prosincového zasedání VV 2019, který se dále odkazuje na přílohu zápisu z VV „zápis z jednání KMR“.

 

K úkolu 19-61 (Řešit prodloužení akreditace MŠMT na vzdělávání trenérů jachtingu):

Úkol splněn. Z. Sünderhauf informoval, že žádost je připravená a poté, co bude zřízena komise odpovědného orgánu, bude žádost ČSJ odeslána této komisi.

 

K úkolu 19-62 (Zaslat členům sportovního úseku (Lambl, Bobek, Musil, Sünderhauf) do 3. února návrh na rozdělení podpory ALT dle směrnice C20, a následně návrh předložit na únorovém jednání VV):

Úkol nesplněn. J. Kraus nepředložil návrh na rozdělení podpory na SÚ ani do dnešního dne. Návrh tak nebyl předložen ani na dnešním jednání VV ČSJ.

 

K úkolu 19-63 (Předložit sportovnímu úseku odhadované náklady na možnosti jednotlivých variant dopravy materiálu na OH. Sportovní úsek na základě předložených podkladů následně rozhodne):

Úkol nesplněn. KVS a ani J. Kraus jako předseda KVS žádané dokumenty nepředložil. J. Kraus uvádí „Teprve na dnešním zasedání VV jsem se dozvěděl, že KVS je zodpovědná za dopravu jachtařského materiálu na OH“.

 

K úkolu 19-64 (Ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 připravit návrh výběru nového trenéra SCM Bic Techno 293):

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že KTM v současnosti řeší situaci se zástupci ALT ČWA a 

K. Lavickým. Následně bude připravováno výběrové řízení na nového trenéra Bic Techno, se kterým by byla uzavřena smlouva od roku 2021.

 

K úkolu 19-65 (Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní činností):

Úkol trvá. A. Soušek informoval, že o zálohu zatím nepožádal Jakub Halouzka, Jana Slívová a Kateřina Švíková.

 

K úkolu 19-67 (Připravit na únorové zasedání VV podklady pro pořízení movitého majetku):

Úkol trvá. T. Musil představil členům VV ČSJ vizi seznamu majetku, který by měl být pořízen. VV ustanovil pracovní skupinu ve složení T. Musil, V. Brabec, O. Bobek, V. Lambl. VV pracovní skupině ukládá předložit do 27. 2. 2020 ke schválení per rollam finální podklady pro pořízení movitého majetku v roce 2020 z investičního programu MŠMT.  

 

K úkolu 19-68 (Připravit návrh způsobu využívání e-mailových kontaktů členů ČSJ a připravit návrh usnesení pro hlasovaní delegátů VH ČSJ):

Úkol splněn. K. Fantová předložila návrh následujícího Usnesení pro delegáty VH ČSJ:

„Za účelem zlepšení komunikace se širokou základnou ČSJ schvaluje VH ČSJ použití e-mailových adres členů ČSJ k rozesílání informací“.

 

K úkolu 19-69 (Upravit v SŘ koeficient závodu Inter-pohár z 6ip na 8ip):

Úkol splněn. A. Soušek informoval, že koeficient závodu Inter-pohár z 6ip na 8ip je v SŘ upraven.

 

K úkolu 19-70 (Zaslat M. Souškovi do 15. ledna požadavky členů RD na zapůjčení motorových člunů včetně jednotlivých termínů, uvedení místa používání, účelu akce a jména trenéra, případně reprezentanta):

Úkol nesplněn. J. Kraus telefonicky informoval M. Souška, že úkol nesplní. Z tohoto důvodu předseda ČSJ R. Vašík požádal T. Musila, aby na tomto úkolu pracoval. T. Musil informoval, že si vyžádal od členů RD požadavky na zapůjčení motorových člunů ČSJ včetně jednotlivých termínů, uvedení místa používání, účelu akce a jména trenéra. Požadavky T. Musil od členů RD obdržel a předal je M. Souškovi. Obdržené požadavky členů RD následně M. Soušek zaznamenal na webu www.sailing.cz/vyuziti-cluny

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval, že velmi úspěšně proběhly následující Jachtařské přednášky 2020, s uvedenou návštěvností:

 

1.         Karel Lavický – 35 os.

2.         Christian Dumard – 80 os.

3.         Marian Jelínek – 200 os.!

4.         Jan Johan Hirnšál – 54 os.

5.         Fabrizio Lazzerini – 65 os. - shrnutí od Tomáše Karase naleznete v příloze tohoto zápisu

 

Dále se v roce 2020 uskuteční ještě následující přednášky, na které vás srdečně zveme:

1.         18. 2. 2020 - Martin Trčka: Management a příprava na závody a taktika v závodě

2.         25. 2. 2020 - Jiří Denk: Dobrodružství v Antarktidě

3.         3. 3. 2020 - Petr Ondráček: Metody překonávání bouří na moři

4.         10. 3. 2020 - Václav Brabec: Závodní pravidla a řešení protestních situací

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace z 50. výročí Setkání námořních jachtařů v Libštátě, kde za Český svaz jachtingu předal čestné uznání zakladateli „Libštátu“ Miloši Havlíčkovi a dlouholetému organizátorovi Jaroslavu Berntovi. Za Český svaz jachtingu na setkání dále vystoupili Eva Skořepová, David Křížek, Jarda a Jakub Havelkovi, Petr Ondráček a Zdeněk Sünderhauf.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval, že závěrečný Praktický seminář trenérů 2020 se bude konat 27. - 29. 9. 2020 na Lipně. Program, náplň a návrh organizace semináře je přílohou tohoto zápisu.

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informaci, že rekvalifikace na trenéra jachtingu II. třídy na rok 2020 je již zahájena na Přírodovědecké fakultě UK. Další podrobné informace naleznete v přiloženém oběžníku pro trenéry.

 


3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

J. Kraus – KVS – informoval, že do konce března proběhnou zdravotní prohlídky šesti vybraných reprezentantů ve spolupráci s Centrem sportu Olymp, aby došlo ke sjednocení dat pro posouzení výkonosti reprezentantů.

 

J. Kraus – KVS – předložil návrh znění smlouvy E30 o zabezpečení přípravy RD. VV po diskuzi návrh znění smlouvy E30 hlasováním (pro: Kraus, Vašík, Soušek, Sünderhauf, Brabec, Fantová;  proti: 0; zdržel se: Bobek, Musil;) schválil.

 

J. Kraus – KVS – předložil ke schválení návrh úprav směrnice C19. VV ČSJ předložený návrh projednal a na základě projednání upravil následujícím způsobem: v bodě 5.1 bude směrnice C19 upravena následovně:

„v případech, kdy VV ČSJ nerozhodl dříve o jmenovité nominaci, bude VV ČSJ rozhodovat na základě výsledků z poslední kvalifikační regaty v dubnu 2020. Hodnocení bude provedeno podle výsledného pořadí v závodě.“

Do směrnice C19 bude doplněn bod 6.2 v následujícím znění: „v případě změny jmenovité nominace podle bodu 6.1 bude nominován další český závodník v pořadí.“.

VV návrh úprav bodu 5.1 a 6.2 směrnice C19 jednohlasně schválil.

 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice C19 ne webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

O. Bobek – KTM – podal informace o probíhajících akcích SCM a SpS Q. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – informoval, že Aneta Páleníčková a Petra Wehrenberg nemají dále zájem

působit v KTM a vzdaly se členství v Komisi talentované mládeže. VV vzal toto jejich rozhodnutí na vědomí.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ – předložil žádost p. Kališe na zapůjčení lodě Laser Radial na sezónu 2020 pro M. Kališovou. Sportovní úsek navrhuje žádosti vyhovět za podmínky, že bude uhrazen příspěvek na provoz lodě za rok 2019 a na rok 2020, a to nejpozději do 29. 2. 2020. VV žádost jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor obdržel dne 3. 2. 2020 žádost od Evy Flosmanové (další signatáři M. Šindelka, R. Jaroš, K. Valenová, P. Tlapáková, J. Kraus, P. Krausová) o řešení situace v SpS a ukončení spolupráce s trenérkou N. Staňkovou. VV žádost projednal a rozhodl žádosti o odvolání trenérky SpS nevyhovět. KTM na řešení problematiky již pracuje. Setkání zástupců členů SpS Q, KTM, TMK a ALT Q proběhlo dne 11. 2. 2020 a řešilo obdržený podnět. VV pověřuje předsedu KTM Ondřeje Bobka vyhodnocením situace v SpS Optimist a podáním případných návrhů na zefektivnění fungování družstva SpS Q.

O návrhu usnesení VV hlasoval následovně: (pro: Bobek, Vašík, Soušek, Sünderhauf, Brabec, Musil, Fantová; proti: Kraus; zdržel se: 0).

 

4) MČR 2020
 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy STÚ a KZ M. Souška na vypsání MČR v roce 2020 v následujících lodních třídách:

Flying Dutchman

Laser Radial

Catamaran OPEN

Tornado

Vaurien

Pirát

Cadet

Fireball

Match Race 2.4mR

Funboard Course

Funboard Slalom

Star

RS700

RS500

RS Feva

RS TERA

29er

BIC TECHNO 293

Raceboard

Finn

Optimist

RS Vareo

Evropa

Laser

NJ – One Design

Team Racing 420

Team Racing Optimist

Jachtařská liga

420

ORC v rámci závodu Jabuka

 

VV vzal CTL pro rok 2020 na vědomí.

 

5) Čerpání rozpočtu 2019/Návrh rozpočtu 2020
 

VV jednohlasně schválil čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2019 a vzal na vědomí pracovní verzi návrhu rozpočtu pro rok 2020.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že ČSJ uzavřel nájemní smlouvu na rozšíření skladových prostor pro movitý materiál ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že závod OH nadějí se bude konat 25. - 26. 7. 2020 v Brně pro LT Q.

 

 

7) Různé

 

R. Vašík – předseda ČSJ – navrhl členům Výkonného výboru, aby VV odvolal z funkce předsedy KVS J. Krause, a to z důvodů neplnění úkolů ze zasedání VV, neplnění závazných dokumentů ČSJ vztahujících se k činnosti KVS, neschopnost pracovat v týmu VV a SÚ. Výkonný výbor hlasováním (pro: Vašík, Soušek, Sünderhauf, Brabec, Musil, Fantová; proti: 0; zdržel se: Bobek; J. Kraus nehlasoval) návrh schválil.

Na základě uvedeného hlasování J. Kraus požádal o možnost vystoupit na VH ČSJ, kde se vyjádří k tomuto bodu.

 

J. Kraus – KVS – předal své prohlášení člena VV, které je přílohou tohoto zápisu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – navrhl členům Výkonného výboru pověřit dočasným vedením KVS místopředsedu ČSJ T. Musila. VV pověřuje SÚ ČSJ předložením návrhu na nového předsedu KVS.

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Vašík, Soušek, Sünderhauf, Brabec, Musil, Fantová;  proti: 0; zdržel se: 0; J. Kraus nehlasoval) návrh schválil.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že na webu ČSJ je aktualizovaná Kniha řešených případů (Case book), kde jsou aktuálně zařazeny všechny změny, které od roku 2019 World Sailing vydal.

Dále je na webu ČSJ nově uložen soubor se závodními pravidly jachtingu upravený tak, aby se lépe ovládal z tabletu a mobilního telefonu. Vloženy jsou záložky, hyperlinky a úvodní tabulky, takže nic nebrání si jednotlivá pravidla přečíst v telefonu.

Soubory jsou k dispozici v sekci Dokumenty (https://www.sailing.cz/dokumenty) pod označením D1 a D5 a jsou k dispozici ve formátech DOCX, PDF, MOBI (zmenšený formát). Také lze tyto soubory stáhnout na Google Disku (link). Zde jsou navíc ve formátu EPUB.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil členům Výkonného výboru stanovisko Kontrolní komise ČSJ k podnětu podanému paní R. Živnou. VV vzal stanovisko KK ČSJ na vědomí. Výkonný výbor rozhodl hlasováním (pro: Bobek Vašík, Sünderhauf, Brabec, Musil, proti: Soušek; zdržel se: 0) o vymazání výsledků Alessie Pelanti z žebříčku ČSJ 2019 před datem 1. 6. 2019 z webu ČSJ. Z technického důvodu není již možné tuto změnu provést v Ročence ČSJ 2019, která je již v tisku. Z tohoto důvodu v tomto dokumentu změna provedená nebude. VV ukládá M. Souškovi zabývat se návrhem úpravy směrnice C11 v souladu s doporučením KK ČSJ.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že Kontrolní komise ČSJ obdržela žádost Michala Kučery o prověření průběhu a regulérnosti výběrového řízení na trenéry SCM a SpS. Petr Ondráček informoval Výkonný výbor, že se KK ČSJ touto žádostí zabývá.

 

Výkonný výbor obdržel žádost M. Kučery o zveřejnění průběhu výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS. Výkonný výbor sděluje, že informace z průběhu výběrového řízení jsou zveřejněny v rámci zápisu z květnového VV 2019.

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – podala informace z průběhu pracovního setkání Komise klubů a krajů ČSH, které se konalo 10. -12. 1.2020 v Brně (hotel Rakovec).

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že byla dokončena inventura majetku ČSJ a byl předložen seznam hmotného majetku ČSJ ke dni 31. 12. 2019 VV vzal inventurní seznam na vědomí.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že VV obdržel od ALT Q dne 20. 1. 2020 žádost o doplnění programu RACE CONTROL a doplnění směrnice, která by vedla ke zpřesnění práv a povinností hl. rozhodčího při řízení závodu. Žádost bude předána Komisi rozhodčích ČSJ k řešení.

 

V. Brabec – LK, KLT – podal informace z jednání konaného 12. 2. 2020, na kterém byla představena nová koncepce sekce „Akademický výběr prostřednictvím projektu na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 na veřejných vysokých školách“.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o tom, že v termínu 29. 2. - 1. 3. 2020 se uskuteční již tradičně ve Sportovně rehabilitačním centru v Třemošnici seminář rozhodčích a jednání komise rozhodčích ČSJ. KR vyzvala prostřednictvím webu ČSJ ALT k zasílání podnětů, připomínek, nápadů a návrhů, které by rozhodčí na semináři mohli diskutovat, projednat a případně zapracovat do nově vznikajícího dokumentu "Doporučení pro organizátory a rozhodčí" v rámci připravované Events strategy.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil žádost o přijetí do ČSJ ALT WASZP. Výkonný výbor hlasováním pro: 0; proti: Bobek, Vašík, Soušek, Sünderhauf, Brabec, Musil; zdržel se: 0) žádosti o přijetí do ČSJ nevyhověl.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil Výkonnému výboru podklady LK a KLT (viz příloha zápisu).

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 12. března 2020 od 12 hod. v YC CERE. 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva T. Karase z přednášky Fabrizia Lazzeriniho

2.Zpráva JA a TMK k 12. 2. 2020

3. Prohlášení J. Krause, člena VV

4. Závěrečný praktický seminář trenérů 2020, program, náplň a návrh organizace

5. Podklady LK a KLT pro VV

6. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Zápis z jednání VV ČSJ Pátek, 10. ledna 2020, 12:00, Brno, Hotel Rako...

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude konat v...

Čtvrtek, 12. prosince 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Čtvrtek, 21. listopadu 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Komise mládeže připravila dotazník pro zjištění potřeb klubů pracujících s mládeží. Žádáme zás...

Zobrazit všechny články


nahoru