ZÁPIS Z ÚNOROVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 27.02.2019

Čtvrtek, 21. února 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Vašík, Sünderhauf

Omluven: Fantová

KK: Švec

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Radek Sünderhauf, aby Výkonnému výboru prezentoval statistiky Jachtařské akademie ČSJ za loňský rok a zpětnou vazbu od trenérů a členů ČSJ. Představená prezentace a aktuální obsah Jachtařské akademie ČSJ jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 18-33 (Připravit finální návrh koncepce podpory lodních tříd) a k úkolu 19-02 (Návaznost na úkol 18-33. VV ukládá K. Bauerovi zapracovat do návrhu koncepce podpory lodních tříd případné připomínky a podněty ze schůzky Sportovního úseku a předložit konečné znění na únorovém zasedání VV)

Úkoly splněny. K. Bauer předložil členům VV finální návrh Koncepce podpory rozvoje jachtingu. VV předložený návrh jednohlasně schválil (viz příloha zápisu). Případné připomínky k návrhu koncepce podpory rozvoje jachtingu lze zasílat elektronicky na sekretariát nejpozději do 15. 3. 2019.

VV ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronickou poštou návrh Koncepce podpory rozvoje jachtingu subjektům ČSJ spolu s ostatními materiály pro Valnou hromadu ČSJ. 

                                             

K úkolu 19-04 (Zabývat se žádostí pana Romana Jaroše):

Úkol splněn. Karel Švec informoval, že došlo k vysvětlení situace mezi p. Romanem Jarošem a předsedou Kontrolní komise ČSJ. Z tohoto důvodu KK ČSJ případ uzavřela.

 

K úkolu 19-06 (Připravit podklady pro zpracování mobilní aplikace tréninkového deníku): Úkol trvá. Z. Sünderhauf informoval, že na mobilní aplikaci tréninkového deníku se průběžně pracuje.

 


2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 


Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SpS a trenéra SCM Laser za měsíc leden. Dále vzal VV na vědomí zprávu hl. trenéra ČSJ. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

VV jednohlasně schválil nominaci následujících lodních tříd na závod 2019 Youth Sailing World Championships, který se koná 13. - 20. 7. 2019 v Polsku (Gdynia):

Laser Radial ženy

Laser Radial muži

29er muži

420 muži

RS:X ženy

RS:X muži

Trenér - David Křížek

Team Leader - Johana Rozlivková

 

VV jednohlasně schválil budget ve výši 300 000,- Kč Milanovi Koláčkovi, a to v souvislosti se zařazením Offshore regaty do programu OH 2024. Prostředky budou využity k přípravě a závodům dvouposadkových Offshore regat.

 

 

3) MČR 2019
 

Nebyly předloženy žádné informace.

 

 

4) Čerpání rozpočtu 2018 / Návrh rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2018.

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně návrh rozpočtu pro rok 2019 s celkovými příjmy ve výši 21 908 200,- Kč a celkovými výdaji ve výši 21 789 890,- Kč, s hospodářským výsledkem

118 310,-Kč. Tento návrh rozpočtu bude rozeslán delegátům Valné hromady ČSJ elektronickou poštou. VV ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronickou poštou návrh rozpočtu pro rok 2019 delegátům ČSJ.

 

 

5) Příprava na výroční a volební Valnou hromadu ČSJ


VV schválil návrhy na udělení čestných odznaků ČSJ následovně:

 

Zlatý odznak

Václav Cintl st. (1944)

 

 

 

Stříbrný odznak

Ladislav Mendík (1950)

Stanislav Červenka (1939)

 

VV jednohlasně schválil návrh složení předsednictva pro březnovou volební Valnou hromadu ČSJ následovně:

Karel Bauer, Kateřina Fantová, Karel Švec, Radim Vašík

 

VV schválil návrh složení pracovních komisí pro nadcházející volební Valnou hromadu ČSJ následovně:

Volební komise: Marek Pavlovský, Jan Marian, Karel Luksch, Zuzana Válová

Návrhová komise: Radim Vašík, Eva Manochová, Jiří Bobek

Mandátová komise: Lucie Klucká, Patrik Deutscher, Alexandra Soušková

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se konalo 19. února 2019.

 

Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM a ALT 29er Davida Křížka na nákup materiálového vybavení svazových plachetnic 29er (kormidla, ploutve, kosatky) v celkové hodnotě 247 762,- Kč. VV se s žádostí seznámil a rozhodl požádat o názor správce materiálu ČSJ. VV ukládá D. Dvořákové vyžádat si od správce materiálu stanovisko k žádosti trenéra SCM a ALT 29er na nákup materiálového vybavení pro svazové plachetnice 29er.

 

Dále trenér SCM zaslal žádost o navýšení rozpočtu kapitoly SCM 29er o položku podpory projektu “Jachting hledá Skiffmeistera,” ve výši 60 000,- Kč.

VV žádost projednal a jednohlasně rozhodl tento projekt podpořit částkou 50 000,- Kč.

 

VV obdržel dopis od trenéra SCM Laser M. Smolaře s žádostí o navýšení rozpočtu kapitoly SCM Laser pro rok 2019 o 457 000,- Kč na náklady na asistentku trenéra J. Rozlivkovou. VV rozhodl žádosti nevyhovět vzhledem k tomu, že je požadovaná částka mimo možnosti rozpočtu Českého svazu jachtingu.

 

Výkonný výbor obdržel dopis od Johany Rozlivkové s požadavkem na vyjasnění její pozice v roce 2019 v SCM Laser Teamu, a to zejména v souvislosti s úhradou nákladů na akce, kterých se účastní jako druhý trenér. VV sděluje, že na úhradu nákladů druhých trenérů na akcích jednotlivých týmů SCM vyhradil v rozpočtu celkovou částku 220 000,-  Kč, a to na úhradu u akcí, kde je účast druhého trenéra prokazatelně nezbytná. O využití této částky rozhoduje KVS na každou jednotlivou akci samostatně na základě předložené žádosti příslušného trenéra. KVS při tom musí brát v úvahu dodržení celkového rámce rozpočtu Českého svazu jachtingu.

 

VV obdržel dopis předsedkyně ALT 29er a 49er ohledně škodní události – poškození svazových lodí 29er. VV konstatuje, že bude v řešení pojistných událostí postupovat podle pojistné smlouvy s pojišťovnou a podle smluv o výpůjčce mezi ČSJ a uživatelem.

 

 

7) Různé


R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že v termínu 2. - 3. března 2019 se v Třemošnici uskuteční tradiční seminář národních rozhodčích spojený s jednáním komise rozhodčích.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že bylo vyhodnoceno hlasování v anketě „Jachtař roku 2018“. Vyhlášení závodníků proběhne na jachtařském plese 8. března 2019.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že kluby a ALT byly elektronickou poštou vyzvány, aby si určily odpovědnou osobu, nebo maximálně dvě osoby, které budou databázi jejich členů přímo na webu ČSJ spravovat. V případě, že takovou osobu nemají, je zde možnost zaslat aktuální členskou základnu vyplněnou ve formuláři F20.

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na kluby a ALT připomínku, aby dle Registračního řádu ČSJ do 31. 3. 2019 tyto podklady zaslaly Radimu Vašíkovi.

 

Výkonný výbor se zabýval možností ohledně zveřejňování materiálů kandidátů do nového VV.  Výkonný výbor rozhodl, že musí v zájmu objektivity postupovat ve všech případech stejně: umožní všem kandidátům – jednotlivcům i skupinám zveřejnit na webu ČSJ jejich vize, programy apod. Nebude zveřejňovat reakce na již zveřejněné materiály. K materiálům se VV nebude nijak vyjadřovat. Podmínkou pro zveřejnění je podání žádosti o zveřejnění. Žádost bude zveřejněna pouze v případě, že v okamžiku podání žádosti bude žadatel/žadatelé písemně nominován/nominováni některým ze základních článků ČSJ na kandidáta/y VV ČSJ.

 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejňovat na webu ČSJ materiály kandidátů do nového VV ČSJ a to pouze na základě výše uvedených podmínek.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že 22. ledna 2019 se konala porada Trenérsko- metodické komise ČSJ. Zápis z porady Trenérsko-metodické komise je přílohou tohoto zápisu.

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informaci o třech proběhlých přednáškách. Dne 29. 1. 2019 proběhla přednáška z úspěšného cyklu Jachtařské akademie ČSJ. Lektorem byl pro tento večer David Křížek, který ve dvou blocích celkem 2,5 hodiny přednášel o taktice a strategii v závodě.

 

 

 

Druhá přednáška na téma Navigační a weather routing systémy (workshop) se uskutečnila 5. února 2019, přednášejícím byl Libor Hošek (Giulia, Hebe IV).

 

 

V úterý 19. února 2019 se na Albertově v posluchárně přírodovědecké fakulty konala další přednáška s tématy Meteorologie a Weather routing. Tentokrát přijal pozvání Milana Koláčka a Zdeňka Sünderhaufa vzácný host, pan Christian Dumard, který je v oblasti Meteo a Weather routingu světovým odborníkem.

 

 

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 21. března 2019 v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva trenéra SCM 29er za leden 2019

2. Zpráva trenéra SpS za leden 2019

3. Zpráva trenéra SCM Laser za leden 2019

4. Zpráva hl. trenéra ČSJ za leden a únor 2019

5. Zápis z porady Trenérsko- metodické komise

6. Prezentace statistiky Jachtařské akademie ČSJ za rok 2018

7. Obsah JA ČSJ – leden 2019

8. Návrh Koncepce podpory rozvoje jachtingu

9. Přílohy ke Koncepci podpory LT
Přílohy ke stažení

  zprava_scm29er_1_2019.pdf (445K)
  zprava_trenera_sps_za_leden_2019.pdf (407K)
  zprava_trenera_scm_laser_-_leden_2019.pdf (201K)
  zprava_hl_trenera_csj-1.pdf (218K)
  zapis_z_jednani_tmk_-_leden_2019.pdf (429K)
  prezentace_jachtakademie-2018_2019_02.pdf (1M)
  obsah_jacht_akademie_k_2212019.pdf (481K)
  navrh_koncepce_podpory_rozvoje_jachtingu.pdf (744K)
  prilohy_ke_koncepci_podpory_rozvoje_jachtingu.pdf (2M)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ