ZÁPIS Z ŘÍJNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2023

Dana Dvořáková | 28.10.2023

Čtvrtek, 26. října 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

Výkonný výbor (VV):                 Jiří Hýža (JH) od 13:10, Petra Kafková (PK), Štěpán Novotný (ŠN) - vyjma 16:00 až 17:30, Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl (PP) do 17:40, Martin Soušek (MS), Radim Vašík  (RV)

Generální sekretář ČSJ:           Dana Dvořáková (DD)

Kontrolní komise:                      Václav Brabec (VB)

Hosté:                                        Eva Skořepová (ES)

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

Zápis ze zářijového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. JH informoval, že aktuálně je možnost uzavírání cestovního pojištění do zahraničí pro členy ČSJ poptávkou na email fialova@sailing.cz

 

K úkolu 23-09 (Vyplatit členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva schválené příspěvky na základě zaslaného vyúčtování příspěvku):

Úkol trvá. MS informoval, že vyplácení příspěvků členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva probíhá průběžně na základě zaslaného vyúčtování.

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje Alessii Palanti k 8. místu na mistrovství světa do 21 let v olympijské třídě ILCA 6 v Maroku.

 

Dále VV ČSJ oceňuje 4. místo posádky Martin Kubový a Roman Roček, 6. místo a zlatou medaili v mixech Johany Nápravníkové Kořánové s Jakubem Nápravníkem na mistrovství Evropy třídy Fireball v Portoroži a 9. místo a stříbrnou medaili v kategorii Senior bratrů Josefa a Dalibora Sivých, které vybojovali na mistrovství Evropy třídy Pirát na Balatonu.

 

ŠN – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 10. 10. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

ŠN – předložil návrh trenéra SCM a RD IQFoil a T293 na rozdělení zbývajícího budgetu roku 2023 následovně:

 

 

Návrh byl schválen na jednání sportovního úseku. Výkonný výbor ČSJ bere na vědomí rozdělení budgetu roku 2023 pro členy SCM a RD IQFoil a T293 na základě návrhu trenéra SCM a RD IQFoil a T293.

 

ŠN – předložil návrh trenéra SCM ILCA na rozdělení zbývajícího budgetu roku 2023 následovně:

 

 

Návrh byl schválen na jednání sportovního úseku. Výkonný výbor ČSJ bere na vědomí rozdělení budgetu roku 2023 pro členy SCM ILCA na základě návrhu trenéra SCM ILCA.

 

ŠN – předložil návrh trenéra SCM 29er a 49er na rozdělení zbývajícího budgetu roku 2023 následovně:

 

 

Návrh byl schválen na jednání sportovního úseku. Výkonný výbor ČSJ bere na vědomí rozdělení budgetu roku 2023 pro členy SCM 29er a 49er na základě návrhu trenéra SCM 29er a 49er.

 

ŠN – předložil návrh trenéra SpS T293 na rozdělení zbývajícího budgetu roku 2023 následovně:

 

 

Návrh byl schválen na jednání sportovního úseku. Výkonný výbor ČSJ bere na vědomí rozdělení budgetu roku 2023 pro členy SpS T293 na základě návrhu trenéra SpS T293.

 

VV ukládá ŠN, MS, RV vytvořit systém uložiště pro smlouvy a ostatní závazné dokumenty ČSJ a do tohoto systému doplnit platné smlouvy.

 

ŠN – podal informace z průběhu Výročního hodnocení v Centru sportu OLYMP MV ČR, které se konalo dne 4. 10. 2023. Š. Novotný informoval, že kvůli úsporným opatřením Centra sportu MV OLYMP byl Viktorovi a Ondřejovi Teplým a Barboře Švíkové na pozici instruktor sportu snížen úvazek na poloviční. Alessie Palanti byla z polovičního úvazku přeřazena na pozici smluvního sportovce. Karlovi Lavickému smlouva na pozici instruktor sportu nebyla prodloužena. Pro rok 2024 jsou na pozici smluvní sportovec (SMLS) dále zařazeni Kateřina Altmannová a Vojtěch Koška. Na DPČ zůstává zařazena Kristýna Piňosová.

 

ŠN – předložil závěry SÚ k žádosti ALT Tornádo o přezkoumání záležitosti rozdělení příspěvku na MS 2023, kde ALT Tornádo na příspěvek nemá nárok. ŠN a TM se záležitostí zabývali a kontaktovali World Sailing k získání dalších informací ohledně závodu 2023 Tornado World Championships. Dle získaných informací závod T 2023 Tornado World Championships nesplňuje regule World Sailing pro rok 2023 a kvůli tomu není uznán jako závod MS (Word Sailing regulations paragraph 10.4.). SÚ žádost zamítl.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

ŠN – podal informace o průběhu investiční dotace pro rok 2023. Pořízení osmi lodí ILCA proběhlo. Lodě byly dopraveny a ŠN lodě přebral. ŠN bude dále postupovat v rozdělení těchto lodí. Druhá část dotace týkající se modulů do software Yarmill je v procesu, ŠN informoval o proběhlé schůzce se zástupci firmy, která se konala 20. 9. 2023. Další schůzka proběhne 16. 11. 2023

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

1)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – podal informace z komise vrcholového sportu ČSJ. Zápis o činnosti komise vrcholového sportu ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

ŠN – předložil návrh na ohodnocení za výsledky dle směrnice C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory.

 

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje dle souladu se směrnicí C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory na základě návrhu předsedy SÚ následující vyplacení odměn za výsledky: MS Techno 293 – U15 chlapci – František Burda 19 251 Kč. ME RS Feva 2023 – Monika Křenková / Kristýna Křenková 12 114 Kč, Matěj Martan / David Křížek 9 640 Kč, Kristian Bezušek / Petr Jeřábek 8 795 Kč, František Doležel / Alexandr Novotný 7 500 Kč. MS RS Feva 2023 – Monika Křenková / Kristýna Křenková 11 551 Kč. MS ILCA U21 – Alessia Palanti 20 694 Kč.

Výkonný výbor ČSJ souhlasí s vyplacením uvedených odměn.

 

 Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

 Návrh usnesení byl schválen.

 

 

1)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

 

PP – podal informace o činnosti komise mládeže.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

PP – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za září jsou přílohou tohoto zápisu.

 

PP – podal informace z průběhu výběrového řízení na trenéra ILCA 4 a 6.

Vzhledem k faktu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč o tuto pozici a splnil požadavky zadání výběrového řízení, prošli členové hodnotící komise doručené podklady tohoto jediného uchazeče.

Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ přijmout na pozici trenéra SCM ILCA 4 a 6 uchazeče Štěpána Novotného. Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu na období od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2024 v případě oboustranné spokojenosti její automatické prodloužení do 31. 10. 2028, s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje na pozici trenéra SCM ILCA 4 a 6 uchazeče Štěpána Novotného. Smlouva se Š. Novotným se sjednává na období od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2024, v případě oboustranné spokojenosti proběhne její automatické prodloužení do 31. 10. 2028, s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se: ŠN

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

2)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

 

PK – podala informace z jednání trenérsko-metodické komise ČSJ, které se konalo 17. 10. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu. Příští jednání TMK se bude konat 21. 11. 2023.

 

PK – informovala, že ve dnech 20. - 22. 10. 2023 proběhlo pod vedením Antonína Mrzílka v klubu OYC v Praze školení trenérů 3. třídy.

 

PK – informovala, že dne 19. 10. 2023 se na FTVS konal seminář k závěrečným pracím trenérské školy (licence A). Za ČSJ se semináře zúčastnila Johana Novotná Rozlivková.

 

PK – informovala, že na webu je zveřejněna výzva pro přihlašování zájemců o rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. třídy v roce 2024. Přihlášených zájemců je v současné době pět.

 

PK – informovala, že Zdeněk Sünderhauf aktuálně pracuje na programu přednášek JA ČSJ pro rok 2024.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

SÚ předkládá dodatečně návrh ALT Fireball na přidělení příspěvku za účast na ME 2023 Portorož, SLO 16. - 22. 9. 2023:

Jiří Parůžek – Jakub Košvica - 1/3 podpory účasti na ME

Martin Kubový – Roman Roček - 1/3 podpory účasti na ME

Johana Nápravníková Kořánová – Jakub Nápravník - 1/3 podpory účasti na ME

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje dodatečný návrh ALT Fireball na přidělení příspěvku za účast na ME 2023 Portorož, SLO 16. - 22. 9. 2023 následujícím poměrem: Jiří Parůžek – Jakub Košvica - 1/3 podpory účasti na ME, Martin Kubový – Roman Roček - 1/3 podpory účasti na ME, Johana Nápravníková Kořánová – Jakub Nápravník - 1/3 podpory účasti na ME.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

ŠN – předložil za SÚ dodatečnou nominaci ČWA na Mistrovství Evropy ve třídě Raceboard, které se konalo v termínu 9. - 14. 10. 2023 na Ibize ve Španělsku. Radim Kamenský – bude čerpat podporu na účast na ME.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje dodatečnou nominaci ALT ČWA a návrh na přidělení příspěvku za účast na ME Raceboard Radimu Kamenskému.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen

 

 

(iii)      Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

RV – podal informace z MČR na moři - 27. Česká Námořní Rallye v kategorii One Design.

 

RV – podal dále informace z MČR ILCA 6 a Fireball, která se konala koncem září na Nových Mlýnech.

 

MP – podal informace z MČR RS Vareo, které se konalo předposlední zářijový víkend na Brněnské přehradě a z MČR RS 400, které se konalo na Rozkoši.

 

Poslední dvě MČR roku 2023 v Team Race proběhnou na konci října a na začátku listopadu v YC CERE – Velká cena Prahy a O krále Prahy.

 

2)      informace z PR komise

 

ES – podala informace z jednání PR komise, které se konalo 5. 10. 2023. Zápis z jednání PR komise je přílohou tohoto zápisu. Příští schůzka PR komise se bude konat ve čtvrtek 14. listopadu přes MS Teams.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

ES – předložila návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2023.

Online hlasování bude na webu ČSJ probíhat od 1. do 15. listopadu 2023. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 25. listopadu 2023 v Autocentru Pokorný v Brně.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje po diskusi a úpravách finální návrh nominovaných v každé kategorii ankety Jachtař roku 2023 následovně: muži – Martin Kubový (1975) / Roman Roček (1969), Martin Pospíšil (1964), Josef Sivý (1966) / Dalibor Sivý (1969), Ondřej Teplý (1995), Viktor Teplý (1990); ženy –  Kateřina Altmannová (2004), Klára Himmelová (2002), Alessia Palanti (2003), Barbora Švíková (2003), Kateřina Švíková (2001); juniorky - Linda Dokoupilová (2008), Monika Křenková (2007) / Kristýna Křenková (2007), Alexandra Lojínová (2007), Kristýna Piňosová (2005), Anna Skořepová (2012); junioři –  David Drda (2005), Vojtěch Koška (2005),  Lukáš Kraus (2006) / Ondřej Baštář (2006), Jeremiáš Přikryl (2007), Jiří Tomeš (2010); týmy – HEBE SAILING TEAM, JACHTKLUB BRNO, RODOP, TŘI SESTRY SAILING TEAM, TWINKY HOLKY; akce roku – Oslava 130 let založení Českého Yacht Klubu, Mistrovství Evropy tříd RS Vareo a RS700, Soustředění dětí a mládeže tříd Optimist, ILCA 4.7, Evropa a Techno 293 na Velkém Dářku, Mistrovství světa třídy RS500, Regata 130 let jachtingu – Czech Junior Nationals.

 

Výsledky hlasování: pro: PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                              proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

ES – podala informace, z jednání v sídle ČOV ohledně Her XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024, které se konalo dne 25. 10. 2023.

 

VV bere předložené informace na vědomí.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za září a plán práce na říjen a listopad, který je přílohou tohoto zápisu.

 

3)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

 

PK – informovala, že proběhlo další jednání s Janem Fischerem z organizace Junák – český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s., který by měl zájem o zařazení skautské pramičky P550 do kategorie tříd ČSJ.

 

JH – informoval, že aktuálně probíhají ustavující sněmy RO ČSJ, které zatím nejsou zapsány do spolkového rejstříku.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

RV – předložil návrh na změnu sídla RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj na adresu: Rakovecká 1236/30, 635 00 Brno.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje změnu sídla RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj na adresu: Rakovecká 1236/30, 635 00 Brno.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – informoval, že dne 4. 10. 2023 provedl zápis RO ČSJ Moravskoslezský kraj do spolkového rejstříku. Po patnáctidenní lhůtě pro odvolání bylo RO ČSJ Moravskoslezský kraj dne 20. 10. 2023 zapsáno do spolkového rejstříku. Aktuálně je těsně před zápisem do rejstříku RO ČSJ Praha a Středočeský kraj a RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj.

 

 

4)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 25. 10. 2023 a veškeré informace, se kterými byli jednotliví členové VV seznámeni.

VV ukládá všem členům VV zaslat Martinovi Souškovi do 10. 11. 2023 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2024 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách v roce 2023 vyčerpány.

 

 

(iv)    Informace předsedy VV ČSJ a generálního sekretáře ČSJ


RV – informoval, že NSA zveřejnila dne 6. 10. 2023 na svých webových stránkách informaci, že dotační výzva Provoz a údržba pro rok 2023 vypsána nebude. Subjektům ČSJ byla tato informace zaslána elektronicky.

 

RV – informoval, že dne 2. 10. 2023 se v zasedacích prostorách FAČR konalo setkání předsedů národních svazů k návrhu stanov ČOV a návrhu statutu Etické komise ČOV. RV za ČSJ vyslovil souhlas s předloženým návrhem stanov ČOV a návrh statutu Etické komise ČOV.

 

DD – informovala, že NSA zveřejnila informaci, že do 30. 10. 2023 dojde v rámci Národní sportovní agentury k migraci webových stránek a e-mailových adres. Z domény agenturasport.cz dojde ke změně na doménu nsa.gov.cz, e-mailové adresy budou ve formátu jmeno.prijmeni@nsa.gov.cz. Harmonogram migrace a jednotná pravidla pro státní domény počítají s tím, že původní domény budou funkční do roku 2030 a na subdoménu pod gov.cz budou přesměrovány.

 

 

(v)   Různé


Výkonný výbor ukládá členům VV zaslat Martinovi Souškovi do 10. listopadu závazné termíny vycházející ze závazných dokumentů ČSJ (termín úkolu, název úkolu, vazba na směrnici, bod směrnice, nositel úkolu), které jsou v jejich gesci.

MS – informoval o tom, že probíhá tvorba CTL pro rok 2024.

 

Výkonný výbor ukládá PR komisi připravit návrh na nové medaile pro MČR.

 

Výkonný výbor obdržel podnět k podpoře petice Vlastimila Šindýlka. VV předal tento podnět komisi klubů, aby připravila k obdrženému podnětu své stanovisko.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 16. listopadu 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 26. 10. 2023

2.       Zápis z jednání SÚ ČSJ – 10. 10. 2023

3.       Zápis KVS ČSJ – září, říjen

4.       Zprávy trenérů SCM a SpS za září

5.       Zápis z jednání TMK – 17. 10. 2023

6.       Přehled PR za září a plán práce na říjen a listopad

7.       Zápis z jednání PR komise 7. 10. 2023

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 21. září 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska mládeže ...

Čtvrtek, 24. srpna 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 20. července 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

V tomto článku naleznete aktuální informace o výběrovém řízení na dodavatele movitého a nehmot...

Zobrazit všechny články


nahoru