ZÁPIS Z ŘÍJNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 01.11.2022

Čtvrtek, 27. října 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek (do 16:00), K. Fantová, R. Hrubý, T. Musil, V. Lambl (do 16:00), M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: 0

KK: P. Ondráček

Host: Š. Novotný, E. Skořepová

 

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka o schválení žádosti o vypsání kategorie ženy na MČR 2022 v lodní třídě ILCA 4. MČR tak v této lodní třídě bude vyhlášeno v absolutním pořadí, v kategorii žactvo U16 a v kategorii ženy.

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka a místopředsedy ČSJ Tomáše Musila o návrhu nominace KVS v anketě o nejlepšího světového jachtaře roku 2022:

kategorie muži – Jean-Baptiste Bernaz (FRA)

kategorie ženy – Odile van Aaholt & Annette Duetz (NED)

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis ze zářijového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 21-43 (Dopracovat navržené postupy pro zápůjčky svazových lodí 29er):

Úkol trvá. T. Musil informoval, že provádí první průzkum možností zapůjčení starších lodí 29er (r.v.2013) zakončený odkupem za zvýhodněných podmínek do mateřských klubů zájemců o zapůjčení lodí v roce 2023. Na základě získaných informací bude sestavena finální nabídka, která bude předložena zájemcům o lodě a jejich mateřským klubům a zároveň zveřejněna na webu ČSJ.

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že pokračují jednání s cílem snížit ekonomickou náročnost nájmů a pronájmů sportovních klubů na pozemcích správců vod – příslušných Povodí.

Připravuje se schůzka na MZe s cílem zajistit podpis Memoranda o společném postupu při naplňování cílů Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025“, schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016 v oblasti vodních olympijských sportů.

 

K úkolům 22-19, 22-20, 22-21 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů; Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT; Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2022):

Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že nákupy služeb od jednotlivých subjektů ČSJ probíhají průběžně. Uzávěrka pro nákup služeb je 31. 10. 2022.

 

K úkolu 22-22 (Vyplatit reprezentantům zbývajících 30 % části budgetu pro sezonu 2022):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že zbývajících 30 % části budgetu pro sezonu 2022 bylo reprezentantům vyplaceno.

 

K úkolu 22-25 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých KSJ pro rok 2022):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých KSJ pro rok 2022 probíhá průběžně.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Štěpán Novotný informoval členy Výkonného výboru o aktuální činnosti TMK.

 

Štěpán Novotný informoval, že Benjamín Přikryl absolvoval rekvalifikační program na trenéra jachtingu II. třídy a obdržel „Osvědčení o absolvování“. Do konce roku 2022, po úspěšném absolvování kurzu, dostane osvědčení ještě Dominika Vaďurová, Jan Skřepek a Jakub Halouzka. Tím bude mít za rok 2022 ČSJ 13 nových trenérů II. třídy.

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace ze dvou jednáních Sportovního úseku, která se konala 20. 10. a 25. 10. 2022.  Zápis z obou jednání je přílohou tohoto zápisu.

 

Sportovní úsek předložil následující návrh na složení výběrových družstev pro rok 2023:

SpS Techno 293: Klára Chalupníková (2008), František Burda (2010), Štěpán Loužek (2008), Zdeněk Plch (2009).

SpS RS Feva (SpS A): Michal Sazama / Eliška Sazamová, Monika Křenková / Kristýna, Křenková

Matěj Martan / David Křížek

SpS RS Feva (SpS B): Kristián Bezušek / Petr Jeřábek

SCM 29er a 49er: Lukáš Dadák / Dan Viščor (49er), Nela Viščorová / Anna Košťálová, Lukáš Kraus / Ondřej Baštář, Petr Pelnář / Kateřina Šlechtická (29er).

SCM iQFOiL: Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, Alexandra Lojínová, Jan Kuchař, Šimon Skřepek, Radim Hasman, Vojtěch Kaczur.

Radim Hasman a Vojtěch Kaczur budou zařazeni s poloviční výší finanční podpory závodníka.

SCM ILCA (SCM A): Jiří́ Himmel (ILCA 7), Michal Rais, Linda Dokoupilová, Kristýna Flosmanová, Tatiana Bělunková, Jan Bělík, Jan Kříž (všichni ILCA 4)

SCM ILCA 4 (SCM B): Adéla Rabasová, Helena Hýžová, Jan Záhornacký, Jeremiáš Přikryl, Jan Valenta, Zuzana Tlapáková, Ondřej Klíma, Pavlína Motlíková, Michaela Blatecká, Adam Povolný.

Sportovní úsek dále navrhl odložit nominaci SpS Optimist na listopadové zasedání Sportovního úseku.

Výkonný výbor předložený návrh na složení výběrových družstev pro rok 2023 jednohlasně schválil.

 

Sportovní úsek předložil návrh na rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným v SpS, SCM a RD 2028 v roce 2022 následovně:

 

Příspěvky pro závodníky v SCM 29er / 49er (tis. Kč):

*základ po úpravě na základě plnění plánu

 

Příspěvky pro závodníky v SCM ILCA (tis. Kč):

 

Příspěvky pro závodníky v SCM iQFOiL (tis. Kč):

 

 

Příspěvky pro závodníky v RD 2028 v rámci LT iQFOiL (tis. Kč):

Rozdělení financí pro MS Optimist:

 

Rozdělení financí pro ME Optimist:

 

Výkonný výbor předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným v SpS, SCM a RD 2028 v roce 2022 jednohlasně schválil.

 

Sportovní úsek předložil návrh úprav směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ, konkrétně prvních dvou bodů zmíněné směrnice. Tyto body se věnují obecným principům nominačních pravidel na OH a kvalifikace na OH a konkrétní kvalifikace na akce v roce 2023 (WS MS 2023 a Test event 2023). Ostatní body směrnice předloží ke schválení Sportovní úsek na listopadovém zasedání VV.

Výkonný výbor návrh úprav směrnice C19 hlasováním (pro: Bobek, Hrubý, Musil, Lambl, Soušek, Vašík, proti: 0; zdržel se: Fantová) schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice C19 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21:

Barbora Švíková, 5. místo MS U21 iQFOiL dívky, Brest (FRA) - 26 668,- Kč

Vojtěch Koška, 5. místo MS U21 Kite chlapci, Torregrande (ITA) - 26 668,- Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil zápis z jednání hodnotící komise výběrového řízení na trenéra SpS Optimist a její doporučení. Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ přijmout na pozici trenéra SpS Optimist uchazeče Jakuba Halouzku s podmínkou úspěšného dokončení rekvalifikace trenéra 2. třídy nejpozději do 31. 12. 2022. V případě nesplnění této podmínky hodnotící komise doporučuje na uvedenou pozici přijmout uchazeče Jiřího Hýžu.

Výkonný výbor bere předložené hodnocení na vědomí.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – navrhuje ke schválení následující usnesení:

Hodnocení pořadí trenérů v rámci výběrového řízení z nabídek podaných v souladu s vypsáním výběrového řízení a v řádném termínu je nesledující:

První v pořadí je Jakub Halouzka, druhý v pořadí je Jiří Hýža a třetí v pořadí je Michal Kučera.

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Hrubý, Musil, Soušek, Vašík, proti: 0; zdržel se: Lambl) předložené usnesení schválil.

 

VV pověřuje M. Souška uzavřením smlouvy s Jakubem Halouzkou s podmínkou úspěšného dokončení rekvalifikace trenéra 2. třídy nejpozději do 31. 12. 2022. V případě nesplnění této podmínky bude smlouva uzavřena s Jiřím Hýžou, jako druhým ve výsledném pořadí hodnocení.

 

Na základě výsledku výběrového řízení Výkonný výbor bere na vědomí návrh O. Bobka, že listopadovou akci SpS Optimist trenérsky zajistí Jakub Halouzka.

 

Výkonný výbor bere na vědomí, že Nikol Staňková rezignovala na funkci členky SÚ ČSJ.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že Výroční hodnocení plánů sportovní přípravy zařazených jachtařů na OLYMP CS MV se bude konat v odloženém termínu v pátek 25. 11. od 10:00 hodin v Praze ve Stromovce. ČSJ bude na těchto oponenturách zastupovat místopředseda ČSJ.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za září jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

4) MČR 2022

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z proběhlých MČR RAC, ILCA 6, ILCA 7, ILCA 4, Optimist, 29er, RS Feva, Techno 293, EVR, RsV a RsA. Zbývá odjet poslední dvě MČR, a to Team Race 420 a Team Race Q.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, z MČR 26. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 25. 10. 2022.

 

Výkonný výbor ČSJ na základě předloženého kompletního vyúčtování mezinárodní akce MEJ RS FEVA, která byla pořádána Českým svazem jachtingu, jednohlasně schválil navýšit položku nákladů (3605) o 827 917, - Kč.

Dále VV jednohlasně schválil navýšit příjmovou kapitolu (3706) o 220 000,- Kč a kapitolu (3707) o částku 657 920,- Kč.

VV jednohlasně schválil převést nevyužité původně plánované rozpočtované náklady ve výši 50 000, - Kč do rozpočtové rezervy (4505).

Výkonný výbor schválil na základě informace V. Lambla o nevyužití nákladů ve výši 40 000, - Kč v kapitole 23 - Komise měřičů a technických inspektorů, přesun této částky do rozpočtové rezervy (4505).

 

Výkonný výbor schválil na základě informace P. Ondráčka o nevyužití nákladů ve výši 15 000, - Kč v kapitole 51 - Kontrolní komise ČSJ, přesun této částky do rozpočtové rezervy (4505).

 

VV ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 13. 11. 2022 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2023 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách v roce 2022 vyčerpány.

 

 


6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 27. 9. 2022 podepsal Lodním Sportům Kroměříž z.s. vyjádření podpory k investičnímu projektu v programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, Výzva 18/2022 Regiony SK/TJ 2022.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 7. - 8. 11. 2022 v hotelu Diplomat se uskuteční Antidopingová konference.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Výkonný výbor obdržel stanovisko Disciplinární komise ČSJ k případu hrubého jednání kormidelníka lodě během závodu. Stanovisko DK ČSJ obdrží všichni zúčastnění. Výkonný výbor ČSJ hlasováním (pro: Hrubý, Musil, Lambl, Soušek, Vašík, proti: Bobek, Fantová; zdržel se: 0) schválil návrh udělit kormidelníkovi lodě varování. Stanovisko Disciplinární komise ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

VV ukládá D. Dvořákové zaslat stanovisko DK ČSJ všem účastníkům řízení.

 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 23. 11. 2022 od 10:00 hodin se v Aule ČUS – Strahov bude konat celostátní porada předsedů národních sportovních svazů.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ obdržel žádost o zaslání návrhů kandidátů k zápisu na seznam rozhodců do Národního rozhodčího soudu pro sport. ČSJ v současnosti žádného kandidáta nemá.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že kurz národní rozhodčí pro řízení závodů (NRO) letošní zimu neproběhne. Rozhodčí, kteří v loňském roce kurz absolvovali a uvažují o složení zkoušky nebo o případné reprobaci se přihlásí na emailu brabec@sailing.cz a domluví se na individuálním postupu.

Kurz rozhodčí pro rozhodování protestů (judges, NJ/TJ) bude probíhat každé úterý od 20:00 online, přičemž první setkání se uskuteční v úterý 8. listopadu. Kurzy budou trvat do Vánoc. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin (aktivní účastníci, pozorovatelé), přičemž se očekává, že kandidáti na složení zkoušek NJ/TJ se budou účastnit aktivně. Přihlásit se lze na tomto odkazu.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že ve spolupráci s Martinem Souškem vypracovali odpovědi na dotazy NSA ohledně Soutěžního řádu a pravidel jachtingu. Odpovědi byly v požadovaném termínu na NSA zaslány.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila dne 30. 9. 2022 výzvu „Můj klub 2023“. Kluby ČSJ a TJ byly o vypsání této výzvy informovány emailem zaslaným ze sekretariátu ČSJ.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila dne 26. 10. 2022 novou výzvu „Můj klub 2023 - Pohyb a zdraví“.  V této výzvě nemohou SK a TJ žádat na stejné členy mládeže, na které již požádaly ve výzvě Můj klub 2023. Kluby ČSJ a TJ byly o vypsání této výzvy informovány emailem zaslaným ze sekretariátu ČSJ.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že Národní sportovní agentura pořádá 1. 11. 2022 od 13:00 školení k Rejstříku sportu, zároveň budou na tomto jednání představeny parametry Výzvy Svazy 2023. Online jednání se za svaz účastní Tomáš Musil.

 

 

7) Různé                  

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – podala informace z jednání PR komise ČSJ ze dne 7. 10. 2022, viz příloha tohoto zápisu včetně reportu / propagace na Facebooku.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za srpen a září a plán práce na říjen a listopad 2022, který je přílohou tohoto zápisu.

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že na webu ČSJ bude od 1. 11. 2022 zveřejněna výzva k zasílání nominací do ankety „Jachtař roku 2022“. Návrhy nominací lze zasílat PR manažerce ČSJ do 30. 11.  2022 na e-mail: skorepova@sailing.cz

Nově se bude hlasovat i v kategorii Trenér a Ocenění za přínos jachtingu.

Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 11. 2. 2023 v Autosalonu Hyundai v Brně.

 

K. Fantová – KKK, PR – předložila žádost o přeregistraci "TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl jachtingu“ na „Yacht club Ústí nad Labem z.s.“. Výkonný výbor předloženou přeregistraci jednohlasně schválil.

 

V. Lambl – KLM, KRM – informoval, že finále SSL Gold Cupu, které se mělo konat v Bahrajnu od 28. října do 20. listopadu 2022, bylo odloženo. Předpokládá se, že finále proběhne na jaře příštího roku a český tým rozhodně neopouští motivace reprezentovat ani v novém termínu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se finalizuje elektronický formulář pro tvorbu CTL 2023.

 

S ohledem na plánované Mistrovství mládeže na Lipně a závod ke 130 letům jachtingu v ČR, které se budou konat v termínu 29. 8. – 3. 9.2023, Výkonný výbor ČSJ na svém zasedání dne 27.10.2022 jednohlasně rozhodl, že nebudou svazem schváleny žádné závody na jiných vodních plochách s koef. K7 a vyšším, konané v tomto termínu. Důvodem je potřeba soustředit rozhodčí, měřiče a techniku na Lipno pro zdárnou organizaci těchto významných závodů.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na snížení ceny ZPJ 2021-2024 na 100,- Kč za kus a dále uvolnění 50 kusů ZPJ pro komisi rozhodčích. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve středu, 16. listopadu 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Přílohy zápisu:

1. Zápisy z jednání SÚ ČSJ

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za září 2022

3. Stanovisko Disciplinární komise ČSJ

4. Zápis z jednání PR komise reportu / propagace na Facebooku

5. Přehled práce PR za srpen a září a plán práce na říjen a listopad 2022

6. Směrnice C19

 

 

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 22. září 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska ml...

Čtvrtek, 18. srpna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 21. července 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 16. června 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru