ZÁPIS Z ŘÍJNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 04.11.2020

Čtvrtek, 29. října 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Brabec, V. Dvořák, K. Fantová (od 13:25), V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

PR: E. Skořepová (do 14:30)

KK: P. Ondráček

 

Jako host se jednání VV ČSJ zúčastnila předsedkyně ALT 29er a 49er Jana Košťálová, aby členy Výkonného výboru seznámila s možnostmi podání kandidatur na pořádání mezinárodních závodů typu ME, MEJ, MSJ apod. v ČR.

 

Výkonný výbor ČSJ souhlasí s tím, aby ALT 29er a 49er nadále jednala s Mezinárodní asociací 49er ve věci přípravy kandidatury na mistrovství pořádaná touto asociací. ČSJ podporuje akce tohoto charakteru pořádané v ČR.  ALT 29er a 49er se v případě potřeby pomoci s přípravou kandidatury na významné sportovní akce lodní třídy 49er v ČR může obracet přímo na předsedu KLT Václava Brabce. VV ČSJ pověřuje Václava Brabce k zapojení se do přípravy kandidatury. VV usnesení jednohlasně schválil.

 

1) Projednání zápisu       
 

Zápis ze zářijového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Jednat s pojišťovnami k zajištění nabídek pojištění nákladu přepravovaného na vlecích ČSJ):

Úkol trvá. T. Musil informoval, že Martin Soušek zajistil roční pojištění nákladu přepravovaného na všech vlecích v majetku ČSJ (pojistná částka pojištění nákladu je max. do 1 mil. Kč za rok).

Tím byla vyřešena akutní potřeba zajištění pojištění majetku svazu. VV ČSJ nadále pověřil T. Musila k zajištění nabídek komplexního pojištění majetku a činností svazu.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT. Konečný termín pro předložení vyúčtovaní služeb od ALT je do 31. 10. 2020.

 

K úkolu 20-30 (Připravit vyjádření k obdržené žádosti M. Kučery a P. Havelky ve věci akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy):

Úkol splněn. V. Dvořák informoval, že 30. 9. 2020 zaslal M. Kučerovi a P. Havelkovi odpověď.

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu Reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol trvá. V. Brabec informoval členy VV ČSJ o průběhu Reorganizace ČSJ. Jachtařské fórum, kde bude představen projektový záměr Reorganizace ČSJ jachtařské veřejnosti, bude probíhat online prostřednictvím MS Teams od 23. 11. do 27. 11. Výkonný výbor ČSJ bere předložené informace na vědomí.

 

K úkolu 20-35 (Realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost): Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplácení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost.

 

K úkolu 20-36 (Doplnit poptávku pojištění o další návrhy do 10. 10. 2020):

Úkol splněn. Doplněná poptávka pojištění bude řešena v rámci úkolu 20-14.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o jednáních s MŠMT ohledně žádosti o akreditaci na rekvalifikaci trenéra jachtingu. Aktuálně probíhá vypořádání připomínek ze strany MŠMT.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v termínu 9. - 11. 11. 2020 budou probíhat na FTVS závěrečné zkoušky Trenérské školy. Karel Lavický má stanovený termín na 9. 11. 2020.

Do zkušební komise jako zkoušející jsou navrženi Jakub Kozelský a Antonín Mrzílek.   

Výkonný výbor návrh na zkoušející jednohlasně schválil.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v rámci chystané úpravy směrnice D6 se připravuje i nová metodika školení trenéru III. třídy.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 21. 11. 2020 se uskuteční on-line seminář na téma: Svět vnitřních vítězů. Lektorem semináře je Marian Jelínek.

 

 

3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 2. 10. 2020. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na vyplacení doplatků budgetů roku 2020 členům RD, které zohledňují jejich výkonnost a aktivitu v probíhající sezóně, následovně:

 

 

Výkonný výbor předložený návrh hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Brabec) schválil. VV ukládá M. Souškovi vyplatit reprezentantům schválené doplatky na náklady spojené se sportovní činností.

 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil dodatečnou nominaci na ME Raceboard, které se konalo 1. - 5. 9. 2020 v Polsku.

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh ALT RAC na dodatečnou nominaci a rozdělení podpory účasti na ME RAC, které se konalo v Sopotech, následovně:

Radim Kamenský - 50 % z celkové částky příspěvku
Jana Slívová - 30 % z celkové částky příspěvku
Martin Pospíšil - 20 % z celkové částky příspěvku
Výkonný výbor vzhledem ke komplikované situaci spojené s epidemií COVID-19 učinil v tomto případě výjimku z pravidel směrnice C20 (minimální účast na závodě).

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za září jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor s ohledem na situaci kolem pandemie COVID-19 přijal mimořádné opatření a schválil výjimku ze smlouvy trenéra SCM Laser Š. Novotného. Na tréninku v Polsku byli v době 23. - 29. 10. 2020 účastni pouze tři členové SCM (Klára Himmelová, Jiří Himmel a Zdeněk Vysloužil). VV tuto výjimku jednohlasně schválil.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenérky SpS Q Nikol Staňkové na složení členů SpS Q pro rok 2021 následovně:

Lukáš Kraus, Beáta Dokoupilová, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Karolina Lojková, Jeremiáš Přikryl, Tomáš Peterka, František Burda, Matyáš Ráža, Jiří Tomeš, Julie Čaganová, Lukáš Krč, Jáchym Klíma, Jan Valenta, Jan Kříž, Ondřej Klíma.

Výkonný výbor návrh na složení členů SpS Q pro rok 2021 jednohlasně schválil.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenéra SCM Laser Štěpána Novotného na složení členů SCM Laser pro rok 2021 následovně:

Mikuláš Vaszi, Vítězslav Moučka, Andrew Lawson, Benjamin Přikryl, Klára Himmelová, Jiří Vacula, Zdeněk Vysloužil, Jiří Himmel, Alessia Palanti, Michal Rais, Markéta Kališová, Michal Halouzka.

Výkonný výbor návrh na složení členů SCM Laser pro rok 2021 jednohlasně schválil.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenéra SCM a SpS Techno 293 Milana Hájka na složení členů SCM a SpS Techno 293 pro rok 2021 následovně:

SpS: Alexandra Lojínová, Markéta Štěpánková, Nicol Říčanová, Radim Hasman, Klára Chalupníková, Šimon            Skřepek, Tibor Neveloš

SCM: Kateřina Švíková, Kristýna Chalupníková, Kristýna Piňosová, David Drda, Nela Sadílková,

Adam Neveloš, Kateřina Altmanová, Barbora Švíková

Výkonný výbor návrh na složení členů SCM a SpS Techno 293 pro rok 2021 jednohlasně schválil.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenéra SCM 29er Davida Křížka na složení členů SCM 29er pro rok 2021 následovně:

SCM 29er A: Michal Krsička – Lukáš Krsička, Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš, Šimon Jurečka – Petr Košťál, Markéta Bauerová – Vanda Paigerová

SCM 29er B: Lukáš Dadák – Dan Viščor, Lucie Košatová – Anna Košťálová, Anna Justová – Barbora Šabatová, Vojtěch Cibulka – Petr Tupý, Ondřej Baštář – Jan Juha, Nela Viščorová – Kateřina Šlechtická

Výkonný výbor návrh na složení členů SCM 29er pro rok 2021 jednohlasně schválil.

 

O přidělení lodí 29er rozhodne Výkonný výbor na základě doporučení SÚ ČSJ na listopadovém zasedání VV.

 

O zařazení do RD a RDJ rozhodne Výkonný výbor na základě doporučení SÚ ČSJ na listopadovém zasedání VV. Reprezentanti předloží předsedovi KVS nejpozději do 12. 11. 2020 své tréninkové plány. Juniorští reprezentanti předloží své tréninkové plány nejpozději do 12. 11. 2020 předsedovi KTM O. Bobkovi.

 

VV bere na vědomí následovné rozdělení příspěvku na náklady na sportovní činnost SCM 29er:

 

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky SCM 29er vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost.

 

 

VV bere na vědomí následovné rozdělení příspěvku na náklady na sportovní činnost SpS Q:

 

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky SpS Q vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na navýšení počtu dnů na vodě v roce 2020 trenérce SpS Q Nikol Staňkové. Výkonný výbor schválil navýšení počtu dnů na vodě v roce 2020 na 109 dnů, z důvodu nižších skutečných nákladů trenérky SpS Q (kapitola 1202). VV navyšuje kapitolu 1201 o částku 35 100,- Kč na celkovou částku 425 100,- Kč. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Martin Žižka – podal informace z proběhlého ME Q, které bylo vzhledem k pandemii COVID-19 ukončeno předčasně. VV a SÚ ČSJ gratuluje Lukášovi Krausovi, který se umístil na 39. místě ze 156 lodí. V kategorii dívek gratuluje Beatě Dokoupilové, která se umístila na 39. místě a Lindě Dokoupilové, která se umístila na 46. ze 113 lodí.

 

VV a SÚ ČSJ dále gratuluje následujícím posádkám lodní třídy 29er, které uspěly v absolutním hodnocení série Eurocup: Michal a Lukáš Krsičkovi, kterým patří celkové 3. místo z více než 200 lodí, Tibor a Adam Nevelöšovi, kteří zvítězili ve skupině do 17 let a v kategorii dívek posádka Lucie Košatová a Anna Košťálová, která obsadila 3. místo.

 

Vojtěch Lambl – KMR, KLM – informoval, že aktuálně se finalizuje dotazník pro kluby pracující s mládeží, který bude v listopadu zveřejněný na webu ČSJ a na základě jeho vyhodnocení bude následně přidělován investiční materiál ČSJ.

 

Sportovní úsek obdržel prostřednictvím trenéra SCM Laser Štěpána Novotného žádost Jana Hirnšála o zapůjčení jedné z lodí Laser pro Tomáše Chlumského (1702-0193) na sezónu 2021. Trenér SCM Laser tuto žádost podporuje, stejně tak i Sportovní úsek ČSJ. VV tuto žádost jednohlasně schválil.

 

 

4) MČR 2020

 

Výkonný výbor obdržel žádost od pořadatele YC CERE na změny termínů MČR Velká cena Prahy 2020 a O krále Prahy 2020, která se z důvodu vyhlášených vládních omezení souvisejících s pandemií COVID-19 nemůže odjet v původně plánovaných termínech.

Pořadatel YC CERE žádá o povolení přesunu termínů těchto závodů (při zachování statusu MČR pro rok 2020) na následující termíny:

Velká cena Prahy 2020: nově 12. 3. - 14. 3. 2021

O krále Prahy 2020: nově 19. 3. - 21. 3. 2021

VV hlasováním (pro: 0; proti: Bobek, Brabec, Dvořák, Soušek, Vašík, Žižka; zdržel se: Musil) přesun obou MČR neschválil.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu 24. ročníku České námořní rallye, která byla mistrovstvím ČR v námořním jachtingu One-Desing.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z MČR ILCA (Laser), ILCA 4.7 a EVR.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z průběhu MČR Optimist.

 

Kateřina Fantová – KKK, PR – informovala o průběhu MČR RS Vareo.


5) Čerpání rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 27. 10. 2020.

 

VV ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2020 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2021.


 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil termín konání Valné hromady ČSJ. VH ČSJ se bude konat v sobotu 27. 3. 2021 v aule České unie sportu v Praze na Strahově.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že aktuálně probíhá online Konference WS. Hlavní hlasování proběhne online 1. 11. 2020. Jako delegáta za ČSJ schválil Výkonný výbor Václava Brabce již na říjnovém zasedání VV.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že proběhly volby na prezidenta a viceprezidenty WS.

Výsledky hlasování budou oznámeny na Konferenci WS 1. listopadu 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že podepsal dodatek smlouvy o prodloužení stipendia ČOV pro Ondřeje Teplého o jeden rok z důvodu odložení OH na rok 2021.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Plénum ČOV je z původního termínu 8. 10. 2020 přeloženo na náhradní termín 10. 11. 2020. I tento přesunutý termín je z důvodu pandemie COVID-19 opět v ohrožení a dá se očekávat další odklad termínu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Národní sportovní agentura vyhlásila dotační program na Významné sportovní akce 2021. Termín pro podání je stanoven do 16. 11. 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 6. - 7. března 2021 se v Třemošnici uskuteční tradiční seminář rozhodčích ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 2. 10. 2020 obdržel ČSJ od MŠMT rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace, ještě týž den požádal ČSJ o uvolnění dotace, která během několika dnů přišla na investiční účet ČSJ.

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informace z online semináře ČOV, který se konal v pátek 23. 10. 2020.

 

 

7) Různé

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil na základě doporučení správce svazového majetku Michaela Maiera návrh nabídnout klubům k odprodeji tři nejstarší čluny VSR včetně vleků. Navržené zvýhodněné ceny pro členké subjekty ČSJ činí:

·         VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058), vlek (SPZ 7A2 2684): 100 000 Kč

·         VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180), vlek (SPZ 7C8 7442): 100 000 Kč

·         VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675), vlek (SPZ 1AU 0873): 120 000 Kč

Čluny budou nabídnuty klubům v pořadí sestaveném Komisí mládeže a rozvoje členské základny (KMR). Toto pořadí bude sestaveno podle aktivity klubů při rozvoji členské základny a bude zohledňovat přidělení ostatního majetku.

 

Václav Brabec – KLT, LK – podal protinávrh, aby odprodej tohoto majetku ČSJ (motorové čluny VSR včetně vleků) byl proveden jako veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku podle §1772 OZ a násl., přičemž minimální výše podané nabídky je stanovena takto:

·         VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058), vlek (SPZ 7A2 2684): 100 000 Kč

·         VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180), vlek (SPZ 7C8 7442): 100 000 Kč

·         VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675), vlek (SPZ 1AU 0873): 120 000 Kč

Konkrétní podmínky vyhlášené soutěže zveřejní ČSJ vhodným způsobem.

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Brabec, Bobek, Dvořák, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Musil) protinávrh schválil.

 

E. Skořepová – PR – informovala, že 8. 10. 2020 se konala schůzka PR komise. Zápis z této schůzky je přílohou tohoto zápisu.

 

K. Fantová – KKK, PR – podala informace z online schůzky k projektu UNIS – VICTORIA VSC, která se konala 9. 10. 2020. Nově je do programu podpory zařazená Kateřina Švíková. Prezentace ze schůzky je přílohou tohoto zápisu.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval, že pracovní schůzka se zástupci lodních tříd proběhla v úterý 6. 10. 2020 od 20:30 prostřednictvím Microsoft Teams. Závěry z této schůzky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách Czech Youth Nationals (MČR 2021 pro lodní třídy Optimist, RS Feva, 29er, Laser 4.7) a o schůzce se zástupcem pořadatele akce (Kateřina Nedbalcová), která proběhla dne 27.10. 2020. Akce se uskuteční v termínu 21. 8. - 29. 8. 2021 na Nových Mlýnech. Předseda ČSJ zaslal dopis pořadateli akce s informací, že je v zájmu ČSJ uvedenou akci uspořádat na Nových Mlýnech v areálu YC Dyje. V. Brabec dále informoval o schůzce s lodními třídami, která proběhla dne 22. 10. 2020.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuálních záležitostech a jednáních ve World Sailing.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za září/říjen

3. Zápis ze schůzky PR komise

4. Prezentace UNIS

5. Informace ze schůzky s lodními třídami

 

 
Přílohy ke stažení

  su_csj_-2020-10-02-zapis.pdf (126K)
  zprava_scm_29er092020.pdf (596K)
  zprava_scm_29er102020.pdf (556K)
  scm_bic_techno_2020-09.pdf (513K)
  sps_q_2020-09.pdf (218K)
  scm_laser-2020-09.pdf (200K)
  zapis_ze_schuzky_pracovni_skupiny_-_pr.pdf (183K)
  prezentace_09102020_svazy.pdf (839K)
  informace_ze_schuzky_s_lodnimi_tridami.pdf (178K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ