ZÁPIS Z ŘÍJNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 06.11.2019

Čtvrtek, 31. října 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Soušek, Vašík, Sünderhauf (do 16.45)

Omluveni: Lambl, Skořepová

KK: Ondráček

 

 

Výkonný výbor v úvodu jednání uctil minutou ticha památku pana Rudolfa Holého.

 

Výkonný výbor přijal rezignaci Milana Páleníčka na funkci člena VV ČSJ ke dni 29. 10. 2019, kterou podal z osobních důvodů. Výkonný výbor M. Páleničkovi děkuje za doposud odvedenou práci a přeje mu hodně osobních a pracovních úspěchů.

 

Jako host se zúčastnil zasedání Výkonného výboru Ondřej Bobek, aby se představil jako možný kandidát na člena VV za odstupujícího M. Páleníčka. V této souvislosti dále informoval J. Kraus, že zájem o kandidaturu na nového člena VV projevil i Milan Ptáčník.

 

Dále se jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Marián Jelínek, aby představil členům VV projekt SportMentor.

 

 

1) Projednání zápisu
 

Doplnění zářijového zápisu VV:

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí o rozdělení podpory na akce trenéra SCM Laser z rozpočtové kapitoly 08-23 a 08-24 SCM Laser následovně:

Markéta Kališová – 43 523,- Kč

                     

 

K úkolu 19-33 (Jednat s Chorvatským svazem jachtingu o možnosti uspořádání MČR ORC 2020 v rámci závodu chorvatského CRO ORC):

Úkol trvá. R. Vašík informoval, že na 23. České námořní rallye byla zahájená jednání s Denisem Marinovem. Jednání s Chorvatským svazem budou pokračovat, aktuálně se čeká na stanovení termínu konání závodu v Chorvatsku (předběžně listopad 2020).

 

K úkolu 19-35 (Společně vypořádat připomínky J. Krause k bodu 2.3.1.1. směrnice C12 „Komise vrcholového sportu“ a případný návrh úpravy tohoto bodu předložit na říjnovém zasedání VV):

Úkol splněn. V. Brabec zpracoval protinávrh směrnice C12, ve kterém jsou zapracovány připomínky J. Krause. Hlasováním (pro: 0; proti: Brabec, Fantová, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; zdržel se: Kraus) protinávrh nebyl schválen. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválil původní návrh směrnice C12.

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit směrnici C12 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

K úkolu 19-36 (VV ukládá jednotlivým odborným komisím ČSJ, aby na říjnovém zasedaní VV předložily specifikaci jednotného oblečení ČSJ, které tyto komise hodlají v blízké době objednat):

Úkol trvá. J. Kraus informoval, že připravil za KVS tabulku s návrhem počtů požadovaných kusů pro reprezentanty a členy SCM a SpS. Termín pro konečnou specifikaci oblečení je prodloužen na prosincové zasedání VV v návaznosti na jednání komisí HZS, KZ a KR, která proběhnou v závěru listopadu 2019.

 

K úkolu 19-37 (Předložit Výkonnému výboru návrh organizačního zajištění kvalifikačního závodu na OH 2020 v Janově):

Úkol trvá. J. Kraus informoval o tom, že v současnosti probíhají jednání s reprezentanty ohledně počtu účastníků na tomto závodě.

 

K úkolu 19-38 (Za KVS jednat o detailech spolupráce Alessie Palanti a jejího trenéra s RD ČSJ):

Úkol splněn. J. Kraus informoval o tom, že hovořil s matkou Alessie Palanti, a že spolupráce bude pokračovat na úrovni KVS/trenér/Alessia.   

 

K úkolu 19-40 (Odpovědět Johaně Nápravníkové Kořanové na její dopis ohledně výběrového řízení na pozici trenéra SCM 29er):

Úkol splněn. J. Kraus informoval o tom, že se potkal s Johanou Nápravníkovou Kořanovou a záležitost si objasnili. V současnosti KVS jedná s Johanou o možné spolupráci na bázi kondičního trenéra.

 

K úkolu 19-41 (Posoudit žádost M. Smolaře o úpravu vyúčtování nákladů trenéra SCM Laser a o proplacení pronájmu soukromého motorového člunu a doporučit řešení situace na říjnovém zasedání VV):

Úkol splněn. J. Kraus doporučuje proplacení doplatku z kapitoly 0818 (rezerva KTM) M. Smolařovi za náklady spojené s pronájem vlastního člunu. Výkonný výbor jednohlasně schválil proplacení doplatku nákladů za pronájem vlastního člunu M. Smolaře ve výši 48.750,- Kč. Dále VV jednohlasně schválil doplatek na náklady trenéra SCM Laser za akce ve výši 7 010,- Kč z rezervy KTM 0818.

 

K úkolu 19-42 (Projednat se zástupci uvedených lodních tříd a s pořadatelem návrh na uspořádání závodu Czech Youth Nationals):

Úkol splněn. V. Brabec informoval o probíhající koordinaci termínových kalendářů 2021, ve spolupráci s KZ, aby mohlo dojít k vypsání „Czech Youth Nationals“.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ. Oběžník je přílohou tohoto zápisu.

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o tom, že úspěšně proběhl na Nových Mlýnech závěrečný koučink s Jakubem Kozelským a Veronikou Kozelskou Fenclovou v rámci rekvalifikace na trenéra II. třídy. Kurz absolvovalo všech 12 přihlášených trenérů.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že ke dvěma praktickým seminářům pro trenéry III. třídy, který vedl s velmi dobrými výsledky Michal Kučera, byl přidán ještě podzimní termín ve dnech 17. - 29. září 2019 v České Skalici.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že TMK a JA ČSJ nabídne účastníkům Rekvalifikace na trenéra II. třídy v roce 2020 možnost vykonávat funkci pomocného trenéra v rámci soustředění nebo závodů reprezentačních trenérů.

                                                                                                        

 

3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 


J. Kraus – KVS – informoval o současné spolupráci s trenéry, dále informoval o probíhajících akcích, kde je k dnešnímu dni potřeba vyzdvihnout výsledky mladých reprezentantů třídy Bic Techno 293.

 

J. Kraus – KVS – předložil návrh KVS na složení RD družstva pro rok 2020, následovně:

 

RD

Finn:                           Ondřej Teplý

Laser Standard:          Viktor Teplý

                                    Jakub Halouzka

Laser Radial:              Martina Bezděková

49er FX:                     Sára Tkadlecová – Dominika Vaďurová

RS:X W:                     Kateřina Švíková

                                    Jana Slívová

RS:X M:                     Karel Lavický

 

RDJ                           

Laser Radial:              Alessia Palanti

                                    Klára Himmelová

Laser Standard:          Benjamin Přikryl

                                    Vítězslav Moučka

                                    Mikuláš Vaszi

29er:                            Jaroslav Čermák – Petr Košťál 

                                    Michal Krsička – Lukáš Krsička

 

VV hlasováním (pro: Kraus, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: Fantová; zdržel se: Brabec) návrh KVS na složení RD a RDJ schválil.

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválil návrh KTM na složení členů SCM a SpS pro rok 2020 následovně:

 

SCM Laser: Michal Halouzka, Jiří Himmel, Klára Himmelová, Markéta Kališová, Andrew Lawson, Vítězslav Moučka, Benjamin Přikryl, Jiří Vacula, Mikuláš Vaszi, Zdeněk Vysloužil, Alessia Palanti

 

SpS Q: Adam Jaroš, Kristýna Flosmanová, Lukáš Kraus, František Burda, Barbora Valenová, Vojtěch Tlapák, Zuzana Tlapáková, Beáta Dokoupilová, Linda Dokoupilová, Klára Chalupníková, Jeremiáš Přikryl, Adéla Rabasová, Matyáš Ráža, Karolína Lojková

 

Složení družstev SCM 29er a SCM a SpS Windsurfing bude hlasováno per rollam.

 

VV předpokládá celkové objemy financí pro RD, SCM a SpS pro rok 2020 obdobné jako v roce 2019, návrh rozdělení budgetů bude předložen ke schválení na prosincovém zasedaní VV.

 

VV jednohlasně schválil návrh trenéra SCM 29er na přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2020 následujícím posádkám:

1. Jaroslav Čermák – Petr Košťál

2. Michal Krsička – Lukáš Krsička

3. Anna Justová – Barbora Šabatová

4. Šimon Jurečka – Matěj Jurečka

5. Lucie Košatová – Anna Košťálová

6. Vojtěch Cibulka – Petr Tupý

7. Tadeáš Tkadlec – Adam Hudec

8. Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš

9. Lukáš Dadák – Dan Viščor

10. Zuzana Vychová – Anna Teubnerová

 

 VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky smlouvy o zápůjčce.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil návrh na přidělení příspěvku ve výši 13 000,- Kč určeného k nákupu výživových doplňků následujícím reprezentantům (účastníci testovacího programu):

D. Vaďurová – S. Tkadlecová

J. Slívová

O. Teplý

VV předložený návrh jednohlasné schválil.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenéra SCM 29er za září a říjen a trenérky SpS Optimist za září. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2019
 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace, že proběhla téměř všechna MČR, zbývá odjet poslední MČR, a to Team Race Q na Vltavě.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 30. 10. 2019.

 

VV rozhodl jednohlasně o přesunu částky 100 000,- Kč z rozpočtové kapitoly 0310 (rezerva KVS) do rozpočtové kapitoly 0818 (rezerva KTM).

 

VV ukládá členům VV zaslat M. Souškovi do 15. 11. 2019 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2020.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že se 14. listopadu 2019 účastní na Strahově porady předsedů svazů.

 

VV schválil nominaci do ankety o nejlepšího světového jachtaře roku 2019 předloženou KVS, následovně:

kategorie muži – Mat Belcher a Will Ryan (AUS)

kategorie ženy - Anne-Marie Rindom (DEN)

 

R. Vašík – předseda ČSJ – Výkonný výbor vzal na vědomí rozhodnutí předsedy ČSJ, který delegoval jako zástupce ČSJ Františka Bauera na Konferenci World Sailing, která se koná 26. 10. – 3. listopadu 2019 (Bermudy).

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrhy hlasování na WS AGM jako podklad pro jednání, na kterých bude ČSJ zastupovat František Bauer. VV vzal tuto informaci na vědomí.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu a dokončení výběrového řízení na strojní investice. V současné době probíhá realizace projektu strojních zařízení.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu jednání s MŠMT o dotačním titulu na strojní investice. V současné době byly dotační finance na projekt strojních zařízení převedeny na dotační účet ČSJ.

 

Výkonný výbor obdržel žádost Jana Krause o zapůjčení svazové lodě Laser pro Tobiáše Krause. Trenér SCM Laser Š. Novotný se zápůjčkou souhlasí. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Vašík, Soušek, Musil; proti: 0; zdržel se: Kraus) žádost schválil. Podmínkou zápůjčky je složení kauce ve výši 10.000,- Kč na účet ČSJ a podpis smlouvy o zápůjčce. Loď je uskladněna ve skladu v Roudnici nad Labem. VV ukládá M. Souškovi uzavřít se zákonným zástupcem T. Krause smlouvu o zápůjčce lodě Laser.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh správce majetku ČSJ na převod vybraných svazových motorových člunů. VV jmenuje pracovní skupinu ve složení: V. Brabec, T. Musil, M. Soušek. Pracovní skupina předloží návrh na způsob vyřazení vybraných svazových člunů na prosincovém zasedání VV.

 

 

7) Různé

 

M. Soušek – STÚ, KZ – VV jmenuje na návrh KR Pavla Muroně Národním rozhodčím pro řízení závodů.

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala, o tom že v soutěži o tři kurzy v projektu SPORTMENTOR, kterou vyhodnocovala odborná komise složená mimo jiné z fotografů Martiny Barnetové a Pavla Nesvadby, obdržela komise fotografie z devíti klubů. 

Vítězné fotografie a kurz s deseti přístupy získaly následující kluby:

Yacht Club Baník Most

YC DIM Bezdrev

Yacht Club LS BRNO 

Vítězné kluby obdrží informace o dalším postupu pro přístup na kurz SPORTMENTOR

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala, že Galavečer ČSJ spojený s vyhlášení ankety „Jachtař roku 2019“ proběhne v pátek 6. března 2020 v kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6 (https://www.masarykovakolej.cz/kongresy).

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala o tom, že v září 2019 se začalo systematicky pracovat na komunikaci v rámci Facebooku ČSJ. V září bylo publikováno na FB ČSJ celkem 36 příspěvků (viz report v příloze).

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se schůze HZS uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 od 11:00, schůze KZ k tvorbě CTL 2020 se uskuteční od 13:00 a schůze KR se uskuteční od 15:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro, vpravo na konci chodby).

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na složení KLT.

Předseda: Václav Brabec. Členové: Antonín Mrzílek, David Křížek, Jan Chlup, Jan Hirnšal (zástupci ČANY, ATMR, ČWA a kiteboardingové komunity budou doplněni později)

Hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Vašík, Soušek, Musil; proti: 0; zdržel se: Kraus) VV návrh na složení KLT schválil.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh Jednacího řádu Odborných komisí ČSJ, směrnice B9.

VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Vašík, Soušek, Sünderhauf, Musil; proti: 0; zdržel se: Kraus) směrnici B9 schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit směrnici B9 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrhy na úpravy nebo vyřazení dokumentů na webu ČSJ v návaznosti na jejich přiřazení jednotlivým odborným komisím ČSJ. VV ukládá členům VV, aby se rozhodli, zdali budou přiřazené dokumenty svých komisí upravovat, přesouvat nebo vyřazovat a své návrhy předložili na prosincovém zasedání VV.

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně návrh na výši maximálních nákladů na realizaci projektu Talentovaná mládež proplacených z rozpočtu ČSJ pro jednotlivé kluby (z rozpočtové kapitoly 1301) pro rok 2019 následovně:

 

  

 

 

Kluby zahrnuté v této tabulce budou kontaktovány s žádostí o kontrolu započítávaných údajů s termínem odpovědi do 10. 11. 2019.

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil opětovně návrh směrnice C18 pro výpůjčku svazových motorových člunů, která byla předložena již na zářijovém zasedání VV. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) návrh směrnice C18 schválil. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty nové znění směrnice C18 včetně formuláře Žádost o vypůjčení člunu s přívěsem“.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že ke dni 30. 10. 2019 se na Akademické mistrovství světa v jachtingu přihlásily následující posádky:

1. Ondřej Teplý, Adam Záruba, Anna Wehrenberg, Johana Rozlivková

2. Šimon Mareček, Sára Tkadlecová, Klára Houšková, Václav Brabec

VV rozhodl o prodloužení výzvy k přihlášení do 30. 11. 2019.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil členům VV výhled „Významných sportovních akcí 2020“ (viz příloha).

 

Petr Ondráček – KK ČSJ – informoval, že se uskutečnila kontrola hmotného majetku ČSJ za rok 2019. Zápis z kontroly KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 12 hod. v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Oběžník pro trenéry ke dni 29. 10. 2019

2. Zprávy trenéra SCM 29er za září a říjen 2019

3. Zpráva trenérky SpS za září 2019

4. Report FB ČSJ za září 2019

5. Významné sportovní akce 2020

6. Zpráva KK ČSJ z kontroly hmotného majetku ČSJ za rok 2019

 

 

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Dobrá věc se podařila! Po náročném dotačním řízení a díky práci Karla Bauera, Radima V...

Vážení jachtaři, v roce 2020 se uskuteční Akademické mistrovství světa v jachtingu v t...

Čtvrtek, 19. září 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Čtvrtek, 13. června 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Čtvrtek, 9. května 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Zobrazit všechny články


nahoru