ZÁPIS Z PROSINCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 18.12.2022

Čtvrtek, 15. prosince 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: R. Hrubý, V. Lambl

KK: P. Ondráček

Host: Š. Novotný, E. Skořepová

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 28. 11. 2022 – návrh úprav směrnice C19

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Ondřej Bobek, Kateřina Fantová, Roman Hrubý, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam návrh úprav směrnice C19.

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 3. 12. 2022 – Svazové lodě 29er – usnesení č. 1

 

Usnesení č. 1:


VV ČSJ stanovil pro rok 2023 výši nevratného příspěvku na provoz dle bodu 3.3 b) Smlouvy o výpůjčce u lodí 29er CZE 3086, CZE 3087, CZE 3088 a CZE 3089 (lodě z roku 2020) na 20 000,- Kč a u starších lodí 29er na 15 000,- Kč. Tato výše odpovídá nákladům ČSJ spojeným s provozem lodí 29er.

 

Zdůvodnění: V sezóně 2021 svaz za novější lodě platil roční pojistné 12 890,- a za starší 6 529,-. Náklady na provoz a údržbu lodí (převážně faktury od M. Maiera) činily téměř 4 000,- za loď. Náklady na obnovu materiálu (výměna skoro všech perseniků a doplnění lan) činily 7 736,- na loď. U těchto jednorázově zvýšených nákladů lze rozumně rozpočítat jejich amortizaci do 3 let. Celkem tedy roční náklady u nových lodí 19 400,- Kč a starých lodí 13 039,- Kč.

Hlasování proběhlo následovně:

Pro: Kateřina Fantová, Roman Hrubý, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: Ondřej Bobek

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam usnesení č. 1.

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 5. 12. 2022 – návrh trenérky SCM 29er na přidělení lodí 29er pro sezonu 2022 / 2023 – usnesení č. 2

 

Usnesení č. 2:
VV ČSJ schválil návrh trenérky SCM 29er na přidělení lodí 29er pro sezonu 2022 / 2023 těmto posádkám:
Kraus / Baštář - CZE 3086
Pelnář / Šlechtická - CZE 3087
Viščorová / Košťálová - CZE 3088
Dymák / Dvořák - CZE 3089
Klíma / Lokajíčková - CZE 2281
Dokoupilová / Chalupníková - CZE 2282
Juha / Kramplová - CZE 2283
Benovičová / kosatnice - CZE 2284
Svobodová / Muchová - CZE 2285
Lojková / Szmaragovski - CZE 2286
Bilerová / Smitková - CZE 2287
Winkler / Růžička - CZE 2279
Sazama / kosatník - CZE 2278
Navrátilová /  Navrátilová - CZE 2280

Hlasování proběhlo následovně:

Pro: Kateřina Fantová, Roman Hrubý, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: Ondřej Bobek

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam usnesení č. 2. „návrh trenérky SCM 29er na přidělení lodí 29er pro sezonu 2022 / 2023“

 

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z listopadového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů): Úkol trvá. Výkonný výbor obdržel od pojišťovacího zprostředkovatele OK Group prvotní podklad řešení jednotlivých částí pojištění ČSJ. VV se s podklady seznámí a následně bude se zprostředkovatelem OK Group jednat o zpřesnění zadání.

 

K úkolu 21-43 (Dopracovat navržené postupy pro zápůjčky svazových lodí 29er):

Úkol splněn. T. Musil informoval, že aktuálně probíhá uzavírání smluv se schválenými posádkami SCM na zapůjčení svazových lodí 29er pro sezonu 2023.

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že svaz požádal o schůzku na MZe za účelem projednání návrhu Memoranda o společném postupu při naplňování cílů Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025" - požadavku jachtařů, veslařů a kanoistů. Schůzka je předjednána s náměstkem pro řízení Sekce vodního hospodářství. Na MZe byl zaslán jako podklad k jednání seznam klubů jednotlivých zastoupených sportů, které by měly být do výjimky zařazeny. V současné době se čeká na nabídku termínu schůzky ze strany MZe. 

 

K úkolům 22-19, 22-20, 22-21 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů; Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT; Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2022):

Úkoly splněny. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ a ALT byl realizován. Dále bylo realizováno vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2022.

 

K úkolu 22-24 (Průběžně předkládat VV návrhy oslav 130 let jachtingu v Čechách):

Úkol trvá. E. Skořepová informovala, že probíhají jednání s pořadateli závodů, KR a ČSJ ohledně oslav 130 let jachtingu. Další jednání je naplánováno na 5. ledna 2023 ve 20 hod. V souvislosti s brandem 130 let jachtingu se připravuje e-shop na webu ČSJ.

 

 

K úkolu 22-25 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých KSJ pro rok 2022):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že s jednotlivými KSJ byl realizován nákup služeb pro rok 2022.

 

K úkolu 22-27 (Zaslat M. Souškovi do 10. 12. 2022 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2023 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách v roce 2022 vyčerpány):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že obdržel od členů VV požadované informace o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách v roce 2022 vyčerpány.

 

K úkolu 22-29 (Vyplatit úspěšným závodníkům schválené ohodnocení za výsledky na základě jejich vyúčtování):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že závodníkům bylo vyplaceno schválené ohodnocení za výsledky na základě jejich vyúčtování.

 

K úkolu 22-30 (Vyplatit Alessii Palanti 25 % doplatku budgetu ve výši 177 000,- Kč):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že 25 % doplatku budgetu ve výši 177 000,- Kč bylo Alessii Palanti vyplaceno.

 

K úkolu 22-31 (Vyplatit závodníkům zařazeným v SpS T293 schválený příspěvek):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že závodníkům zařazeným v SpS T293 byl vyplacen schválený příspěvek.

 

K úkolu 22-32 (Uzavřít smlouvu s YC Nechranice na bezúročnou půjčku 400 000,- Kč na dobu 4 let ve splátkách 100 000,- Kč ročně):

Úkol splněn.

M. Soušek informoval, že smlouva s YC Nechranice na bezúročnou půjčku 400 000,- Kč je uzavřena.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Štěpán Novotný podal informace o aktuální činnosti trenérsko-metodické komise ČSJ a Jachtařské akademie ČSJ.

 

Štěpán Novotný podal informace ze schůzky s Mariánem Jelínkem, která se konala 23. 11. 2022. Spolupráce ČSJ s M. Jelínkem bude pokračovat i v sezoně 2023.

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

Sportovní úsek v listopadu a prosinci projednával a připomínkoval návrh rozpočtu Sportovního úseku pro rok 2023 sestavený na základě „Pravidel pro financování družstev RD, SCM a SpS pro rok 2023“, která přijal na své listopadové schůzi. Výsledný návrh rozpočtu schválil hlasováním per rollam vyhlášeným 12. 12. 2022. Výsledky hlasování jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

Rozpočet RD, SCM a SPS

 

Sportovní úsek předložil následující návrh financování RD, SCM a SPS pro rok 2023.

 

Složení družstev RD 2024 a RD 2028 bylo schváleno na listopadové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční příspěvky v RD 2024 jsou navrženy takto:

 

Část příspěvku „na trenéry“ lze čerpat pouze na náklady trenérů. Zbylou část příspěvku lze čerpat na všechny náklady, tedy i na trenéry.

 

Finanční příspěvky v RD 2028 jsou navrženy takto:

 

 

Skupina iQFoil (Piňosová, Sadílková a Drda) bude mít k dispozici trenéra Milana Hájka v minimální objemu 30 dní na vodě a dále tyto finanční příspěvky:

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci trenéra Milana Hájka.

 

Ve finančním příspěvku závodnici Kristýny Piňosové je zahrnut mimořádný příspěvek 273 000,- Kč. K. Piňosová svými výsledky, předpoklady růstu, plánem přípravy a přístupem je srovnatelná s členkami RD 2024. Dala však přednost přípravě společně s týmem RD 2028.

SÚ navrhuje garantovat členům RD 2024 a RD 2028 poskytnutí 60 % výše uvedených (případně upravených s ohledem na skutečné příjmy) budgetů formou záloh vyplacených co nejdříve, avšak s ohledem na cash flow ČSJ. SÚ ČSJ navrhuje garantovat členům RD 2024 a RD 2028 poskytnutí 60 % výše uvedených (případně upravených s ohledem na skutečné příjmy) budgetů formou záloh vyplacených co nejdříve, avšak s ohledem na cash flow ČSJ. Současně s rozhodnutím SÚ o nominaci na MS 2023 (na konci dubna 2023) provede SÚ s ohledem na konečnou nominaci přerozdělení zbývajících 40 % finančních prostředků.

 

Složení družstev SCM bylo určeno na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční příspěvky v těchto skupinách jsou navrženy takto:

 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra SCM. Trenéři SCM mají u svých SCM pracovní úvazek 100 dní na vodě, Dominika Vaďurová 130 dní na vodě. V rámci lodní třídy ILCA 4 bude nadále působit trenérka Johanka Rozlivková v rozsahu 40 dní na vodě a v rámci lodní třídy 29er bude působit trenérka Johanka Nápravníková Kořanová v rozsahu 30 dní na vodě.

 

Družstvo SpS zahrnuje třídy Optimist, Techno 293 a RS Feva. Složení družstva SpS bylo určeno na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční příspěvky v těchto skupinách jsou navrženy takto:

 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra dané lodní třídy v SpS. Trenér SpS Optimist má u své skupiny pracovní úvazek 100 dní na vodě. Trenéři SpS Techno 293 a SpS RS Feva mají u své skupiny pracovní úvazek 30 dní na vodě.

 

Výše všech shora uvedených finančních příspěvků předpokládá příjmy ČSJ v obdobné výši jako v roce 2022. Konečná výše těchto příspěvků bude určena na základě skutečných příjmů ČSJ v roce 2023.

 

Výkonný výbor všechny výše předložené návrh jednohlasně schválil.

 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace z průběhu Výročního hodnocení v Centru sportu OLYMP MV ČR, které se konalo 9. 12. 2022. Pro rok 2023 zůstává zařazen Viktor Teplý na pozici instruktor sportu na plný úvazek (tj. beze změny). Ondřej Teplý a Karel Lavický na pozici instruktor sportu nově na poloviční úvazek. Dále jsou na pozici instruktor sportu na poloviční úvazek zařazené Alessia Palanti a Barbora Švíková. Také je nově zařazena na DPČ Kristýna Piňosová. Na pozici smluvní sportovec (SMLS) jsou také nově zařazeni Kateřina Altmannová a Vojtěch Koška.

 

Potvrzení sportovců ČSJ do stipendijního programu MŠMT UNIS Victoria

Výkonný výbor ČSJ na základě předložených podkladů VSC Victoria potvrzuje seznam navržených sportovců do stipendijního programu MŠMT Victoria na rok 2023. VV ukládá K. Fantové potvrdit navržené sportovce na VSC Victoria.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21:

Dítětová Tereza – Dítětová Anna Marie, 8. místo ME Cadet, Torquay, (GBR) - 8 750,- Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval O. Bobek).

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2022

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022/ Návrh rozpočtu 2023

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 9. 12. 2022.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh rozpočtu ČSJ pro rok 2023 s celkovými výdaji ve výši 25 652 tis. Kč a celkovými příjmy ve výši 25 090 tis. Kč, s celkovým rozdílem příjmů a výdajů ve výši -562 tis. Kč.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


Výkonný výbor obdržel žádost Zofie Burské o bezúročnou půjčku ve výši 110 000,- Kč na nákup nového setu plachet 49erFX a stěžně. Jedná se o polovinu z celkové pořizovací ceny. Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil (nehlasoval O. Bobek) a ukládá M. Souškovi uzavřít se Zofií Burskou smlouvu na bezúročnou půjčku na dobu 3 let, první splátka v roce 2023.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila žádost ČWA o zařazení nové lodní třídy Wing Foil. Wing Foil je velmi dynamicky se rozvíjející lodní třídou v celém světě a je v současnosti stále více podporována i ze strany World Sailing.

Výkonný výbor žádost o zařazení nové LT Wing Foil jednohlasně schválil (nehlasoval O. Bobek). VV ukládá M. Souškovi zařadit novou LT Wing Foil do seznamu tříd ČSJ, jako ALT této třídy je určena ČWA.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila žádost ALT ČWA o odprodej doposud pronajatých plováků T293 v celkovém počtu 10 ks za cenu 15.000,- za kus (celkem 150 000,- Kč). Dále ČWA žádá o schválení nákupu nových plováků ve stejné celkové hodnotě (cca 5 nových plováků). Výkonný výbor žádost ČWA jednohlasně schválil.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že kluby a ALT byly vyzvány ke kontrole svých členů evidovaných na webu ČSJ k 31. 12. 2022, a to v souvislosti se změnou způsobu rozhodování Valné hromady ČSJ, resp. změnou váhy hlasů podle poštu členů jednotlivých klubů a ALT. Na Valné hromadě ČSJ, která se uskuteční v neděli 26. března 2023 se bude již hlasovat podle nových Stanov ČSJ.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA prodloužila podávání žádostí ve výzvách „Můj Klub 2023” a "Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví“ do 30. 12. 2022.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za říjen a listopad a plán práce na prosinec a leden 2022/23, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – předložila návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2022. Výkonný výbor po diskusi a úpravách jednohlasně schválil finální návrh nominovaných v každé kategorii ankety (viz příloha tohoto zápisu). Online hlasování bude na webu ČSJ probíhat od 1. ledna do 31. ledna 2023. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 11. února 2023 v Autosalonu Hyundai v Brně.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že se finalizuje CTL 2023 v novém informačním systému na webu ČSJ.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že 11. února 2023 se bude konat 53. setkání jachtařů v Libštátě.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 19. ledna 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Přílohy zápisu:

1. Výsledky hlasovaní SÚ per rollam ze dne 12. 12. 2022

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad 2022

3. Přehled PR za říjen a listopad a plán na prosinec a leden 2022/23

4. Nominace do ankety Jachtař roku 2022

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Úterý, 22. listopadu 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 27. října 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 22. září 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska ml...

Čtvrtek, 18. srpna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru