ZÁPIS Z PROSINCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 21.12.2021

Čtvrtek, 16. prosince 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: V. Dvořák (do 17:30), K. Fantová (od 12:50), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: O. Bobek, V. Lambl

KK: P. Ondráček

Host: K. Bauer, E. Skořepová

 

1) Projednání zápisu    
 

Oprava listopadového zápisu k přidělení lodí 29er:

Juha/Čechura - 2283
Benovičová/Šiknerová - 2284

 

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů je ukončený.

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT je ukončený.

 

K úkolu 21-24 (Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021 je ukončené.

 

K úkolu 21-28 (Jednat za komisi závodů v souladu s usnesením VH ČSJ o formátu VPOZ závodů a předložit závěry na prosincovém zasedání VV):

Úkol splněn. M. Soušek podal informace ze schůzky o problematice závodů VPOZ, která se konala 2. 12. 2021 od 19 hod. on-line přes Microsoft Teams. Rozhodnutí Výkonného výboru je takové, že závody VPOZ nebudou povoleny, ale pořadatel má možnost požádat o výjimku z národních předpisů s tím, že min. jedna osoba na lodi bude splňovat kritéria stanovená Registračním řádem ČSJ a bude mít platnou lékařskou prohlídku. Výkonný výbor toto usnesení jednohlasně schválil.

 

K úkolu 21-31 (Vyplatit a vyúčtovat finanční příspěvky pro SCM 29er v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM (1210)):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že vyplácení a vyúčtování finančních příspěvků pro SCM 29er v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM je ukončené.

 

K úkolu 21-32 (Vyplatit a vyúčtovat finanční příspěvky pro SpS a SCM T293 v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM (1212)):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že vyplácení a vyúčtování finančních příspěvků pro SpS a SCM T293 v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM je ukončené.

 

K úkolu 21-38 (Zveřejnit na webu ČSJ seznam školitelů trenéru III. třídy):

Úkol splněn.: V. Dvořák informoval, že každý školitel trenérů III. třídy má tuto funkci uvedenou webu ČSJ u svého mandátu.

 

K úkolu 21-39 (Provést revizi smlouvy o zápůjčce lodí 29er pro rok 2022, a to zejména s ohledem na výši provozních nákladů flotily lodí 29er):

Úkol splněn. Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na úpravu výše nájemného za svazové lodě 29er pro rok 2022 na částku 15 000,- Kč, (tato částka pokryje pojištění a drobné opravy). Pro následující roky navrhuje nájemné zvyšovat v závislosti na počtu let, po které má daná posádka svazovou loď pronajatou, např. pro druhý rok by nájemné činilo 25 000,- Kč. Úmyslem je poskytovat svazové lodě začínajícím posádkám a zkušené posádky motivovat ke koupi vlastní lodě. Konkrétní podmínky nájmu na další roky (2023 a dále) je třeba projednat s trenérkou SCM 29er a ALT 29er.

Pro rok 2023 navrhuje Sportovní úsek ČSJ na 8 až 10 starších lodí 29er uzavírat smlouvy o dlouhodobé zápůjčce s opcí na odkup lodě na konci roku 2023. Lodě svaz přednostně nabídne ALT 29er a oddílům, v kterých mají zájem lodě 29er provozovat.

Výkonný výbor po diskusi předložené návrhy jednohlasně schválil a ukládá Sportovnímu úseku navržené postupy dopracovat.

 

K úkolu 21-41 (Projednat s JK Lovosice jejich žádost a možnost nástupnictví po klubu 1603): Úkol splněn. K. Fantová informovala, že Jachetní klub Lovosice z.s. stáhl svoji žádost o přijetí do ČSJ.

 

K úkolu 21-42 (Připravit plán projektu „Začni s Jachtingem“ pro rok 2022 včetně rozpočtu):

Úkol splněn. E. Skořepová předložila plán projektu „Začni s Jachtingem“ s finanční náročností 225 000,- Kč z rozpočtu roku 2022.

Výkonný výbor vzal předložený plán projektu „Začni s Jachtingem“ na vědomí.

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace ze setkání školitelů trenérů III. tř., které se konalo 9. 12. 2021 v YC CERE. Zápis ze setkání je přílohou tohoto zápisu.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o plánovaných přednáškách Jachtařské akademie ČSJ v roce 2022:

Témata přednášek v roce 2022

 18. 1.  - Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky jako cesta mezi nejlepší!

 25. 1. - Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu – štít i meč

   1. 2. - Jiří Denk: Plavby v roce 2021- Mexiko, Nikaragua, Kostarika a Panama

   8. 2.  - Katka Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany

  15. 2. - Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich průběh

  22. 2.  - Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost, pro závodní týmy

    1. 3.  - Petr Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a elektronikou

Pořádá: kolektiv Jachtařské akademie ČSJ a Newton University.

Čas přednášek: budou probíhat každé, níže uvedené úterý, vždy od 18.00 hodin na adrese:

studio Newton University, Kongresové centrum Praha, vchod 6, ul. 5. května 1640/ 65,

140 21 Praha 4 – Nusle

 

Vstupné pro veřejnost 300 Kč, pro členy ČSJ/nositele závodní licence ČSJ a pro členy SSJ zdarma.

Přihlášky: po novém roce na Jachtařské akademii v událostech - www.jacht-akademie.cz, anebo na tel. čísle 731 591 313 u Denisy Binjošové.

 

Průběh přednášky: všechny přednášky budou moci být presenčně navštíveny v omezeném počtu 50 míst, při dodržení veškerých, platných hygienických opatření. Dále budou jednotlivé přednášky vysílány on-line, a to pro zájemce, kteří zaplatí vstupné.

Záznam přednášek: všechny přednášky budou natočeny, nastříhány, okomentovány a uveřejněny na stránkách Jachtařské akademie-www.jacht-akademie.cz .

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

Rozpočet RD, SCM a SPS

Sportovní úsek předložil následující návrh struktury a financování RD, SCM a SPS pro rok 2022:

Reprezentační družstvo bude rozděleno na RD s cílem OH 2024 a RD s cílem OH 2028.

Výkonnostní kritéria pro zařazení do RD’2024:

·         Opakovaná umístění na MS, ME, případně závodech světového poháru, která jsou v redukovaném pořadí nejhůře 2 místa za postupovou kvótou na OH.

·         Do RD mohou být zařazeni a podporu získat i sportovci, kteří tuto podmínku nesplňují (například přešli na jinou LT, změnili sestavu posádky, dosud se v dané třídě MS / ME nezúčastnili apod.). Vysokou úroveň výsledků z MS, ME a závodů SP musí prokázat výsledky z jiné olympijské LT, případně výsledky z těchto závodů, když se zúčastnila pouze část posádky. Zařazeni mohou být i juniorští závodníci, kteří se umístili na MSJ nebo MEJ do 10. respektive 5. místa. Podpora všech těchto závodníků však bude uvolňována po etapách a prokázání splnění výkonnostního cíle dané etapy.

 

Do RD’2024 jsou navrženi Alessia Palanti, Klára Himmelová, Ondřej Teplý, Viktor Teplý, Karel Lavický, Kateřina Švíková, Barbora Švíková a Kateřina Altmannová s následující finanční podporou:

 

 

U všech závodníků kromě Alessie Palanti bude stanovena výkonnostní podmínka na konkrétní regatě nebo regatách, které se uskuteční do konce července 2022. Do této doby je možné čerpat max. ¾ alokovaných prostředků. O případném dalším čerpání rozhodne Sportovní úsek po vyhodnocení výkonnostní podmínky.

Barbora Švíková a Kateřina Altmannová mají navíc za povinnost zúčastnit se 20 dní přípravy nebo vrcholných závodů v kategorii Youth iQFoil v rámci RD’2028 pod vedením trenéra Milana Hájka.

Část příspěvku „na trenéry“ lze čerpat pouze na náklady trenérů. Zbylou část příspěvku lze čerpat na všechny náklady, tedy i na trenéry.

Do RD’2028 jsou navrženi Kristýna Chalupníková (iQFoil), Kristýna Piňosová (iQFoil), David Drda (iQFoil), Jakub Halouzka (ILCA 7), posádka Burská – Tkadlecová (49er FX), Vojtěch Koška (Kite) a Jindřich Houšťek (Kite) s následujícími finančními příspěvky:

 

 

Posádka Burská – Tkadlecová bude mít k dispozici trenérku Dominiku Vaďurovou v objemu 30 dní na vodě. Skupina iQFoil (Chalupníková, Piňosová a Drda) bude mít k dispozici trenéra Milana Hájka v minimální objemu 50 dní na vodě a dále tyto finanční příspěvky:

 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci trenéra Milana Hájka.

Složení družstev SCM bylo určeno na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční příspěvky v těchto skupinách jsou navrženy takto:

 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra SCM. Trenéři SCM mají u svých SCM pracovní úvazek 100 dní na vodě. V rámci lodní třídy ILCA 4 bude nadále působit trenérka Johanka Rozlivková v rozsahu 30 dní na vodě a v rámci lodní třídy 29er bude působit trenérka Johanka Nápravníková Kořanová v rozsahu 30 dní na vodě.

Složení družstva SPS je nově rozšířeno o třídy Techno 293 a RS Feva. Jeho členové za třídu Optimist a někteří za třídu Techno 293 byli určeni na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Zbývající členové za třídu Techno 293 a RS Feva budou určeni během ledna 2022. Finanční příspěvky v těchto skupinách jsou navrženy takto:

 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra dané lodní třídy v SPS. Trenérka SPS Optimist má u své skupiny pracovní úvazek 100 dní na vodě. Trenér SPS Techno 293 má u své skupiny pracovní úvazek 30 dní na vodě. Trenér SPS RS Feva má u své skupiny pracovní úvazek 30 dní na vodě a finanční příspěvek ve výši 99 600,- Kč na posádku.

Výše všech shora uvedených finančních příspěvků předpokládá příjmy ČSJ v obdobné výši jako v roce 2021. Konečná výše těchto příspěvků bude určena na základě skutečných příjmů ČSJ v roce 2022.

 

Výkonný výbor všechny výše předložené návrh jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor zřizuje trenérské pozice pro SpS Techno 293 a SpS RS Feva, každá z trenérských pozic s náplní 30 dnů na vodě za rok. VV ukládá SÚ ČSJ ve spolupráci s TMK vybrat trenéry na tyto pozice. VV předložený návrh jednohlasně schválil.

 

VV ukládá Tomášovi Musilovi připravit na lednové zasedání VV návrh na rozšíření SÚ ČSJ o osoby, které mají přehled o jednotlivých týmech (např. trenéři, zástupci ALT a další) a dále předložit VV principy jednání a hlasování SÚ ČSJ.

Sportovní úsek ČSJ obdržel žádost Zofie Burské o bezúročnou půjčku ve výši 221 000,- Kč na odkoupení podílu na lodi 49er FX od Dominiky Vaďurové. Parametry půjčky jsou: splatnost 3 roky, splácení v pravidelných ročních splátkách. Sportovní úsek doporučuje žádosti vyhovět a předkládá jej VV ČSJ k hlasování.

 

Výkonný výbor předložený návrh o bezúročnou půjčku ve výši 221 000,- Kč Zofii Burské hlasováním jednohlasně schválil. VV ukládá M. Souškovi připravit smlouvu na bezúročnou půjčku a tuto poskytnout.

 

Sportovní úsek předložil následující návrhy na úpravu směrnice C20 – Podpora účasti na ME a MS: bod 3.1 doplnit za poslední větu: Celková výše příspěvku na jednu posádku nebo osobu dospělého doprovodu je shora limitována částkou 35 000,-Kč

bod 3.3 je nahrazen následovně: Konečná výše příspěvku pro každou třídu může být krácena tak, že celková částka uvedená v příslušné položce rozpočtu ČSJ (v roce 2021: „1111 MS/ME“) se mezi jednotlivé lodní třídy rozdělí v poměru jejich nákladů určených dle bodů 3.1 a 3.2.

Výkonný výbor po diskuzi předložený návrh jednohlasně schválil.

 

M. Žižka – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2021

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 15. 12. 2021 a aktuální stav návrhu rozpočtu na rok 2022.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil termín Valné hromady ČSJ, která se bude konat v sobotu 26. března 2022 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 30. 11. 2021 se konalo online 2. Jachtařské fórum na téma, jak mají vypadat závody.

 

Výkonný výbor obdržel dopis od Národní sportovní agentury s informací, že bude nově zřízen Národní rozhodčí soud pro sport, který povede seznam rozhodců, kteří budou rozhodovat jednotlivé případy. Vzhledem k tomu, že rozhodce do seznamu mají právo navrhovat sportovní organizace, zašle Český svaz jachtingu návrh kandidáta Pavla Bobka na rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport. Výkonný výbor usnesení jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zaslat návrh ČSJ na NSA.

 

 

7) Různé

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z jednání náčelníků HZS ČSJ, které se konalo 4. 12. 2021 on-line přes Microsoft Teams. Dále informoval, že Martin Kršňák odstoupil z funkce náčelníka HZS ČSJ. Novým náčelníkem HZS ČSJ jmenoval Výkonný výbor jednohlasně Roberta Kábu.

Zápis z jednání HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z jednání Komise rozhodčích ČSJ, které se konalo 27. 11. 2021 on-line. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – předložila návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2021. VV po diskuzi a úpravách jednohlasně schválil finální návrh nominovaných v každé kategorii ankety (viz příloha tohoto zápisu). Online hlasování bude na webu ČSJ probíhat od 1. ledna do 1. února 2022. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 22. března 2022.

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovovala, že pracovní seminář KKK proběhne vzhledem k aktuální pandemické situaci 27. ledna 2022 online přes Microsoft Teams. Informace bude zveřejněna v aktualitách na webu ČSJ.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi vyfakturovat všem posádkám, které mají zapůjčené svazové lodě 29er, náklady na opravu lodě přesahující 2 000,- Kč. VV toto usnesení jednohlasně schválil.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 20. ledna 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Přílohy zápisu:

1. Zápis TMK ze setkání školitelů trenérů III. tř.

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad

3. Zápis z jednání HZS ČSJ

4. Zápis z jednání KR ČSJ

5. Seznam nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2021

 
Přílohy ke stažení

  tmk_zapis_setkani_skolitelu_trener_iii_tridy_9_12_2021.pdf (200K)
  zprava_trenera_-_scm_29er_-_2021-11.pdf (186K)
  zprava_trenera_-_scm_ilca_-_2021-11.pdf (148K)
  zprava_trenera_-_scm_t293_-_2021-11.pdf (163K)
  hzs_zapis_ze_schuze_2021-12-04.pdf (131K)
  zapis_kr_podzimni_jednani__2021-11-27-1.pdf (151K)
  nominace_jachtar_roku_2021.pdf (151K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ