ZÁPIS Z PROSINCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 22.12.2020

Čtvrtek, 17. prosince 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl (do 12:30), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

PR: E. Skořepová

KK: P. Ondráček

Host: V. Brabec (do 13:00)

 

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 12. 12. 2020 - vyhlášení výběrového řízení na nového PR manažera ČSJ

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výkonný výbor hlasováním per rollam jednohlasně schválil vyhlášení výběrového řízení na nového PR manažera ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).

 

 

1) Projednání zápisu       
 

Zápis z listopadového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajistit nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá s termínem do ledna 2021.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 5.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 5.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME):

Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 5.

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu Reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol trvá. V. Brabec informoval o průběhu Reorganizace ČSJ a o průběhu Jachtařského fóra. Dále informoval, že pokračování v dalších pracích (aktualizace dokumentu Projektový záměr a dílčí úkoly pracovních týmů) bude opět zahájeno po Novém roce. Práce těchto týmů bude otevřena zájemcům z řad jachtařské veřejnosti.

 

K úkolu 20-35 (Realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 5.

 

K úkolu 20-37 (Vyplatit reprezentantům schválené doplatky na náklady spojené se sportovní činností.): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 5.

 

K úkolu 20-38 (Realizovat se závodníky SCM 29er vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 5.

 

K úkolu 20-39 (Realizovat se závodníky SpS Q vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 5.

 

K úkolu 20-41 (Zahájit s ALT 29er a 49er a trenérem SCM 29er jednání o zaslaných návrzích dlouhodobé koncepce materiálové a trenérské podpory mládežnické lodní třídy 29er a zahájení systémové podpory lodní třídy 49er): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 3.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ.

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil plán práce TMK a JA ČSJ na rok 2021 (viz příloha tohoto zápisu).

 

VV ukládá předsedovi TMK spolu s garantem Kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyla závislá pouze na jednom školiteli.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o plánovaných přednáškách Jachtařské akademie ČSJ v roce 2021 následovně:

12. 1. 2021      Christian Dumard (FRA) – Navigace, meteo a průběh závodu Vendee Globe 2020

19. 1. 2021      Marian Jelínek – Vnitřní svět vítězů v době Coronaviru

26. 1. 2021      Jiří Denk – Plavba z Aljašky do Mexika na lodi Altego II

2. 2. 2021        Petr Ondráček – Kapitánem na záchranném ostrůvku

9. 2. 2021        Vasilij Zbogar (SLO) – Na Laseru k olympijským medailím

16. 2. 2021      David Křížek – Budoucnost jachtingu

23. 2. 2021      Milan Hájek, Patrik Hrdina – Budoucnost windsurfingu

2. 3. 2021        Kateřina Staňková – Moderní nehody a jejich prevence na moři, technika – dobrý sluha, ale zlý pán

Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 18 hod. na cca 2 hodiny, včetně přestávky.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že plánovaná závěrečná zkouška na FTVS UK byla K. Lavickému přeložena na březen 2021.

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody

Výkonný výbor obdržel 27. 11. 2020 informaci o ukončení sportovní kariéry Martiny Bezděkové ze zdravotních důvodů. VV a KVS děkuje M. Bezděkové za dlouholetou reprezentaci českého jachtingu na významných mezinárodních akcí.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 15. 12. 2020.  VV bere předložený zápis SÚ ČSJ na vědomí. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil členům VV návrh na složení reprezentačního družstva pro rok 2021 následovně:

ILCA (Laser) Radial: Klára Himmelová, Alessia Palanti

ILCA (Laser): Viktor Teplý, Jakub Halouzka

RS:X - muži: Karel Lavický

Finn: Ondřej Teplý

49er FX: Dominika Vaďurová – Sára Tkadlecová

iQFoil – ženy: Kateřina Švíková, Jana Slívová

 

Výkonný výbor předložený návrh na složení reprezentačního družstva pro rok 2021 jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh finanční podpory členům RD do OH kvalifikace/na první pololetí roku 2021 následovně:

Karel Lavický (RS:X / iQFoil): 1 100 000,- Kč (do OH, srpen 2021)

Ondřej Teplý (Finn): 1 100 000,- Kč (do kvalifikace na OH, květen 2021)

Viktor Teplý (Laser): 700 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021)

Alessia Palanti (Laser Radial): 250 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021)

Klára Himmelová (Laser Radial): 250 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021)

Dominika Vaďurová – Sára Tkadlecová (49er FX): 500 000,-Kč (do OH kvalifikace, březen 2021)

Jakub Halouzka (Laser): 150 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021) + příspěvek na společného trenéra

Kateřina Švíková (iQFoil – ženy): 200 000,- Kč (pro 1. pololetí, červen 2021) + příspěvek na společného trenéra se Slívovou

Jana Slívová (iQFoil – ženy): 100 000,- Kč (pro 1. pololetí, červen 2021) + příspěvek na společného trenéra se Švíkovou

 

Příspěvek na společného trenéra bude činit 5 000,- Kč na den na vodě a podmínkou jeho vyplacení trenérovi je účast alespoň dvou členů RD nebo RDJ ČSJ (Švíková, Slívová ve třídě iQFoil; Halouzka, Přikryl na Laseru). Účast na podporované akci musí být umožněna alespoň jednomu dalšímu členovi SCM v dané lodní třídě nebo členovi ČSJ doporučenému trenérem příslušného SCM. Maximální výše příspěvku na společného trenéra ve třídě Laser činí 200 000,- (do kvalifikace na OH, duben 2021) a ve třídě iQFoil 250 000,- Kč (pro 1. pololetí, červen 2021).

 

VV předložený návrh KVS na rozdělení finanční podpory členům RD jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že si v návaznosti na návrh koncepce podpory ALT 29er a 49er zaslaný 17. 11. 2020 Výkonnému výboru ČSJ domluvil se zástupkyní ALT 29er a 49er Janou Košťálovou schůzku, která se uskuteční v průběhu ledna 2021. T. Musil byl pověřen v rámci SÚ projednat s ALT 29er a 49er aktualizaci nájemní smlouvy na zapůjčení čtyřech lodí 29er na sezónu 2021 plynoucí ze zaslaných návrhů ALT 29er a 49er.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na zařazení posádky Michal Krsička – Lukáš Krsička do RDJ 29er. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na zařazení posádky Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš do RDJ 29er. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na zařazení posádky Markéta Bauerová – Vanda Paigerová do RDJ 29er. Výkonný výbor hlasováním (pro: Dvořák, Soušek; proti: Bobek, Musil, Žižka; zdržel se: Fantová, Vašík) předložený návrh neschválil.

 

Výkonný výbor obdržel 13. 12. 2020 dopis od ALT Optimist. Tento dopis byl předán k řešení předsedovi KTM. Výkonný výbor ukládá O. Bobkovi informovat na lednovém zasedání VV o vývoji jednání se zástupci lodních tříd, které mají zřízené SpS nebo SCM

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh trenéra SCM 29er na přidělení lodí 29er na období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 následovně:

 

Nové lodě pro SCM “A”

1.   Michal Krsička 2003 / Lukáš Krsička 2003

2.   Tibor Nevelöš 2006 / Adam Nevelöš 2004

3.   Markéta Bauerová 2003 / Vanda Paigerová 2003

4.   Lukáš Dadák 2003 / Dan Viščor 2004

 

Starší lodě pro SCM “B” a další posádky

 

5.   Šimon Jurečka 2003 / Matěj Jurečka 2001 – č. 2287

6.   Lucie Košatová 2004 / Anna Košťálová 2006 – č. 2279

7.   Anna Justová 2002/ Magdalena Holá 2004 / Barbora Šabatová 2003 – č. 2286

8.   Vojtěch Cibulka 2005 / Petr Tupý 2001– č.2284

9.   Ondřej Baštář 2006 / Jan Juha 2006 – č.2283

10. Nela Viščorová 2006 / Kateřina Šlechtická 2005 – č. 2282

 

VV návrh trenéra SCM 29er na přidělení lodí 29er jednohlasně schválil.

 

Lodě ve správě ALT 29er navrhuje trenér SCM 29er rozdělit následovně:

11. Matěj Iljuchin 2006 / Tobiáš Dvořák 2004 – č. 2278

12. Sára Svobodová 2005 / Kateřina Muchová 2006 – č. 2285

13. Matyáš Dymák 2005 / Ladislav Čechura 2004 – č. 2281

14. Lukáš Kraus 2006 / Tobiáš Kraus 2003 / Tadeáš Tkadlec 2003 – č. 2280

 

Tento návrh trenéra SCM 29er bere VV na vědomí.

 

 

4) MČR 2020

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 


5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2021
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 16. 12. 2020 a aktuální stav návrhu rozpočtu na rok 2021.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


R. Vašík – předseda ČSJ – předložil žádost Miroslava Holotíka, předsedy Lodních Sportů Kroměříž, zaslanou Výkonnému výboru 30. 11. 2020 o poskytnutí dodatečného mimořádného příspěvku na akci Jachtařinka 2020 ve výši 9 499,- Kč. Výkonný výbor předal tuto žádost k vyřízení KMR.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu na podporu sportovních svazů pro rok 2021, nově jsou sloučeny výzvy vyhlašované v předchozích letech jako „TALENT“, „REPRE“ a „ORGANIZACE SPORTU“ do jedné výzvy, rozdělené na samostatné oblasti podpory. Ukončení příjmu žádostí je 22. 1. 2021. Dále informoval, že NSA zveřejnila investiční programy „Sportovní́ infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč̌“ a „Sportovní́ infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč̌“. Informace o těchto zveřejněných výzvách byla zaslána na kluby ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že podzimní jednání Komise rozhodčích ČSJ se konalo distančně na platformě MS Teams. Komise se setkala v úterý 1. 12. a ve čtvrtek 3. 12. 2020. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že byla na webu ČSJ provedena aktualizace v souladu s registračním řádem ČSJ v tom smyslu, že od 8. 12. 2020 nelze prodlužovat mandáty stávajícím členům ČSJ, kteří nemají v databázi členů korektně zadané celé rodné číslo.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že vzhledem k pandemické situaci se letošní výroční hodnocení a plán resortního sportovního centra OLYMP CS MV uskutečnilo pouze elektronicky. Pro rok 2021 zůstávají zařazeni Ondřej a Viktor Teplý a Karel Lavický na pozici instruktor sportu na plný úvazek (tj. beze změny).

 

 

7) Různé

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh Komise rozhodčích ČSJ na úpravu směrnice D3. VV po diskuzi jednohlasně návrh úprav směrnice D3 schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit upravenou směrnici D3 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil členům VV protokol z otevírání obálek výběrového řízení na čluny a vleky ČSJ. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Žižka) schválil odprodej tří člunů následovně:

1.      motorový člun VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058) a převozní přívěs (RZ: 7A2 2684) vysoutěžil a odkoupí klub 1101 – Český Yacht Klub za cenu 180.000, - Kč

2.      motorový člun VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180) a převozní přívěs (RZ: 7C8 7442) vysoutěžil a odkoupí klub 1606 – VS Duchcov za cenu 200.000, - Kč

3.      motorový člun VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675) a převozní přívěs (RZ: 1AU 0873) vysoutěžil a odkoupí klub 1609 – SK ŠTĚTÍ za cenu 277.000, - Kč

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že na webu ČSJ je zveřejněno, že ve čtvrtek 17. 12. 2020 ve 12:00 dojde k uzavření databáze výsledků za rok 2020. Po tomto termínu nebude již možné výsledky do databáze za rok 2020 zadat.

 

V. Lambl – KMR, KLM – předložil návrh realizace výběrového řízení pro investice ČSJ 2020. Výkonný výbor se s návrhem seznámil a po diskuzi jednohlasně schválil tabulku s rozdělením materiálu ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – předložila návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2020. VV po diskuzi a úpravách jednohlasně schválil finální návrh nominovaných v každé kategorii ankety (viz příloha tohoto zápisu). Online hlasování bude na webu ČSJ probíhat od 10. ledna do 10. února 2021.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že do programu UNIS VICTORIA VSC jsou pro rok 2021 zařazeni na nejvyšší podpoře B. Přikryl, J. Halouzka, K. Švíková a J. Čermák. Jako náhradník je zatím vedena Sára Tkadlecová.

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovovala, že pracovní seminář KKK pro rok 2021 proběhne vzhledem k aktuální pandemické situaci v odpoledních hodinách 16. ledna 2021 online přes MS Teams.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že 14. 12. 2020 byly zveřejněny zadávací podmínky pro výběr PR manažera ČSJ. Vyhlášení bylo zveřejněno na webových stránkách a FB ČSJ, informace byla rozeslána na kluby ČSJ a do PR agentur. Sběr přihlášek do I. kola je dle harmonogramu stanoven do 11. 1. 2021.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil složení komise pro hodnocení došlých přihlášek a výběru kandidáta na PR manažera ČSJ ve složení: Vladimír Dvořák (jako předseda komise), Radim Vašík, Kateřina Fantová, Jitka Tkadlecová, David Křížek, Pavel Winkler.

 

Výkonný výbor děkuje Evě Skořepové za dobře odvedenou práci ve funkci PR manažerky ČSJ.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o tom, že probíhá tvorba Celostátní termínové listiny pro rok 2021, přičemž aktuálně probíhá fáze č. 3, kdy se vkládají ze strany klubů závody s koeficienty 1, 2 a 4K.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách Czech Youth Nationals a MEJ 49er/49erFX/Nacra 17.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o plánu legislativních prací pro rok 2021. VV vzal plán prací LK ČSJ na vědomí, viz příloha tohoto zápisu.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuálních záležitostech a jednáních ve World Sailing.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Plán práce TMK a JA ČSJ na rok 2021

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad

3. Zápis z jednání SÚ ČSJ – prosinec 2020

4. Zápis z korespondenčního jednání KR – prosinec 2020

5. Tabulku s rozdělením materiálu ČSJ

6. Nominace – Jachtař roku 2020

7. Plán práce Legislativní komise pro rok 2021

8. Vyhlášení výběrového řízení na nového PR manažera ČSJ

 

 
Přílohy ke stažení

  navrh_planu_prace_a_rozpoctu_tmk_csj_na_rok_2021.pdf (180K)
  scm_bic_techno_2020-11.pdf (160K)
  scm_laser-2020-11.pdf (194K)
  sps_q_2020-11.pdf (141K)
  zapis_z_korespondencni_jednani_kr_podzim_2020-12-04-1.pdf (223K)
  tabulku_s_rozdelenim_materialu_csj.xlsx (49K)
  nominace_jachtar_roku_2020-schvalene_vv.pdf (232K)
  plan_prace_legislativni_komise_pro_rok_2021.pdf (152K)
  csj_vyber_pr_manazera-1.pdf (61K)
  su_csj-2020-12-15-zapis.pdf (288K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ