ZÁPIS Z PROSINCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 17.12.2019

Čtvrtek, 12. prosince 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bobek (od 12:45 - z důvodu účasti na semináři ČOV), Brabec (od 13:45), Kraus, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Sünderhauf (do 15:45)

Omluveni: Fantová (z důvodu účasti na konferenci „Sportovní diplomacie ČR a financování sportu z EU a dalších zahraničních zdrojů“, která se konala 12. 12. 2019 od 13:00 na MZV)

PR: Skořepová (do 14:30)

KK: Ondráček

 

 

Jako host se zúčastnil zasedání Výkonného výboru Čestný místopředseda a správce majetku ČSJ Jiří Maier, který přijal pozvání předsedy ČSJ Radima Vašíka. Jíří Maier se rozhodl skončit ve funkci správce majetku ČSJ ke dni 31. 12. 2019. Výkonný výbor Jiřímu Maierovi velice děkuje za jeho dlouholetou a obětavou práci v této funkci a přeje mu mnoho pohody a zdraví do dalších let. Funkci správce majetku ČSJ převezme od 1. ledna 2020 Michael Maier.

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis z listopadového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 19-23 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentovaná mládež):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že zbývá realizovat poslední objednání služeb s LT Vaurien.

 

K úkolu 19-45 (Realizovat se závodníky smlouvy o výpůjčce na plachetnice 29er):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy o výpůjčce na plachetnice 29er pro rok 2020 jsou uzavřeny.

 

K úkolu 19-48 (Předložit návrh na způsob vyřazení vybraných svazových člunů):

Úkol splněn. M. Soušek předložil návrh pracovní skupiny (Brabec, Musil, Soušek) k vyřazení vybraných svazových člunů. Zápis z jednání pracovní skupiny je přílohou tohoto zápisu. VV hlasováním (pro: Bobek, Lambl, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválil darování svazových člunů a přívěsů následovně:

 

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat pro jednotlivé subjekty darovací smlouvu, která bude obsahovat podmínku bezplatné výpůjčky darovaného materiálu pro subjekty ČSJ max. na celkem 14 dnů v roce po dobu max. pěti let, pokud životnost člunu skončí před uplynutím pěti let od podpisu darovací smlouvy, tak po dobu životnosti člunu. Výpůjčka může být realizována, pokud obdarovaný nebude mít v požadovaném termínu potřebu vlastního využití člunu a žádost o výpůjčku pro subjekt ČSJ bude odsouhlasena alespoň jedním členem statutárního orgánu ČSJ nebo sportovního úseku ČSJ.

 

K úkolu 19-50 (Rozhodnout, zdali budou přiřazené dokumenty jednotlivých komisí upraveny, přesunuty nebo vyřazeny):

Úkol splněn. V. Brabec informoval, že obdržel od členů VV požadované podklady.

 

K úkolu 19-51 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že úkol probíhá, zbývá realizovat objednání služeb s několika málo kluby.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK – předložil seznam termínů a témat přednášek v roce 2020 (viz příloha zápisu).

 

3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 


J. Kraus – KVS – předložil návrh na doplnění člena Komise vrcholového sportu o Romana Teplého.

VV návrh na zařazení R. Teplého do KVS jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové doplnit nového člena KVS na webu ČSJ.

 

J. Kraus – KVS – podal informaci, že ke dnešnímu dni obdržel jednu žádost o podporu dle směrnice C20 (podpora účasti na akcích MS a ME 2020), a to od ALT RS. VV ukládá D. Dvořákovo rozeslat na všechny ALT výzvu k zaslání podkladů J. Krausovi nejpozději do 31. 12. 2019.

 

J. Kraus – KVS – předložil návrh na rozdělení budgetů pro RD družstvo pro první polovinu roku 2020, následovně:

 

 

Vyplácení odsouhlasených budgetů podléhá podpisu smlouvy během ledna 2020 a dalším podmínkám stanovených KVS, což bude zejména plnění tréninkových plánů a jejich měsíční aktualizace, účast na testech fyzické kondice, popřípadě na dalších aktivitách směřujících k ověření připravenosti reprezentantů. Odsouhlasené budgety jsou stanoveny pro 1. pololetí 2020 a předpokládaný zbytek na 2. pololetí bude stanoven dle výsledků a dalších parametrů stanovených smlouvou nebo KVS a budou odsouhlaseny nejpozději na červnovém zasedání VV.

 

VV hlasováním (pro: Bobek, Kraus, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: Brabec; zdržel se: 0; Sünderhauf se tohoto hlasování již neúčastnil) schválil výši budgetů pro 1. pololetí roku 2020.

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí o rozdělení podpory na akce trenéra SpS Q z rozpočtové kapitoly 08-21 SpS Q následovně:

Lukáš Kraus – 6 646,- Kč                 

Ondřej Šindelka – 2 705,- Kč

Vojtěch Tlapák – 3 996,- Kč

Adam Jaroš – 6 927,- Kč

Zuzana Tlapáková – 3 900,- Kč

Kristýna Flosmanová – 4 759,- Kč

Adéla Rabasová – 3 272,- Kč

Linda Dokoupilová – 4 136,- Kč

Michal Rais – 1 500,- Kč

Barbora Valenová – 3 003,- Kč

Jindřich Kaláb – 2 958,- Kč

Matyáš Ráža – 3 092,- Kč

Karolína Lojková – 2 794,- Kč

Beáta Dokoupilová – 4 189,- Kč

František Burda -  5 255,- Kč

Jeremiáš Přikryl – 5 275,- Kč

Klára Chalupníková – 3 473,- Kč

 

 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí závěrečnou zprávu trenéra SCM 29er za listopad a zprávu o činnosti SCM 29er za rok 2019. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2019
 

M. Soušek – STÚ, KZ  – informoval o tom, že probíhá tvorba CTL pro rok 2020

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 30. 11. 2019.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

VV jednohlasně schválil nominaci Michaela Maiera na Trenéra roku 2019 a Petra Topiarze jako laureáta do trenérské Síně slávy v anketě, kterou pořádá Česká trenérská akademie a Unie profesionálních trenérů ČOV.

 

VV obdržel žádost předsedy ALT RS Petra Břízy o změnu financování LT RS Feva. VV vzal žádost P. Břízy na vědomí a předává ji k řešení Komisi talentované mládeže.

 

VV obdržel od předsedkyně ALT 29er a 49er J. Košťálové a trenéra SCM 29er D. Křížka návrh dlouhodobé koncepce materiálové a trenérské podpory mládežnické lodních tříd 29er a 49er/49erFX. VV vzal předložený návrh na vědomí a předává návrh k řešení T. Musilovi.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zápis z jednání Komise mládeže a rozvoje členské základny jachtingu, který obsahuje návrh způsobu přidělování svazových plachetnic Laser a Optimist nakoupených v rámci investičního programu MŠMT „133 520“. Zápis z jednání KMR je přílohou tohoto zápisu. VV ukládá KMR dále postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení plachetnic.

 

Na základě výstupu z jednání KMR Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Bobek, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: Kraus; zdržel se: Brabec) zahájení jednání a případné uzavření kupní smlouvy na nákup tří lodí Optimist za jednotkovou cenu 28 000 Kč od OYC za předpokladu, že technický stav bude odpovídat kupní ceně.

 

VV vzal na vědomí informace z jednání Komise rozhodčích ČSJ, které zaslal její předseda Marek Pavlovský. Jarní seminář a jednání KR ČSJ se bude konat o víkendu 29. 2. - 1. 3. 2020 v Třemošnici. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek předložil návrh na vyslání M. Pavlovského a V. Brabce na EUROSAF Exchange Race Officials Meeting 2020, který se bude konat 11. - 12. ledna 2020 v Dublinu. VV hlasováním (pro: Bobek, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Brabec, Kraus) tento návrh schválil.

 

Václav Brabec – LK, KZ  –   informoval o přípravě otevřeného dopisu a návrhů submissions pro World Sailing. VV vzal tuto informaci na vědomí.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – předložila návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2019. VV po diskuzi a úpravách jednohlasně schválil finální návrh nominovaných v každé kategorii ankety (viz příloha tohoto zápisu). Online hlasování bude na webu ČSJ probíhat od 1. ledna do 31. ledna 2020. Vyhlášení ankety Jachtař roku 2019 se uskuteční v rámci Společenského večera ČSJ, který se bude konat v pátek 6. března 2020 v kongresovém sále Masarykových kolejí na Praze 6.

 

VV ukládá R. Vašíkovi a K. Fantové zajistit ve spolupráci s agenturou smsticket.cz distribuci vstupenek na Společenský večer českého jachtingu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 12 hod. v Brně (Hotel Rakovec).

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zápis z jednání pracovní skupiny k návrhu na vyřazení vybraných svazových člunů

2. Seznam termínů a témat přednášek v roce 2020

3. Zpráva trenéra SCM 29er za říjen 2019

4. Zpráva trenéra SCM 29er o činnosti roku 2019

5. Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ

6. Návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2019

7. Zápis z jednání KMR

 

 

 

 

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 21. listopadu 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Komise mládeže připravila dotazník pro zjištění potřeb klubů pracujících s mládeží. Žádáme zás...

Vážení sportovní přátelé,   VV ČSJ na svém říjnovém zasedání schválil návrh sp...

Výzva k podávání návrhů nominací do ankety Jachtař roku 2020

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 6. 11. 2019.  1) Návrh trenéra na složení členů SCM 29er....

Zobrazit všechny články


nahoru