ZÁPIS Z LISTOPADOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 25.11.2022

Úterý, 22. listopadu 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, K. Fantová, R. Hrubý, T. Musil, V. Lambl (od 13:45 do 14:50 nepřítomen), R. Vašík

Omluveni: M. Soušek

KK: J. Bobek

Host: Š. Novotný, E. Skořepová

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka a místopředsedy ČSJ Tomáše Musila nominovat za Český svaz jachtingu do ankety „Juniorský sportovec roku 2022“ Barboru Švíkovou za 2. místo na MSJ iQFoil (U19).

 

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z říjnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 21-43 (Dopracovat navržené postupy pro zápůjčky svazových lodí 29er):

Úkol trvá. T. Musil informoval, že z provedeného průzkumu zatím vyplývají následující informace:

·         Větší část posádek 29er pro rok 2023 uvažuje o používání svazové lodě pouze jednu sezónu. Následně plánují pořízení vlastní lodě.

·         Kluby jsou ochotné pomoci závodníkům pouze jako administrativní zprostředkovatelé. Nemají zájem lodě kupovat, provozovat a poskytovat svým členům.

·         Tržní hodnota starších 10 lodí 29er v majetku ČSJ se pohybuje mezi 2.500 - 3.500 €. Plachty jsou vesměs po své životnosti. Větší část lodí má hliníkové ploutve a kormidla, které neodpovídají                       současnému závodnímu setupu.

·         Současné náklady ČSJ související s provozem 10 starších lodí 29er činí přibližně 15.000, - Kč na loď (pojištění, základní údržba, manipulace).

Z těchto důvodů nedává smysl sdružovat zapůjčení lodí v roce 2023 s jejich případným odprodejem na konci sezóny. Zároveň není důvod lodě nabízet přednostně klubům. VV ČSJ bere uvedené informace na vědomí a ukládá TM dopracovat návrh podmínek zapůjčení starších lodí 29er na sezónu 2023.

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že svaz požádal o schůzku na MZe za účelem projednání Memoranda o společném postupu při naplňování cílů Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025"- požadavku jachtařů, veslařů a kanoistů. Schůzka je předjednána s náměstkem pro řízení Sekce vodního hospodářství. MZe k jednání požaduje jako podklad seznam klubů jednotlivých zastoupených sportů, které by měly být do výjimky zařazeny. V týdnu od 15. do 20. listopadu byly kontaktovány kluby všech sportů a byl sestaven seznam, který bude zaslán na MZe jako podklad ke schůzce.

 

K úkolům 22-19, 22-20, 22-21 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů; Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT; Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2022):

Úkoly trvají. M. Soušek se z listopadového VV omluvil, proto bude o průběhu nákupu služeb informovat členy VV na prosincovém zasedání.

 

K úkolu 22-25 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých KSJ pro rok 2022):

Úkol trvá. M. Soušek se z listopadového VV omluvil, proto bude o průběhu nákupů služeb informovat členy VV na prosincovém zasedání.

 

K úkolu 22-26 (Zveřejnit nové znění směrnice C19 na webu ČSJ v sekci dokumenty):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že nové znění směrnice C19 je na webu ČSJ zveřejněné.

 

K úkolu 22-28 (Zaslat stanovisko DK ČSJ všem účastníkům řízení):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že stanovisko DK ČSJ bylo zasláno všem účastníkům řízení. Z mezinárodní asociace třídy Cadet obdržel ČSJ e-mail, že se obdrženou zprávou budou zabývat na svém nejbližším zasedání.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Štěpán Novotný podal informace z jednání trenérsko-metodické komise ČSJ, které se konalo 10.10.2022. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu.

 

Štěpán Novotný informoval, že ve dnech 28. - 30. 10. 2022 se konalo v OYC Praha školení trenérů III. třídy. Školiteli byli Robert Kába a Johanka Rozlivková, účastníků školení bylo devět a jednalo se u všech o jachtaře se zkušenostmi ze závodů. Průběh školení je přílohou tohoto zápisu.

 

Štěpán Novotný předložil návrh přednášek Jachtařské akademie ČSJ v roce 2023:

1)     17. 1. 2023         Marian Jelínek – téma přednášky bude ještě upřesněno

2)     24. 1. 2023         Vašek Brabec – pravidla

3)     31. 1. 2023         Tomáš Musil – Optimální trim podrobně I.

4)      7. 2. 2023          Tomáš Musil – Optimální trim podrobně II. 

5)     14. 2. 2023         Damien Seguin (FRA) – řeší Alex Sadílek

Témata přednášek a termíny ještě mohou být upřesněny. V přípravě je ještě jedna přednáška J. Rozlivkové.

Průběh bude opět hybridní – prezenční kombinovaný se vzdáleným připojením. Členové ČSJ mají účast zdarma, posluchači a zaměstnanci NU hradí 150 Kč, ostatní 300 Kč. Začátky přednášek budou vždy v 18 hodin.

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace ze dvou jednání Sportovního úseku, která se konala 13.11. a 21.11.2022.  Zápisy z jednání jsou přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21:

Kristýna Piňosová, 4. místo ME iQFOiL Youth U19, Brest (FRA) - 17 836,- Kč

Kateřina Altmannová, 6. místo ME iQFOiL Youth U19, Brest (FRA) - 14 659,- Kč

Nicol Říčanová, 2. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 39 374,- Kč

Nela Sadílková, 7. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 22 356,- Kč

Alexandra Lojinová, 9. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 19 251,- Kč

Marketa Štěpánková, 12. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 15 815,- Kč

Klára Chalupníková, 14. místo MS Techno 293 U15 dívky, Lymassol (FRA) - 14 024,- Kč

František Burda, 16. místo MS Techno 293 U13 chlapci, Lymassol (FRA) - 12 500,- Kč

Pelnář Petr – Červeň Matěj, 2. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 18 924,- Kč

Křenková Monika – Křenková Kristýna, 4. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 14 267,- Kč

Peterka Tomáš – Lojková Karolína, 7. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 10 794,- Kč

Šiknerová Adriana – Benovičová Viktorie, 8. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 10 000,- Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

VV ukládá M. Souškovi vyplatit výše uvedeným reprezentantům schválené ohodnocení za výsledky na základě jejich vyúčtování

 

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh na složení SpS Q:

SpS Optimist A: Tomeš Jiří, Dokoupilová Beáta, Vladimír Kováč, Štafa Patrick, Hrubý David, Chlumská Tereza, Dymáková Liliana, Čaganová Julie, Štolba Marek, Lojková Karolína

SpS Optimist B (bez finanční podpory): Lojka Jakub, Valenta Max, Zákoucký Václav, Skořepová Anna, Dokoupil Hynek.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil návrh KVS na složení reprezentačního družstva pro sezónu 2023

RD 2024: Alessia Palanti (ILCA 6), Klára Himmelová (ILCA 6), Viktor Teplý (ILCA 7), Ondřej Teplý (ILCA 7), Karel Lavický (iQFOiL), Kateřina Švíková (iQFOiL), Barbora Švíková (iQFOiL), Kateřina Altmannová (iQFOiL), Zofia Burská – Sára Tkadlecová (49er FX), Vojtěch Koška (Formula Kite)

RD 2028: Kristýna Piňosová (iQFOiL), Nela Sadílková (iQFOiL), David Drda (iQFOiL), Jindřich Houštěk (Formula Kite), Dominika Braunová (Formula Kite), Mikuláš Vaszi (ILCA 7), Andrew Lawson (ILCA 7).

Dále SÚ předkládá návrh na doplnění SCM iQFOiL o Kristýnu Chalupníkovou.

Výkonný výbor předložené návrhy jednohlasně schválil.

 

Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na vyplacení 25 % doplatku budgetu (177 000,-) Alessii Palanti (ILCA 6), která splnila upravený plán přípravy a prokázala výkonnost ve druhé části sezóny 2022.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

VV ukládá M. Souškovi vyplatit Alessii Palanti 25 % doplatku budgetu ve výši 177 000,- Kč

 

Sportovní úsek ČSJ předložil členům VV návrh úprav směrnice C19. VV bude po dopracování směrnice C19 o předložených úpravách hlasovat per rollam.

 

Sportovní úsek ČSJ předložil členům Výkonného výboru požadavek na výši celkového rozpočtu SÚ ČSJ pro rok 2023 v částce 19 300 000,- Kč. VV bere tento požadavek na vědomí.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh SÚ na rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným v SpS T293 pro rok 2022 následovně (v tis. Kč):

 

 

Výkonný výbor předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným v SpS T293 jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi vyplatit závodníkům zařazeným v SpS T293 schválený příspěvek.

 

 

4) MČR 2022

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z posledních dvou MČR letošního roku, Team Race 420 a Team Race Q.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 22. 11. 2022.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil termín volební Valné hromady ČSJ, která se bude konat v neděli 26. března 2023 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Valná hromada EUROSAF se bude konat 22. 3. 2023 v Římě.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že EUROSAF pořádá 14. ledna 2023 v Amsterdamu výměnný program Race Officials.

 

VV obdržel žádost předsedy YC Nechranice J. Himmela o půjčku ve výši 400 000,- Kč na zakoupení pozemku v areálu YC Nechranice. Celková hodnota kupovaného pozemku je necelých 600 000,- Kč. Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvu s YC Nechranice na bezúročnou půjčku na dobu 4 let ve splátkách 100 000,- Kč ročně.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že EUROSAF pořádá 7. 12. 2022 od 17:00 hod. webinář k prezentaci knihy „Meteorology“ od Alessandra Pezzoliho.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jednání KR ČSJ se konalo online 10. 11. 2022. Zápis z jednání naleznete v příloze tohoto zápisu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jarní seminář KR ČSJ se uskuteční 4. - 5. 3. 2023 v Třemošnici.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že zaslal na Jihočeský krajský úřad žádost, aby byl jachting zařazen do soutěží LODM v roce 2024 v Jihočeském kraji.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KR na jmenování Jiřího Smrčky Národním rozhodčím pro řízení závodu (NRo).

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Fantová, Hrubý, Musil, Lambl, Vašík; proti: 0; zdržel se: Bobek) návrh KR na jmenování Pavla Bobka Národním rozhodčím Umpire (NU).

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že dne 21. 11. 2022 proběhla na Strahově kontrola z MŠMT, která kontrolovala veškerou dokumentaci k udělené akreditaci vzdělávacímu programu „Trenér jachtingu“. Za MŠMT se kontroly účastnila PhDr. Lenka Mužíková, za ČSJ se kontroly účastnil V. Dvořák, Z. Sünderhauf, M. Švecová a D. Dvořáková.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila dne 3. 11. 2022 výzvu „Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023“. Ukončení příjmu žádostí je 30. 12. 2022.

 

 

 

7) Různé

                                  

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – podala informace z jednání PR komise ČSJ ze dne 8. 11. 2022, viz příloha tohoto zápisu.

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – představila členům VV návrh loga k výročí 130 let jachtingu v ČR. Výkonný výbor s předloženým návrhem loga souhlasí. Dále E. Skořepová informovala, že se připravují výrobky s brandem pro oslavy ke 130 letům jachtingu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že probíhá příprava CTL 2023 v informačním systému na webu ČSJ.

 

V. Lambl – KLM, KRM – informoval, že po ukončení sezony 2022 probíhá prověřování plnění podmínek na zápůjčky svazových lodí. Předpokládaný termín předložení závěrečné zprávy je prosincový Výkonný výbor. VV bere předloženou informaci na vědomí.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 15. prosince 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

 

Přílohy zápisu:

1. Zápis z jednání TMK

2. Zpráva ze školení trenéru III. tř.

3. Zápisy z jednání SÚ ČSJ 

4. Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen 2022

5. Zápis z podzimního jednání KR

6. Zápis z jednání PR komise

 

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 27. října 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 22. září 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska ml...

Čtvrtek, 18. srpna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 21. července 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru