ZÁPIS Z LISTOPADOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 22.11.2020

Čtvrtek, 19. listopadu 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

PR: E. Skořepová

KK: P. Ondráček

Host: V. Brabec

 

Výkonný výbor vzal na vědomí rezignaci Václava Brabce na členství ve Výkonném výboru ČSJ k 1. 11. 2020.  Václav Brabec se bude ucházet o získání nominace na Olympijské hry 2024 jako člen mezinárodní jury, a proto dále nemůže pokračovat jako člen exekutivního orgánu národního svazu. Václav Brabec bude dále působit jako předseda pracovní skupiny pro Reorganizaci ČSJ a předseda legislativní komise ČSJ. VV ČSJ děkuje Václavu Brabcovi za jeho odvedenou práci ve Výkonném výboru ČSJ a přeje mu hodně úspěchů v dalším osobním a profesním životě.

 

1) Projednání zápisu       
 

Doplnění říjnového zápisu Výkonného výboru ČSJ:

1) V seznamu členů SCM Techno 293 pro rok 2021 nebyl omylem uveden Jan Kuchař, který byl ale Výkonným výborem ČSJ schválen.

 

2) Doplnění poznámky k tabulce s rozdělením příspěvku na náklady na sportovní činnost SpS Q:

Pozn. V řádcích Staňková a Žižka se jedná o náklady na akci Opti-Leader, kterou uvedení směrem k ČSJ účtovali.

 

V ostatních bodech je říjnový zápis VV ČSJ schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajistit nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá a je prodloužený do ledna 2021.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. VV dále ukládá realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentovaná mládež s ohledem na rozdělení 2. části a úpravy rozpočtu vzniklé na zasedání VV 19. 11. 2020. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.

 

K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 [Pravidla pro kvalifikaci trenérů], dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):

Úkol trvá. V. Dvořák předložil členům VV návrh nové verze směrnice D6, který bude ještě projednán

v rámci TMK, a který bude doplněn o číslo akreditace po jejím udělení ze strany MŠMT a o podmínky budoucích výběrových řízení na pozici trenérů ČSJ. Očekáváné předložení finálního návrhu směrnice D6 je leden 2021. Návrh nové verze směrnice D6 je přílohou tohoto zápisu.

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu Reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol trvá. V. Brabec informoval o průběhu Reorganizace ČSJ a předložil členům VV „Projektový záměr“ (viz příloha tohoto zápisu).

Dále podal následující informace:

-          probíhá přihlašování na Jachtařské fórum

-          informoval o schůzkách pracovních skupin, které se uskutečnily v období od minulého VV

-          podklady a zpětná vazba z Jachtařského fóra budou zapracovány do Projektového záměru.

Výkonný výbor ČSJ vzal na vědomí Projektový záměr a předložené informace.

 

K úkolu 20-35 (Realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost): Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplácení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.

 

K úkolu 20-37 (Vyplatit reprezentantům schválené doplatky na náklady spojené se sportovní činností.):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá vyplácení doplatků reprezentantům na náklady spojené se sportovní činností. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.

 

K úkolu 20-38 (Realizovat se závodníky SCM 29er vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky SCM 29er vyplácení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.

 

K úkolu 20-39 (Realizovat se závodníky SpS Q vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky SpS Q vyplácení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.

 

K úkolu 20-40 (Zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2020 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2021):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že obdržel od členů VV požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2021.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že Pavel Schwarz postoupil do finále akce „Díky trenére“. Vyhlášení je zatím přesunuto z původní termínu 8. listopadu 2020 na sobotu 16. ledna 2021 do Arény Sparta na Podvinném mlýně v Praze.

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informaci, že probíhá vypořádání připomínek MŠMT k žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu Trenér II. třídy.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že plánovaná závěrečná zkouška Karla Lavického na FTVS UK byla díky omezením spojených s Covid-19 odložena na týden od 16. do 20. 11. 2020. V tomto termínu je K. Lavický na ME v Portugalsku a je tedy ze zkoušky omluven.  FTVS UK plánuje vypsat další termín patrně v prosinci, tohoto termínu by se Karel Lavický mohl zúčastnit.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 21. 11. 2020 se uskuteční on-line seminář na téma: Svět vnitřních vítězů. Lektorem semináře je Marian Jelínek.

 

 

3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 18. 11. 2020. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – představil členům VV návrh na složení reprezentačního družstva pro rok 2021 (viz zápis SÚ v příloze), ale vzhledem k tomu, že hodnocení sezóny 2020 bude s reprezentanty dokončeno během listopadu, navrhl odložit schválení složení celého RD na prosincové zasedání VV. Výkonný výbor s návrhem SÚ na odložení schvalování RD pro rok 2021 jednohlasně souhlasí.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o tom, že KVS obdržela žádost ČWA o doplnění RD a RDJ. Žádostí se bude zabývat Sportovní úsek (viz zápis SÚ v příloze).

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na nové rozdělení budgetu pro RDJ ILCA pro rok 2020 následovně:

A. Palanti                    380 000,- Kč

K. Himmelová             300 000,- Kč

B. Přikryl                     200 000,- Kč

V. Moučka                  120 000,- Kč

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl z důvodu dočasné nepřítomnosti).

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na nové rozdělení budgetu pro RDJ 29er pro rok 2020 následovně:

 

L. Krsička/M. Krsička            236 665,- Kč

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl).

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o tom, že KMR navrhuje nabídnout čtyři starší lodě 29er k dlouhodobé zápůjčce ALT 29er (viz zápis SÚ v příloze). Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil žádost ČWA na nákup 10 ks plováků Techno 293. ČWA v rámci běžícího programu podpory rozvoje LT Techno 293 navrhuje zakoupení 10 ks plováků Techno 293 v celkové ceně přibližně 338.000 Kč. Zároveň nabízí ČWA odkoupení stávající flotily 6 ks plováků Techno 293 za cenu 90.000 Kč.  Nové plováky by byly opět ve správě ČWA.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl).

   

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – za Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na rozdělení druhé poloviny finanční podpory klubů pracujících s mládeží vypracovaný podle směrnice C22, příloha 6.3. Radim Vašík na základě aktuálního stavu čerpání rozpočtu ČSJ navrhl navýšit příslušnou kapitolu rozpočtu (1301) z 1.200.000 Kč na celkových 1.800.000 Kč. Jedná se o jednorázové navýšení z důvodu nižšího čerpání prostředků v ostatních kapitolách rozpočtu ČSJ v důsledku pandemie Covid-19. Tímto tedy dochází k navýšení druhé části této finanční podpory z 600.000 Kč na 1.200.000 Kč.

 

 

VV hlasováním toto jednorázové navýšení a navržené rozdělení finanční podpory klubům jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl).

 

Sportovní úsek ČSJ obdržel žádost Jana Krause o zapůjčení lodě 29er pro sezonu 2021.

Tato žádost je aktuálně projednávána s trenérem SCM 29er, následně bude projednána na SÚ ČSJ.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o žádostech Jana Krause, Borise Živného a ALT RS Feva (viz zápis SÚ v příloze). Těmito žádostmi se nadále bude zabývat SÚ ČSJ, respektive jednotlivé komise SÚ ČSJ.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh na složení RDJ Foil pro rok 2021 následovně:

Adam Neveloš

Kateřina Altmanová

Barbora Švíková

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh na složení RDJ ILCA pro rok 2021 následovně:

Benjamin Přikryl

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh trenéra SCM 29er na úpravu složení členů SCM 29er pro rok 2021 následovně:

SCM “A”

Michal Krsička 2003 / Lukáš Krsička 2003

Tibor Nevelöš 2006 / Adam Nevelöš 2004

Markéta Bauerová 2003 / Vanda Paigerová 2003

Lukáš Dadák 2003 / Dan Viščor 2004

 

SCM “B”

Šimon Jurečka 2003 / Matěj Jurečka 2001

Lucie Košatová 2004 / Anna Košťálová 2006

Anna Justová 2002/ Magdalena Holá 2004 / Barbora Šabatová 2003

Vojtěch Cibulka 2005 / Petr Tupý 2001

Ondřej Baštář 2006 / Jan Juha 2006

Nela Viščorová 2006 / Kateřina Šlechtická 2005

Jaroslav Čermák 2001 / Petr Košťál 2002 - 49er

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh na podporu SPS Optimist 2020 dle jednotlivých akcí následovně:

 

 

Výkonný výbor bere rozdělení příspěvku na podporu SPS Optimist 2020 na vědomí.

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh proplatit trenérům SCM a SpS deset dnů na vodě navíc, a to v důsledku pandemie Covid-19 (příprava neuskutečněných akcí, komplikace v rámci uskutečněných akcí v důsledku vyhlášené pandemie, apod.).

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Soušek) schválil složení komise pro hodnocení nabídek a otvíraní obálek pro odprodej majetku ČSJ (motorové čluny VSR včetně vleků) ve složení: Tomáš Musil, Martin Soušek, Vojtěch Lambl.

 

VV a SÚ ČSJ gratuluje následujícím posádkám SCM Techno 293, které uspěly na Gardě v závodě TORBOLE 293 INTERNATIONAL WINDSURFING EVENT 2020: Třídu U15 chlapci vyhrál s přehledem Tibor Nevelöš, v U15 dívky skončila Nicol Říčanová na skvělém 3. místě a 4. místo obsadila Alexandra Lojínová. V U17 chlapci bral David Drda bronz a bednu zcela ovládly windsurferky brněnského Rapidu. Zlato si domů veze Kristýna Chalupníková a stříbro Kristýna Piňosová.

Dále VV a SÚ ČSJ gratuluje následujícím posádkám SCM Techno 293, které uspěly na prvním závodě nové juniorské foilové třídy Techno Wind Foil 130: V kategorii U15 dívky vyhrála Nicol Říčanová, třetí místo získala Alexandra Lojínová. Mezi chlapci byl v kategorii U15 Tibor Nevelöš čtvrtý. V U17 patří 2. místo Kristýně Piňosové a David Drda byl mezi chlapci na 5. místě.

 

 

4) MČR 2020

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 


5) Čerpání rozpočtu 2020
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 11. 2020.

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že podepsal dodatek ke smlouvě mezi ABF, a.s. a ČSJ na posunutí termínu konání veletrhu FOR BOAT 2020 který se měl konat v termínu 13. – 15. 3. 2020. Český svaz jachtingu bere na vědomí, že nový termín konání veletrhu je 12. – 14. 3. 2021.

                                                                                                      

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Plénum ČOV neproběhlo ani v náhradním termínu 10. 11. 2020. Z důvodu současné situace spojené s pandemií COVID-19 nebyl zatím stanoven další náhradní termín konání Pléna ČOV.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český svaz jachtingu podal 12. 11. 2020 žádost o dotaci ve výzvě „VSA 2021“ na MEJ 49er/49erFX/Nacra 17, které se bude konat 4. - 8. 9. 2021 v JK Černá v Pošumaví.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že KR ČSJ přeložila nová závodní pravidla jachtingu 2021-2024. Na odkazu https://drive.google.com/drive/folders/1_inc5CAHBa5SF6AQXVlQkFgAlLGsXA5H?usp=sharing

naleznete Závodní pravidla v různých formátech (Word, epub, mobi a pdf.). Formáty jsou uzpůsobeny pro čtení na mobilních zařízeních.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že podepsal návrh na zařazení Kateřiny Švíkové do VICTORIA Vysokoškolského sportovního centra MŠMT pro rok 2020, a to od 1. 10. 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že World Sailing má nového prezidenta. Ve druhém kole voleb byl 1. listopadu na virtuálním valném shromáždění World Sailing zvolen na následující čtyři roky Quanhai Li z Číny, který porazil těsným poměrem hlasů 68/60 stávajícího prezidenta Kima Andersena z Dánska.

Dále bylo zvoleno sedm nových členů představenstva World Sailing.

Tomasz Chamera z Polska

Sarah Kenny z Austrálie

Philip Baum z Jihoafrické republiky

Yann Rocherieux z Francie

Duriye Özlem Akdurak z Turecka

Marcus Spillane z Irska

Cory Sertl z USA

Nově jmenované představenstvo bude vykonávat svou činnost po čtyřleté funkční období do Valného shromáždění v roce 2024.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor obdržel od předsedkyně ALT 29er a 49er J. Košťálové a trenéra SCM 29er návrh dlouhodobé koncepce materiálové a trenérské podpory mládežnické lodní třídy 29er a zahájení systémové podpory lodní třídy 49er. Výkonný výbor vzal předložený návrh na vědomí a ukládá Sportovnímu úseku ČSJ zahájit s ALT 29er a 49er a trenérem SCM 29er jednání o zaslaných návrzích.

 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za září a říjen a plán na listopad a prosinec 2020 (viz příloha tohoto zápisu).

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že se finalizuje výběr a nákup oblečení pro reprezentanty.

 

E. Skořepová – PR – informovala, že na webu a FB je zveřejněná výzva k podávání návrhů nominací do ankety Jachtař roku 2020. Návrhy nominací lze zasílat PR manažerce ČSJ do 30. 11. 2020.

 

E. Skořepová – PR – zpracovala na základě podkladů a připomínek členů PR komise dokument Strategie Komunikace na období 2021–2024 (viz příloha tohoto zápisu). Na základě tohoto dokumentu bude každý rok připraven roční plán PR a komunikace, který bude základním dokumentem pro práci PR manažera ČSJ a PR.

VV ČSJ vzal dokument Strategie Komunikace na období 2021–2024 na vědomí.

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovovala o přípravě pracovního setkání zástupců KKK v roce 2021. V případě, že to pandemie coronaviru a opatření spojená s ní dovolí, proběhne tradiční pracovní setkání v termínu 15. - 17. 1. 2021 v Olomouckém kraji.

K. Fantová vyzvala členy VV k účasti na setkání a zároveň požádala o návrhy bodů k jednotlivým problematikám řešeným z úrovně ČSJ, které mohou být zařazeny do programu a v průběhu setkání projednány.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že k 31. 12. 2020 končí smlouva pro PR manažerku ČSJ Evu Skořepovou. Tato smlouva nebude prodloužena.

 

Členům Výkonného výboru bude předložen návrh na vyhlášení výběrového řízení a zadávací podmínky VŘ pro výběr PR manažera k hlasování per rollam po jeho úpravě.

 

Vzhledem k tomu, že předpokládaný podpis smlouvy pro nového PR manažera bude nejdříve k 1. 3. 2021, bude období leden a únor 2021 řešeno dle aktuálních potřeb zajištění komunikace a prezentace ČSJ vlastními silami VV ČSJ, popř. zajištěním jednotlivých potřeb pomocí externích služeb v této oblasti. 

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval o přesunu plánované kontroly hospodaření majetku ČSJ z listopadu 2020 na leden 2021, a to z důvodu, že stále dobíhá nákup materiálu ČSJ a proběhne uzávěrka inventury majetku ČSJ.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval, že 16. 11. 2020 se konalo prostřednictvím MS Teams zasedání Komise lodních tříd. Zápis z jednání KLT je přílohou tohoto zápisu.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o tom, že byl připraven nový systém pro tvorbu Celostátní termínové listiny.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuálních záležitostech a jednáních ve World Sailing.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách závodu Czech Youth Nationals a MEJ 49er/49erFX/Nacra 17 v roce 2021.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Návrh směrnice D6

2. Projektový záměr Reorganizace ČSJ

3. Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ

4. Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen

5. Přehled PR září a říjen a plán na listopad a prosinec 2020

6. Zápis z jednání KLT

7. Strategie Komunikace na období 2021–2024

 

 

 
Přílohy ke stažení

  d6_pravidla_pro_kvalifikaci_treneru_csj_nova_navrh_17_11_2020.pdf (245K)
  projektovy_zamer_reorganizace_csj.pdf (442K)
  sportovni_usek_csj-2020-11-18-zapis.pdf (249K)
  scm_29er_2020-10.pdf (556K)
  scm_bic_techno_2020-10.pdf (780K)
  scm_laser-2020-10.pdf (206K)
  sps_q_2020-10.pdf (349K)
  prehled_pr_zari_a_rijen_a_plan_na_listopad_a_prosinec_2020.pdf (334K)
  zapis_z_jednani_klt__112020.pdf (203K)
  pr_strategie_csj_-_2021_2024.pdf (374K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ