Zápis z listopadového jednání VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 26.11.2019

Čtvrtek, 21. listopadu 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bobek, Brabec (od 13:50), Fantová (od 13:00), Kraus, Musil, Soušek (do 13:45), Vašík, Sünderhauf (do 16:45)

Omluveni: Lambl

PR: Skořepová (od 13:15)

KK: Ondráček

 

 

Výkonný výbor jednohlasně potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka o kooptaci člena VV ČSJ Ondřeje Bobka za odstoupivšího Milana Páleníčka.

 

 

Výsledky hlasovaní per rollam  ze dne 6. 11. 2019 -  1) Návrh trenéra na složení členů SCM 29er; 2) Návrh trenéra na složení členů SCM s SpS Bic Techno

1) Výkonný výbor schválil návrh trenéra SCM 29er Davida Křížka na složení členů SCM 29er pro rok 2020 následovně:

SCM 29er A: Jaroslav Čermák - Petr Košťál, Michal Krsička - Lukáš Krsička, Anna Justová - Barbora Šabatová, Šimon Jurečka - Matěj Jurečka, Lucie Košatová - Anna Košťálová

SCM 29er B: Vojtěch Cibulka - Petr Tupý, Tibor Nevelöš - Adam Nevelöš, Markéta Bauerová - Vanda Paigerová, Alexander Nahodil - Jan Sušil, Lukáš Dadák - Dan Viščor, Anna Teubnerová, Tadeáš Tkadlec - Adam Hudec

Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasů:

 

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Zdeněk Sünderhauf, Radim Vašík

 

Proti: 0

 

Zdržel se: 0

2) Výkonný výbor schválil návrh trenéra SCM a SpS Bic Techno 293 Karla Lavického na složení členů SpS a SCM Bic Techno 293 pro rok 2020 následovně:

SpS Bic Techno 293 A: Nela Sadílková, Tibor Nevelöš, Nicol Říčanová
SpS Bic Techno 293 B: Markéta Štěpánková

SCM Bic Techno 293 A: Kateřina Švíková, Kristýna Piňosová, Kristýna Chalupníková, David Drda, Adam Nevelöš

SCM Bic Techno 293 B: Kateřina Altmannová, Barbora Švíková

Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasů:

 

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Zdeněk Sünderhauf, Radim Vašík

 

Proti: 0

 

Zdržel se: 0

 

 

Jako host se zúčastnil zasedání Výkonného výboru Radek Sünderhauf, aby představil členům VV

možnosti programu Microsoft Office 365 a Microsoft Teams pro potřeby ČSJ.

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis z říjnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 19-23 (Zpracovat a zaslat členům VV návrh strategie komunikace ČSJ):

Úkol splněn. K. Fantová předložila členům VV návrh Strategie komunikace ČSJ pro období 2020 – 2022, ve kterém jsou zapracovány připomínky členů PR komise. Za velký přínos PR komise považuje nabídku M. Horanské z Newtonmedia, která bude každý den dělat monitoring médií týkajících se jachtingu. Výkonný výbor vzal tento návrh na vědomí.

 

K úkolu 19-46 (Zaslat M. Souškovi do 5. 12. 2019 požadavky na rozdělení rozpočtu ve svých kapitolách dle stanovených celkových nákladů 2020):

Úkol trvá. Na základě dnešního jednaní členové VV zašlou M. Souškovi požadavky na rozdělení rozpočtu ve svých kapitolách dle stanovených celkových nákladů do 5. 12. 2019.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace z jednání Trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie. Zápis z jednání TMK a JA je přílohou tohoto zápisu.

 

Z. Sünderhauf – TMK – předložil návrh na doplnění Trenérsko-metodické komise o následující členy: Robert Kába, Nikol Staňková, Štěpán Novotný, Ondřej Bobek, Jakub Kozelský, Ivan Šenkýř

Milan Hájek, Jan Hirnšal, David Křížek. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Vašík, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Bobek) návrh na doplnění členů TMK schválil. VV ukládá D. Dvořákové doplnit nové členy TMK na webu ČSJ.

 

Z. Sünderhauf – TMK – předložil návrh úprav směrnice D6. VV hlasováním (pro: Brabec, Bobek, Fantová, Musil, Vašík; proti: 0; zdržel se: Kraus, Sünderhauf) návrh úprav směrnice D6 schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice D6 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

 

3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 


J. Kraus – KVS – podal informace z průběhu oponentur v Centru sportu MV ČR Olymp, které se konaly 19. 11. 2019. Spolu s J. Krausem se oponentur účastnil člen KVS M. Maier. Zde J. Kraus vyzdvihl profesionální a velmi precizní zhodnocení výkonnosti reprezentantů Michaelem Maierem, stejně jako jím přednesenou zprávu o budoucím předpokládaném vývoji olympijského jachtingu. Pro rok 2020 zůstávají zařazeni Ondra a Viktor Teplých na pozici instruktor sportu na plný úvazek (tj. beze změny). Karlovi Lavickému je nově navýšen úvazek z polovičního na plný. Jakub Halouzka nebude pokračovat na pozici smluvní sportovec.            

 

J. Kraus – KVS – předložil návrh KVS na přerozdělení rezervy KVS, následovně:

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil následující protinávrh, který byl hlasováním (pro: Bobek, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválen:

 

 

VV jednohlasně schválil návrh O. Bobka na navýšení nákladového budgetu trenéra SCM Štěpána Novotného pro rok 2019 o částku 16 215,- Kč.

 

VV jednohlasně schválil následující návrh místopředsedy ČSJ T. Musila na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a RDJ z rozpočtové rezervy ČSJ:

Kristýna Chalupníková za 9. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) –

19 251,- Kč

Nela Sadílková za 13. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) – 14 881,- Kč

Nicol Říčanová za 15. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) – 13 233,- Kč

Výkonný výbor všem závodníkům gratuluje!

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenéra SCM 29er a SCM Bic Techno 293 za říjen. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

J. Kraus – KVS – KTM a KVS se dohodli na následujícím rozdělení kompetencí směrem k trenérům a závodníkům takto:

KTM bude řídit práci trenérů SCM a SPS a bude zodpovědná za jachtaře zařazené do RDJ. To znamená, že veškeré sezónní plány, vyúčtování trenérů, trenérské zprávy, tréninkové plány závodníků zařazených do RDJ, popřípadě další požadované podklady a komunikace bude směřována na KTM, která bude veškeré podklady vyhodnocovat.
KVS bude řídit veškerou činnost spojenou s RD. To znamená, že tréninkové plány, plány sezóny a popřípadě další podklady a komunikace spojená se sportovní činností člena RD bude směřována na KVS, která bude veškeré podklady vyhodnocovat.


Výkonný výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

4) MČR 2019
 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z posledního proběhlého MČR Team Race Q. Během sobotního závodního dne se odjelo rekordních 105 rozjížděk, proto předseda ČSJ R. Vašík vyhlásil na neděli jedničkový závod „O pohár předsedy“

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 20. 11. 2019.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z porady předsedů svazů, která se konala 14. listopadu 2019 na Strahově v aule ČUS.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace ze schůzky s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, která se konala 21. 11. 2019 od 10:00 v sídle ČOV.

 

VV schválil nominaci Alessie Palanti do ankety „Juniorský sportovec roku 2019“, kterou pořádá Česká nadace sportovní reprezentace.

 

VV jednohlasně schválil Marka Pavlovského do funkce předsedy Komise rozhodčích ČSJ. 

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled činnosti PR manažerky ČSJ za září a říjen 2019 a plán činnosti na listopad-prosinec 2019 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že na webu ČSJ je zveřejněná výzva k zasílání nominací do ankety „Jachtař roku 2019“. Termín pro zasílání nominací PR manažerce

E. Skořepové je do 30. 11. 2019.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že byla uzavřená reciproční smlouva mezi ČSJ a ABF, a.s. Český svaz jachtingu má stejně jako v loňském roce možnost prezentovat český jachting na výstavě FOR BOAT v Praze 13. - 15. 3. 2020 (www.forboat.cz). K dispozici bude přibližně stejně velká výstavní plocha jako vloni, pravděpodobně opět u velkého bazénu (22 x 7 m - hloubka pouze 0,5 m), na němž poplují plachetnice Optimist, surfy a paddleboardy a případně další lodě.

 

K. Fantová – KKK – podala informaci, že pracovní setkaní představitelů krajů a klubů ČSJ se bude konat 10. - 12. ledna 2020 v Brně (hotel Rakovec).

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na doplnění členů Komise lodních tříd následovně: Patrik Hrdina, Adela Rašková, Jan Myslík a Petr Sládeček. VV návrh na zařazení nových členů KLT jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové doplnit nové členy KLT na webu ČSJ.

 

V. Brabec – LK, KLT – podal informace z průběhu Konference World Sailing, která se konala 26. 10. – 3. 11. 2019 na Bermudách.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace z jednání Komise mládeže a rozvoje členské základny, které se konalo 19. 11. 2019. Komise mládeže a rozvoj členské základny na základě úvodního průzkumu potřeb klubů ČSJ připravila dotazník pro všechny kluby se zájmem o práci s mládeží, který bude zveřejněn na webu ČSJ v pátek 22. 11. 2019. Na základě vyhodnocení bude připraven způsob pro přidělování nově pořízených lodí Optimist a Laser, který bude předložen na prosincovém zasedání VV.

Zápis z KMR je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Vašík; proti: 0; zdržel se: Bobek) rozhodl o jmenování Ondřeje Bobka předsedou Komise talentované mládeže za odstoupivšího Milana Páleníčka.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 12 hod. v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zápis z jednání TMK a JK

2. Zpráva trenéra SCM 29er za říjen 2019

3. Zpráva trenéra SCM Bic Techno 293 za září a říjen 2019

4. Přehled PR září a říjen a plán na listopad a prosinec 2019

5. Zápis z jednání komise mládeže a rozvoje členské základny

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Komise mládeže připravila dotazník pro zjištění potřeb klubů pracujících s mládež...

Vážení sportovní přátelé,   VV ČSJ na svém říjnovém zasedání sc...

Výzva k podávání návrhů nominací do ankety Jachtař roku 2020

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 6. 11. 2019.  1) Návrh trenéra na složení členů ...

Čtvrtek, 31. října 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Zobrazit všechny články


nahoru