ZÁPIS Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2024

Dana Dvořáková | 19.01.2024

Čtvrtek, 18. ledna 2024, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

Výkonný výbor (VV):              Jiří Hýža (JH), Petra Kafková (PK), Štěpán Novotný (ŠN), Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl                                                   (PP), Martin Soušek (MS), Radim Vašík (RV)

Generální sekretář ČSJ:         Dana Dvořáková (DD)

Kontrolní komise:                   Jiří Bobek (JB) (od 12:23)

Hosté:                                     Eva Skořepová (ES)

 

Výsledky hlasování per rollam ze dne 19. 12. 2023.

 

ŠN – předložil návrh na ohodnocení za výsledky dle směrnice C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory.

 

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje dle souladu se „směrnicí C21 – ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory“ na základě návrhu předsedy SÚ vyplacení odměn za výsledky následovně: MS Youth Buzios 2023: IQ Foil dívky – Kristýna Piňosová 50 000 Kč, IQ Foil chlapci – David Drda – 19 251 Kč, Formula Kite dívky – Dominika Braunová 22 356 Kč, Formula Kite chlapci – Vojtěch Koška 24 409 Kč. Výkonný výbor ČSJ souhlasí s vyplacením uvedených odměn.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

Zápis z prosincového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. RV informoval, že na web ČSJ v aktualitách bude přidána záložka „pojištění“, zde bude dočasně odkaz na článek o pojištění uvedený v aktualitách a do budoucna zde budou mít členové ČSJ možnost uzavřít cestovní pojištění napřímo.

 

K úkolu 23-09 (Vyplatit členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQFOiL, Optimist, Techno 293, RS Feva schválené příspěvky na základě zaslaného vyúčtování příspěvku):

Úkol splněn. MS informoval, že příspěvky členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQFOiL, Optimist, Techno 293, RS Feva byly na základě zaslaného vyúčtování vyplacené.

 

K úkolu 23-12 (Vypracovat návrh řešení žádosti ALT Pirát a vypracovat odpověď na zaslaný dopis):

Úkol splněn. ŠN předložil členům VV odpověď na zaslaný dopis ALT Pirát, která bude odeslána na ALT. VV vzal předložené informace na vědomí.

 

K úkolu 23-15 (Zaslat Martinovi Souškovi do 10. 12. závazné termíny vycházející ze závazných dokumentů ČSJ (termín úkolu, název úkolu, vazba na směrnici, bod směrnice a nositel úkolu), které jsou v jejich gesci.):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že do excelové tabulky na SharePointu ČSJ členové VV doplnili některé termíny za svoji agendu. Tabulka bude členy VV průběžně aktualizována.

 

K úkolu 23-17 (Připravit stanovisko k obdrženému podnětu k podpoře petice Vlastimila Šindýlka):

Úkol trvá. JH informoval, že tento bod bude projednán na nejbližším jednání komise klubů a poté bude stanovisko KKL zasláno V. Šindýlkovi. JH bude VV o stanovisku KKL informovat členy VV na únorovém zasedání VV.

 

K úkolu 23–21 (Projednat žádost Mikuláše Vasziho o přezkoumání zařazení do reprezentačního družstva ČSJ na SÚ a předložit VV návrh řešení na lednovém zasedání VV):

Úkol splněn. ŠN informoval, že KVS na svém lednovém jednání rozhodla žádosti nevyhovět. SÚ ČSJ bude Mikuláše Vasziho o svém rozhodnutí informovat. VV vzal předloženou informaci na vědomí.

 

K úkolu 23–22 (Sjednat pracovní schůzku za účelem upřesnění detailů pro možnost vypsání závodu Jabuka v roce 2024 jako MČR na moři a s výsledky schůzky seznámit členy VV ČSJ na lednovém zasedání VV):

Úkol zrušen. Pořadatel závodu Jabuka nemá zájem o přidělení statutu Mistrovství ČR.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje Kristýně Piňosové z RODOP iQFoil Teamu k 1. místu na juniorském mistrovství světa World Sailing, které vybojovala v prosinci v olympijské třídě iQFoil v Brazílii.

 

ŠN – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 10. 1. 2024 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

VV předložené informace projednal a vzal na vědomí.

 

 

2)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – podal informace z jednání Komise vrcholového sportu, které se konalo 4. 1. 2024 prostřednictvím aplikace WhatsApp. Zápis z jednání KVS je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

Výkonný výbor obdržel informaci, že Viktor Teplý ukončil jachtařskou kariéru. Výkonný výbor tímto Viktorovi Teplému velmi děkuje za jeho vynikající dlouholetou reprezentaci ČR v jachtingu a přeje mu mnoho dalších úspěchů v jeho budoucím osobním životě.

 

 

3)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal informace o činnosti komise mládeže za prosinec a leden. Jednání komise mládeže se bude konat začátkem února.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

PP – podal informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

PK – podala informace o činnosti TMK za prosinec a leden. Zpráva o činnosti TMK je přílohou tohoto zápisu.

VV vzal předložené informace na vědomí.

 

PK – informovala členy VV, že trenérsko-metodická komise rozhodla zaslat jako kandidáta do ankety „Trenér roku 2023“ Milana Hájka.

VV vzal předloženou nominaci na vědomí.

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

Nominace ALT Fireball na MS FB

ŠN – předložil nominaci ALT Fireball na MS, které se koná v Geelong (AUS) ve dnech 9. – 16. 2. 2024.

Posádky:

Jiří Parůžek – Jakub Košvica

Petr Kořán – Jan Will

Johanka Nápravníková Kořanová – Jakub Nápravník

Příspěvek bude dělený rovným dílem mezi tyto tři posádky.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ na návrh ŠN schválil nominaci ALT Fireball na MS FB (Geelong, Austrálie, 9. – 16. 2. 2024). Posádky: Jiří Parůžek – Jakub Košvica, Petr Kořán – Jan Will, Johanka Nápravníková Kořanová – Jakub Nápravník. Příspěvek bude dělený rovným dílem mezi tyto tři posádky.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                                    proti: 0 zdržel se:

 

Návrh usnesení byl schválen

 

 

(iii)   Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

MS  – předložil návrh na vypsání MČR v roce 2024 pro níže uvedené lodní třídy, které splnily podmínky pro vypsání MČR 2024:

29er

Cadet

Česká jachtařská liga

Evropa

Finn

Fireball

Flying Dutchman

Foil

ILCA 4

ILCA 6

ILCA 7

Námořní jachty – One Design

Optimist

Pirát

Raceboard

RS 400

RS 500

RS 700

RS Aero

RS Feva

RS Tera

RS Vareo

Slalom

Star

Techno 293

TMR 420

TMR Q

Tornádo

Vaurien

Wing Foil

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schválil vypsání Mistrovství ČR v roce 2024 v těchto lodních třídách: 29er, Cadet, Česká jachtařská liga, Evropa, Finn, Fireball, Flying Dutchman, Foil, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Námořní jachty – One Design, Optimist, Pirát, Raceboard, RS 400, RS 500, RS 700, RS Aero, RS Feva, RS Tera, RS Vareo, Slalom, Star, Techno 293, TMR 420, TMR Q, Tornádo, Vaurien, Wing Foil.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                                    proti: 0 zdržel se:

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

1)      informace z PR komise

 

ES – podala informace z jednání PR komise, které se konalo 9. 1. 2024. Součástí zápisu je i plán práce PR komise na rok 2024. Zápis z jednání PR komise je přílohou tohoto zápisu. Příští schůzka PR komise se bude konat v úterý 12. března 2024 přes MS Teams.

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za prosinec a plán práce na leden a únor, který je přílohou tohoto zápisu.

 

2)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

RV – informoval, že dne 18. 12. 2023 zaslal prostřednictvím datové schránky ČSJ návrh na zápis změn zapsaných údajů do spolkového rejstříku RO ČSJ Olomoucký a Zlínský kraj. Poté co dne 22. 12. 2023 obdržel svaz výzvu k doplnění údajů, které ČSJ dne 30. 12. 2023 na Městský soud zaslal, bylo dne 9. 1. 2024 vydáno usnesení soudu, že změny v rámci RO ČSJ Olomoucký a Zlínský kraj budou do spolkového rejstříku zapsány.

Dále RV informoval, že dne 3. 1. 2024 byly na Městský soud v Praze zaslány požadované doplňující dokumenty RO Plzeňský a Karlovarský kraj. Aktuálně soud zaslal výzvu k doplnění souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla.

 

RV – předložil návrh na změnu sídla RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj na adresu: Ke Křížku 28, 411 72 Hoštka, část obce Kochovice. Návrh byl předložen na základě žádosti Martina Valíka, který je zvoleným předsedou tohoto spolku, aby sídlo bylo umístěno na adrese jeho bydliště.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje změnu sídla RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj na adresu: Ke Křížku 28, 411 72 Hoštka, část obce Kochovice.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

3)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

RV – informoval Výkonný výbor o stavu čerpání rozpočtu roku 2023 ke dni 18. 1. 2024. Podrobně vysvětlil stav v jednotlivých součtech kapitol a v celkových číslech vč. dopadu na rozvahové účty a cash flow svazu.

Výkonný výbor vzal uvedené informace na vědomí.

 

RV – předložil návrh na rozdělení financí na realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od jednotlivých RO ČSJ v roce 2024. Finance na jednotlivé RO jsou rozděleny podle klubů, které RO zastřešuje na základě počtu členů v klubech (50%), počtu pořádaných závodů (25%) a počtu startů jednotlivých členů (25%). Schválené rozdělení se bude RO ČSJ vyplácet až na základě samostatného rozhodnutí Výkonného výboru poté, co ČSJ obdrží dotace na rok 2024 od NSA.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje rozdělení financí pro rok 2024 na realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od jednotlivých RO ČSJ následovně: RO ČSJ Praha a Středočeský kraj 124 277 Kč, RO ČSJ Jihočeský kraj 40 933 Kč, RO ČSJ Plzeňský a Karlovarský kraj 48 039 Kč, RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj 86 583 Kč, RO ČSJ Královehradecký a Pardubický kraj 29 277 Kč, RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj 102 449 Kč, RO ČSJ Olomoucký a Zlínský kraj 35 417 Kč, RO ČSJ Moravskoslezský kraj 49 025 Kč. Schválené rozdělení se bude RO ČSJ vyplácet až na základě samostatného rozhodnutí Výkonného výboru poté, co ČSJ obdrží dotace na rok 2024 od NSA.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

(iv)      Informace předsedy VV ČSJ a generálního sekretáře ČSJ
 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil termín a návrh programu Valné hromady ČSJ v roce 2024, která se bude konat v sobotu 23. března 2024 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově. VV ukládá DD zveřejnit pozvánku s návrhem programu a termínem konání VH na webu ČSJ a zaslat pozvánku na VH ČSJ elektronicky na všechny subjekty ČSJ.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, PP, MP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – informoval, že dne 18. 1. 2024 podepsal smlouvu na krátkodobý čtyřměsíční kontrakt s polským trenérem pro SCM 29er Kajetanem Jabloňskim.

 

RV – informoval, že NSA dne 22. 12. 2023 zveřejnila výzvu 23/2023 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2024. Konečný termín pro podání žádostí o dotaci je 26. 1. 2024 do 12:00 hod.

 

RV – informoval, že NSA zveřejnila pokyny pro vyúčtování dotací roku 2023. Konečný termín pro zaslání vyúčtování výzvy PSS23 je 15. 2. 2024.

 

RV – informoval, že NSA zveřejnila výsledky prioritizace sportů. Český svaz jachtingu byl zařazen do II. skupiny. Skupina deseti svazů z II. skupiny (Česká triatlonová asociace, z.s., Český badmintonový svaz, z.s., Český krasobruslařský svaz, z.s., Český svaz jachtingu, z.s. Českomoravská sáňkařská asociace z. s., Česká rugbyová unie, z.s., Český svaz taekwondo, z.s., Česká boxerská asociace, z.s., Český svaz pozemního hokeje, Český svaz vodního póla, z.s.) společně jednají z NSA, ČOV a s ČUS o možnostech nápravy a zařazení do I. skupiny.

 

RV – informoval, že dne 13. ledna 2024 se v Limassolu konal EUROSAF Race Officials Exchange Programme. Za ČSJ se programu účastnil Václav Brabec.

 

RV – informoval, že dne 15. ledna 2024 podepsal smlouvu o spolupráci mezi VŠEM a ČSJ. Po podpisu druhé strany bude smlouva nahrána do registru smluv ČSJ.

 

DD – informovala, že dne 8. 1. 2024 byla na všechny kluby ČSJ zaslána elektronicky výzva k aktualizace členské základny pro rok 2024 dle Registračního řádu ČSJ.

 

DD – informovala, že dne 12. 1. 2024 byla prostřednictvím datové schránky zaslána na MŠMT svazová žádost o akreditaci rekvalifikačního programu "Trenér jachtingu".

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schválil jmenování Johany Novotné Rozlivkové, jako osoby zvlášť pověřené řešením bezpečného prostředí a ochrany dětí (safeguarding officer).

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schválil jmenování Štěpána Novotného, jako osoby odpovědné za oblast prevence negativních jevů ve sportu (integrity officer).

 

Výsledky hlasování o obou návrzích dohromady: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV       proti: 0 zdržel se: ŠN

 

Oba návrhy usnesení byly schváleny.

 

 

(v)    Různé


MS  – informoval, že je na webu zveřejněna CTL pro rok 2024.

VV ČSJ bere na vědomí CTL pro rok 2024, tak jak je zveřejněna na webových stránkách v sekci „Kalendář závodů“.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 15. února 2024 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 18. 1. 2024

2.       Zápis z jednání SÚ ČSJ – 10. 1. 2024

3.       Zápis z jednání KVS ČSJ – 4. 1. 2024

4.       Zprávy trenérů SCM a SpS za prosinec

5.       Zápis o činnosti TMK ČSJ – prosinec, leden

6.       Zápis z jednání PR komise – 9. 1. 2024

7.       Přehled PR za prosinec a plán práce na leden a únor

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svolává  Valnou hromadu, která se bude konat v s...

Čtvrtek, 14. prosince 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sport...

Čtvrtek, 16. listopadu 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru