ZÁPIS Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2023

Dana Dvořáková | 20.01.2023

Čtvrtek, 19. ledna 2023, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, K. Fantová, R. Hrubý, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: 0

KK: P. Ondráček

Host: Š. Novotný, E. Skořepová

 

 

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z prosincového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů): Úkol trvá. T. Musil informoval, že od začátku ledna probíhají pravidelně jednou týdně schůzky s pojišťovacím zprostředkovatelem OK Group ke specifikaci jednotlivých dílčích častí poptávaného pojištění a jsou předkládány konkrétní nabídky pojištění.

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že 12. ledna se uskutečnila na MZe schůzka za účelem projednání návrhu Memoranda o společném postupu při naplňování cílů Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025" - požadavku jachtařů, veslařů a kanoistů. Schůzky se účastnil vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Aleš Kendík a Daniel Pokorný, ředitel odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí. Svazy zastupoval Karel Bauer a Jan Boháč. Na schůzce byly projednány možnosti řešení situace. MZe chce ještě možnosti řešení projednat s gen. řediteli povodí Vltavy a Labe a do měsíce by se měla na MZe uskutečnit se zástupci svazů další schůzka.

 

K úkolu 22-24 (Průběžně předkládat VV návrhy oslav 130 let jachtingu v Čechách):

Úkol trvá. E. Skořepová informovala, že probíhají jednání s pořadateli jednotlivých okruhů regaty 130 let jachtingu/MMČR mládeže na Lipně. Finalizuje se základní rozpočet a program regaty. Další jednání je naplánováno na 2. února 2023 ve 20 hod.

 

K úkolu 22-33 (Uzavřít se Zofií Burskou smlouvu na bezúročnou půjčku na dobu 3 let):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že smlouva na bezúročnou půjčku na dobu 3 let je ze strany ČSJ připravená a čeká se na podpis Zofie Burské.

 

K úkolu 22-34 (Zařadit novou LT Wing Foil do seznamu tříd ČSJ):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nová LT Wing Foil byla do seznamu tříd ČSJ zařazena.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Štěpán Novotný podal informace o aktuální činnosti trenérsko-metodické komise ČSJ a Jachtařské akademie ČSJ.

 

Štěpán Novotný informoval, že na školení pro trenéry III. tř. se přihlásilo 12 uchazečů převážně z Prahy. Termín a místo konání školení bude zveřejněn v nejbližších dnech.

 

Štěpán Novotný podal informace z letošní první proběhlé přednášky JA ČSJ „Marian Jelínek: Pravidla budování návyků“, která se konala 17. 1. 2023. Celkem se přednášky prezenčně i online účastnilo více než 120 posluchačů.

 

Následovat budou tyto přednášky JA ČSJ:

24. 1. 2023    Vašek Brabec – Závodní pravidla jachtingu – šedivá je teorie...

31. 1. 2023    Tomáš Musil – Trim plachet – podrobně

7. 2. 2023      Tomáš Musil – Vliv pohybu posádky okruhové plachetnice na výkon plachty

14. 2. 2023    Jan Skřepek a Milan Hájek – CESTA na OH v Paříži v olympijské třídě IQFOIL

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na vyplacení zálohy členům RD2024 a RD2028:

 

V tabulce jsou uvedeny částky v tis. Kč.

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Sportovní úsek hlasováním per rollam přijal návrh nominačních pravidel na MS a ME 2023 v LT Q předložený trenérem SpS Q, Jakubem Halouzkou. VV ČSJ vzal tato pravidla na vědomí. Nominační pravidla na MS a ME 2023 v LT Q jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Sportovní úsek předložil návrh trenéra SCM ILCA Štěpána Novotného na navýšení individuálního koeficientu Jiřího Himmela na hodnotu 2. Individuální příspěvek Jiřího Himmela takto činí 50 000,- a příslušná část příspěvku v kompetenci trenéra SCM rovněž 50 000,-.

Roman Hrubý předložil protinávrh, vrátit žádost o navýšení koeficientu Jiřího Himmela Sportovnímu úseku k posouzení možnosti zařazení Jiřího Himmela do RD 2028. Výkonný výbor předložený protinávrh hlasováním (pro: Hrubý, Bobek, proti: Musil, Vašík, Fantová, Lambl, nehlasoval: Soušek) neschválil. Následně Výkonný výbor původní návrh Sportovního úseku hlasováním (pro: Vašík, Fantová, Lambl, Musil, proti: Hrubý, zdržel se: Bobek, nehlasoval: Soušek) schválil.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – informoval, že ČSJ přihlásil na kvalifikační závod pro OH 2024 v Haagu tyto lodní třídy v počtu přidělených kvót:

iQFOiL M                 1

iQFOiL W                4

Formula Kite M        2

Formula Kite W        2

ILCA 7                      2

ILCA 6                      2

49erFX                     1

Hansa 303 M           1

2.4mR                      1

Doprovodné osoby a motorové čluny se budou přihlašovat v březnu.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za prosinec jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2023

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022 / Návrh rozpočtu 2023

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2022 a aktuální stav návrhu rozpočtu na rok 2023.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od jednotlivých KSJ následovně:

 

 

Realizace nákupu služeb od jednotlivých KSJ bude možná až po obdržení dotací od NSA pro rok 2023 na účet ČSJ.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se aktuálně pracuje na přípravě VH ČSJ, konkrétně se finalizuje návrh Jednacího řádu VH ČSJ a Volebního řádu ČSJ, programu jednání VH ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že World Sailing pořádá ve dnech 10. - 12. března 2023 v německém Kielu seminář o řízení závodů.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 29. 12. 2022 byla prostřednictvím portálu NSA podána žádost ve výzvě „Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023“. Žádost podepsaná předsedou ČSJ včetně všech příloh byla na NSA zaslána zároveň prostřednictvím datové schránky.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 20. 12. 2022 byla na webu NSA zveřejněna výzva „Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023“. Konečný termín pro podání žádosti je 28. 2. 2023.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že World Sailing pořádá ve dnech 3. - 5. března 2023 mezinárodní seminář pro rozhodčí IJ v Algarrobo, Chile.

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ připravuje e-shop, který by měl být spuštěn během března 2023. Na e-shopu budou v nabídce trika, mikiny, oblečení pro reprezentanty, fanoušky jachtingu, rozhodčí ČSJ, trenéry ČSJ, brandové věci ke 130 letům jachtingu a další. Náplň obsahu e-shopu bude mít na starost Martina Lehovcová ve spolupráci s Evou Skořepovou.

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve výzvě „Provoz a údržba 2022“.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za prosinec 2022 a plán práce na leden 2023, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – podala informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 13. 1. 2023. Zápis z jednání PR komise ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že probíhá do 31. ledna 2023 online hlasování v anketě Jachtař roku 2022. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 11. února 2023 v Autosalonu Hyundai v Brně.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že se finalizuje CTL 2023 v novém informačním systému na webu ČSJ. Na únorovém zasedání VV bude předložena finální CTL 2023.

 

K. Fantová – KKK, PR – předložila žádost Jachetního klubu Mokropsy z.s. o přijetí do ČSJ. Výkonný výbor projednání žádosti odložil na únorové zasedání VV, protože si chce vyžádat od JK Mokropsy doplnění žádosti (seznam funkcionářů a seznam členů).

 

K. Fantová – KKK, PR – informovala, že setkání zástupců Komise klubů a krajů se bude konat ve středu 15. února od 17:00 hod. prostřednictvím Microsoft Teams.

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že do sekce UNIS ve VICTORIA Vysokoškolském sportovním centru MŠMT pro rok 2023 jsou zařazeni následující sportovci:

Zofia Burska, Jakub Halouzka, Klára Himmelová, Kateřina Švíková, Sára Tkadlecová, Mikuláš Vaszi (do kategorie stipendia A); Šimon Jurečka, Matěj Jurečka, Petr Košťál, Andrew Lawson, Adam Ott (do kategorie stipendia B).

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 16. února 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Přílohy zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za prosinec 2022

2. Přehled PR za prosinec 2022 a plán na leden 2023

3. Zápis z jednání PR komise ČSJ

4. Nominační pravidla na MS a ME 2023 v LT Q

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 15. prosince 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Úterý, 22. listopadu 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 27. října 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 22. září 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska ml...

Zobrazit všechny články


nahoru