ZÁPIS Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 27.01.2021

Čtvrtek, 21. ledna 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák (do 15:00), K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek (do 13:30), R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

KK: P. Ondráček

Host: V. Brabec

 

 

Hlasovaní per rollam ze dne 22. 12. 2020 - zapůjčení starší lodě Laser na sezónu 2021 Pavlíně Motlíkové

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výkonný výbor hlasováním per rollam jednohlasně schválil zapůjčení starší lodě Laser na sezónu 2021 Pavlíně Motlíkové.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Pavlíny Motlíkové.

 

 

1) Projednání zápisu    
  
 

Zápis z prosincového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajistit nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá s termínem do března 2021.

 

K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 [Pravidla pro kvalifikaci trenérů], dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval o tom, že aktuálně jedná s p. Mužíkovou z MŠMT ohledně úprav a doplnění žádosti ČSJ o udělení akreditace pro školení trenérů ČSJ. Očekáváné předložení finálního návrhu směrnice D6 je březen 2021.

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu Reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol je průběžný. V. Brabec informoval o průběhu Reorganizace ČSJ. Jednotlivé pracovní týmy zahájily svou práci a informace o jejich aktivitách jsou průběžně zveřejňovány na webu ČSJ.

 

K úkolu 20-42 (Spolu s garantem Kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyly závislé na jednom školiteli):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že na zadání úkolu se pracuje v rámci TMK s Michalem Kučerou, očekáváné splnění úkolu je březen 2021.

 

K úkolu 20-43 (Informovat na lednovém zasedání VV o vývoji jednání se zástupci lodních tříd, které mají zřízené SpS nebo SCM):

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že proběhla v lednu schůzka s ALT 49er a 29er. Schůzky s dalšími ALT jsou plánovány ještě do konce ledna. S výstupy z jednání s Asociacemi lodních tříd bude Výkonný výbor seznámen na únorovém zasedání VV.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 12. 1. 2021 se konala letošní první on-line přednáška JA ČSJ. Přednášel Christian Dumard (Francie) o tématu „Navigace, meteo a průběh letošního závodu Vendee Globe“. Druhou přednášku měl 19. 1. 2021 Marian Jelínek, tentokrát na téma „Jak se nevzdávat a směřovat stále k cíli, i když přijde pandemie“ Zájem o přednášky byl veliký.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o dalších plánovaných přednáškách Jachtařské akademie ČSJ v roce 2021.

26. 1. 2021      Jiří Denk – Plavba z Aljašky do Mexika na lodi Altego II

  2. 2. 2021      Petr Ondráček – Kapitánem na záchranném ostrůvku

  9. 2. 2021      Vasilij Zbogar (SLO) – Na Laseru k olympijským medailím

16. 2. 2021      Milan Hájek, Patrik Hrdina – Budoucnost windsurfingu

23. 2. 2021      David Křížek – Budoucnost jachtingu

  2. 3. 2021      Kateřina Staňková – Moderní nehody a jejich prevence na moři, technika – dobrý sluha, ale zlý pán

  9.3. 2021       Jan Sedláček – Jachtařské nehody na českých vodách, vodní záchrana a prevence

 

Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 18 hod. na cca 2 hodiny, včetně přestávky.

Lze se přihlásit na http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/

VV ukládá TMK připravit kvantitativní a kvalitativní zhodnocení série přednášek JA ČSJ s vizí na další pokračování do budoucna.

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 20. 1. 2021.  VV bere předložený zápis SÚ ČSJ na vědomí. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil členům Výkonného výboru žádost Evy Flosmanové o zapůjčení starší lodě ILCA (Laser) pro dceru Kristýnu Flosmanovou (2006, reg. č. 1304-0262) na sezónu 2021. Zápůjčku podporuje i trenér SCM Laser Štěpán Novotný. Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil. VV ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Kristýny Flosmanové.

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil ke schválení složení Komise vrcholového sportu následovně:

Tomáš Musil – předseda KVS

Roman Teplý a Antonín Mrzílek – členové KVS

VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Musil) návrh na složení KVS schválil.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na finanční podporu činnosti druhého trenéra SCM Laser.

VV souhlasí s náplní hlavních parametrů trenéra:

-          trenérská činnost v rozsahu 30 dní na vodě

-          cílení na LT ILCA / Laser 4.7, tj. příprava závodníků pro další postup v rámci SCM a RD na LT ILCA / Laser

VV jednohlasně schválil zřízení pozice druhého trenéra SCM dle výše uvedené náplně.

 

VV ukládá KTM připravit vypsaní výběrového řízení na pozici druhého trenéra SCM Laser. Vypsání výběrového řízení bude konzultováno s TMK, která připravuje novelizaci směrnice D6.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad a prosinec jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – informoval, že v lednu proběhlo on-line školení trenérů SCM a SpS k systému tréninkového deníku Jarmil.

 

V. Lambl – KMR, KLM – informoval, že probíhá příprava smluv pro přidělování materiálu ČSJ pořízeného v roce 2020.

 

Martin Žižka – KTM, KMR – informoval o probíhajících akcích SpS Optimist.

 

 

4) MČR 2020

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 


5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2021
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 19. 1. 2021 a aktuální stav návrhu rozpočtu na rok 2021.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jsou vytištěná Závodní pravidla jachtingu 2021–2024. Cena za kus je 400,- Kč a je možno je pořídit na sekretariátu ČSJ.

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 18. 1. 2021 bylo na MŠMT zasláno finanční vypořádání prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých v roce 2020. Termín pro zaslání vyúčtování dotací MŠMT za rok 2020 je do 15. 2. 2021.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 19. 1. 2021 byla podána prostřednictvím portálu Národní sportovní agentury žádost o dotaci ve výzvě „Podpora sportovních svazů 2021“  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že je vyhlášená anketa Jachtař roku 2020, hlasování na webu ČSJ probíhá do 10. 2. 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že kluby ČSJ byly vyzvány, aby si nejpozději do 31. 3. 2021 aktualizovaly členskou základnu a prodloužily svým členům mandáty. Všem klubům, které aktuálně neplní požadavky registračního řádu ČSJ B3 tím, že v ČSJ neregistrují minimálně 3 své členy, byla emailem zaslána výzva k nápravě. Pokud náprava nebude sjednána, bude na nejbližší Valné hromadě ČSJ jednáno o vyloučení těchto klubů z ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že V. Brabec bude ČSJ zastupovat na pracovní schůzce EUROSAF, která proběhne on-line 30. 1. 2021.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že byl opětovně otevřený inovovaný systém sběru akreditačních dat pro OH 2020 Tokio. Dále podala informace z on-line semináře ČOV k nové verzi akreditačního systému, který se konal v úterý 19. ledna 2021.

 

 

7) Různé

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že na webu ČSJ v aktualitách je zveřejněna pracovní verze CTL pro rok 2021.

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovovala, že pracovní schůzka KKK pro rok 2021 z časových a organizačních důvodu proběhne on-line v novém termínu 4. února 2021 od 17:00 elektronicky prostřednictvím aplikace MS Teams.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala o přehledu práce PR za listopad a prosinec 2020 a plánu na leden a únor 2021 (viz příloha tohoto zápisu). Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o žádosti Asociace lodních tříd Waszp a Moth, z.s. o přijetí do ČSJ. Výkonný výbor VV jednohlasně rozhodl o přijetí Asociace lodních tříd Waszp a Moth, z.s. do ČSJ (základní členové podle článku 5, odst. 3, písm. c, Stanov ČSJ). Subjektu bylo přiděleno reg. č. 7045.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o schůzi Komise lodních tříd, která se konala on-line 12. ledna 2021 (viz zápis přílohou). Václav Brabec navrhl zařazení lodních tříd iQFoil a Waszp do seznamu lodních tříd ČSJ. Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na zařazení uvedených LT do seznamu lodních tříd ČSJ.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách Czech Youth Nationals a MEJ 49er/49erFX/Nacra 17.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o tom, že se 16. ledna 2021 za ČSJ účastnil on-line EUROSAF Race Officials Exchange Meetingu.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že se aktuálně pracuje na úpravách/třídění sekce „Dokumenty“ na webu ČSJ. Nově jsou např. přidány třídící štítky a Google vyhledávaní, které funguje i přes vložené dokumenty.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 18. února 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zápis z jednání SÚ ČSJ – leden 2021

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad a prosinec

3. Přehled PR listopad a prosinec 2020 a plán na leden a únor 2021

4. Zápis ze schůze Komise lodních tříd
Přílohy ke stažení

  zapis_z_jednani_su_csj-2021-01-20.pdf (205K)
  scm_laser-2020-12.pdf (178K)
  zprava_scm_29er112020.pdf (511K)
  zprava_scm_29er122020.pdf (490K)
  scm_bic_techno_2020-12.pdf (160K)
  sps_q_2020-12.pdf (160K)
  prehled_pr_listopad_a_prosinec_2020_a_plan_na_leden_a_unor_2021.pdf (318K)
  zapis_ze_schuzky_klt.pdf (209K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ