ZÁPIS Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 15.01.2020

Zápis z jednání VV ČSJ

Pátek, 10. ledna 2020, 12:00, Brno, Hotel Rakovec


Přítomni: Brabec, Bobek, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík

Omluveni: Kraus, Skořepová, Sünderhauf

KK: Kučera

 

Jako host se zasedání VV účastnil předseda Komise rozhodčích M. Pavlovský, aby členy VV informoval o současných aktivitách KR ČSJ.

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis z prosincového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

                     

K úkolu 19-23 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentovaná mládež):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že se všemi ALT je již objednání služeb zrealizováno.

 

K úkolu 19-36 (VV ukládá jednotlivým odborným komisím ČSJ, aby na lednovém zasedaní VV předložily specifikaci jednotného oblečení ČSJ, které tyto komise hodlají v blízké době objednat):

Úkol splněn. Předseda KVS předložil tabulku s počty kusů jednotného oblečení pro RD, RDJ, SCM, SPS. PR komise předloženou tabulku převzala a provede průzkum možností zajištění oblečení a tento bude následně komunikovat s jednotlivými komisemi ČSJ.

 

K úkolu 19-37 (Předložit Výkonnému výboru návrh organizačního zajištění kvalifikačního závodu na OH 2020 v Janově):

Úkol splněn. Viz bod 1) zprávy KVS v příloze.

 

K úkolu 19-47 (Uzavřít se zákonným zástupcem T. Krause smlouvu o zápůjčce lodě Laser):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva byla se zástupcem T. Krause uzavřena.

 

K úkolu 19-51 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že kluby 1103, 1149, 1504, 1508, 1901, 2306 doposud nezaslaly fakturu včetně zprávy z akce. Nejzazším termínem pro zaslání faktury včetně zprávy z akce je 25. 1. 2020, po této lhůtě ztrácí kluby nárok na úhradu poskytnutých služeb.

                                                                                                                                                                

K úkolu 19-56 (Realizovat pro jednotlivé subjekty darovací smlouvu, která bude obsahovat podmínku bezplatné zápůjčky darovaného materiálu pro subjekty ČSJ po dobu životnosti člunu (max. 5. let) a max. na 14 dnů v roce):

Úkol trvá. A. Soušek informoval, že aktuálně jsou připraveny darovací smlouvy, následně bude probíhat komunikace s kluby a ALT ohledně podpisu smluv.

 

K úkolu 19-59 (Postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení plachetnic):

Úkol trvá. V. Lambl informoval, že v současné době probíhá komunikace s konkrétními kluby. Předpoklad předání lodí je do začátku sezony.

 

K úkolu 19-60 (Zajistit ve spolupráci s agenturou smsticket.cz distribuci vstupenek na Společenský večer českého jachtingu):

Úkol splněn. R. Vašík podal informace, že online prodej vstupenek na galavečer českého jachtingu je na webu ČSJ spuštěn od 28. 12. 2019.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK – předložil shrnutí činnosti TMK a Jachtařské akademie ČSJ za rok 2019 a seznam plánovaných přednášek v roce 2020 (viz příloha tohoto zápisu). V lednu proběhnou první tři přednášky:

14. 1. 2020 - Karel Lavický: Cesta k účasti na třetí olympiádu - Tokio 2020

21. 1. 2020 - Christian Dumard z Francie: Navigace na moři a příprava Weather routingu

          pro světový rekord

28. 1. 2020 - Marian Jelínek: Motivace dětí pro sport (jachting) v době blahobytu

 

O. Bobek – KTM – předal informace Z. Sünderhaufa, že probíhají jednání ohledně dalšího zlepšování systému vzdělávání trenérů v rámci Jachtařské akademie ČSJ.

 

VV ukládá Z. Sünderhaufovi  řešit prodloužení akreditace MŠMT na vzdělávání trenérů jachtingu.

 


3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 


Výkonný výbor vzal na vědomí informace zaslané předsedou KVS (viz příloha tohoto zápisu).

VV jednohlasně schválil návrh KVS na jmenovité nominace na World Cup v italském Janově

(12. – 19. 4. 2020), následovně:

Laser Radial

Martina Bezděková

Laser Standard

Viktor Teplý (obdržel přímé pozvání od WS)

Jakub Halouzka

Finn

Ondřej Teplý (obdržel přímé pozvání od WS)

RS:X Ž

Kateřina Švíková

49er FX

Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová (posádka obdržela přímé pozvání od WS)

Veronika Živná – Kateřina Živná

Vedoucím výpravy bude Michael Maier na základě rozhodnutí KVS.

 

V první fázi mohl svaz požádat kromě napřímo pozvaných závodníku na základě žebříčku WS v každé třídě pouze o jedno prioritní místo. Aktuálně zaslal svaz dle pokynů z WS žádost o zařazení Jany Slívové (RS:X W) a Kláry Himmelové (LaR) na čekací listinu pro přídavná místa. Z e-mailové komunikace z World Sailing vyplývá, že by obě závodnice mohly očekávat v nejbližší době pozvánku k závodu WC v Janově.

 

J. Kraus – KVS – zaslal informaci, že ke dnešnímu dni obdržel žádost o podporu dle směrnice C20 (podpora účasti na akcích MS a ME 2020) od ALT RS, Evropa, Cadet, 2,4mR, FD, 420 a Fireball. Výkonný výbor ukládá J. Krausovi zaslat členům sportovního úseku (Lambl, Bobek, Musil, Sünderhauf) do 3. února návrh na rozdělení podpory ALT dle směrnice C20, a následně návrh předložit na únorovém jednání VV.

Český reprezentant Karel Lavický z YC DIM Bezdrev byl v úterý 17. prosince v českobudějovickém Metropolu vyhlášen třetím nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2019. K jeho nominaci vedla hlasující odborníky z řad jihočeských žurnalistů a představitelů sportu především jeho úspěšná kvalifikace na OH v Tokiu 2020 i další jeho úspěchy v evropských soutěžích. VV a KVS Karlovi moc gratuluje!

 

VV obdržel návrh KVS na možnosti dopravy materiálu na OH. Vzhledem k tomu, že návrh neobsahuje finanční rozvahu a neřeší požadavky K. Lavického na dopravu ostatního materiálu na Test Event v Japonsku, VV ukládá KVS předložit sportovnímu úseku odhadované náklady jednotlivých variant. Sportovní úsek na základě předložených podkladů následně rozhodne.

 

O. Bobek – KTM – informoval členy VV, že K. Lavický oznámil, že se rozhodl ukončit činnost trenéra SCM Bic Techno 293 k 30. 4. 2020, a to vzhledem k tomu, že se v současnosti věnuje olympijské kampani pro Tokio 2020 a plánuje pokračovat i v  kampani pro OH 2024. Výkonný výbor bere informaci na vědomí a ukládá KTM ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 připravit návrh výběru nového trenéra SCM Bic Techno 293.

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně vyplacení zálohy reprezentantům na náklady spojené se sportovní činností následovně:

V. Teplý - 350 000,- Kč

O. Teplý - 400 000,- Kč

K. Lavický - 550 000,-  Kč

M. Bezděková - 200 000,- Kč

D. Vaďurová - S. Tkadlecová - 300 000,- Kč

J. Slívová - 110 000,- Kč

K. Švíková - 110 000,- Kč

J. Halouzka - 110 000,- Kč

 

VV ukládá M. Souškovi vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní činností.


4) MČR 2020
 

Nebyly předloženy žádné informace.
 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019/Návrh rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2019 a pracovní verzi návrhu rozpočtu pro rok 2020.

 


6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že na webu ČSJ probíhá do 31. ledna 2020 online hlasování do ankety „Jachtař roku 2019“.

 

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude konat v sobotu 21. března 2020 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit termín Valné hromady ČSJ a návrh programu na webu ČSJ. Dále VV ukládá D. Dvořákové rozeslat pozvánku s návrhem programu VH ČSJ elektronicky sdruženým subjektům ČSJ.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že Výkonný výbor obdržel od YC Doksy jeden návrh na udělení čestného odznaku ČSJ. VV bude o udělení čestných odznaků ČSJ rozhodovat na únorovém zasedání VV. Výkonný výbor vyzývá ostatní subjekty ČSJ k případnému podávání návrhů na udělení čestných zlatých a stříbrných odznaků ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že MŠMT vyhlásilo výzvu pro svazy k pořízení samostatného movitého majetku v roce 2020. Výkonný výbor ukládá sportovní úseku připravit na únorové zasedání VV podklady pro pořízení movitého majetku.

VV ukládá PR komisi připravit návrh způsobu využívání e-mailových kontaktů členů ČSJ a připravit návrh usnesení pro hlasovaní delegátů VH ČSJ.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že ČOV potvrdil svazu schválení nominace M. Maiera v kategorii individuálních sportů v anketě Trenér roku 2019.

Nominace pana Petra Topiarze jako laureáta do trenérské Síně slávy schválena nebyla, a to z důvodu, že ČOV obdrželo velký počet návrhů a do Síně slávy může být uvedeno pouze šest laureátů. Pan Topiarz je ale automaticky zařazen do nominací pro schvalování laureátů do Síně slávy v roce 2021.

 

 

7) Různé

 

T. Musil – místopředseda ČSJ – informoval, že byly vytvořeny vzory smluv o zápůjčce nových lodí Laser a Optimist a pronájmu starších lodí. KTM bude vzápětí kontaktovat kluby, které byly zařazeny do programu podpory ve formě zápůjčky nových a pronájmu starších lodí.

 

O. Bobek – KTM – informoval o tom, že v YC CERE proběhlo setkání lodní třídy 29er spojené s vyhlášením soutěže Jachting hledá Skiffmeistera. Vítězem soutěže se stala posádka lodě 29er

J. Čermák – P. Košťál.

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – podala informace z konference pořádané ČOV s názvem „Sportovní diplomacie ČR a financování sportu z EU a další zahraničních zdrojů“, která se konala v prosinci na Ministerstvu zahraničí ČR, viz link na článek: https://www.olympic.cz/clanek/3399--konference-o-sportovni-diplomacii-otevrela-i-tema-jednotne-prezentace-sportu

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – předložila žádost o přijetí do ČSJ od SK MATY.

Výkonný výbor SK MATY vyzývá k doplnění žádosti ve smyslu Stanov ČSJ a Registračního řádu ČSJ.

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala o tom, že probíhají přípravy na Galavečer, který se bude konat 6. 3. 2020 v kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6.

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – zaslala informace, že přípravy na FOR BOAT jsou v plném proudu, o prezentaci projevily zájem zatím tyto třídy: Optimist, Cadet, RS, 2.4mR a 420

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2019 a plán práce na leden a únor 2020 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

VV vzal na vědomí CTL pro rok 2020.

 

M. Soušek – STÚ, KZ  – předložil žádost předsedy MS KSJ J. Bobka o úpravu koeficientu závodu Inter-pohár z 6ip na 8ip, čímž dojde mimo jiné ke zvýšení prestiže tohoto závodu, který vždy splnil podmínku 1/5 lodí ze zahraničí. VV návrh na úpravu koeficientu závodu Inter-pohár z 6ip na 8ip jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi provést úpravu v Soutěžním řádu ČSJ.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o přípravných pracích v rámci Významných sportovních akcí v roce 2020 (viz příloha).

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o tom, že v termínu 4. – 5. 4. 2020 se bude konat v Londýně mimořádná valná hromada World Sailingu.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o  možnosti připojit se k 7. ročníku Bart’s Bash (viz příloha).

 

VV ukládá J. Krausovi zaslat M. Souškovi do 15. ledna požadavky členů RD na zapůjčení motorových člunů včetně jednotlivých termínů, uvedení místa používání, účelu akce a jména trenéra, případně reprezentanta.  

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 13. února 2020 od 12 hod. v YC CERE. 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva KVS pro zasedání VV ČSJ dne 10. 1. 2020

2. TMK a JA za 2019 a výhled na r. 2020

3. Přehled PR listopad a prosinec 2019 a plán na leden únor 2020

4. VSA 2029

5. Sedmý ročník Bart’s  Bash

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude konat v...

Čtvrtek, 12. prosince 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Čtvrtek, 21. listopadu 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Komise mládeže připravila dotazník pro zjištění potřeb klubů pracujících s mládeží. Žádáme zás...

Vážení sportovní přátelé,   VV ČSJ na svém říjnovém zasedání schválil návrh sp...

Zobrazit všechny články


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ