ZÁPIS Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 23.01.2019

Čtvrtek, 17. ledna 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Soušek, Vašík, Sünderhauf

Omluven: Musil, Novotný, Smetana

KK: Švec

PR: Skořepová

 

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Michal Kučera, který představil členům VV koncept plánu rozvoje mládežnického jachtingu v klubech. Na navržené koncepci bude nadále pracovat skupina vedená Jachtařskou akademií ČSJ.

 

 

1) Projednání zápisu
 

Doplnění prosincového zápisu VV:

 

Výkonný výbor hlasoval o zařazení Štěpána Novotného do Reprezentačního družstva ČSJ, následovně:

(PRO: Novotný, Smetana, Sünderhauf; PROTI: Bauer, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; ZDRŽEL SE: 0). Hlasováním VV rozhodl Š. Novotného do RD ČSJ nezařadit.

 

 

K úkolu 18-32 (Připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ a případně dalších pozic [předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019]): Úkol splněn. K. Bauer a R. Vašík předložili podklady pro vypsání výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ a dalších pozic. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit výběrové řízení na webu ČSJ do 31. 1. 2019.

 

K úkolu 18-33 (Připravit finální návrh koncepce podpory lodních tříd):

Úkol splněn. K. Bauer předložil členům VV návrh, který bude následně projednán na schůzce Sportovního úseku ČSJ a pracovní skupiny, která se uskuteční 21. 1. 2019 od 13:00. VV ukládá pracovní skupině zapracovat do návrhu případné připomínky a podněty ze schůzky Sportovního úseku a předložit konečné znění na únorovém zasedání VV.

 

K úkolu 18-40 (Projednat se spolupořadateli MČR na moři 2019 doplnění žádosti dle bodu 16.4 směrnice C1):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že obdržel od spolupořadatelů MČR doplnění požadovaných informací.

 

K úkolu 18-43 (Zaslat J. Sivému odpověď k žádosti ALT Pirát):

Úkol splněn. R. Smetana podal informaci, že zaslal p. Sivému odpověď na jeho dopis.

 

K úkolu 18-45 (Zařadit nové LT  Bic Techno 293 course a Bic Techno 293 slalom na web ČSJ): Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nové LT jsou na webu zařazené.

 

K úkolu 18-46 (Zajistit ve spolupráci s agenturou smsticket.cz distribuci vstupenek na Společenský večer českého jachtingu):

Úkol splněn. K. Fantová informovala, že online prodej vstupenek na Společenský večer českého jachtingu je od 2. 1. spuštěný na webu ČSJ.

 

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 


Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SpS za měsíc prosinec. Trenéři SCM 29er a SCM Laser předložili na prosincovém VV zprávy za listopad a prosinec. Dále vzal VV na vědomí zprávu hl. trenéra ČSJ. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na doplnění Reprezentačního družstva pro rok 2019 následovně:

 

Do RD byli zařazeni Jakub Halouzka a Milan Koláček.

 

U Jakuba Halouzky se jedná pouze o formální úpravu zápisu z minulého VV ČSJ, kde bylo chybně uvedeno u jeho jména pouze RDJ.

 

U Milana Koláčka se jedná o nový návrh související s rozhodnutím World Sailing o zařízení do OH 2024 soutěže Keelboat Offshore mixed. Milan Koláček patří ke špičkovým světovým účastníků offshorových regat a počítá již v sezoně 2019 zahájit přípravu v této nové atraktivní disciplíně.

 

Výkonný výbor dále rozhodl, že všichni členové RD, kteří splňují juniorský věkový limit, jsou automaticky i členy RDJ.

 

Aktuální složení RD a RDJ je tedy následující:

 

RD:

Laser Standard:          Viktor Teplý, Jakub Halouzka

Finn:                           Ondřej Teplý

RS:X M:                     Karel Lavický

Laser Radial:              Martina Bezděková

RS:X Ž:                      Jana Slívová

RS:X Ž:                      Kateřina Švíková                  

49er FX:                     Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová

Offshore:                    Milan Koláček

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

49er FX:                     Veronika Živná - Kateřina Živná

470 mix:                      Michal Koštýř - Klára Kulhánková

 

RDJ:

Laser Radial:              Benjamin Přikryl

Laser Radial:              Vítězslav Moučka

Laser Radial:              Klára Himmelová

Laser Standard:          Jakub Halouzka

RS:X Ž:                      Kateřina Švíková

49er FX:                     Sára Tkadlecová

29er:                           Jaroslav Čermák - Petr Košťál

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49er FX:                     Veronika Živná - Kateřina Živná

470 mix:                      Michal Koštýř - Klára Kulhánková

 

Posádky Veronika Živná - Kateřina Živná a Michal Koštýř - Klára Kulhánková jsou mladé posádky, jejichž plán přípravy směřuje k OH 2024. V současnosti nemají prakticky žádnou výsledkovou historii v jejich olympijských třídách, mají však velmi dobrý, náročný plán přípravy, který je po stránce trenérské, organizační, logistické i finanční dobře zajištěn. VV v sezoně 2019 nepředpokládá finanční podporu těchto posádek. 

 

VV dále schválil návrh výše příspěvků na přípravu (budgety) členů RD a způsob jejich určení následovně:

 

 

Pevná část příspěvku je určena pouze pro závodníky, kteří se zúčastní v roce 2019 kvalifikačního závodu na OH 2020. Je stanovena diferencovaně se zohledněním výkonnostní historie a šancí získat pro ČR účast na OH 2020. Část tykající se výsledků zohledňuje výsledky na vrcholných závodech ve vztahu k celkovému možnému počtu účastníků (kvótám jednotlivých LT) na OH 2020 a věku závodníka. Podpora SCM je určena rovnoměrně členům RD, kteří jsou zároveň členy SCM.

 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na vyplacení zálohy reprezentantům do výše 40 % z výše uvedené celkové částky budgetu pro rok 2019.

 

Dále VV schválil příspěvek reprezentantům, kteří se zúčastní v roce 2019 kvalifikace na OH 2020 v celkové výši 825.000,- Kč.

Tento příspěvek bude rozdělen v poměru skutečných nákladů mezi posádky Teplý V., Teplý O., Lavický, Bezděková, Vaďurová a Tkadlecová, Slívová, Švíková. Případnou účast jiné posádky na takovém závodě nebude ČSJ finančně podporovat.

 

Výkonný výbor schválil vyplacení záloh trenérům ČSJ, následovně:

 

A. Mrzílek      100 000,- Kč

D. Křížek        100 000,- Kč

K. Lavický      100 000,- Kč

M. Smolař      100 000,- Kč

M. Maier           60 000,- Kč

           

 

3) MČR 2019
 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy STK na vypsání MČR v roce 2019 v následujících lodních třídách:

 

Flying Dutchman

Laser Radial

Catamaran Open

Tornado

Star

RS Feva

RS 700

RS 500

RS Vareo

RS Areo

Vaurien

Pirat

Raceboard

Finn

Cadet

Fireball

Evropa

Laser

Laser 4.7

Optimist

420

Bic Techno 293

29er

Námořní jachty (One Design)

Match Racing

Team Racing (420)

Team Racing (Q)

Námořní jachty (ORC)

FUNBOARD – Course

FUNBOARD – Slalom

Česká jachtařská liga

 

VV vzal na vědomí CTL pro rok 2019.

 

 

4) Čerpání rozpočtu
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2018.

 

 

5) Příprava na výroční a volební Valnou hromadu ČSJ
 

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude konat 30. března 2019 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit termín Valné hromady ČSJ a návrh programu na webu společně s výzvou pro členy ČSJ, aby zasílali jmenovité návrhy nominací na předsedu ČSJ, místopředsedu ČSJ a na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise ČSJ. Dále VV ukládá D. Dvořákové rozeslat výzvu a pozvánku s návrhem programu VH ČSJ elektronicky sdruženým subjektům ČSJ.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČOV, které se konalo 8. 1. 2019.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se konalo 15. ledna 2019.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila Výkonnému výboru žádost p. Romana Jaroše o prověření rozdělování financí určených na podporu aktivních závodníků/členů SpS ČSJ v letech 2017 a 2018, případně s přihlédnutím k výsledkům při účasti na mezinárodních regatách.

VV se seznámil s obsahem dopisu a s jednohlasným souhlasem členů VV předal žádost k řešení Kontrolní komisi ČSJ.

 

Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM 29er D. Křížka o finanční příspěvek 60.000 Kč pro motivační ohodnocení nejlepších posádek soutěže “Jachting hledá Skiffmeistera,”

VV předal žádost Karlovi Bauerovi k projednání na pondělním setkání (21. 1.) s trenéry ČSJ.

 

VV schválil aktualizaci základního členství v ČSJ Asociace lodní třídy 29er a 49er,  IČ: 07719302. VV ukládá D. Dvořákové provést aktualizaci v informačním systému na webu ČSJ a informovat mezinárodní asociaci o novém složení ALT 29er a 49er.

 

VV ukládá Z. Sünderhaufovi připravit podklady pro zpracování mobilní aplikace tréninkového deníku.

 

 

7) Různé


VV jednohlasně schválil návrh předsedy komise loďařsko-měřičské na jmenování nových měřičů, následovně:

 

Miroslav Horák - měřičem třídy RS a hlavním měřičem třídy RS (č. raz. 74)

Jindřich Formánek - měřičem třídy Vaurien a hlavním měřičem třídy Vaurien (č. raz. 75)

Pavel Štursa - měřičem třídy Cadet (č. raz. 76)

Otakar Kleiner - hlavním měřičem třídy Flying Dutchman (č. raz. 32)

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat novým měřičům jmenovací diplomy.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2018 a plán práce na leden a únor 2019 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že se dokončují finální práce na webu ČSJ.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že na webu ČSJ probíhá do 31. ledna 2019 online hlasování do ankety „Jachtař roku 2018“.

 

K. Fantová – KKK – informovala o setkání předsedů klubů a krajů, které se uskutečnilo 11. - 13. 1. 2019 ve Cvikově. 

 

K. Fantová – KKK – informovala o tom, že v Brně se bude konat 26. 1. 2019 ples olympioniků a sportovců jihomoravského kraje, kterého se účastní za RD ČSJ Viktor Teplý.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že v rámci 3. ročníku výstavy lodí a vodních sportů FOR BOAT 2019, který se uskuteční 8. - 10. března 2019 v PVA EXPO PRAHA, bude opět samostatná expozice Českého svazu jachtingu.

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že 8. března proběhne v 11:00 v rámci výstavy FOR BOAT 2019 tisková konference ČSJ za účasti Karla Bauera a reprezentantů ČSJ.

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal přehlednou informaci o vývoji aktivit Jachtařské akademie ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o letošní první přednášce Jachtařské akademie ČSJ. „Cesta k vrcholům námořního jachtingu“, jejímž přednášejícím byl Richard Konkolski. O přednášku byl velký zájem, účastnilo se jí 170 osob. Na začátku přednášky převzal Richard Konkolski z rukou Zdeňka Sünderhaufa ocení za skvělou propagaci jachtingu ve světě.  

 

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o schůzce krajských náčelníků HZS ČSJ, která se konala 2. 12. 2018 na Strahově. Zápis ze schůzky krajských náčelníků HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ

2. Zpráva trenéra SpS za prosinec 2018

3. Přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2018 a plán práce na leden a únor 2019

4. Přehledné informace o vývoji aktivit Jachtařské akademie ČSJ

5. Zápis ze schůzky krajských náčelníků HZS ČSJ

6. Pozvánka a návrh programu VH ČSJ-2019

 

 

 

 
Přílohy ke stažení

  zprava_hl_trenera_csj.pdf (460K)
  zprava_trenera_sps_za_prosinec_2018.pdf (771K)
  prehled_pr_listopad-prosinec_a_plan_na_leden_a_unor_2019.pdf (442K)
  zprava_o_ja_za_rok_2018.pdf (418K)
  zapis_hzs_z_2122018.pdf (230K)
  pozvanka_a_navrh_programu_vh_csj-2019.pdf (193K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ