ZÁPIS Z KVĚTNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2023

Dana Dvořáková | 23.05.2023

Čtvrtek, 18. května 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

Výkonný výbor (VV):                Jiří Hýža (JH), Petra Kafková (PK), Štěpán Novotný (ŠN), Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl (PP) do 17.00, Martin Soušek (MS), Radim Vašík (RV)

Generální sekretář ČSJ:          Dana Dvořáková (DD)

Kontrolní komise:                     Jiří Bobek (JB)

Hosté:                                       Eva Skořepová (ES), Petr Sládeček (PS)

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ ze dne 11. 5. 2023 o prodloužení termínu pro zasílání přihlášek do veřejné soutěže o pořadatelství MČR na moři pro rok 2024 v kategorii One design a na pořadatelství MČR mládeže v roce 2024 z původního termínu 12. 5. 2023, 12:00 na nový termín 17. 5. 2023, 12:00.

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

Zápis z dubnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. V rámci tohoto úkolu byly v bodě různé na dnešním jednání VV projednány nabídky na pojištění flotily vozidel a přívěsů, pojištění lodí, pojištění odpovědnosti statutárních orgánů ČSJ a cestovní pojištění členů ČSJ. (viz bod (v) tohoto zápisu).

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. MS informoval, že aktuálně se plánuje další schůzka s ČVS a ČSK, aby se společně dohodly na dalším postupu a návazně aby připravily podklady pro další jednání se zástupci Ministerstva zemědělství.

 

K úkolu 22-24 (Průběžně předkládat VV návrhy oslav 130 let jachtingu v Čechách):

Úkol trvá. ES podala informace z oslavy ke 130 letům jachtingu „Začalo to u nás“, která se konala v sobotu 15. 4. 2023 v ČYKu. Oslavy se účastnil také předseda VV ČSJ Radim Vašík a za VV Jiří Hýža, Petra Kafková a Martin Soušek. Za Slovenský svaz jachtingu se oslav účastnil předseda svazu Martin Mydlík a předseda KR Martin Ježko. Dále ES informovala, že bylo zveřejněno vypsání závodu „Regata 130 let jachtingu“, spuštěny jsou přihlášky a aktualizován Facebook a web závodu www.mcrmladeze.cz. Přípravy na tuto významnou regatu úspěšně pokračují. Výkonný výbor děkuje ČYKu za organizaci oslavy ke 130 letům jachtingu, vytištění historických knih a obdarování klubů ČSJ těmito knihami.

 

K úkolu 23-01 (Uzavřít smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA na sezónu 2023 se schválenými zástupci závodníků):

Úkol splněn. MS informoval, že smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA na sezónu 2023 jsou se zástupci závodníků uzavřené.

 

K úkolu 23-02 (Uzavřít se zástupci závodníků dohody o postoupení smluv o výpůjčce lodí ILCA):

Úkol splněn. ŠN informoval, že dohody o postoupení smluv o výpůjčce lodí ILCA jsou se zástupci závodníků uzavřené.

 

K úkolu 23-03 (Uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o výpůjčce plováku iQFOiL č. OBD2101/42 z SK Štětí, z.s. na TJ Rapid Brno, z.s.):

Úkol splněn. ŠN informoval, že dohoda o postoupení smlouvy o výpůjčce plováku iQFOiL č. OBD2101/42 z SK Štětí, z.s. na TJ Rapid Brno, z.s. je uzavřená.

 

K úkolu 23-04 (Uzavřít s YC D.I.M. Bezdrev z.s. smlouvu o výpůjčce plováku iQFOiL č. OBD2101/51 s maximální délkou platnosti 3 roky a s nevratným příspěvkem na provoz ve výši 10 428,- Kč):

Úkol splněn. ŠN informoval, že smlouva s YC D.I.M. Bezdrev z.s. o výpůjčce plováku iQFOiL č. OBD2101/51 s maximální délkou platnosti 3 roky a s nevratným příspěvkem na provoz ve výši 10 428,- Kč je uzavřena.

 

K úkolu 23-05 (Zveřejnit na webu ČSJ schválený Jednací řád VV ČSJ (B8)):

Úkol splněn. DD informovala, že RV Jednací řád VV ČSJ na webu v sekci dokumenty zveřejnil.

 

K úkolu 23-06 (Zveřejnit na webu ČSJ schválený Organizační řád VV ČSJ a Organizační schéma ČSJ (C12)):

Úkol splněn. DD informovala, že RV Organizační řád VV ČSJ a Organizační schéma ČSJ na webu v sekci dokumenty zveřejnil.

 

K úkolu 23-07 (Publikovat vypsání veřejné soutěže na pořadatelství MČR na moři pro rok 2024 v kategorii One design a na pořadatelství MČR mládeže v roce 2024 na webu ČSJ a dále vyzvat všechny tradiční pořadatele MČR na moři a MČR mládeže k zaslání přihlášek):

Úkol splněn. DD informovala, že vypsání veřejné soutěže na pořadatelství MČR na moři pro rok 2024 v kategorii One design a na pořadatelství MČR mládeže v roce 2024 na webu ČSJ bylo na webu ČSJ publikováno.

 

K úkolu 23-08 (Posoudit žádost o vstup subjektu Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, z.s. do ČSJ a předložit návrh řešení na květnovém zasedání VV):

Úkol splněn. JH předložil doplňující podklady žádosti o vstup subjektu TJ MEZ Vsetín, z.s. do ČSJ. Žádost byla projednána v bodě (iii).3 informace z klubů.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

ŠN – podal informace z jednání SÚ ČSJ, které se konalo 17. 4. 2023 od 20:00 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání SÚ je přílohou tohoto zápisu. Další jednání SÚ ČSJ se bude konat 23. 5. 2023.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

Výkonný výbor obdržel žádost Daniela Bíny ze dne 17. 5. 2023, podpořenou předsedou ALT 2.4mR, o stanovení jmenovité nominace na MS 2.4mR, které se bude konat 8. – 20. 8. 2023 v Haagu. VV žádost předal k řešení SÚ ČSJ. VV ukládá ŠN v rámci SÚ projednat žádost Daniela Bíny o stanovení jmenovité nominace na MS 2.4mR v Haagu a předložit návrh vypořádání této žádosti

 

2)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – podal informace o činnosti Komise vrcholového sportu. Zápis o činnosti Komise Vrcholového Sportu ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

3)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal informace z jednání Komise mládeže ČSJ, které se konalo 27. 4. 2023. Zápis z jednání KM je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

PP – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben jsou přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

PP – předložil návrh na vyplacení příspěvku členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva. Výše příspěvků byla stanovena Výkonným výborem ČSJ v prosinci 2022 a v lednu 2023. Aktuálně ČSJ disponuje dostatečnými finančními prostředky, aby mohl příspěvky na základě vyúčtování vyplatit.

Návrh usnesení: Výkonný výbor schvaluje vyplacení příspěvku členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva na základě zaslaného vyúčtování příspěvku v plné výši tak, jak byla výše příspěvku závodníkům schválena Výkonným výborem na prosincovém (15. 12. 2022) a lednovém (19. 1. 2023) zasedání VV.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, PP, MS, RV proti: 0 zdržel se: MP

Návrh usnesení byl schválen.

VV ukládá MS vyplatit členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva schválené příspěvky na základě zaslaného vyúčtování příspěvku.

 

4)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

PK – podala informace z jednání Trenérsko-metodické komise ČSJ, které se konalo 27. 4. 2023. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

Nominace lodních tříd na 2023 Buzios Youth Sailing World Championships

ŠN – informoval VV o nominaci jednotlivých lodních tříd na závod 2023 Buzios Youth Sailing World Championships, který se bude konat od 8. - 16. 12. 2023:

·         iQFOiL muži

·         iQFOiL ženy

·         ILCA 6 ženy

·         ILCA 6 muži

·         IKA Formula Kite muži

·         IKA Formula Kite ženy

·         29er muži

Doprovod: Team Leader a tři trenéři (29er, Kite, iQFOiL).

VV bere informaci na vědomí.

 

(iii)   Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu přihlášku do veřejné soutěže o pořadatelství MČR mládeže 2024, a to od zástupce YC Dyje, z.s.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje jako pořadatele MČR mládeže 2024 YC Dyje, z.s. a jako spolupořadatele KSJ JmK, z.s. dle podmínek vypsaných v přihlášce pro zařazení zájemců o spolupořadatelství s tím, že cena ubytování bude obdobná jako cena ubytování v roce 2023. MČR mládeže 2024 se bude konat v termínu 29. 8. – 1. 9. 2024 v Areálu YC Dyje, Pavlov – Nové Mlýny v lodních třídách Optimist, ILCA 4, RS Feva, 29er a Techno293.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu jednu přihlášku do veřejné soutěže o pořadatelství MČR 2024 na moři v kategorii One Design, a to od společností TPS centrum, s.r.o. K došlé přihlášce se vyjádřil zástupce ČANY a doporučil potvrdit žadatele spolupořadatelem MČR na moři v roce 2024. Na VV byly diskutovány aktuální možnosti flotil v Chorvatsku a členům ČSJ byly zodpovězeny zástupcem ČANY veškeré dotazy.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje spolupořadatelství MČR na moři 2024 v kategorii One Design společnosti TPS centrum, s.r.o. dle podmínek vypsaných v přihlášce zájemce. MČR se uskuteční v Chorvatsku v říjnu 2024.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

Výkonný výbor se zabýval možností přidělení divoké karty pro MČR na moři 2023. Podklady pro možnost udělení divoké karty byly zaslány spolupořadatelem MČR 2023 na moři v kategorii OneDesign. Součástí podkladů byla i žádost Michala Kelemena o udělení divoké karty. Zástupce ČANY k uvedené problematice členy VV informoval o způsobu nominace na tento závod a seznámil je s aktuálně přihlášenými týmy.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ rozhodl, že pro MČR na moři 2023 v kategorii OneDesign neudělí žádnou divokou kartu.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

MP – předložil návrh kategorií pro MČR 2023. Tento návrh byl na jednání VV diskutován, na základě diskuze upraven a finální návrh usnesení byl následně předložen ke hlasování.

Návrh usnesení: Výkonný výbor schvaluje kategorie pro MČR 2023 tak, jak jsou přílohou tohoto zápisu.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

MP – předložil žádost předsedy České windsurfingové asociace Jana Skřepka o změnu termínů dvou MČR ve Viganji, a to MČR Formule Foil course (CTL 237006) a MČR Slalom open (CTL237007). Z důvodu termínové kolize s jiným windsurfingovým významným závodem žádá o prohození termínů mezi těmito uvedenými závody.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje změnu konání MČR Slalom open (CTL237007), nově v termínu 15. 7. 2023 a změnu konání MČR Formule Foil course (CTL 237006), nově v termínu 20. 7. 2023.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – předložil žádost o změnu termínu a místa konání MČR Finn (CTL 231324) z Nových Mlýnů na Lipno-Kovářov v termínu 1. - 3. 9. 2023. Žádost zaslal předseda ALT Finn Rudolf Lidařík s odůvodněním, že v původně vypsaném termínu na konci září by MČR kolidovalo s jiným významným mezinárodním závodem v zahraničí.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje změnu termínu a místa konání MČR Finn z Nových Mlýnů na Lipno-Kovářov v novém termínu 31. 8. - 3. 9. 2023.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen

 

VV ukládá MP předložit na červnovém zasedání VV doplněné nominace funkcionářů pro MČR 2023.

 

 

2)      informace z PR komise

 

MS – podal informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 25. 4. 2023. Příští jednání PR komise se bude konat 9. června 2023. Zápis z dubnového jednání je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za duben a plán práce na květen a červen, který je přílohou tohoto zápisu.

 

 

3)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

JH – předložil žádost YC Mez Vsetín, z.s. (reg. č. 2304) zaslanou Antonínem Matějovským o zrušení členství v ČSJ. Uvedený klub již jachting neprovozuje a nebyla mu ani prodloužena nájemní smlouva na jachtařský areál, který doposud využíval.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje žádost Antonína Matějovského o zrušení členství v ČSJ subjektu YC MEZ Vsetín, z.s. reg. č. 2304.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

JH – podal na VV informace o bližších okolnostech žádosti TJ MEZ Vsetín, z.s. o přijetí za nového člena ČSJ a to v souvislosti s žádostí, kterou VV projednával na dubnovém zasedání VV.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje přijetí subjektu TJ MEZ Vsetín, z.s. do ČSJ a zaregistrování nového subjektu, kterému bylo přiděleno reg. č. 2307.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

JH – informoval členy VV o složení Komise klubů:

 

 

Výkonný výbor vzal předložené složení KKL na vědomí.

 

JH – předložil VV návrh na zřízení deseti regionálních organizací. V rámci návrhu jsou samostatné regionální organizace pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj. Ostatní regionální organizace jsou složeny vždy ze dvou sousedních krajů.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor zřizuje následující Regionální Organizace ČSJ ve smyslu ustanovení čl. IV Stanov:

i.                     „RO ČSJ Praha“ se sídlem Roztylské náměstí 2619/46; 141 01 Praha 4.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 11 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Martina Souška aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

ii.                   „RO ČSJ Středočeský kraj“ se sídlem nám. Dr. Holého 1050/10, 180 00 Praha 8.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 12 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Josefa Sosnovce aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

iii.                 „RO ČSJ Jihočeský kraj“ se sídlem Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice 3. .  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 13 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Karla Luksche aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

iv.                 „RO ČSJ Plzeňský kraj“ se sídlem U Velkého rybníka 2226/18, 301 00 Plzeň.   Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 14 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Františka Vitáka aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

v.                   „RO ČSJ Karlovarský kraj“ se sídlem Sedlec 199, 360 01 Karlovy Vary.   Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 15 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje paní Kateřinu Vainert aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

vi.                 „RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj“ se sídlem……………………………………………...  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 16 a 17 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Martina Žižku aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

vii.                „RO ČSJ Královéhradecký a Pardubický kraj“ se sídlem Bratří Mannů 1846/21, 539 44 Proseč,  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 18 a 19 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Martina Srdínka aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

viii.              „RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj“ se sídlem Kanice 221, 664 01 Kanice.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 20 a 21 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Radim Vašíka aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

ix.                  „RO ČSJ Olomoucký a Zlínský kraj“ se sídlem Na Hrázi 4088/2C, 767 01 Kroměříž  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 22 a 23 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Petra Přikryla aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

x.                   „RO ČSJ Moravskoslezský kraj“ se sídlem 28.října 66/201, 709 00 Ostrava. Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 24 ke dni vzniku spolku. VV pověřuje pana Jiřího Bobka aby ve zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

 

RV – předložil 1. protinávrh k tomuto usnesení. V diskuzi zdůraznil, že je potřebné zřídit menší množství regionálních organizací, které však budou fungovat, protože k řízení regionálních organizací bude stačit méně výkonných lidí, kterých je obecně nedostatek. Návrhem tak je zřídit jednu regionální organizaci pro Prahu a Středočeský kraj (důvodem je, že tyto kraje doposud školí funkcionáře dohromady a možnost získávání dotací z krajských úřadů zřízením této společné regionální organizace nebude ohroženo) a dále zřídit jednu regionální organizaci pro Plzeňský a Karlovarský kraj (důvodem je, že takto tyto dva kraje tvoří společnou organizaci již dlouhodobě a to, že jsou zde aktuálně nějaké spory není důvodem pro dělení, ale spíše je potřeba řešit hledání společné shody třeba i prostřednictvím svazového mediátora z řad KKL). Tímto protinávrhem tak vznikne 8 regionálních organizací.

 

1. protinávrh usnesení: Výkonný výbor zřizuje Regionální Organizace ČSJ ve smyslu ustanovení čl. IV Stanov jako pobočné spolky Českého svazu jachtingu následujícím způsobem:

i.                     „RO ČSJ Praha a Středočeský kraj“ se sídlem Roztylské náměstí 2619/46; 141 01 Praha 4.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 11 a 12 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Martina Souška, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

ii.                   „RO ČSJ Jihočeský kraj“ se sídlem Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice 3.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 13 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Karla Luksche, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

iii.                 „RO ČSJ Plzeňský a Karlovarský kraj“ se sídlem Sedlec 199, 360 01 Karlovy Vary.   Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 14 a 15 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Kateřinu Vainert, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolala ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

iv.                 „RO ČSJ Ústecký a Liberecký kraj“ se sídlem Havlíčkova 79, 472 01 Doksy.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 16 a 17 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Martina Žižku, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

v.                   „RO ČSJ Královéhradecký a Pardubický kraj“ se sídlem Bratří Mannů 1846/21, 539 44 Proseč. Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 18 a 19 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Martina Srdínka, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

vi.                 „RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj“ se sídlem č.p. 221, 664 01 Kanice.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 20 a 21 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Radima Vašíka, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

vii.                „RO ČSJ Olomoucký a Zlínský kraj“ se sídlem Na Hrázi 4088/2C, 767 01 Kroměříž.  Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 22 a 23 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Petra Přikryla, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

viii.              „RO ČSJ Moravskoslezský kraj“ se sídlem Opletalova 572, 735 01 Bohumín. Členy tohoto pobočného spolku jsou všechny subjekty se základním členstvím podle čl. II oddílu II.1 písm. b odst. iii. Stanov jejichž přidělené registrační číslo (členské číslo) počíná číslicemi 24 ke dni vzniku spolku. VV ČSJ pověřuje Jana Hejnu, aby v zákonné lhůtě 30 dní od vzniku RO svolal ustavující sněm RO, ze kterého bude pořízen zápis a ustavena rada RO.

 

MP – předložil 2. protinávrh k tomuto usnesení. Vzhledem k tomu, že ne všichni členové VV jsou zcela zorientování v problematice zřízení regionálních organizací, MP navrhuje odložit rozhodnutí o zřízení Regionálních organizací ČSJ na příští zasedání VV.

 

2. protinávrh usnesení: Výkonný výbor odložil rozhodnutí o zřízení Regionálních organizací ČSJ na příští zasedání VV.

 

 

MS – předložil 3. protinávrh k tomuto usnesení. MS navrhuje, aby každý kraj měl zřízenu svoji samostatnou regionální organizaci a vzniklo tak 14 regionálních organizací, a to jedna pro každý jeden kraj.

 

3. protinávrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje zřízení Regionálních organizací ČSJ ve smyslu ustanovení čl. IV Stanov jako 14 regionálních organizací dle krajského zřízení ČR následujícím způsobem: RO ČSJ Praha, RO Středočeský kraj, RO ČSJ Jihočeský kraj, RO ČSJ Plzeňský, RO Karlovarský kraj, RO ČSJ Ústecký, RO Liberecký kraj, RO ČSJ Královéhradecký, RO Pardubický kraj, RO ČSJ Vysočina, RO Jihomoravský kraj, RO ČSJ Olomoucký, RO Zlínský kraj, RO ČSJ Moravskoslezský kraj.

 

 

Výsledky hlasování o 3. protinávrhu: pro: PK, MS              proti: JH, ŠN, MP, PP, RV zdržel se: 0

3. protinávrh usnesení nebyl schválen.

 

 

Výsledky hlasování o 2. protinávrhu: pro: MP, PK, MS, PP             proti: JH, ŠN, RV, zdržel se: 0

2. protinávrh usnesení byl schválen.

 

Protože byl schválen 2. protinávrh, o 1. protinávrhu a o původním návrhu se hlasovat nebude.

 

1)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

RV – předložil následující návrh úprav rozpočtu ČSJ pro rok 2023 v příjmové a výdajové části rozpočtu:

 

 

 

 

Návrh usnesení předložený RV: Výkonný výbor schválil úpravy rozpočtu ČSJ pro rok 2023 v příjmové a výdajové části následujícím způsobem: v položce 3201 snížení o -6 300 Kč, v položce 3202 zvýšení o 603 610 Kč, v položce 3605 zvýšení o 500 000 Kč, v položce 3703 zvýšení o 150 000 Kč, v položce 3706 zvýšení o 100 000 Kč, v položce 0101 zvýšení o 16 000 Kč, v položce 0102 zvýšení o 6 000 Kč, v položce 1108 zvýšení o 450 000 K, v položce 1113 zvýšení o 500 000 Kč, v položce 2101 zvýšení o 16 000 Kč, v položce 3102 zvýšení o 14 000 Kč, v položce 3604 zvýšení o 100 000 Kč, v položce 4102 zvýšení o 212 500 Kč, v položce 4418 zvýšení o 150 000 Kč, v položce 4501 zvýšení o 165 000 Kč, v položce 4503 zvýšení o 7 000,- Kč, v položce 4505 zvýšení o 3 620 Kč, v položce 4506 zvýšení o 5101 zvýšení o 5 000 Kč. Celkové výdaje rozpočtu a příjmy rozpočtu navýšeny na 27 327,12 tis. Kč, rozpočet roku 2023 je vyrovnaný.

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, MP, MS, RV, PK                proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: PP

Návrh usnesení RV byl schválen.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 5. 5. 2023 a veškeré informace, se kterými byli jednotliví členové seznámeni.

 

(i)      Informace předsedy VV ČSJ a Generálního sekretáře ČSJ
RV – informoval, že dne 5. 5. 2023 vyhotovil a odeslal elektronicky na Městský soud v Praze návrh změn zapsaných údajů ČSJ ve spolkovém rejstříku. Dne 11. 5. 2023 obdržel ČSJ do datové schránky usnesení Městského soudu v Praze o návrhu na zápis všech změn do spolkového rejstříku tak, jak byly v rámci návrhu podány.

VV bere předloženou informaci na vědomí.

 

RV – informoval, že dne 5. 5. 2023 zaslal žádost na vklad do sbírky listin (nové stanovy ČSJ, účetní závěrka 2022, výroční zpráva 2022, zápis VH ČSJ 2023). Dokumenty jsou od 16. 5. ve spolkovém rejstříku zveřejněné.

VV bere předložené informace na vědomí.

 

RV – informoval, že podepsal smlouvu s firmou RODOP na podporu reprezentačního týmu iQFOil. Jedná se o účelový sponzorský příspěvek ve výši 500 tis. Kč pro rok 2023 s opcí do roku 2028. Stalo se tak na základě dva roky trvajícího jednání PR manažerky se zástupci firmy RODOP.

VV bere informaci na vědomí.

RV – informoval, že ČSJ obdržel dne 24. 4. 2023 do datové schránky od NSA výzvu k úpravě investiční žádosti č. MTZ23-00022 pro rok 2023. ČSJ zaslal téhož dne na NSA upravenou žádost dle požadavků NSA.

RV – informoval, že ČSJ obdržel dne 15. 5. 2023 do datové schránky oznámení, že investiční žádost svazu byla zaregistrována v EDS/SMVS pod č.162D53100B042. Jedná se o pořízení osmi lodí ILCA a rozšíření programového vybavení tréninkového deníku YARMILL s celkovými plánovanými náklady min. 1.874 tis. Kč a dotací max. 1.592,9 tis. Kč. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné splnit podmínky uvedené v registraci akce:

1) doručení podepsaných Podmínek čerpání investiční dotace

2) dokumentaci k zadávacímu řízení v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

3) rozhodnutí o výběru dodavatele

4) uzavřené/podepsané kupní smlouvy

ČSJ pošle obratem na NSA podepsané podmínky čerpání investiční dotace. Pro zbývající požadované body 2), 3), 4) požádá svaz o prodlužení lhůty pro dodání podkladů dle přílohy č. 2 Registrace, do 31. 10. 2023.

Na základě obdržených informací oslovil ČSJ firmu Pyramida CS, aby zahájila potřebné kroky ke zveřejnění výběrového řízení na portálu pro zveřejnění veřejných zakázek.

VV bere předložené informace na vědomí.

 

RV – informoval, že ČSJ obdržel dne 26. 4. 2023 do datové schránky od NSA Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace PSS23.

VV bere předloženou informaci na vědomí.

 

RV – informoval, že dne 5. 5. 2023 ČSJ obdržel žádost o zaslání kontaktu na osobu zodpovědnou za oblast antidopingu.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje jako kontaktní osobu zodpovědnou za oblast antidopingu Štěpána Novotného.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, MS, ŠN, RV                 proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – předložil návrh jednacího řádu odborných komisí a pracovních skupin ČSJ (B9). K tomuto návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani připomínky.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje jednací řád odborných komisí a pracovních skupin ČSJ (B9).

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                proti: 0  zdržel se: ŠN

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – předložil návrh na zrušení stávající směrnice C2. Stávající směrnice C2 Zásady financování ČSJ je z roku 2010, je zastaralá a zcela nefunkční. Počítá s financováním ze Sazky, stejně tak nereflektuje aktuální organizační řád atd. Tuto směrnici je potřeba zcela přepracovat.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje zrušení stávající směrnice C2 Zásady financování ČSJ.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, ŠN MS, RV         proti: 0  zdržel se: ŠN

Návrh usnesení byl schválen.

 

VV ukládá RV, MS vypracovat novou směrnici zásad financování ČSJ.

 

DD – informovala, že dne 10. 5. 2023 byla zaslána emailem výzva klubům v souladu s rozhodnutím Valné hromady ČSJ, která rozhodla o vyloučení některých členů ČSJ z důvodu nedodržování vnitřních předpisů ČSJ dle čl. II. oddílu II.3, písm. b), bod ii. Stanov ČSJ a Registračního řádu ČSJ. Vyloučení se netýká členů, kteří si nejpozději do 30. 6. 2023 doplní požadavky stanovené Registračním řádem ČSJ: „Prostřednictvím sportovních oddílů, klubů či tělovýchovných jednot musí být do ČSJ řádně registrovány minimálně 3 fyzické osoby dle bodu 6 tohoto řádu“. Tato výzva ještě bude v nejbližších dnech zaslána do datových schránek a těm, co nemají datovou schránku zřízenu bude informace zaslána doporučeně s dodejkou na jejich adresu uvedenou ve spolkovém rejstříku.

VV bere předložené informace na vědomí.

 

VV obdržel žádost Jiřího Pavlíka, prezidenta ALT RS Vareo, o finanční podporu akce ME pro lodní třídy RS700 a RS Vareo výši 20 000 Kč. RV informoval, že aktuálně v rámci rozpočtu ČSJ není pro takovou podporu vytvořena žádná položka. Již při tvorbě rozpočtu ČSJ na rok 2023 bylo konstatováno, že jedinou významnou akcí, která bude z rozpočtu ČSJ v roce 2023 podpořena je akce 130 let jachtingu.

Návrh usnesení: VV rozhodl o přidělení podpory akce ME pro lodní třídy RS700 a RS Vareo, které se koná v termínu 27.– 30.  5. 2023 na vodní nádrži Nové Mlýny, ve výši 20 000 Kč.

Výsledky hlasování: pro: 0                           proti: JH, PK, ŠN, RV        zdržel se: MP    nehlasoval: PP

Návrh usnesení nebyl schválen.

 

(ii)    Různé
 

JH – předložil návrh uzavření skupinového pojištění vozidel a přívěsných vozíků.

Stávající pojištění vozidel Kooperativa celkem (havarijní + POV) 146.225, -Kč 

·        Havarijní a povinné ručení  

·        Limit pro hav. pojištění 10 % min 10 tis. Kč 

·        Limit pro Povinné ručení 100/100 mil. Kč 

·        Limit pojištění skel 15 000 Kč 

Úrazové pojištění sedadel smrt/400 tis., trvalé následky/800 tis., tělesné poškození/100 tis.
 

Společností OK Group zastoupenou Štěpánkou Fialovou byl proveden průzkum trhu s následujícím výsledkem:

Na základě tohoto průzkumu JH doporučuje členům VV schválit uzavření flotilové smlouvy se společností UNIQA, jejichž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje uzavření nové skupinové pojistné smlouvy pro pojištění automobilů a přívěsných vozíků ve vlastnictví ČSJ se společností UNIQA.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, MS, RV                proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

JH – předložil nabídku cestovního pojištění do zahraničí pro členy ČSJ se specifickými podmínkami pojištění i na závodech v zahraničí, které většinou standardní pojištění do zahraničí nekryje. Vizí by byla možnost, aby kterýkoliv člen ČSJ mohl toto pojištění uzavřít vyplněním formuláře přímo na webových stránkách ČSJ a zaplacením pojistného přes platební bránu ČSJ.

VV bere předložené informace na vědomí.

VV ukládá ŠN prověřit u trenérů SCM a SpS zájem o cestovní pojištění mezi trenéry a reprezentanty pro účast na zahraničních soutěžích:

 

VV ukládá MS prověřit technické řešení uzavírání cestovního pojištění pro účast na zahraničních soutěžích a plateb pojištění.

 

 

JH – předložil nabídky na pojištění statutárních orgánů ČSJ. VV zváží pojištění se společností Kooperativa s pojistným krytím 20 mil. Kč. Členové VV do příštího zasedání VV prostudují pojistné podmínky.

VV bere předložené informace na vědomí.

 

MP – informoval o stavu příprav regaty ke 130 letům jachtingu v ČR.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

MS – informoval o klubech, které nemají uhrazené poplatky za závodní licence za rok 2022. Jedná se o kluby: 1206, 1301, 1310, 1503, 1614, 1906, 2109, 2115, 2422. Pokud uvedené kluby neuhradí fakturu za licence roku 2022 do 31. 5. 2023, budou od 1. 6. 2023 na webu ČSJ zablokovány včetně jejich členů, a to až do úplného zaplacení dluhu.

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje, že pokud kluby 1206, 1301, 1310, 1503, 1614, 1906, 2109, 2115, 2422 neuhradí do 31. 5. 2023, budou od 1. 6. 2023 na webu ČSJ zablokovány včetně jejich členů, a to až do úplného zaplacení jejich dluhu.

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, MS, RV                proti: 0  zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 15. června 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 18. 5. 2023

2.       Zápis z jednání SÚ 17. 4. 2023

3.       Zápis KVS ČSJ duben-květen

4.       Zprávy trenérů SCM a SpS za duben

5.       Zápis z jednání KM 27. 4. 2024

6.       Zápis z jednání TMK 27. 4. 2023

7.       Seznam kategorií pro MČR 2023

8.       Zápis z jednání PR komise 25. 4. 2023

9.       Přehled PR za duben a plán práce na květen a červen

10.   Žádost o podporu na ME RS 700 a RS Vareo

11.   Žádost Michala Kelemena o divokou kartu

12.   Žádost o spolupořadatelství MČR mládeže 2024

13.   Žádost o spolupořadatelství MČR ONE DESIGN 2024 - TPS CENTRUM

14.   Směrnice B9 - Jednací řád odborných komisí ČSJ

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Z rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka ze dne 11. 5. 2023 se prodlužuje termín pro podání při...

Pátek, 14. dubna 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

V neděli 26. 3. se v Praze na Strahově konala Valná hromada ČSJ. Byl na ní zvolen nový Výkonný...

Čtvrtek, 16. března 2023, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svolává volební Valnou hromadu, která se bude konat od

Zobrazit všechny články


nahoru