ZÁPIS Z KVĚTNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 24.05.2022

Čtvrtek, 19. května 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek (do 14:10), V. Dvořák (do 13:00), K. Fantová, T. Musil, V. Lambl (od 13:50), M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: 0

KK: P. Ondráček

 

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z dubnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala o pracovní schůzce v sídle ČOV konané ve čtvrtek 19. 5. 2022, které se zúčastnili generální ředitelé Povodí Vltavy a Labe a za sportovní subjekty předsedové ČVS, ČSK, za ČSJ kromě K. Fantové také Karel Bauer. Proběhla oboustranná výměna informací o aktuálním problematickém stavu nájmů a pronájmů správců Povodí. Zástupci Povodí rozumí požadavkům svazů (spolků) a navrhli další společné řešení. Bude sepsáno společné Memorandum všech zúčastněných stran s cílem požádat zakladatele správců vod MZe o možnou jednotnou úpravu vztahů mezi nájemci (spolky jachtařů, veslařů a kanoistů sdružených ve sportovních svazech) a pronajímateli – správci vod. Na základě podepsaného Memoranda proběhne schůzka na MZe.

 

K úkolu 22-10 (Zveřejnit nové znění směrnice C5 na webu ČSJ v sekci dokumenty):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že nové znění směrnice C5 je na webu ČSJ v sekci dokumenty zveřejněno.

 

K úkolu 22-11 (Publikovat vypsání veřejné soutěže na webu ČSJ a dále vyzvat všechny tradiční pořadatele MČR na moři a MČR mládeže k zaslání přihlášek):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že vypsání veřejné soutěže pro MČR na moři a MČR mládeže je zveřejněno na webu ČSJ a všichni tradiční pořadatele MČR na moři a MČR mládeže byli e-mailem vyzváni k zaslání přihlášek.

 

 

 

K úkolu 22-12 (Zaslat změny ve vedení KSJ Olomouc a jejich změnu adresy na rejstříkový soud):

Úkol trvá. D. Dvořáková informovala, že dne 17. 5. 2022 byly online podány do veřejného rejstříku změny ve vedení KSJ Olomouc včetně změny adresy. Vygenerovaný návrh na zápis změn zapsaných údajů do spolkového rejstříku včetně povinných příloh byl zároveň zaslán prostřednictvím datové schránky na Městský soud v Praze. Aktuálně ČSJ čeká na zapsání změn do spolkovém rejstříku.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuální situaci rekvalifikačního kurzu na trenéra II. třídy (licence B). Aktuálně studuje v kurzu 14 frekventantů, z toho na FTVS má již 10 hotovou všeobecnou část.

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace z jednání Sportovního úseku, které se konalo 10. 5. 2022. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil návrh na dva nové zástupce ve Sportovním úseku ČSJ. Zástupcem pro třídu ILCA je Jakub Halouzka a pro třídu Kiting Petr Rychnovský. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Vašík, proti: 0; zdržel se: Soušek) předložený návrh schválil.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil návrh Sportovního úseku ČSJ jmenovat Patrika Hrdinu jako člena Sportovního úseku ČSJ – nezávislého experta obeznámeného s problematikou windsurfingu. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh SÚ ČSJ na jmenovitou nominaci na MS Optimist, které se koná 27. 6. – 7. 7. 2022 v Bodrumu (TUR):

Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl, Lukáš Krč, Vladimír Kováč, Jan Valenta.

Team Leader pro MS Optimist 2022 – Karolína Antošová

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Fantová, Musil, Soušek, Vašík, proti: 0; zdržel se: Bobek) schválil jmenovitou nominaci na Allianz Youth Sailing World Championships 2022 následovně:

YSWC, 8. – 15. července 2022 - Haag, Nizozemsko

ILCA 6 chlapci: Jiří Vacula
29er chlapci: Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš
Kiteboarding chlapci: Vojtěch Koška
Trenéři: Milan Hájek, Ivan Doronin
Team Leader: Ondřej Bobek

Třída Techno 293 zašle jmenovitou nominaci na Allianz Youth Sailing World Championships 2022  do 22. 5. 2022 po skončení ME, které je pro třídu nominačním závodem, a předseda ČSJ kategorii dívka a chlapec schválí vlastním rozhodnutím, aby mohla být dokončena včas registrace. Deadline je 1. června 2022.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben jsou přílohou tohoto zápisu.

 

4) MČR 2022

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh doplnění kategorií pro MČR 2022. Výkonný výbor návrh jednohlasně schválil. Doplněná tabulka s kategoriemi pro MČR 2022 je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh doplnění nominací funkcionářů na MČR v roce 2022. Výkonný výbor doplnění nominací funkcionářů na MČR v roce 2022 jednohlasně schválil (viz příloha tohoto zápisu).

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu dvě přihlášky do veřejné soutěže o pořadatelství MČR mládeže 2023:

-          od zástupců YC CERE a YC Nechranice

-          od zástupce JK Černá v Pošumaví

Výkonný výbor vzal obě přihlášky na vědomí a rozhodl jednohlasně o přidělení pořadatelství MČR mládeže v roce 2023 JK Černá v Pošumaví. MČR mládeže 2023 se bude konat v termínu 30. 8. – 3. 9. 2023 na Lipně v Černé v Pošumaví v lodních třídách Q, RS Feva, 29er, ILCA 4 a Techno 293.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu jednu přihlášku do veřejné soutěže o pořadatelství MČR 2023 na moři v kategorii One Design, a to od společností TPS centrum, s.r.o.

Výkonný výbor vzal přihlášku na vědomí a rozhodl jednohlasně přidělit spolupořadatelství MČR na moři 2023 kategorii One Design společnosti TPS centrum, s.r.o.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021/Návrh rozpočtu 2022

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu roku 2022 ke dni 17. 5. 2022.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil konečné čerpání rozpočtu roku 2021 s hospodářským výsledkem + 1 432,00 tis. Kč který je tvořen celkovými výnosy ve výši 29 856,25 tis. Kč a celkovými náklady ve výši 28 424,24 tis. Kč.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh rozpočtu pro rok 2022 s celkovými příjmy ve výši 26 100,00 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 26 100,00 tis. Kč, s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

 

VV vzal na vědomí, že ekonomem ČSJ bylo vypracováno daňové přiznání za rok 2021.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí účetní závěrku za rok 2021, která obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce.
 
VV ukládá D. Dvořákové zaslat elektronickou poštou delegátům VH ČSJ čerpání rozpočtu za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a účetní závěrku za rok 2021, která obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce.
 


6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním následující návrh na složení návrhové komise pro nadcházející Valnou hromadu ČSJ následovně:

Jiří Bobek, Jan Marian, Pavel Schwarz

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh složení mandátové komise pro Valnou hromadu ČSJ:

Andrea Muroňová, Alexandra Soušková, Dana Dvořáková

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ obdržel od Národní sportovní agentury žádost o doporučení a kontakt na juniorského reprezentanta/ku, s kterým/kterou by NSA natočila krátký rozhovor, případně napsala článek o sportu (sportovní disciplíně) a uveřejnila vše na sociálních médiích NSA (Facebook, Instagram a Twitter). ČSJ zaslal na návrh předsedy ČSJ nominaci pro Kristýnu Chalupníkovou.

 

VV vzal na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 a 2021, obě zprávy budou předložené delegátům nadcházející VH ČSJ a následně nahrány do veřejného rejstříku a sbírky listin.

Pracovní skupina ve složení V. Brabec a R. Vašík předložila členům VV návrh Stanov Českého svazu jachtingu, který bude předložen ke schválení delegátům Valné hromady ČSJ dne 28. května 2022. Výkonný výbor vzal předložený návrh Stanov ČSJ na vědomí a ukládá D. Dvořákové rozeslat stanovy ČSJ elektronickou poštou delegátům VH ČSJ spolu s ostatními materiály včetně Výročních zpráv za rok 2020 a 2021.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se účastní celostátní porady předsedů členských národních sportovních svazů ČUS, která se bude konat 8. 6. 2022 v sídle ČUS v Praze na Strahově.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že vyhodnocení žádostí ve výzvě PSS22 pro rok 2022 by mělo být ukončené do 31. 5. 2022

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel od ČUS informaci ohledně možnosti mimořádné půjčky od ČUS.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 10. 5. 2022 se konalo Plénum ČOV, na kterém ČSJ zastupoval Karel Bauer.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla uzavřena partnerská smlouva mezi Českým svazem jachtingu a společností Boataround.com.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, že 8. 5. 2022 se konal v Dejvickém divadle slavnostní večer UNIQA TRENÉR ROKU 2021, kde byl do síně slávy uveden i nominant Českého svazu jachtingu pan Petr Topiarz.

Výkonný výbor Petru Topiarzovi gratuluje a děkuje mu za jeho celoživotní práci pro český jachting.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Zdeňka Zídka, předsedy YC Lipno nad Vltavou, o udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ pro Lipnomaraton 2022 – CTL 221339. Radim Vašík navrhl udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ, a to z doplnění preambule ZPJ části 6, následujícím způsobem:

-          bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

-          bod ii. se vztahuje pouze na všechny členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl výjimku udělit tak, jak navrhl Radim Vašík.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost trenéra Štěpána Novotného o zapůjčení svazového automobilu Mercedes Sprinter 7AX8703 v termínu 3. - 13. 6. 2022 na akci SSL Gold Cup.

SSL Gold cup je obdobou mistrovství světa ve fotbale. Ve stejném formátu se utkají jednotlivé státy mezi sebou. Samotné státy jsou dle bodů z SSL rankingu nominovány do kvalifikačního závodu, nebo přímo do finálového závodu. SSL Gold Cupu se zúčastní většina top světových jachtařů, kromě členů našeho teamu třeba i Robert Scheidt, Vasilii Zbogar a další.

Akce se za ČSJ účastní: Ondřej Teplý, Michal Maier, Petr Fiala, Martin Trčka, Vojtěch Lambl, Jakub Dobrý, Sára Tkadlecová, Jan Daněk, David Kovařík a Štěpán Novotný. Veškeré náklady na pohonné hmoty, dálniční poplatky atd. jdou za pořadatelem.

Výkonný výbor hlasováním (pro: Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Lambl) přeloženou žádost Š. Novotného schválil.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Miroslava Horáka o přidělení svazového vozidla pro zajištění činnosti SpS RS Feva. Výkonný výbor po diskuzi hlasováním (pro: Dvořák, Fantová; proti: Musil, Soušek, Vašík; zdržel se: Lambl) usnesení neschválil a žádosti nebylo vyhověno.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že dne 26. 5. 2022 se budou konat v sídle Českého olympijského výboru pohovory s kandidáty do programu Olympijské solidarity na krátkodobé zahraniční studium pro trenéry/trenérky z olympijských sportů. ČSJ do tohoto programu zaslal přihlášku pro Štěpána Novotného.

 

7) Různé                  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za duben a plán práce na květen a červen 2022, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Eva Skořepová zaslala zápis z jednání PR komice ČSJ, které se konalo 26. 4. 2022 (viz příloha tohoto zápisu).

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 16. června 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

Přílohy zápisu:

1. Zápis z jednání SÚ ČSJ

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben 2022

3. Doplněná nominace funkcionářů na MČR v roce 2022

4. Doplněná tabulka s kategoriemi pro MČR 2022

5. Přehled práce PR za duben a plán práce na květen a červen 2022, včetně příloh

6. Zápis z jednání PR komise ČSJ

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 21. dubna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro rok 2023 v k...

12. 3. 2022 se konala online konference EUROSAF. Český svaz jachtingu na konferenci zastupoval...

Čtvrtek, 17. března 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor obdržel dne 9. 3. 2022 oznámení pořadatele o konání automobilového závodu „PRAŽS...

Zobrazit všechny články


nahoru