ZÁPIS Z KVĚTNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 21.05.2021

Čtvrtek, 20. května 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek (do 18.00), V. Dvořák (do 17:00), K. Fantová, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka (do 17:20)

Omluveni: V. Lambl, T. Musil

KK: P. Ondráček

 

1) Projednání zápisu    
  
Zápis z dubnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 (Pravidla pro kvalifikaci trenérů), dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):

Úkol splněn. V. Dvořák předložil návrh revizí směrnice „Pravidla pro kvalifikaci trenérů“. Výkonný výbor po diskuzi a úpravách jednohlasně revizi směrnice schválil. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty finální znění směrnice pro kvalifikaci trenérů.

 

K úkolu 20-42 (Spolu s garantem kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyly závislé na jednom školiteli):

Úkol splněn. V. Dvořák informoval, že aktuálně jsou dva školitelé pro kvalifikaci trenérů III. třídy, a to Michal Kučera a Tomáš Karas. O další adepty bude počet rozšířen v souladu s nově schválenou směrnicí pro kvalifikaci trenérů.

 

K úkolu 21-11 (Vyplatit 2. část budgetu členům RD pro první pololetí 2021):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že budgety byly reprezentantům vyplaceny. Zbývá pouze vyplacení budgetu V. Teplému, který dosud neposlal vyúčtování poskytnuté zálohy.

 

K úkolu 21-12 (Předložit finální zprávu ohledně pořízení a rozděleni majetku ČSJ z investiční dotace v roce 2020):

Úkol trvá. Na webu ČSJ byly v aktualitách dne 19. dubna 2021 zveřejněny informace o průběhu pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace roku 2020. KMR předloží členům Výkonného výboru finální závěrečnou zprávu na červnovém zasedání VV.

 

K úkolu 21-13 (Uzavřít se členy RDJ smlouvy a vyplatit členům RDJ budgety pro rok 2021):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že smlouvy jsou s RDJ uzavřené, zbývá uzavřít smlouvu s bratry Krsičkovými.

 

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-17 (Ověřit zájem J. Rozlivkové o uzavření smlouvy za změněných podmínek):

Úkol splněn. O. Bobek informoval, že zájem J. Rozlivkové na uzavření smlouvy za změněných podmínek trvá.

 

K úkolu 21-20 (Vypracovat odpověď na žádost Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a případně poskytnout další součinnost):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že zaslal na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje požadované informace.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 23. – 25. 4. 2021 proběhl na Brněnské přehradě praktický seminář pro trenéry III. třídy (obnova pro trenéry II. a III. třídy).

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – informoval o schůzce KTM s VV ALT Q a trenérkou SpS Q. Z důvodu zvýšených nákladů na ME (větší vzdálenost, větší počet závodníků, nutnost charteru člunu) bylo schváleno přerozdělení využití financí SpS následovně:

MS                  120 000,- Kč

ME                  140 000,- Kč

os. akce SpS   240 000,- Kč

Výkonný výbor bere navržené přerozdělení v rámci kapitoly KTM na vědomí.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Jiřího Halouzky o přidělení konkurenceschopné lodě ILCA pro člena SCM Michala Halouzku. Ondřej Bobek podal informaci, že stávající loď ILCA pořízená v roce 2019 je aktuálně u správce majetku ČSJ Michaela Maiera v opravě. ČSJ v současné době nemá k zapůjčení žádnou jinou volnou loď ILCA, která by byla na skladě. Po opravě bude stávající loď ILCA vrácena M. Halouzkovi k dalšímu užívání. 

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Milana Šorma, hospodáře YC Lodní sporty Brno, o vrácení části uhrazeného půjčovného za loď 29er vzhledem k tomu, že si posádka P. Tupý – V. Cibulka pořídila vlastní loď a svazovou loď vrátila do skladu ČSJ.

Výkonný výbor jednohlasně (nehlasoval V. Dvořák) schválil vrácení časti půjčovného ve výši 8 000,- Kč posádce P. Tupý – V. Cibulka a ukládá M. Souškovi transakci uskutečnit.

 

 

4) MČR 2021

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost Jakuba Sobotky, předsedy ALT CaO, o změnu statutu závodu CTL 211509 na MČR. Výkonný výbor po diskuzi rozhodl hlasováním (pro: 0; proti: Fantová, Soušek, Vašík, Žižka; zdržel se: Bobek; nehlasoval: Dvořák) žádosti nevyhovět.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu jednu přihlášku do veřejné soutěže o pořadatelství MČR mládeže 2022, a to od zástupců YC CERE a YC Nechranice.

Výkonný výbor vzal přihlášku na vědomí a rozhodl jednohlasně o přidělení pořadatelství MČR mládeže v roce 2022 Yacht Clubu CERE společně s Yacht Clubem Nechranice.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu přihlášku do veřejné soutěže o pořadatelství MČR 2022 na moři v kategorii ORC od společnosti Seawolf, s.r.o.

Výkonný výbor vzal tuto přihlášku na vědomí a rozhodl jednohlasně o odložení projednání rozhodnutí o udělení statutu MČR na moři ORC pro rok 2022 na podzim roku 2021 poté, co proběhne nultý ročník závodu vypsaný jako Velká cena ORC.

 

Dále Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu dvě přihlášky do veřejné soutěže o pořadatelství MČR 2022 na moři v kategorii One Design, a to od společností TPS centrum, s.r.o. a MARAIS, s.r.o.

Výkonný výbor na základě proběhlé diskuze rozhodl hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Soušek, Vašík, Žižka; proti: Fantová; zdržel se: 0) přidělit spolupořadatelství MČR na moři v kategorii One Design společnosti TPS centrum, s.r.o.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že MČR ILCA 6 „Pálavská regata“ se na základě žádosti pořadatele bude konat v novém termínu 10. - 12. 9. 2021.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 19. 5. 2021.

 

VV ČSJ jednohlasně schválil konečné čerpání rozpočtu roku 2020 s hospodářským výsledkem + 45 032,43 Kč, který je tvořen celkovými výnosy ve výši 26 109 751,51 Kč a celkovými náklady ve výši 26 064 719,08 Kč.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh rozpočtu pro rok 2021 s celkovými příjmy ve výši 26 797 050,- Kč a celkovými výdaji ve výši 25 301 820,- Kč, s hospodářským výsledkem + 1 495 230,- Kč.

 

Návrh rozpočtu 2021, čerpání rozpočtu 2020 a účetní závěrka za rok 2020 budou zaslány delegátům Valné hromady ČSJ elektronickou poštou.

 

VV ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronickou poštou návrh rozpočtu 2021, čerpání rozpočtu 2020 a účetní závěrku za rok 2020 delegátům VH ČSJ. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na webu jsou zveřejněny Národní předpisy platné od 1. 5. 2021 schválené WS. V anglické verzi jsou Národní předpisy zveřejněny i na webu WS.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel od společnosti GDPR SOLUTIONS a.s. cenovou nabídku na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů a na vypracování základní vzorové dokumentace a metodických doporučení pro spolky v rámci struktury ČSJ. Výkonný výbor jednohlasně schválil zaslanou nabídku. Nyní si ČSJ vyžádá smluvní dokumentaci k prostudování a následnému schválení.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že volby do orgánů ČOV by se měly konat 24. května 2021.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že se zúčastní celostátní porady předsedů členských národních sportovních svazů ČUS, která se bude konat 9. 6. 2019 v Nymburce.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ obdržel od Jihočeského kraje dotaci ve výši 160 000,- Kč na pořádání MEJ 49er/49erFX/Nacra 17.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že NSA zveřejnila dne 12. 5. 2021 výzvu pro sportovní svazy „Materiálně technická́ základna sportu – movité́ investice 2021. Výkonný výbor se bude touto výzvou dále zabývat.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že trenérka SpS třídy Optimist Nikol Staňková byla vybrána do mentoringového programu „Ženy ve sportu“. Stala se tak jednou z deseti žen, které získaly tuto možnost.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se 17. dubna 2021 distančně uskutečnilo výroční zasedání EUROSAF. ČSJ zde zastupoval Václav Brabec.

O složení výkonné rady federace na další čtyři roky rozhodlo 37 delegátů následovně:

Prezident – Josep M. Pla (AND)

Viceprezidenti – Pınar Coşkuner Genç (TUR), Yana Dobzhitskaya (RUS), Timo Hass (GER) a Marco Predieri (ITA)

Členové VR – Anne Malledant (FRA) a Alexandru Octavian Micu (ROU)

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrhy na udělení čestných odznaků ČSJ následovně:

 

Zlatý odznak

Antonín Solfronk (1942)

Václav Kollros (1944) in memoriam

Jan Tlášek (1946)

Michal Jukl (1949)

 

Stříbrný odznak

Josef Sivý (1966)

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Jana Myslíka o přeregistraci původního klubu „Pro Yachting Styl“ z Prahy na nový klub „Sail and Ski Lipno, z.s.“, který bude registrovaný v Jihočeském kraji. Subjektu bude přidělené reg. číslo 1311. Výkonný výbor žádost o přeregistraci klubu jednohlasně schválil.

 

 

7) Různé

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 25. – 28. srpna 2022 se bude na Lipně konat Mistrovství Evropy lodní třídy RS Feva.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – podala informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 18. 5. 2021. Zápis z jednání PR komise je přílohou tohoto zápisu.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – předložila upravený návrh smlouvy o poskytování služeb s ES-yacht s.r.o. v oblasti PR. Výkonný výbor upravený návrh smlouvy o poskytování služeb s ES-yacht s.r.o. jednohlasně schválil.

 

Petr Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že proběhly kontroly hospodaření SCM, SpS a ČSJ. Zápis z kontrol bude předložen na červnovém zasedání VV.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 17. června 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben

2. Zápis z jednání PR komise ČSJ

 
Přílohy ke stažení

  scm_bic_techno_2021-04.pdf (316K)
  scm_laser-2021-04.pdf (184K)
  sps_q_2021-04.pdf (225K)
  pr_komise_-_zapis_z_jednani_1852021.pdf (205K)
  prehled_pr_brezen_a_duben_a_plan_na_kveten_2021.pdf (176K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ