Zápis z květnového jednání VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 18.05.2020

Pátek, 14. května 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: Brabec, Bobek, Dvořák, Fantová, Kraus, Lambl, Musil, Soušek, Vašík

Omluveni: 0

PR: Skořepová

KK: Ondráček

 

 

1) Projednání zápisu       
 

Zápis z dubnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolům 19-65 (Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní činností) a 20-09 (Realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020):

Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že smlouvy zatím neuzavřely Jana Slívová, Martina Bezděková, Kateřina Švíková a posádka D. Vaďurová - S. Tkadlecová.

 

K úkolu 20-08 (Připravit pro květnové zasedání VV konkrétní podmínky výběru trenéra SCM Bic Techno):

Úkol trvá. O. Bobek předložil draft podmínek pro výběr trenéra SCM Bic Techno a RS:X Youth. Tento draft bude členy Výkonného výboru připomínkován do 21. 5. 2020 a KTM následně připraví finální znění pro hlasování per rollam.

 

K úkolu 20-12 (Předložit finální návrh na jmenování Team Leaderů na akce MS a ME lodní třídy Optimist):

Úkol zrušen. O. Bobek informoval, že ME a MS lodní třídy Optimist 2020 neproběhnou v plánovaných termínech a místech konání.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-17 (Zajistit a koordinovat realizaci polepů aut ČSJ):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že jsou hotové polepy tří aut ČSJ, zbývá polepit auto SCM 29er, které bude polepeno v plánovaném termínu do 31. 5. 2020.

 

K úkolu 20-18 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vzhledem k tomu, že v současnosti žádné MS a ME neprobíhají, nebyly zatím realizovány žádné náklady na akce MS a ME.

 

K úkolu 20-19 (Na základě hlasování VV předložit přepracovaný návrh finanční podpory ALT pro rok 2020):

Úkol splněn. T. Musil předložil přepracovaný návrh finanční podpory ALT pro rok 2020. VV na základě předloženého návrhu rozhodl hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: Fantová, Kraus; zdržel se: Brabec) o výši objednaných služeb spojených s realizací podpory ALT pro rok 2020 následovně:

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

 V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 30. 4. 2020 proběhl přes Microsoft Teams workshop na téma „Závodní pravidla a trenér“. Workshop se konal jako náhrada za odvolanou přednášku ze dne 10. 3. 2020.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v současnosti postupně přebírá od Z. Sünderhaufa agendu TMK a Jachtařské akademie ČSJ.

 

VV ukládá V. Dvořákovi předložit aktualizované termíny workshopů Jachtařské akademie pro trenéry ČSJ.

 

 

3) Informace předsedy KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben jsou přílohou tohoto zápisu.

 

VV obdržel žádost Adama Popova o zapůjčení starší lodě Laser 4.7 pro sezónu 2020, kterou ČSJ v současné době disponuje. Trenér SCM Laser Štěpán Novotný doporučuje jeho žádosti vyhovět. Výkonný výbor žádost Adama Popova o zapůjčení starší lodě Laser 4.7 pro sezónu 2020 jednohlasně schválil.

 

VV ukládá SÚ ČSJ zveřejnit seznam lodí v majetku ČSJ, které lze zapůjčit členům ČSJ.

 

Výkonný výbor děkuje všem klubům ČSJ, které umožnily individuální trénink členům ČSJ v aktuální nelehké době během pandemie Covid-19.

 

 

4) MČR 2020

 

VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: Brabec; zdržel se: Kraus) schválil návrh kategorií pro MČR 2020. Tabulka s kategoriemi pro MČR 2020 je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že o víkendu 15. – 17. 5. 2020 proběhne letošní první MČR v lodní třídě Catamaran Open.

 

Vzhledem k tomu, že VV doposud neobdržel žádnou přihlášku na spolupořadatelství MČR na moři 2021, rozhodl, že termín uvedený ve směrnici C1 (bod 19.1) bude prodloužen pro letošní rok do 31. 5. 2020.

Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové vyzvat všechny tradiční spolupořadatele MČR na moři o zaslání přihlášek na spolupořadatelství MČR na moři 2021 nejpozději do 31. 5. 2020.

VV hlasováním (pro: Brabec, Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Kraus) předložený návrh schválil.

 

 

VV jednohlasně schválil žádost lodní třídy Laser Radial o přesun MČR 2020 ze závodu CTL 202107 na závod CTL 201331 v termínu 28. - 30. 8. 2020 z důvodu pandemie Covid-19.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 11. 5. 2020.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil následující seznam klubů, které nemají doposud uhrazené faktury za licence roku 2019. Dne 14. 5. 2020 byla těmto klubům zaslaná upomínková faktura. V případě, že nedojde k úhradě do 31. 5. 2020, dojde k blokaci všech členů těchto subjektů ČSJ:

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Jakub Halouzka a Benjamin Přikryl byli zařazeni pro rok 2020 do projektu UNIS „VICTORIA-Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT“.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že se zúčastní celostátní porady předsedů členských národních sportovních svazů ČUS, která se koná 2. 6. 2020 od 10:00 hod. v aule ČUS.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 17. 6. 2020 se bude konat 38. VH ČUS, která bude volební. Jednotlivé svazy mohou nominovat své kandidáty do VV ČUS.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh na nominaci Miroslava Jansty na předsedu ČUS.

Výkonný výbor ČSJ hlasováním (pro: Bobek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Fantová, Kraus, Soušek) předložený návrh neschválil.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh na nominaci Karla Bauera na člena Výkonného výboru ČUS. VV ČSJ navrhuje nominaci Karla Bauera do funkce člena VV ČUS na následující volební období z důvodu dlouholetých a praktických zkušeností v oblasti sportu a jeho financování. Karel Bauer je nominován do této funkce se silným mandátem členské základny ČSJ.

Výkonný výbor ČSJ hlasováním (pro: Brabec, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Bobek, Kraus) předložený návrh schválil. VV ukládá D. Dvořákové podat na legislativněprávní odbor ČUS kandidaturu K. Bauera na člena VV ČUS.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za březen a duben 2020 a plán práce na květen a červen 2020 (viz příloha tohoto zápisu).

 

K. Fantová – KKK, PR – informovala, že předseda ČSJ na základě dohody s TJ Rapid Brno zaslal na MŠMT podpůrné stanovisko pro schválení investiční dotace na realizaci projektu TJ Rapid Brno v podprogramu 133D 531, projekt „Dostavba areálu loděnice TJ Rapid Brno“. Dopis předsedy ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

V. Brabec – LK, KLT – představil výstupy z jednání se zástupci ALT (19.4.) a z jednání s kluby, které pořádají významné sportovní akce v jachtingu (26.4.). Obě jednání proběhla online přes Microsoft Teams.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že byla provedena kontrola hospodaření Komise vrcholového sportu – RD ČSJ a provozu ČSJ za rok 2019. Na základě provedené kontroly v uvedeném rozsahu KK ČSJ konstatuje, že nebyly zjištěny závažné nedostatky a kontrolované položky byly čerpány v souladu se schválenými zásadami hospodaření ČSJ pro rok 2019.

 

VV se zabýval doporučeními KK ČSJ. Na základě proběhlé diskuse členové ČSJ konstatovali, že stávající mechanismy kontrol vyúčtování jednotlivých reprezentantů jsou dostatečné. Zápis z kontroly KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že Komise závodů ČSJ průběžně sleduje aktuální stav vládních nařízení a v souladu s těmito nařízeními bude průběžně vydávat nová rozhodnutí k pořádání závodů.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 11. června 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Dopis předsedy ČSJ pro MŠMT

2. Zápis KK – kontrola hospodaření KVS – RD ČSJ a provoz ČSJ za rok 2019

3. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben

4. Kategorie pro MČR 2020

 

 

 
Přílohy ke stažení

  msmt_-_podpora_tj_rapid_brno.pdf (320K)
  kk_kontrola_hospodareni__csj_2019_kvscsjdocx.pdf (233K)
  scm_bic_techno_2020-04.pdf (202K)
  scm_laser_2020-04.pdf (167K)
  sps_q_2020-04.pdf (421K)
  scm_29er_2020-04.pdf (5M)
  2020_mcr_kategorie_-_navrh.pdf (126K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ