ZÁPIS Z KVĚTNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 12.05.2019

Čtvrtek, 9. května 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus, Musil (do 18:55), Páleníček (do 18:25), Soušek, Vašík, Sünderhauf (do 19:00)

Omluveni: Lambl

PR: Skořepová

KK: Ondráček (do 17:40)

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Michal Smolař, aby informoval členy VV o průběhu studia trenérů ČSJ na Trenérské škole při FTVS UK (viz příloha).

Závěry, které členům Výkonného výboru M. Smolař předložil, byly předány trenérsko-metodické komisi ČSJ.

 

Dále se jako host zasedání VV zúčastnil Jan Jedlička, aby členům VV představil dosavadní průzkum jachtařské veřejnosti a aktivity směřující k vytvoření Digitálního tréninkového deníku. Informace budou dále diskutovány v rámci sportovního úseku, který předá VV ČSJ stanovisko o další práci na tomto projektu.

 


1) Projednání zápisu


Zápis jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 19-06 (Připravit podklady pro zpracování mobilní aplikace tréninkového deníku):

Úkol splněn. TMK připravila podklady, které byly před začátkem zasedání představené J. Jedličkou.

 

K úkolu 19-17 (Provést revizi náplně činnosti jednotlivých komisí dle směrnice C12 a průběžně zasílat návrhy V. Brabcovi, který je zapracuje do směrnice C12 a rozešle směrnici před květnovým zasedáním členům VV. Dále předložit na květnovém zasedání ke jmenování členy jednotlivých odborných komisí):

Úkol splněn částečně. Členové VV zaslali V. Brabcovi návrhy úprav náplně činnosti jednotlivých komisí. V. Brabec předložil VV Organizační schéma ČSJ - graficky zpracovanou plánovanou verzi směrnice C12. VV se s návrhem seznámil a po diskusi a navržených úpravách schválil hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík; proti 0; zdržel se: Sünderhauf) graficky zpracované schéma organizace ČSJ, které je přílohou tohoto zápisu. VV ukládá V. Brabcovi zapracovat návrhy členů VV do směrnice C12 a na červnovém zasedání předložit finální návrh úprav směrnice C12.  

 

 

VV schválil jednohlasně předsedy odborných komisí následovně:

Jan Kraus – předseda Komise vrcholového sportu (KVS). Členové komise budou ke schválení předloženi VV na červnovém zasedání.

Milan Páleníček – předseda Komise talentované mládeže (KTM). Členové komise budou ke schválení předloženi na červnovém zasedání VV.

Vojta Lambl – předseda Komise mládeže (KM) a rozvoj členské základny. Členové komise budou ke schválení předloženi na červnovém zasedání VV.

Zdeněk Sünderhauf – předseda Komise trenérsko-metodické (TMK)

 

VV schválil jednohlasně do jednotlivých odborných komisí následující osoby:

 

Komise TMK ČSJ

Předseda: Zdeněk Sünderhauf

Členové: František Bauer, Martin Trčka, Tomáš Karas, Michal Smolař, Johana Rozlivková, Antonín Mrzílek, Michal Kučera, Josef Čermák

 

Disciplinární komise ČSJ:

Předseda: Martin Soušek

Členové (panel Čechy): Pavel Bobek, Jan Marian, René Sehnal, Richard Waisser

Členové (panel Morava): Zdeněk Chlup, Michal Kubík, Marek Pavlovský, Vladimír Rozsypal

 

Komise rozhodčích ČSJ:

Předseda: Richard Waisser

Členové: 11-Martin Soušek, 12-Josef Čermák, 13-Karel Luksch, 14+15-Michal Jukl, 16+17-Petr Háma, 18-Miloš Kormunda, 19-Martin Srdínko, 20-Richard Kafka, 21-Radim Vašík, 22-Lubomír Svozil, 23-Petr Přikryl, 24-Jaromír Kuřava

 

Komise závodů:

Předseda: Martin Soušek

Členové: 11-Martin Soušek, 12-Jiří Dvořák, 13-Eva Manochová Marušková, 14+15-Tomáš Altmann, 16+17-Václav Cintl ml., 18-Miloš Kormunda, 19-Martin Srdínko, 20-Richard Kafka, 21-Kateřina Nedbalcová, 22-Lubomír Svozil, 23-Petr Přikryl, 24-Jiří Bobek

 

Komise HZS ČSJ

Náčelník HZS ČSJ: Martin Kršňák

Členové: 11-Josef Kába, 12-Josef Sosnovec, 13-Jan Tlášek, 14+15-František Viták, 16+17- Jiří Petr, 19-Miroslav Hodač, 20-Richard Kafka, 21-Radim Vašík, 22-Jakub Rozsypal, 23-Petr Přikryl, 24-Lukáš Vavrla

 

Odvolací komise ČSJ

Předseda: Marek Pavlovský

Členové: Radim Vašík, Kateřina Nedbalcová, Richard Kavka, Jan Blahoňovský, Jan Marián, Martin Soušek, Richard Waisser, Karel Luksch

 

K úkolu 19-18 (Provést úpravu Registračního řádu ČSJ a předložit návrh úprav na květnovém zasedání VV):

Úkol trvá. R. Vašík informoval, že na úpravách Registračního řádu ČSJ stále pracuje a finální návrh bude předložen VV na červnovém zasedání.

 

 

K úkolu 19-19 (Provést úpravu směrnice C5):

Úkol splněn. M. Soušek podal informaci, že upravená směrnice C5 byla zaslaná K. Fantové k projednání změny s vybranými pořadateli závodů.

 

K úkolu 19-20 (Projednat s vybranými pořadateli závodů předložený návrh úprav směrnice C5):

Úkol splněn. K. Fantová informovala, že návrh úpravy směrnice C5 projednala s pořadateli, kteří s návrhem úprav souhlasí.

 

VV jednohlasně schválil úpravu směrnice C5 s účinností od 1. 6. 2019. VV ukládá M. Souškovi zveřejnit na webu v sekci dokumenty nové znění směrnice C5.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – předložil členům VV informace o aktuálních aktivitách Jachtařské akademie ČSJ (viz oběžník pro trenéry, který je přílohou tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – podal informace z praktického semináře pro trenéry III. třídy, který se konal 12. - 14. 4. 2019 na Bezdrevě. Zpráva ze semináře je přílohou tohoto zápisu.

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – podal informace z praktického semináře v rámci rekvalifikace na získání trenéra II. třídy, který se konal 3. – 5. 5. 2019 na Lipně. Seminář vedli Jan Čutka ml. a Karel Lavický.

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – informoval o tom, že ve dnech 21. – 24. 6. 2019 proběhne další praktický seminář pro trenéry III. třídy v Jesenici. Seminář povede Michal Kučera.

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – informoval o tom, že ve dnech 27. – 29. 9. proběhne na Nových Mlýnech závěrečný praktický seminář pro 150 hod. rekvalifikaci na trenéra II. třídy. Seminář povede náš nejúspěšnější trenér Jakub Kozelský.

 

 

VV gratuluje posádce HEBE SAILING TEAM k 1. místu ve třídě a 3. místu celkově v závodě Memoriál Burgato.

 

 

3) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 


J. Kraus – KVS – informoval o tom, že si vyžádal od trenérů ČSJ zprávu o jejich dosavadní práci a předložil VV zhodnocení trenérů SCM a SpS za uplynulé čtyřleté období. Shrnutí předložených informací je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SCM Bic Techno 293 a trenéra SpS Optimist za měsíc duben. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

VV jednohlasně schválil v souladu s rozpočtem ČSJ schváleným VH ČSJ ze dne 30. 3. 2019 navýšení odměny za trenérské služby na částku 32 500,- Kč/měs. (včetně DPH) pro období leden až červen 2019, následujícím trenérům: M. Maier, D. Křížek, M. Smolař, A. Mrzílek a K. Lavický.

VV ukládá M. Souškovi uzavřít s uvedenými trenéry ČSJ dodatek smlouvy o trenérských službách.

 

VV se opětovně zabýval žádostí hl. trenéra ČSJ o navýšení budgetu pro O. Teplého. Výkonný výbor na základě skutečných obdržených příjmů z MŠMT pro rok 2019 schválil jednohlasně navýšení budgetu O. Teplému o 100 000,- Kč oproti doposud schválenému budgetu 2019. 

 

Na základě skutečně obdržených příjmů VV hlasováním jednohlasně schválil návrh na vyplacení zbylé části budgetů 2019 členům RD do jejich plné výše schválené na lednové (respektive březnové) schůzi VV. Vyplacení zbylé části budgetu je podmíněno vyúčtováním doposud obdržených záloh.

 

 

V návaznosti na rozhodnutí VV na schůzi v lednu 2019 schválil Výkonný výbor jednohlasně návrh na vyplacení příspěvku v celkové výši 825 624,- Kč na účast na kvalifikační regaty na OH posádkám V. Teplý, O. Teplý, K. Lavický, M. Bezděková, D. Vaďurová - S. Tkadlecová, J. Slívová a K. Švíková, následovně:

 

 

 

VV jednohlasně schválil návrh na rozdělení podpory účasti na MS a ME neolympijských lodních tříd pro rok 2019, vypracovaný dle směrnice C20 a předložený T. Musilem, následovně:

 

 

 

 

VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík, Sünderhauf; proti 0; zdržel se: Kraus) schválil návrhy nominací ALT Optimist a na MS a ME následovně:

 

MS Q, 6. - 16. 7. 2019, Antiqua:

chlapci: Adam Jaroš

Team leader a trenér: Roman Jaroš

 

ME Q, 22. - 29. 6. 2019, Crozone (FRA):

dívky: – Kristýna Flosmanová, Adéla Rabasová, Zuzana Tlapáková

chlapci – Lukáš Kraus, Tibor Neveloš, Ondřej Šindelka, Vojtěch Tlapák

Team leader: Jan Kraus, trenér: Antonín Mrzílek

 

VV schválil hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík; Sünderhauf; proti 0; zdržel se: Kraus) jmenovité nominace na 2019 Youth Sailing World Championship následovně:

YSWS, 13. 7. – 20. 7. 2019, Gdynia, (POL):

Laser Radial dívky: Klára Himmelová

Laser Radial chlapci: jmenovitá nominace bude upřesněná trenérem SCM Laser začátkem června po skončení nominačního závodu

29er chlapci: Jaroslav Čermák – Petr Košťál

420 chlapci: Tobiáš Kraus – Lukáš Wehrenberg

RS:X dívky: Kateřina Švíková

RS:X chlapci: Ondřej Müller

Trenér: David Křížek

Team Leader: Johana Rozlivková

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing ve stanoveném termínu jmenovitou registraci schválených účastníků MSJ 2019.

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT TORNADO na ME následovně:

ME TOR, 5. - 9. 6. 2019, Rimini (ITA):

Posádka: Zdeněk Pavliš – Michaela Pavlišová, která bude čerpat příspěvek na akci ME ve výši 31 172,- Kč (viz výše schválená podpora účasti na ME a MS 2019).

 

 

4) MČR 2019
 

VV jednohlasně schválil kategorie pro MČR 2019. Tabulka s kategoriemi pro MČR 2019 je přílohou tohoto zápisu.

 

VV obdržel ve vypsaném termínu žádost o pořádání MČR na moři pro rok 2020 v kategorii One-Desing, a to od TPS Centrum s.r.o. VV žádost jednohlasně předběžně schválil a vyzývá TPS Centrum s.r.o k doplnění přihlášky do 10. 6. 2019 dle směrnice C1. Na červnové zasedání VV bude pozván zástupce ČANY.

Dále VV obdržel v řádném termínu žádost pro kategorii ORC 2020, a to od Colins Yacht Club. VV žádost předběžně schválil hlasováním (pro: Fantová, Soušek, Vašík; Sünderhauf; proti: Brabec; zdržel se: 0) a vyzývá Colins Yacht Club k doplnění přihlášky do 10. 6. 2019 dle směrnice C1. VV ukládá D. Dvořákové vyzvat zájemce o pořádání MČR na moři 2020 k doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1 do 10. 6. 2019.

                                           

 

5) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 9. 5. 2019.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že se účastní celostátní porady předsedů členských národních sportovních svazů ČUS, která se koná 5. 6. 2019 od 10:00 hod. v aule ČUS.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu zadávacího řízení na strojní investice, které pro ČSJ zpracovává firma Pyramida CS s.r.o.

 

VV ustanovil komisi pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na mikrobusy, dále na čluny a plachetnice a vleky pro čluny a plachetnice ve složení: R. Vašík, T. Musil, M. Soušek. VV toto usnesení jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor obdržel žádost o udělení výjimky ze soutěžního řádu ČSJ ve smyslu ostaršení Viktorie Vaszi, narozené 30. ledna 2012 (reg. č. 1609-0274). Souhlas zákonných zástupců a lékařské potvrzení zaslaná žádost obsahuje.

VV udělil jednohlasně souhlas k závodní činnosti v lodní třídě Optimist Victorie Vaszi před dovršením způsobilého věku.

 

VV obdržel žádost TPS centrum s.r.o. o přijetí do ČSJ. VV jednohlasně schválil přijetí TPS centrum s.r.o. do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno reg. č.  6211.

 

7) Různé

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 25. 4. 2019 -  výběr placených trenérů ČSJ na základě hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení.

 

Na základě hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení na pozice trenérů ČSJ, které provedla hodnotící komise ve složení Jan Kraus, Milan Páleníček, Tomáš Musil, Veronika Kozelská Fenclová, Radim Vašík, Karel Bauer, Výkonný výbor ČSJ přijímá doporučení této hodnotící komise a vybral:

1.         na pozici trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída    Optimist Antonína Mrzílka

2.         na pozici trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser     4.7 a Laser Radial Štěpána Novotného

3.         na pozici trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního             centra mládeže (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X   Karla Lavického

4.         na pozici trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er       Davida Křížka

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasování:

 

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Tomáš Musil, Martin Soušek, Zdeněk Sünderhauf, Radim Vašík

 

Proti: Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Milan Páleníček

 

Zdržel se: 0

 

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam výběr výše uvedených trenérů ČSJ, a to na základě hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení.

 

Příloha: Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a z hodnocení došlých žádostí ze dne 11. 4. 2019

 

Na základě e-mailové informace ze dne 8. 5. 2019, Antonín Mrzílek oznámil, že odstupuje z výběrového řízení na pozici trenéra SpS Q.

 

Na dnešním jednání Výkonného výboru předal Michal Smolař členům VV písemné odstoupení z výběrového řízení na pozici trenéra ČSJ.

 

Na základě výše uvedených skutečnosti předseda komise talentované mládeže M. Páleniček projedná s Nikol Staňkovou (druhá v pořadí na pozici trenéra SpS Q dle hodnocení výběrové komise) možnost jejího fungování na pozici trenéra SpS Q a dle závěru tohoto jednání bude o jejím případném jmenování hlasovat VV per rollam. VV toto usnesení jednohlasně schválil (pro návrh hlasovalo všech sedm přítomných členů) a VV ukládá M. Páleníčkovi zahájit jednání o znění smlouvy s jednotlivými trenéry.

 

VV ukládá K. Fantové zpracovat a zaslat do 25. 5. 2019 členům VV návrh strategie komunikace ČSJ.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za březen a duben 2019 a plán práce na květen a červen 2019 (viz příloha tohoto zápisu).

 

V. Brabec – LK, WS, závody – podal informace z konference EUROSAF, která se konala

12. – 14. dubna 2019 (Istanbul, TUR).

 

V. Brabec – LK, WS, závody – předložil Výkonnému výboru návrh významných sportovních akcí (VSA) pro rok 2020. VV se s návrhem seznámil a vzal jej na vědomí.

 

Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM Laser M. Smolaře o zapůjčení lodě Laser 4,7 z majetku ČSJ Adamu Popovovi, a to na období jednoho roku (do 31. 5. 2020). Žádost byla projednána s šéftrenérem ČSJ Michaelem Maierem, který doporučuje zapůjčit loď Laser 4,7. Podmínkou zápůjčky je složení kauce ve výši 10.000,-Kč na účet ČSJ a podpis Smlouvy o zápůjčce. Loď je uskladněna ve skladu v Roudnici nad Labem. VV žádost na zapůjčení lodě Laser 4,7 A. Popovovi jednohlasně schválil (pro návrh hlasovalo všech pět přítomných členů).

 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít se zákonným zástupcem A. Popova smlouvu o zápůjčce lodě Laser 4,7.

             VV děkuje Jankovi a Zdeňkovi Chlupovým za vynikající organizaci Pálavské regaty 2019.

             VV ukládá M. Páleníčkovi informovat ALT 29er, Q a 420 o konání závodu OH nadějí v Maďarsku a probrat s nimi možnost přeložení jejich pohárových závodů, aby nekolidovaly s termínem závodu OH nadějí.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 13. června 2019 od 12 hod. v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Informace o průběhu studia trenérů ČSJ na Trenérské škole při FTVS UK

2. Graficky zpracované schéma organizace ČSJ

3. Zpráva z praktického semináře pro trenéry III. třídy

4. Oběžník JA ČSJ pro trenéry

5. Zhodnocení práce trenérů SCM a SpS za uplynulé čtyřleté

6. Zpráva trenéra SCM Bic Techno za duben 2019

7. Zpráva trenéra SCM 29er za duben 2019

8. Zpráva trenéra SpS za duben 2019

9. Kategorie MČR 2019

10. Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a z hodnocení došlých žádostí ze dne 11. 4. 2019

11. Přehled práce PR březen a duben 2018 a plán práce PR na květen a červen 2019
Přílohy ke stažení

  informace_m_smolare_o_prubehu_studia_treneru_csj_na_ftvs.pdf (259K)
  organizacni_schema.pdf (96K)
  zprava_z_praktickeho_seminare_pro_trenery_iii_-_bezdrev.pdf (228K)
  obeznik_pro_trenery_6_5_2019.pdf (430K)
  shrnuti_prace_treneru_csj.pdf (206K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_techno_duben.pdf (174K)
  zprava_scm29er_4_2019.pdf (563K)
  zprava_trenera_sps_za_duben_2019.pdf (871K)
  2019_mcr_kategorie.pdf (265K)
  zapis_z_otevirani_obalek_hodnoceni_nabidek.pdf (56K)
  prehled_pr_brezen_a_duben_a_plan_na_kveten_a_cerven_2019.pdf (436K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ