ZÁPIS Z KVĚTNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2018

Dana Dvořáková | 23.05.2018

Čtvrtek, 17. května 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: Smetana

KK: Švec

PR: Skořepová

 

 

Jako hosté se zasedání VV zúčastnili zástupci ALT 420 a Q Milan Páleníček a Jan Kraus, aby členy VV seznámili se současnou situací v lodní třídě 420 a s žádostí o případnou budoucí podporu této LT.

 

 

1) Projednání zápisu

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

VV potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera:

1) Uzavřít v souladu s rozpočtem ČSJ trenérskou smlouvu mezi ČSJ a trenérem RS:X Karlem Lavickým.

2) Odsouhlasit žádost trenéra LT RS:X k zakoupení materiálu pro trenérské potřeby LT RS:X. Důvodem rozhodnutí předsedy byla potřeba rychle reagovat na změnu pravidel LT RS:X, podle které musí mít všechna prkna v Aarhusu toto nové vybavení.

Zakoupený materiál bude v majetku svazu stejně jako např. lodě Laser nebo plováky Bic Techno 293. Tento materiál RS:X bude na základě uzavření smlouvy s ČSJ zapůjčen Kateřině Švíkové.

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 4. 5. 2018 (návrh předsedy ČSJ Karla Bauera na zařazení posádky 49er FX Veronika Živná – Kateřina Živná do RD B a na úpravu rozdělení příspěvků na přípravu na MS 2018 Aarhusu v LT 49er FX):

 

1) Zařazení posádky 49er FX Veronika Živná – Kateřina Živná do RD B

 

Hlasování proběhlo s následujícími výsledky:

Pro: K. Bauer, M. Soušek, K. Fantová, R. Vašík, Z. Sünderhauf

Proti: T. Musil, R. Smetana

Zdržel se: V. Novotný

 

2) Rozdělení příspěvků na přípravu na MS 2018.  Na základě rozboru výsledků (viz analýza od Tomáše Musila v příloze), aktuálních informací od šéftrenéra ČSJ Michala Maiera (viz poznámka níže) a projednání tohoto bodu předsedou ČSJ s některými členy VV navrhuje Karel Bauer schválit úpravu rozdělení příspěvků na přípravu na MS 2018 v Aarhusu posádkám 49er FX následovně:

S. Tkadlecová – D. Vaďurová - 300 000,- Kč (čerpání příspěvku je podmíněno udělením státního občanství D. Vaďurové)

V. Živná – K. Živná – 250 000,- Kč

Důvodem k úpravě příspěvků jsou aktuální výsledky obou posádek 49er FX v roce 2018 (viz analýza od Tomáše M.) a doporučení šéftrenéra ČSJ níže:

Pozn.: Z hodnocení šéftrenéra ČSJ M. Maiera vyplývá, že obě posádky 49er FX zaznamenaly dostatečný výkonnostní vzestup a mají předpoklady i pro další výkonnostní růst a výsledkový posun ve startovním poli. M. Maier navrhoval podobné dělení příspěvků: pro posádku S. Tkadlecová – D. Vaďurová - 280 000,- Kč, pro posádku V. Živná – K. Živná – 220 000,- Kč.

 

Hlasování proběhlo s následujícími výsledky:

Pro: K. Bauer, M. Soušek, K. Fantová, R. Vašík, Z. Sünderhauf, R. Smetana

Proti: T. Musil

Zdržel se: V. Novotný

 

 

VV hlasováním per rollam schválil návrhy předsedy ČSJ Karla Bauera:

1) zařazení posádky 49er FX Veronika Živná – Kateřina Živná do RD B

2) úprava rozdělení příspěvků na přípravu na MS 2018 Aarhusu v LT 49er FX:

S. Tkadlecová – D. Vaďurová - 300 000,- Kč (čerpání příspěvku je podmíněno udělením státního občanství D. Vaďurové)

V. Živná – K. Živná – 250 000,- Kč

 

 

K úkolu 18-08 (Připravit smlouvu na poskytnutí půjčky od ČSJ B. Živnému s tříletou splatností):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva je uzavřena.

 

K úkolu 18-10 (Realizovat s reprezentanty schválené doplatky budgetu pro rok 2018):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.

 

K úkolu 18-14 (Realizovat s ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně. Zatím smlouvu uzavřely dvě ALT, a to CAD a  RS Feva.

 

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 

 

VV vzal na vědomí následující informace předložené předsedou ČSJ K. Bauerem:

 

1. Doplnění VV o nového člena

Po rezignaci M. Maiera na členství ve VV a celé KVS se předseda ČSJ zabýval možností doplnění VV o osobnost, která sleduje dění, má zkušenosti s olympijskou kampaní, v jachtařském prostředí má respekt a prokázala schopnosti předávat své zkušenosti a efektivně komunikovat s trenéry, závodníky i funkcionáři svazu. Taková osobnost by měla zastávat pozici jakéhosi „Team Leadra“, který by usměrňoval činnost jednotlivých týmů a jejich trenérů. Měla by být nápomocna nejen při tvorbě tréninkových plánů, ale i při budování týmového ducha. Měla by také hájit zájmy členů RD, SCM, SpS a spolurozhodovat o zařazení závodníků do těchto týmů. V souladu s trendy v zahraničí by měla navrhovat a prosazovat změny v koncepci lodních tříd apod.

V této souvislosti předseda ČSJ telefonicky i osobně jednal s Lenkou Šmídovou, která má zájem pomoci našim jachtařům posouvat se výsledkově nahoru. Lenka se nakonec rozhodla zatím takovou roli nepřijmout. Hlavním důvodem byla její obava, že nebude mít dost časového prostoru na to, aby takovou činnost mohla vykonávat s nezbytným plným nasazením. Do budoucna však takovou spolupráci nevyloučila.

V hledání dalších kandidátů bude předseda pokračovat. Nicméně je třeba konstatovat, že funkční období současného VV končí na začátku roku 2019 a letošní sezona je již v plné proudu. Mnoho se už letos tedy nestihne.

 

2. Jednání s trenéry

Předseda ČSJ se sešel se všemi smluvními trenéry a vysvětlil jim celou situaci okolo angažování Iana Clingana. Všichni pochopili záměr KVS a VV s jeho angažováním, avšak s politováním konstatovali, že o něm nebyli dostatečně informováni. Záměr jako takový však vesměs považovali za dobrý a někteří i působení Iana zde za velmi přínosné. Předseda ČSJ trenérům oznámil, že spolupráce ČSJ s Ianem dále nepokračuje. Trenérskou intenzivnější spolupráci s renomovanými zahraničními trenéry však považuje předseda za klíčovou pro odborný růst našich trenérů. V této souvislosti trenérům připomněl, že dle smlouvy mají povinnost minimálně na jednu akci ročně takovou osobnost zabezpečit. Předseda ČSJ vyzval trenéry, aby včas o plánované mezinárodní spolupráci informovali jak závodníky, tak členy VV. Trenéři s předsedou se dohodli za „minulostí“ a celou „kauzou“ udělat tlustou čáru.

Na společné schůzce předsedy ČSJ s M. Maierem, A. Mrzílkem, M. Smolařem a D. Křížkem se účastníci zabývali otázkou, jak zefektivnit činnost ČSJ ve vztahu k RD do budoucna. Konstatovali, že je potřeba začít jasnou, srozumitelnou a efektivní strategií lodních tříd. Dohodli se, že v relativně krátké době se každý zamyslí nad případnými úpravami a doplňky stávajících dokumentů.

Dále bylo konstatováno, že je nutno sjednotit formu pravidelného hodnocení závodníků. Zvážit možnost vrácení se k jednotným tréninkovým deníkům a sběru dat o aktivitách jednotlivých závodníků. Trenérům byl zaslán přehled výdajových nákladů svazu s žádostí, aby ze svého pohledu posoudili efektivitu jejich vynakládání. To vše v současné době probíhá.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er a trenéra SpS za duben. Dále vzal VV na vědomí zprávu trenéra SCM Laser za období únor a březen. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. Zprávy hlavního trenéra za období březen a duben a trenéra SCM Laser za duben budou zveřejněny až po jejich zpracování trenéry.

 

T. Musil – předložil VV hodnocení Iana Clingana z obou soustředění na Mallorce a stejná hodnocení jeho účastníků – závodníků. Dále předložil Ianovu zprávu o stavu ČSJ (viz přílohy tohoto zápisu). Dále předložil Ianovu zprávu o stavu ČSJ (viz přílohy tohoto zápisu) tak, jak byla dopracována ke konci ledna 2018.

Ian za lednovou "Přednášku o olympijském koučování", "Případovou studii Irské jachtařské asociace", "Analýzu stavu ČSJ" a dvě 10denní soustředění na Mallorce vyfakturoval a dostal zaplaceno celkovou částku 12.552 Euro, tedy cca 320.076,- Kč. Z toho cca 200.000,- z rozpočtu 2017 a 120.000,- Kč z rozpočtu 2018. V současné chvíli s ním není uzavřená žádná další smlouva a nepřipravuje se žádná objednávka. Ian nyní spolupracuje s bratry Halouzkovými za jejich vlastní prostředky.

 

VV jednohlasně schválil návrh předložený T. Musilem na úpravu směrnice C20 o podpoře členů ČSJ na akce MS/ME 2018.

 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty nové znění směrnice C20.

VV ČSJ na základě návrhu T. Musila schválil rozdělení příspěvků na jednotlivá MS/ME v podporovaných třídách následovně:

 

RD ALT                                                                                     Celkem třída na akci          

Cadet – MS, GER, Bodsted, 29.7. - 3. 8. 2018                               44 617,- Kč               

Evropa juniorky – MEJ, ITA, Torbole, 10. - 14. 7. 2018                   8 615,- Kč                 

Evropa junioři – MEJ, ITA, Torbole, 10. - 14. 7. 2018                      8 615,- Kč                 

FD – MS, NED, Medemblik, 22. - 28. 7. 2017                                 33 646,- Kč               

FB – MS, FRA, Carnac, 25. - 31. 8. 2018                                        69 853,- Kč               

Raceboard – MS, ESP, Blanes, 25.  - 30. 6. 2018                           41 779,- Kč               

RS Feva – MEJ, GBR, Weymouth, 11. - 15. 8. 2018                       125 643,- Kč             

RS Feva – MSJ, USA, Florida, 4. - 8. 4. 2018                                 184 863,- Kč             

Tornado – MS, FRA, Le Grande Motte, 7. - 14. 7. 2018                  43 318,- Kč               

Tornado – ME, ITA, Arco, 12. - 16. 9. 2018                                      31 325,- Kč               

CELKEM:                                                                                         592 273,- Kč 

 

S ohledem na podmínky vyúčtování státních dotací z prostředků MŠMT nelze uzavírat smlouvy s jednotlivými ALT. Proto VV vyzývá zástupce podporovaných lodních tříd o zaslání jmenovitého návrhu na rozdělení příspěvku na MS/ME, včetně konkrétní finanční podpory.

V návaznosti na zařazení LT Bic Techno 293 do SCM zanikl nárok třídy na podporu na ME a MS dle směrnice C20, a naopak LT Bic Techno 293 vznikl nárok na podporu účasti jejich členů SCM na vrcholných akcích z rozpočtu SCM.

 

VV ukládá T. Musilovi připravit návrh podpory účasti členů SCM Bic Techno 293 na vrcholových akcích z rozpočtu SCM.

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat smlouvy a vyplacení příspěvku na jednotlivé schválené akce MS/ME pro rok 2018.

 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty tabulku s rozdělením podpory na akce ME a MS v roce 2018.

 

T. Musil – informoval o tom, že na hlavní stránce webu ČSJ v sekci „pro členy“ je k dispozici přehled o aktuálním rozdělení svazových motorových člunů.

 

VV jednohlasně schválil pořízení oblečení pro členy SpS, SCM, RD a jejich trenéry.

 

VV jednohlasně schválil jmenovité nominace na MS 2018 v dánském Aarhusu (30. 7. – 12. 8. 2018), následovně:

 

Laser Radial

Veronika Kozelská Fenclová

Martina Bezděková

 

Laser Standard

Viktor Teplý

Štěpán Novotný

Jakub Halouzka

Benjamin Přikryl

 

Finn

Ondřej Teplý

Michael Maier

 

RS:X M

Karel Lavický

 

RS:X Ž

Kateřina Švíková

 

49er FX

Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová (za podmínky udělení státního občanství)

Veronika Živná – Kateřina Živná

 

Nacra 17

Michal Koštýř – Klára Kulhánková

 

Vlajkonošem výpravy bude na zahajovacím ceremoniálu Veronika Kozelská Fenclová.

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing. ve stanoveném termínu registraci schválených účastníků MS 2018.

 

 

VV jednohlasně schválil jmenovité nominace na 2018 Youth Sailing Championship (14. 7. – 21. 7. 2018, Corpus Christi, Texas), následovně:

Laser Radial dívky: Lucie Keblová

Laser Radial chlapci: Benjamin Přikryl

29er chlapci: Jaroslav Čermák – Petr Košťál

420 dívky: Zuzana Vychová – Eliška Vychová

Trenér: David Křížek

Team Leader: Johana Rozlivková

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing ve stanoveném termínu registraci schválených účastníků MSJ 2018.

 

 

4) MČR 2018

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci z prvního proběhlého MČR Laser Radial, které se konalo v rámci Pálavské regaty na Nových Mlýnech.

 

B. Soušek – STK – podal informace z prvního závodu České jachtařské ligy.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 15. 5. 2018.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

VV obdržel dopis od prezidenta YC Znojmo Tomáše Pavky, ve kterém ČSJ informuje, že na základě nové vyhlášky o ochranných pásmech je od letošní sezony definitivní zákaz používání motorových člunů na Vranovské přehradě. Z tohoto důvodu nemohou YC Znojmo a YC Vranovská přehrada pořádat žádné závody pod hlavičkou ČSJ.

VV ukládá D. Dvořákové domluvit schůzku zástupců ČSJ (předseda ČSJ a předsedkyně klubů a krajů ČSJ) s hejtmanem Jihomoravského kraje MUDr. Bohumilem Šimkem, na které by se zástupci ČSJ pokusily nalézt řešení, této dané situace.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za březen a duben 2018. Dále vzal VV na vědomí plán práce na květen a červen 2018 (viz příloha tohoto zápisu).

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o dosud stále trvajících dokončujících pracích na novém webu ČSJ.

 

K. Fantová – KKK – informovala o tom, že připravuje velkou expozici jachtingu na výstavu ke stoletému výročí vzniku republiky „Re:publika 1918–2018“ (26. 5. – 17. 6. 2018, Brno). Historické materiály budou zapůjčeny z ČYKu, vystaven by měl být také Melges 24 a další současné lodě i historické artefakty. VV tímto velice děkuje ČYKu za spolupráci a zapůjčení historických materiálů pro tuto výstavu.

 

K. Fantová – KKK – předložila žádost o přijetí TJ Vodní sporty Lanškroun do ČSJ. VV jednohlasně schválil žádost a o přijetí TJ Vodní sporty Lanškroun do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno registrační číslo 1910.

 

Z. Sünderhauf – TMK – předložil současný obsah Jachtařské akademie ČSJ a navrhovaná témata přednášek JA v roce 2019 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o proběhlém semináři pro trenéry II. a III. třídy, který se konal 27. – 29. 4. 2018 v Czech Sailing Centru na Nechranicích.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že ve dnech 28. – 30. září 2018 proběhne na Lipně další Praktický seminář pro trenéry.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že v rámci rekvalifikace trenéru II tř. je domluveno s FTVS 50 hod. obecné části. Cena za kurz obecné části bude 3 800,- Kč. Termíny jsou naplánovány na září 2018 nebo na leden 2019. Termíny budou včas upřesněny.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 21. června 2018 v YC CERE.

 

 

 

 

 

Seznam příloh zápisu:

 

1. Rozbor výsledků u posádek 49er FX – analýza od T. Musila

2. Zpráva trenéra 29er SCM – duben 2018

3. Zpráva trenéra SpS – duben 2018

4. Zpráva trenéra Laser SCM – únor a březen 2018 včetně hodnocení nejmladších členů

5. - 6. Hodnocení Iana Clingana z obou soustředění na Mallorce

7. Zpráva Iana Clingana o stavu ČSJ 

8. - 12. Hodnocení účastníků soustředění na Mallorce

13. Jachtařská akademie ČSJ - Oběžník pro trenéry

14. Obsah Jachtařská akademie ČSJ k 15. 5. 2018

15. Přehled PR březen, duben a plán PR květen, červen 2018
Přílohy ke stažení

  Rozbor výsledků u posádek 49er FX – analýza od T. Musila (1M)
  Zpráva trenéra SpS – duben 2018 (195K)
  3 Zpráva trenéra SpS za duben 2018 (1M)
  Zpráva trenéra Laser SCM–únor,březen 2018 včetně hodnocení (228K)
  Hodnocení Iana Clingana ze soustředění na Mallorce 1 (85K)
  Hodnocení Iana Clingana ze soustředění na Mallorce 2 (152K)
  Mallorca-1-hodnoceni - Nuc Mario (217K)
  Mallorca-1-hodnoceni - Halouzka Jakub (289K)
  Mallorca-1-hodnoceni - Halouzka Jiří (280K)
  Mallorca-1-hodnoceni - Přikryl Ben (276K)
  Mallorca-2-hodnoceni- Halouzkovi a B. Přikryl (342K)
  Jachtařská akademie ČSJ - Oběžník pro trenéry (503K)
  Obsah Jachtařská akademie ČSJ k 15. 5. 2018 (456K)
  Přehled PR březen, duben a plán PR květen, červen 2018 (453K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ