ZÁPIS Z DUBNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 26.04.2022

Čtvrtek, 21. dubna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák (do 13:00), K. Fantová (od 13:50), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: V. Lambl

KK: P. Ondráček

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka ze dne 31. 3. 2022 zaslat na ČOV nominaci Milana Hájka na Trenéra roku 2021. Nominace Petra Topiarze do Síně slávy byla zařazena automaticky z minulého ročníku Trenéra roku.

 

Výkonný výbor obdržel rezignaci Martina Žižky ke dni 20. 4. 2022 na člena VV a na členství v odborných komisích ČSJ. Výkonný výbor vzal rezignaci na vědomí a děkuje M. Žižkovi za veškerou odvedenou práci pro český jachting a přeje mu mnoho úspěchů v jeho další osobním a pracovním životě.

 

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z březnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 21-30 (Uzavřít smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA na sezónu 2022 se zákonnými zástupci závodníků):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA na sezónu 2022 se zákonnými zástupci závodníků jsou uzavřeny.

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že se dne 21. 4. 2022 od 9 hod. v sídle ČUS spolu s K. Bauerem a zástupci Českého svazu kanoistů a Českého veslařského svazu účastnila schůzky k projednání dalšího postupu společného úsilí ČUSu v jednání s MZ ČR (k praktikám Povodí vůči sportovním spolkům). Zpráva z jednání je přílohou tohoto zápisu.

 

K úkolu 22-09 (Provést aktualizaci směrnice C5 „Směrnice pro vypořádání náležitostí dobrovolných funkcionářů ČSJ“ a předložit VV dopad úprav na navýšení rozpočtu ČSJ roku 2022):

Úkol splněn. M. Soušek předložil návrh úprav směrnice C5 včetně dopadu úprav na navýšení rozpočtu ČSJ roku 2022. Jedná se po navýšení sazeb cestovného. Schválení této směrnice bude mít dopad na navýšení nákladů rozpočtu ČSJ na rok 2022 o cca 50 000,- Kč. Výkonný výbor navrženou úpravu směrnice C5 schválil s účinností od 1. 5. 2022 a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice C5 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

                              

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o činnosti trenérsko-metodické komise ČSJ.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že se uskutečnily tři z plánovaných pěti školení pro trenéry III. třídy, a to v Hrádku u Pardubic, na Dářku a ve Štětí. Další školení jsou plánována na květen v Praze a na červen na Plumlově. Kapacita obou školení je již naplněna.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že trenérsko-metodická komise připravuje změnu v obsahu kurzů pro prodloužení licence trenérů II. a III. třídy, která má za cíl zvýšit kvalitu a hodnotu těchto kurzů pro trenéry. Pokračovací kursy budou vytvořeny ve spolupráci s ALT podporovaných ČSJ (Q, ILCA, FEVA, 29er, 49er, windsurfing, iQFoil. Nový obsah bude vypracován během roku 2022 a nové kurzy budou realizovány v průběhu roku 2023. Z tohoto důvodu TMK rozhodla licence těm trenérům II. a III třídy, kterým platnost licence končí před 30. 3. 2024 prodloužit do 31. 3. 2024. Prodloužení bude povedeno automaticky zápisem do registru trenérů ČSJ. Výkonný výbor ČSJ bere rozhodnutí TMK na vědomí a pověřuje Radima Vašíka tuto změnu v registru ČSJ realizovat.


3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace z jednání Sportovního úseku, které se konalo 14. 4. 2022. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil návrh na přerozdělení vyčleněné finanční podpory členů SpS Techno 293 takto: každý ze členů SpS Techno 293 obdrží finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Příspěvek skupiny, jehož rozdělení jednotlivým členům je v kompetenci trenéra SpS Techno 293, bude ve výši 60 000,- Kč. Celkový plánovaný rozpočet SpS na Techno 293 pro rok 2022 se tímto nemění. Výkonný výbor jednohlasně tento návrh schválil. 

 

Sportovní úsek a VV ČSJ obdržel žádost posádky 49er FX Veronika a Kateřina Živná o zařazení do reprezentačního družstva ČSJ a o finanční podporu své závodní činnosti. Členové SÚ byli zevrubně seznámeni s výsledky této posádky. Při zařazování do jednotlivých RD družstev Sportovní úsek přihlíží především k výsledkové historii posádky, kdy posádka musí v dané LT prokázat svými výsledky z MS, ME případně závodů SP, že v redukovaném pořadí těchto závodů se umísťuje nejhůře dvě místa za postupovou kvótou na OH. Do RD mohou být zařazeni i sportovci, kteří tuto podmínku nesplňují (například přešli na jinou LT, změnili složení posádky, dosud se v dané třídě MS / ME nezúčastnili apod.). Vysokou úroveň výsledků z MS / ME a závodů SP pak musí prokázat výsledky z jiné olympijské LT. U posádek, kdy tato kritéria splňuje pouze část posádky, posuzuje SÚ individuálně zkušenosti a potenciál ostatních členů posádky. Zařazeni mohou být i juniorští závodníci, kteří se umístili na MSJ / MEJ do 10., resp. 5. místa. Součástí žádosti o zařazení do RD musí být rámcový plán přípravy, výkonnostní cíle, trenérské zabezpečení, logistika, plán fyzické a mentální přípravy, rozpočet a požadovaná výše příspěvku.

Po zvážení všech těchto podmínek SÚ jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět a doporučuje VV ČSJ žádost zamítnout. Výkonný výbor jednohlasně rozhodl posádku 49er FX Veronika a Kateřina Živná do RD 2024/28 nezařadit.

 

 

Sportovní úsek navrhuje vyplacení druhé zálohy členům RD 2024 a RD 2028 ve výši zohledňující aktuální stav cashflow ČSJ. Ekonom Martin Soušek doplnil, že ČSJ v tuto chvíli může uvolnit částku ve výši maximálně 1 000 000,- Kč. VV ČSJ jednohlasně schválil návrh na vyplacení druhé zálohy členům RD v celkové výši 960 000,- Kč rozdělené plošně, tedy ve výši 80 000,- Kč na každou posádku (K. Lavický, O. Teplý, V. Teplý, A. Palanti, K. Himmelová, K. Švíková, B. Švíková, K. Altmannová, J. Halouzka, S. Tkadlecová/Z. Burska, V. Koška, J. Houštěk) vyjma členů RD 2028 iQFOiL (K. Piňosová, K. Chalupníková, D. Drda), kteří podporu ČSJ čerpají v rámci služeb trenéra iQFOiL RD 2028.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za březen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2022

 

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro rok 2023 v kategorii One design v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.2.) a na pořadatelství MČR mládeže v roce 2023 v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.3.). Současně si Výkonný výbor ČSJ vyhrazuje právo tuto veřejnou soutěž zrušit jako celek, nebo zrušit samostatně veřejnou soutěž na pořadatelství MČR 2023 na moři či mládeže.

Nedílnou součástí přihlášky do veřejné soutěže musí být:

·         specifikace MČR, ke které podává uchazeč přihlášku

·         identifikaci všech Spolupořadatele(ů) a kontaktních osob

·         místo konání, termín, počet tréninkových a závodních dnů

·         formát závodu (počet a druh rozjížděk)

·         výše startovného a dalších poplatků, které nejsou zahrnuty ve startovném

·         reference nebo popis akcí obdobného rozsahu, které uchazeč v minulosti pořádal

·         pro MČR na moři: typ a počet zajišťovaných lodí; předpokládaný počet „vlastních“ lodí

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je stanoven do 15. 5. 2022.

Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové publikovat vypsání veřejné soutěže na webu ČSJ a dále vyzvat všechny tradiční pořadatele MČR na moři a MČR mládeže k zaslání přihlášek.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominace funkcionářů na MČR v roce 2022 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil kategorie pro MČR 2022. Tabulka s kategoriemi pro MČR 2022 je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost lodní třídy Kite o udělení výjimky pro vypsání MČR Kite v roce 2022 v rámci pohárového závodu v termínu 10. - 11. 9. 2022 na Rozkoši, CTL: 221805.

Výkonný výbor předložený návrh na udělení výjimky jednohlasně schválil.

 

5) Čerpání rozpočtu 2021/Návrh rozpočtu 2022
 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 5. 4. 2022 a aktuální stav návrhu rozpočtu na rok 2022.

 


6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v Olomouckém KSJ došlo ke změně vedení a změně adresy KSJ Olomouc. Nově je předsedou Ivan Kováč, místopředsedou Vladimír Rozsypal a pokladníkem Jan Cviček. VV ukládá D. Dvořákové zaslat změny ve vedení KSJ Olomouc a změnu adresy KSJ na rejstříkový soud.

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 1. dubna 2022 byla podána ze strany ČSJ žádost ve výzvě NSA „Podpora sportovních svazů 2022“.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že žádost, o kterou Český svaz jachtingu žádal nadaci ČEZ, nebyla schválena.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že konference sportovních svazů k problematice používání názvu Czech Republic x Czechia v rámci snahy o jednotný brand státní sportovní reprezentace v zahraničí se uskuteční v náhradním termínu 28. 4. 2022 v Černínském paláci.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že EUROSAF pořádá následující webináře:

30 March 2022:          ‘Express Sailing’ by Alexandru Micu/Vice-President of EUROSAF

4 May 2022:               ‘The Return of Para Sailing’ by Massimo Dighe/Para World Sailing Manager

20 April 2022:            ‘VolunSail’ by Anna Kuder/Project Chair, POL

18 May 2022:             ‘School Sailing Program’ by Marco Predieri/Vice-President of EUROSAF and

            Walter Cavallucci/World Sailing Group D Council Member

15 June 2022:             ‘DigiSail’ by Annika Ekman/Vice-President of Swedish Sailing Federation

 

Všechny webináře se konají vždy ve středu v 17:00 SEČ a povede je Pınar Coşkuner Genç, první viceprezident EUROSAF, za asistence kanceláře EUROSAF.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ zaslala na ČOV jmenovitou přihlášku Štěpána Novotného do programu Olympijské solidarity na krátkodobé zahraniční studium pro trenéry/trenérky z olympijských sportů.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že slavnostní vyhlášení ankety Jachtař roku 2021 odvysílala Česká televize na programu ČTsport v premiéře v pondělí 28. března ve 13.30 hodin. Záznam lze vidět zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/14658477754-jachtar-roku-2021/

Absolutní vítězkou jubilejní 35. ankety Jachtař roku 2021 a zároveň podruhé v řadě vítězkou kategorie juniorek se stala teprve sedmnáctiletá windsurfařka Kristýna Chalupníková z TJ Rapid Brno. Gratulujeme.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 19. - 20. 3.2022 se v Třemošnici uskutečnilo tradiční setkání rozhodčích ČSJ. Zápis z jednání rozhodčích ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh komise rozhodčích jmenovat zasloužilým rozhodčím Ivo Jakubce.

                                                                                                                                     

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v aktualitách na webu ČSJ jsou zveřejněny následující aktualizace:

1) korekce a opravy tištěných ZPJ/ aktualizace elektronické verze ZPJ

2) ZPJ e-book – aktualizace

3) aktualizace překladu Knihy případů (Case book)

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 22. 6. 2022 se bude konat 40. VH ČUS v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk.

Výkonný výbor jednohlasně schválil jako delegáta VH ČUS předsedu ČSJ Radima Vašíka.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že závod OH nadějí se bude konat v červnu na Balatonu pro lodní třídy Q, 420, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, RS Feva.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Martina Malce, předsedy YC Lodní sporty Brno, o udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ. Radim Vašík navrhl udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ, a to z doplnění preambule ZPJ části 6, následujícím způsobem:

-          bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

-          bod ii. se vztahuje pouze na všechny členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ

 

Tato výjimka z Národních předpisů ČSJ platí pouze pro následující závody:

CTL               Datum   Název

222114          21.5.2022         Májová přeháňka

222122          4.6.2022           Showman Trophy

222136          23.7.2022         Brněnská šestka

222141          13.8.2022         Memoriál Dušana Vaculky

222146          27.8.2022         Retro Cup

222157          17.9.2022         GP NJ 2022

222169          8.10.2022         Předposlední vítr

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Vašík; proti: Soušek 0; zdržel se: 0) schválil udělení výjimky tak, jak navrhl Radim Vašík.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Evy Manochové Maruškové, místopředsedkyně JK Černá v Pošumaví o výjimku z Národních předpisů ČSJ, Radim Vašík navrhl udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ, a to z doplnění preambule ZPJ části 6, následujícím způsobem:

-          bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

-          bod ii. se vztahuje pouze na všechny členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ

Tato výjimka z Národních předpisů ČSJ platí pouze pro následující závody kajutových plachetnic místního významu pořádaných JK Černá v Pošumaví.

CTL              Datum             Název

221316          18.6.2022        Memoriál K. Smetany

221321          16.7.2022        Modrá stuha Lipna

231326          13.8.2022        Lipenský vítr

 

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl výjimku udělit tak, jak navrhl Radim Vašík.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že klubům ČSJ byl dne 19. 4. 2022 zaslán e-mail s připomínkou, aby si aktualizovali členskou základnu na webu ČSJ.

 

 

7) Různé                  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za březen a plán práce na duben a květen 2022, který je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost zástupce Českého Kitingu, Martina Lafka, o registraci nové lodní třídy Snowkiting. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Vašík; proti: Soušek; zdržel se: 0) schválil registraci lodní třídy Snowkiting.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí nominace rozhodčích na významné závody v roce 2022 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace ze setkání s Filipem Neusserem, předsedou NSA, které se konalo 28. 3. 2022 se v sídle NSA, kde byl spraven o úmyslu dokončit proces letošních dotací v průběhu dubna. Tento termín bude možné dodržet pouze v případě, že v dané skupině sportů budou mít všechny svazy podanou žádost o dotace v pořádku bez potřeby jejího doplnění / oprav. Takovýto ideální případ nelze realisticky očekávat. Žádný mezní termín pro vyplacení dotací není stanoven. Z tohoto důvodu je rozumné plánovat cashflow ČSJ s předpokladem vyplácení dotací na přelomu května a června. Výkonný výbor vzal tuto informaci na vědomí.

 

K. Fantová – KKK, PR – podala informace ze setkání u kulatého stolu k vzdělávací platformě EDIS https://edis.vsc.cz/. Setkání se konalo 20. dubna 2022 v sídle VICTORIA VSC. Zpracovatelem “živé” platformy je resortní centrum MŠMT vysokoškolského sportu Victoria. Cílem je poskytnout zcela zdarma velké množství vzdělávacích materiálů zaměřených na všeobecnou sportovní přípravu, popř. na specializovanou, zpracovanou na základě požadavků jednotlivých sportovních odvětví. Výkonný výbor vzal tuto informaci na vědomí a uložil K. Fantové, aby podrobnější informace přednesla přímo na trenérsko-metodické komisi.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub 2022.

 

Petr Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil zprávu Kontrolní komise ČSJ z kontroly hospodaření ČSJ za rok 2021, která je přílohou tohoto zápisu. Výkonný výbor vzal předloženou zprávu KK ČSJ na vědomí.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 19. května 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Přílohy zápisu:

1. Zpráva ze společného jednání k projednání dalšího postupu společného úsilí ČUSu v jednání s MZ ČR k praktikám Povodí vůči sportovním spolkům

2. Zápis z jednání SÚ ČSJ

3. Zprávy trenérů SCM a SpS za březen 2022

4. Přehled práce PR za březen a plán práce na duben a květen 2022

5. Nominace funkcionářů na MČR v roce 2022

6. Tabulka s kategoriemi pro MČR 2022

7. Zápis z jednání rozhodčích ČSJ

8. Nominace rozhodčích na významné závody v roce 2022

9. Zpráva o kontrole hospodaření ČSJ za rok 2021 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro rok 2023 v k...

12. 3. 2022 se konala online konference EUROSAF. Český svaz jachtingu na konferenci zastupoval...

Čtvrtek, 17. března 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor obdržel dne 9. 3. 2022 oznámení pořadatele o konání automobilového závodu „PRAŽS...

Včera se světová jachtařská federace World Sailing připojila k Mezinárodnímu olympijskému výbo...

Zobrazit všechny články


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ