ZÁPIS Z DUBNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 22.04.2021

Čtvrtek, 15. dubna 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

KK: P. Ondráček (od 13:00)

 

 

1) Projednání zápisu    
  
Zápis z březnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajistit nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. Tomáš Musil informoval, že v Microsoft Teams byl vytvořen v rámci týmu Pracovní skupiny VV ČSJ kanál „ČSJ Pojištění – poptávka pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů“. Do tohoto kanálu jsou postupně nahrávány kopie současných pojistných smluv, následně budou osloveni konkrétní makléři pro sestavení nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů.  

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):

Úkol zrušen z důvodu rezignace Václava Brabce.

Další postup v rámci „přípravy reorganizace ČSJ“ bude následující:

·         na květnovém zasedání VV budou skupinou pro reorganizaci Sportovního úseku ČSJ předloženy návrhy doporučení pro Výkonný výbor.

·         na květnovém zasedání VV skupinou pro reorganizaci klubů a krajů předloženy návrhy doporučení pro Výkonný výbor.

·         před červnovým zasedáním Výkonného výboru bude předložen členům VV návrh Stanov ČSJ.

 

K úkolu 20-42 (Spolu s garantem Kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyly závislé na jednom školiteli):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že na webu ČSJ bude zveřejněna výzva pro trenéry jachtingu II. třídy s názvem „Hledáme školitele trenérů jachtingu III. třídy“. Tato výzva bude trenérům II. třídy zaslána také e-mailem.

 

K úkolu 21-01 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Pavlíny Motlíkové):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva se zákonným zástupcem Pavlíny Motlíkové je uzavřena.

 

K úkolu 21-03 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Kristýny Flosmanové):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva se zákonným zástupcem Kristýny Flosmanové je uzavřena.

 

K úkolu 21-05 (Vyplatit 50 % zálohy budgetu členům RD pro první pololetí 2021):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že 50 % zálohy budgetu bylo reprezentantům vyplaceno, kromě K. Švíkové, která o vyplacení zálohy nepožádala.

 

K úkolu 21-11 (Vyplatit 2. část budgetu členům RD pro první pololetí 2021):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplácení budgetů probíhá po obdržení vyúčtování poskytnuté zálohy (doposud splnili reprezentanti O. Teplý, A. Palanti, D. Vaďurová/S. Tkadlecová, J. Slívová).

 

K úkolu 21-13 (Uzavřít se členy RDJ smlouvy a vyplatit členům RDJ budgety pro rok 2021):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá, zatím je smlouva uzavřena pouze s Kateřinou Altmannovou. Smlouva E30 je pro členy RDJ k dispozici na webu ke stažení a vyplnění.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že doposud potvrdilo svou přihlášku pro školení trenérů II. třídy dvacet zájemců. Dále podal informace, že Michal Kučera je v jednání s Martinem Malcem, ohledně termínu školení trenérů III. tř., které by se mohlo konat 24. – 25. 4. 2021, pokud to umožní epidemická situace.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že K. Lavickému byly závěrečné zkoušky na FTVS UK přesunuty na nový termín 27. 4. 2021. Vypsaný termín zkoušek se Karlu Lavickému bohužel kryje se závody MS v olympijské třídě RS:X v Cádizu. V. Dvořák zaslal na FTVS omluvu a požádal o zařazení na další termín zkoušek.

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Komise vrcholového sportu. Zápis z jednání KVS je přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že posádka 49er FX Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová oznámila, že v další olympijské kampani pro Paříž 2024 již nebude pokračovat.

Sportovní úsek a Výkonný výbor děkuje Dominice a Sáře za čtyři roky jejich plného nasazení a za to, že byly inspirací pro ostatní začínající jachtaře.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že Viktor Teplý se bohužel z důvodu pozitivního testu na Covid-19 nemůže účastnit kvalifikačního závodu na OH v Tokiu, který se koná od 17. 4. 2021 v portugalském městě Vilamoura.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh realizace projektu TALENT – podpora klubů vypracovaný podle směrnice C22, příloha 6.3., formou nákupu služeb od jednotlivých klubů ČSJ s maximálním objemem prostředků následovně:

 

 

Výkonný výbor předložený návrh SÚ ČSJ jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na realizaci projektu TALENT – podpora ALT podle směrnice C22, příloha 6.4., formou nákupu služeb od jednotlivých lodních tříd s maximálním objemem prostředků následovně:

 

Výkonný výbor předložený návrh SÚ ČSJ jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že se 13. 4. 2021 od 10:30 zúčastnil online jednání se zástupci ČOV ohledně příprav na OH v Tokiu.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za březen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil za hodnotící komisi návrh na úpravu výběrového řízení na trenéra ILCA 4 a následně také uzavření smlouvy na období od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021, v případě oboustranné spokojenosti její automatické prodloužení do 30. 9. 2024, s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na úpravu výběrového řízení na trenéra ILCA 4.

 

O. Bobek – KTM – informoval o průběhu výběrového řízení na trenéra ILCA 4 a předložil za hodnotící komisi návrh na uzavření smlouvy s trenérkou Johanou Rozlivkovou.

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Bobek) uzavření smlouvy s trenérkou Johanou Rozlivkovou.

 

Zpráva hodnotící komise je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor pověřuje O. Bobka ověřením zájmu Johany Rozlivkové o uzavření smlouvy za změněných podmínek. V případě potvrzení zájmu ze strany J. Rozlivkové pověřuje Výkonný výbor M. Souška uzavřením smlouvy s J. Rozlivkovou.

 

 

4) MČR 2021

 

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro rok 2022 v kategoriích One design, ORC a Offshore v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.2.) a na pořadatelství MČR mládeže v roce 2022 v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.3.). Současně si Výkonný výbor ČSJ vyhrazuje právo tuto veřejnou soutěž zrušit jako celek, nebo zrušit samostatně veřejnou soutěž na pořadatelství MČR 2022 na moři či mládeže nebo pouze některou/některé z kategorií MČR na moři.

Nedílnou součástí přihlášky do veřejné soutěže musí být:

·         specifikace MČR a kategorie, ke které podává uchazeč přihlášku

·         identifikaci všech Spolupořadatele(ů) a kontaktních osob

·         místo konání, termín, počet tréninkových a závodních dnů

·         formát závodu (počet a druh rozjížděk)

·         výše startovného a dalších poplatků, které nejsou zahrnuty ve startovném

·         reference nebo popis akcí obdobného rozsahu, které uchazeč v minulosti pořádal

·         pro MČR na moři: typ a počet zajišťovaných lodí; předpokládaný počet „vlastních“ lodí,

 

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je stanoven do 18. 5. 2021.

Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové vyzvat všechny tradiční pořadatele MČR na moři a MČR mládeže k zaslání přihlášek a zveřejnění veřejné soutěže na webu ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 12. 4. byla prostřednictvím datové schránky odeslána na Národní sportovní agenturu žádost ČSJ o udělení výjimky ze zákazu konání hromadných akcí pro Pálavskou regatu 2021. Předpokládaný termín vyjádření MZdr je do 23. 4. 2021.

Dále byla dne 14. 4. 2021 odeslaná na Národní sportovní agenturu žádost ČSJ o udělení výjimky ze zákazu konání hromadných akcí pro první závod České jachtařské ligy 2021.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 4. 2021.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 23. 6. 2021 se bude konat 39. VH ČUS v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk.

Výkonný výbor jednohlasně schválil jako delegáta VH ČUS předsedu ČSJ Radima Vašíka.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 23. března 2021 obdržel Český svaz jachtingu rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na MEJ 49er/49er FX/Nacra 17.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český svaz jachtingu obdržel od ČOV nabídku navrhnout jednu trenérku a jednu ženu z managementu/exekutivy do pilotního mentoringového programu pro ženy ve sportu. Český svaz jachtingu zaslal na ČOV návrh na trenérku Nikol Staňkovou.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že za Český svaz jachtingu oslovil společnost GDPR SOLUTIONS a.s. s poptávkou na řešení implementace všech požadavků vyplývajících z platné legislativy o ochraně údajů. První online setkání se zástupci společnosti se konalo 31. 3. 2021 přes Microsoft Teams. V pondělí 19. 4. 2021 se na Strahově uskuteční audit zpracování osobních údajů.

Výkonný výbor jednohlasně schválil objednání služeb od společnosti GDPR SOLUTIONS a.s. na základě jejich cenové nabídky.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 14. 4. 2021 přišla do datové schránky žádost z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o součinnost ze strany ČSJ ve věci poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu v roce 2013 spolku Tělovýchovná jednota Bohemia. VV pověřuje M. Souška vypracováním odpovědi a případně poskytnout policii další součinnost. VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Soušek) schválil pověření M. Souška vypracováním odpovědi.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Martina Malce, předsedy YC Lodní sporty Brno, o udělení výjimky z národních předpisů ČSJ.

Výkonný výbor ČSJ udělil výjimku z národních předpisů ČSJ, a to z doplnění preambule části 6, písm. a) následujícím způsobem:

·         bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

·         bod ii. se vztahuje pouze na všechny členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokáží platnou závodní licencí ČSJ

Tato výjimka z národních předpisů ČSJ platí pouze pro následující závody:

CTL              Datum             Název

212111          15.5.2021        Májová přeháňka

212124          12.6.2021        Showman Trophy

212135          24.7.2021        Brněnská šestka

212143          14.8.2021        Memoriál Dušana Vaculky

212148          28.8.2021        Retro Cup

212159          18.9.2021        GP NJ 2021

212171          9.10.2021        Předposlední vítr

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Bobek) žádost o udělení výjimky z národních předpisů ČSJ schválil.

 

Výkonný výbor obdržel žádost od spolupořadatele jubilejního 20. ročníku Pálavské regaty Zdeňka Chlupa o podporu této významné regaty. VV jednohlasně rozhodl tuto akci podpořit částkou ve výši 58 819 Kč.

 

 

7) Různé

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že ČSJ pořídil seniorské i juniorské reprezentaci nové oblečení. Nejlepší nabídka přišla od firmy Sailing Centrum. V kolekci značky Gill jsou kromě triček a šortek také mikiny, bundy a dlouhé kalhoty.

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Žižka; proti: 0; zdržel se: Vašík) návrh smlouvy o poskytování služeb s ES-yacht s.r.o. a pověřuje Vladimíra Dvořáka k uzavření smlouvy s ES-yacht s.r.o.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 20. května 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zápis z jednání KVS

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za březen

3. Zápis hodnotící komise – zápis z průběhu výběrového řízení na trenéra ILCA 4
Přílohy ke stažení

  kvs-2021-04-13-zapis.pdf (171K)
  zprava_scm_29er032021.pdf (2M)
  scm_ilca-2021-03.pdf (224K)
  scm_techno_2021-03.pdf (1M)
  sps_q_2021-03.pdf (530K)
  hodnotici_komise_-_zapis_z_prubehu_vyberoveho_rizeni_na_trenera_ilca_4.pdf (194K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ