ZÁPIS Z DUBNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 17.04.2020

Pátek, 16. dubna 2020, 12:00, online schůzka přes Microsoft Teams


Přítomni: Brabec, Bobek, Dvořák, Fantová, Kraus do (16:00), Musil, Soušek, Vašík

Omluveni: Lambl

PR: Skořepová

KK: Ondráček

 

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel 17. 3. 2020 rezignaci Zdeňka Sünderhaufa na člena VV a na předsedu trenérsko-metodické komise. Výkonný výbor vzal rezignaci Zdeňka Sünderhaufa na vědomí a děkuje Zdeňkovi za vynikající spolupráci ve funkci předsedy TMK a za jeho činnost v Jachtařské akademii ČSJ, kde odvádí ohromný kus práce.

R. Vašík – předseda ČSJ – předkládá návrh kooptovat jakožto člena Výkonného výboru Vladimíra Dvořáka. VV hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Brabec, Kraus) kooptaci Vladimíra Dvořáka do Výkonného výboru ČSJ schválil.

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 5. 4. 2020 o návrhu následujícího usnesení:

Na základě aktuálního průzkumu cen a trhu, který provedl T. Musil, Výkonný výbor ČSJ upravuje své rozhodnutí z březnové schůze VV ohledně záměru pořízení movitého majetku z investičního programu MŠMT takto:   

3 trenérské čluny včetně vleků v celkové hodnotě cca 2 500 000 - 2 700 000 Kč
6 plachetnic Laser v celkové hodnotě cca 1 100 000 - 1 200 000 Kč
20 plováků IQ Foil v různé kombinaci vybavení v celkové hodnotě cca 1 800 000 - 2 000 000 Kč
4 plachetnice 29er v celkové hodnotě cca 1 300 000 - 1 500 000 Kč
36 plachetnic Optimist (závodní i tréninkové) v celkové hodnotě cca 2 050 000 - 2 450 000 Kč
plachetnice RS Feva v celkové hodnotě cca 1 200 000 - 1 300 000 Kč
VV ČSJ souhlasí s podáním žádosti o investiční dotaci 2020 k MŠMT na výše uvedené investice.

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

 

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: Ondřej Bobek, Jan Kraus

 

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam výše navržené usnesení.

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis z březnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolům 19-58 (Postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení plachetnic) a 20-01 (Po předání všech lodí Laser a Optimist vypracovat závěrečnou zprávu z předávání lodí): Úkoly splněny. T. Musil informoval, že bylo dokončeno předávání všech lodí Optimist a Laser, a předložil Výkonnému výboru závěrečnou zprávu z přidělování lodí Optimist a Laser pořízených v rámci investiční dotace 133D 523 „Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů“. VV závěrečnou zprávu hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: Kraus; zdržel se: 0) schválil. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

K úkolům 19-64 (Ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 připravit návrh výběru nového trenéra SCM Bic Techno 293) a 20-07 (Připravit pro dubnové zasedání VV koncept způsobu výběru trenéra SCM Bic Techno):

Úkoly splněny. O. Bobek podal informaci, že v důsledku stávající situace navrhuje vypsat výběrové řízení na nového trenéra SCM Bic Techno 293.

 

K úkolům 19-65 (Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní činností) a 20-09 (Realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020): Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že smlouvy doposud neuzavřely Jana Slívová, Martina Bezděková, Kateřina Švíková, a posádka D. Vaďurová - S. Tkadlecová.

 

K úkolu 20-04 (Předložit na březnovém VV návrh na nového předsedu KVS):

Úkol trvá. Viz bod 3) Informace předsedy KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS

 

K úkolu 20-05 (Zabývat se návrhem úpravy směrnice C 11 v souladu s doporučením KK ČSJ):

Úkol splněn. Viz bod 7) Různé.

 

K úkolu 20-11 (Poslat N. Staňkové výzvu k odstranění nedostatků v plnění smlouvy s ČSJ):

Úkol splněn. R. Vašík informoval, že zaslal 11. 4. 2020 N. Staňkové vytýkací dopis s výzvou k odstranění nedostatků do 30. 7. 2020. N. Staňková potvrdila přijetí dopisu 12. 4. 2020 a zároveň uvedla, vytknuté body napraví tak, aby nadále mohla s ČSJ spolupracovat.

 

K úkolu 20-12 (Předložit finální návrh na jmenování Team Leaderů na akce MS a ME lodní třídy Optimist):

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že nadále probíhá jednání KTM s trenérkou SCM Q a ALT Q.  Závěry jednání budou předloženy na květnovém zasedání VV.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež): Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež): Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s ALT průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež.

 

K úkolu 20-17 (Zajistit a koordinovat realizaci polepů aut ČSJ):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že polepy aut ČSJ probíhají průběžně.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

VV hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se Kraus) schválil Vladimíra Dvořáka do funkce předsedy TMK.

 

VV hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se Kraus) schválil Zdeňka Sünderhaufa jako člena TMK.

 

 

3) Informace předsedy KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za březen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – informoval, že navázal spolupráci s Neilem Coxonem. Neil má za sebou 24letou zkušenost práce v řídících pozicích různých jachtařských projektů (Minorca Sailing, SailLaser, Oman Sail). Naposledy byl obchodním ředitelem Oman Sail, což je velice úspěšný projekt, který přivedl jachting do této pouštní země. V březnu se Neil spolu se svojí rodinou přestěhoval do ČR, kde se plánuje usadit. Současně nabídl své zkušenosti a pomoc ČSJ. Po dohodě s členy Sportovního úseku byl Neil požádán o seznámení se s jeho členy, strukturou a způsobem práce. Zároveň byl požádán o návrhy na zlepšení.


Dále se Neil nabídl začít pracovat na akreditaci dětského a juniorské výcvikového programu u mezinárodní asociace World Sailing. V rámci této činnosti by se dále seznámil s prostředím a členy Trenérsko-metodické komise a činností, kterou vykonávají všichni trenéři v této oblasti aktivní. Spolupráce napříč celým svazem bude v tomto zcela nezbytná.

Veškerou tuto činnost se Neil nabídl vykonávat bezplatně. Tomáš Musil navrhl Neilovu činnost honorovat na základě úspěšně dokončených projektů. Výkonný výbor se k tomuto vrátí na příštím zasedání. Pro bližší seznámení s Neilovými zkušenostmi bylo předloženo jeho CV, které je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vítá spolupráci s Neilem Coxonem a jeho členové jsou mu k dispozici při práci na uložených projektech. Současně zve všechny členy ČSJ k této otevřené spolupráci.


Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – požádal v rámci úkolu 20-04 (Předložit na březnovém VV návrh na nového předsedu KVS) o jeho prodloužení. Vzhledem k současné situaci související s pandemií COVID-19 je jednání o dlouhodobé dobrovolné činnosti složité prakticky s kýmkoli. Většina oslovených řeší pracovní problémy a není schopna v tuto chvíli předpovědět, jak moc se budou moct zapojit do dobrovolné činnosti. Dále T. Musil navrhl počkat na doporučení plynoucích z práce Neila Coxona. Z těchto důvodů byl úkol prodloužen do zářijového zasedání VV ČSJ.

 

Sportovní úsek ČSJ obdržel žádost Zdeňka Pavliše o přezkoumání nezařazení třídy Tornádo do podpory na ME a MS pro rok 2020. Na základě předložené "Výroční zprávy Mezinárodní asociace Tornádo pro rok 2019" bylo prokázáno, že MS třídy Tornádo vyhovuje podmínkám směrnice C20, a tedy třída má nárok na podporu účasti na této akci (MS 2020). Sportovní úsek proto předložil přepracovaný návrh podpory účasti na ME a MS 2020 všech tříd nahrazující tento dokument schválený VV na jeho schůzi dne 12. 3. 2020, a to následovně:

 

VV hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Kraus, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Bobek, Brabec) návrh SÚ ČSJ schválil. VV ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME.

 

O. Bobek předložil žádost ALT RS Feva o navýšení koeficientu pro LT RS Feva na 2,0 v rámci podpory ALT pro dětské třídy do 14 let včetně a pro mládežnice třídy do 18 let včetně. Na základě předložené žádosti RS Feva O. Bobek navrhl uvedené zvýšení koeficientu. VV hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Vašík; proti: Bobek, Kraus, Musil, Soušek; zdržel se: Brabec) návrh O. Bobka neschválil.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh o navýšení koeficientu na 1,5 pro LT RS Feva v rámci podpory ALT pro dětské třídy do 14 let včetně a pro mládežnice třídy do 18 let včetně. VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: Kraus; zdržel se: Brabec) návrh R. Vašíka schválil.

 

VV ukládá SÚ ČSJ na základě výše uvedených hlasování předložit přepracovaný návrh na finanční podporu ALT pro rok 2020. VV zároveň ukládá M. Souškovi pozastavit vyplacení podpory ALT. 

 

O. Bobek – KTM – předložil dopis pana Romana Jaroše s informací o odstoupení Adama Jaroše ze Sportovního střediska ČSJ. VV vzal tuto informaci na vědomí.

 

 

4) MČR 2020
 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že Pálavská regata bude v letošním roce zrušena.


 

5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 15. 4. 2020.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor ČSJ schválil hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Vašík; proti: Soušek; zdržel se: 0) náhradní termín Valné hromady ČSJ, která se bude konat v neděli 28. června 2020 od 10:00 hod. v aule České unie sportu na Strahově.

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit náhradní termín Valné hromady ČSJ a návrh programu na webu ČSJ. Dále VV ukládá D. Dvořákové rozeslat pozvánku s návrhem programu VH ČSJ elektronicky sdruženým subjektům ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že VV ČSJ obdržel návrh ALT Optimist na zahájení disciplinárního řízení proti R. Jarošovi, E. Flosmanové a J. Krausovi. Výkonný výbor shledává podnět jako důvodný a předává jej disciplinární komisi ČSJ k řešení, ale zároveň Výkonný výbor doporučuje všem účastníkům sporu v první fázi nastalou situaci vyřešit formou smírčího řízení a jako nestranného mediátora doporučuje V.  Dvořáka.

VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Vašík; proti: Brabec; zdržel se: Soušek) navržené usnesení schválil.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že ČSJ obdržel od ČOV smlouvu o ukončení spolupráce při zajištění účasti na OH TOKIO 2020. Podepsaná smlouva ze strany ČSJ byla na ČOV odeslána 7. 4. 2020. Nová smlouva s ČOV bude uzavřena v příštím roce.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla 7. 4. 2020 podána na MŠMT žádost v rámci Podprogramu 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že v průběhu března byla nahrána aktuální členská základna ČSJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že 17. 6. 2020 se bude konat VH ČUS. Výkonný výbor deleguje jako zástupce ČSJ Radima Vašíka.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že E. Skořepová ve spolupráci s APL řešila znovuobnovení proplavování rekreačních plavidel komorami na labsko-vltavské vodní cestě se Státní plavební správou a podniky povodí. Výsledkem jednání je obnovení proplavovaní od 17. 4. 2020. Výkonný výbor děkuje E. Skořepové, APL a SPS.

 

 

7) Různé

 

Disciplinární komise Českého svazu jachtingu zastoupená svým předsedou Mgr. Martinem Souškem rozhodla v souladu s bodem 4) Disciplinárního řádu ČSJ o jmenování členů disciplinární komise pro řízení vedené proti Mgr. Michalu Smolařovi, reg.č. 7036-0003 takto:

Disciplinární komise pro tento případ bude sestavena následovně:

předseda – Mgr. Martin Soušek (reg.č. 1124-0002)

člen – Bc. René Sehnal (reg.č. 1124-0017)

člen – Ing. Jan Marian (reg.č. 1401-0053)

 

USNESENÍ:

Disciplinární komise ČSJ zastoupená předsedou Mgr. Martinem Souškem a členy Bc. René Sehnalem a Ing. Janem Marianem rozhodla ve věci disciplinárního řízení vedeného proti Mgr. Michalu Smolařovi, reg. č. 7036-0003 takto: Disciplinární řízení se zastavuje.

ODŮVODNĚNÍ:

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svým rozhodnutí ze dne 16. 3. 2020 předal disciplinární komisi Českého svazu jachtingu podnět místopředsedy Českého svazu jachtingu Mgr. Tomáše Musila na zahájení disciplinárního řízení s Mgr. Michalem Smolařem (reg. č. 7036-0003) z důvodu domnělého porušení bodu 1) Disciplinárního řádu ČSJ, kterého se M. Smolař měl dopustit rozesláním otevřeného dopisu široké jachtařské veřejnosti ze dne 18. 2. 2020. Tento dopis měl obsahovat tvrzení a obvinění, která se nezakládala na pravdě a hrubě tak poškozoval dobré jméno Trenérsko-metodické komise, jejího předsedy a VV ČSJ. VV návrh místopředsedy ČSJ na zahájení disciplinárního řízení s M. Smolařem jednohlasně schválil a uložil Disciplinární komisi ČSJ zahájit s Michalem Smolařem disciplinárního řízení.

Disciplinární komise při svém jednání prověřila, zdali je Mgr. Michal Smolař členem Českého svazu jachtingu. Dle zjištěných skutečností z webu ČSJ www.sailing.cz bylo zjištěno, že Mgr. Michal Smolař byl členem spolku Asociace lodní třídy Splash, z.s., IČ: 227 34 708, reg.č. ČSJ: 7036. Tento subjekt na základě žádosti svého předsedy Martina Mojdla vystoupil z Českého svazu jachtingu ke dni 11. 3. 2020.

V souladu s Registračním řádem Českého svazu jachtingu, bod 6.1 a Stanovy ČSJ čl. V, odst. 4, písm. b) zaniklo speciální členství Mgr. Michala Smolaře v Českém svazu jachtingu k datu 11. 3. 2020.

Disciplinární řád umožňuje vést disciplinární řízení výhradně vůči členovi ČSJ.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodla Disciplinární komise tak, jak je shora uvedeno.

 

Výkonný výbor bere usnesení Disciplinární komise ČSJ na vědomí.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že byla provedena kontrola hospodaření Komise talentované mládeže ČSJ za rok 2019. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o tom, že Legislativní komise ČSJ připravila výkladové stanovisko k nařízením vlády dotýkajících se jachtingu. Stanovisko LK bylo zveřejněno na webu a rozesláno na kluby. LK nadále monitoruje situaci, která se mění každým dnem.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že LK začala připravovat změnu jednacího řádu VV. LK dospěla k názoru, že společně se změnou jednacího řádu by mělo dojít k novelizaci Stanov ČSJ. LK připraví pro VH 2020 návrh změny Stanov ČSJ.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval VV o valné hromadě EUROSAF, která proběhla online formou a o aktuální situaci ve World Sailing.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil žádost ALT Tornádo o přijetí do ČSJ. VV žádost o přijetí ALT Tornádo do ČSJ jednohlasně schválil. ALT Tornádo má přidělené reg. č. 7003.

 

Více informací LK a KLT naleznete v příloze tohoto zápisu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 14. května 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Závěrečná zpráva z předávání lodí Laser a Optimist

2. Zápis KK – kontrola hospodaření Komise talentované mládeže ČSJ za rok 2019

3. Podklady LK a KLT pro VV

4. CV Neil Coxon

5. Zprávy trenérů SCM a SpS za březen
Přílohy ke stažení

  pridelovani-laseru-optimistu-2019-zaverecna-zprava.pdf (116K)
  kontrola_komise_talentovane_mladeze-zprava.pdf (234K)
  podkladyvv_0420.pdf (70K)
  neil_cv_april_20_czk.pdf (105K)
  scm_29er_2020-03.pdf (581K)
  scm_bic_techno_2020-03.pdf (415K)
  scm_laser_2020-03.pdf (475K)
  sps_q_2020-03.pdf (505K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ