ZÁPIS Z DUBNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 15.04.2019

Čtvrtek, 11. dubna 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus, Lambl (přítomný od 15:45), Musil, Páleníček, Soušek, Vašík, Sünderhauf

Omluven: Skořepová (PR)

KK: Ondráček

 

Zasedání Výkonného výboru se zúčastnil čestný předseda ČSJ Karel Bauer.

 

VV schválil komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro výběrové řízení na trenéra ČSJ ve složení: Radim Vašík, Karel Bauer, Jan Kraus, Tomáš Musil, Milan Páleníček, Veronika Kozelská Fenclová.

Hodnotící komise se sejde dne 11. 4 2019 v 16:30 hod. k otevření obálek a následnému zhodnocení došlých žádostí v nejkratším možném termínu.

 

 

1) Stanovení kompetencí členů VV za jednotlivé agendy ČSJ

 

VV stanovil následující kompetence členů VV pro jednotlivé agendy ČSJ následovně:

Radim Vašík, předseda ČSJ 

Zdeněk Sünderhauf (trenérsko-metodická komise a Jachtařská akademie ČSJ)

Kateřina Fantová (komise klubů a krajů, PR)

Martin Soušek (komise rozhodčích, sportovně technická komise, HZS ČSJ)

Václav Brabec (legislativní komise, kontakt s WS, EUROSAF, významné závody v ČR)

Vojtěch Lambl (KLT, KLM)

Kompetence ostatních členů VV ČSJ budou ještě diskutovány a následně stanoveny na květnovém jednání VV ČSJ.

 

Dále VV schválil předsedy odborných komisí následovně:

Zdeněk Sünderhauf – předseda TMK

Martin Soušek – předseda STK

Richard Waisser – předseda KR

Martin Soušek – předseda DK ČSJ

Marek Pavlovský – předseda OdvK ČSJ

Martin Kršňák – náčelník HZS ČSJ

Kateřina Fantová – předseda KKK

Kateřina Fantová – předseda PR

Předsedové dalších odborných komisí budou stanoveni na květnovém jednání VV ČSJ.

 

Výkonný výbor ukládá všem členům VV provést revizi náplně činnosti jednotlivých komisí dle směrnice C12 a průběžně zasílat své návrhy V. Brabcovi, který je zapracuje do směrnice C12 a rozešle ji členům VV před květnovým zasedáním VV. Dále VV ukládá všem členům VV předložit na květnovém zasedání ke jmenování členy svých odborných komisí.

 

2) Projednání zápisu
 

Doplnění březnového zápisu VV:

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil udělení Zlatého čestného odznaku ČSJ Karlu Bauerovi.

 

 

K úkolu 19-06 (Připravit podklady pro zpracování mobilní aplikace tréninkového deníku):

Úkol trvá. Z. Sünderhauf podal informaci o tom, že Jan Jedlička pracuje na vývoji digitální verze tréninkového deníku. J. Kraus požádal v tomto bodě o koordinaci/informace, aby tento nástroj vedl k dlouhodobému sledování výkonnostního růstu závodníka, což začal připravovat pro úsek KVS (je to jedna z priorit). J. Kraus se domluví se Z. Sünderhaufem na dalším postupu.

 

J. Kraus také informoval o tom, že požádá stávající placené trenéry o zhodnocení jejich 4-letého období, aby bylo možné zhodnotit, co se podařilo nebo kde je potřeba se hlouběji zamyslet. Zhodnocení následně J. Kraus předloží na květnovém jednání VV ČSJ. Konstatoval také, že ukončením smlouvy šéftrenéra (30. 6. 2019) závodníci přijdou o benefit pomoci s jejich dopravou materiálu z této smlouvy vyplývající.

 

K úkolům 19-13 (Zveřejnit na webu ČSJ aktuální stav kandidátní listiny do VV a KK ČSJ):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že seznam došlých kandidátů do VV a KK ČSJ byl na webu ČSJ zveřejněn před konáním VH ČSJ.

 

K úkolu 19-14 (Zveřejnit na webu ČSJ a zároveň rozeslat elektronicky sdruženým subjektům ČSJ návrh Jednacího řádu VH ČSJ):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že byl na webu ČSJ zveřejněn a zároveň elektronicky rozeslán sdruženým subjektům ČSJ návrh Jednacího řádu VH ČSJ.

 

K úkolu 19-15 (Zveřejnit na webu ČSJ vypořádání připomínek ke Koncepci rozvoje jachtingu):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že na webu ČSJ bylo zveřejněno vypořádání připomínek ke Koncepci rozvoje jachtingu.

 

K úkolu 19-16 (Zveřejnit na webu ČSJ nové znění směrnice C20):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že na webu ČSJ v sekci dokumenty bylo zveřejněné nové znění směrnice C20.

 

 

3) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 


Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SCM Bic Techno 293, SCM Laser

a trenéra SpS Optimist za měsíc březen. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2019
 

Žádné informace nebyly předloženy.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 11. 4. 2019.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil rozdělení částek pro  KSJ v roce 2019, následovně:

 

Kraj                 CELKEM

11                    151 998,-

12                    79 859,-

13                    61 071,-

14                    41 296,-

15                    38 167,-

16                    75 329,-

17                    62 388,-

18                    10 835,-

19                    35 350,-

20                    15 605,-

21                    124 416,-

22                    39 443,-

23                    13 558,-

24                    66 684,-

Celkem           816 000,-

 

5) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


Valná hromada ČSJ konaná dne 30. 3. 2019 uložila Výkonnému výboru ČSJ:

 

1.      zabývat se úpravou registračního řádu B3 v souvislosti s novým informačním systémem ČSJ

 

VV ukládá R. Vašíkovi provést úpravu Registračního řádu ČSJ a předložit návrh úprav na květnovém zasedání VV.

 

 

2.      zabývat se úpravou směrnice C5 ve vztahu k nově vydané vyhlášce

 

VV ukládá M. Souškovi provést úpravu směrnice C5 a K. Fantové ukládá předložený návrh směrnice C5 projednat s vybranými pořadateli závodů.

 

Výkonný výbor jednohlasně deleguje Václava Brabce na konferenci EUROSAF, která se bude konat 12. – 14. dubna 2019 (Istanbul, TUR).

 

Výkonný výbor obdržel žádost o udělení výjimky ze soutěžního řádu ČSJ ve smyslu ostaršení Martina Šebora, narozeného 19. května 2012 (reg. č. 1101-0522). Souhlas zákonného zástupce a lékařské potvrzení zaslaná žádost obsahuje.

VV udělil jednohlasně souhlas k závodní činnosti Martina Šebora v lodní třídě Cadet před dovršením způsobilého věku.

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedkyně ALT 29er J. Košťálové o rozhodnutí ve věci žádosti podané 19. 2. 2019 trenérem SCM 29er D. Křížkem na nákup materiálového vybavení svazových plachetnic SCM 29er. VV jednohlasně rozhodl žádosti o nákup doplňujícího materiálu pro plachetnice 29er nevyhovět.

 

 

6) Různé

 

VV jednohlasně schválil výběr společnosti, které bude zadáno za úplatu celé vyřízení výběrového řízení na strojní investice, na které bylo zažádáno z dotace MŠMT.

 

Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM Laser M. Smolaře o navýšení limitu čerpání finanční podpory členů SCM Laser pro 1. pololetí roku 2019 na úkor podpory pro 2. pololetí 2019, a to z důvodu, že většina členů týmu SCM Laser má hlavní část sezóny v první polovině roku. VV jednohlasně rozhodl žádosti trenéra SCM Laser vyhovět.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – podal informace z prvního jednání Kontrolní komise ČSJ, na kterém byly stanoveny okruhy činnosti jednotlivých členů KK ve volebním období 2019 až 2023, následovně:

Petr Ondráček, předseda KK ČSJ - řízení činnosti komise, účast na zasedání VV ČSJ, obecné dodržování závazných dokumentů ČSJ

Jiří Bobek, místopředseda KK ČSJ -  hospodaření s finančními prostředky ČSJ

Petr Kučera - hospodaření vztahující se k činnostem Sportovního centra mládeže ČSJ (SCM) a Sportovních středisek ČSJ (SpS),

Petr Sládeček - dodržování závazných dokumentů a hospodaření s finančními prostředky Komise mládeže ČSJ, dodržování závazných dokumentů a pokynů vztahujících se k soutěžnímu řádu a hospodaření reprezentačních družstev ČSJ

Pavel Schwarz - dodržování závazných dokumentů vztahujících se k hospodaření s inventářem ČSJ

Zápis z  jednání KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu z kontroly hospodaření KVS. Zpráva KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

VV vzal zprávu o hospodaření KVS na vědomí a důkladně se s ní seznámil. Některé výtky byly odstraněny a zbylé nedostatky budou řešeny v budoucnu.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval členy Výkonného výboru o plánu pravidelných kontrol KK ČSJ na rok 2019 (viz příloha zápisu).

 

VV vzal na vědomí informaci K. Fantové, že projekt v rámci evropského programu ERASMUS SPORT + bude připravován až pro následující období.

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o navázání spolupráce s ČOV, který má zájem natočit videa s cílem popularizovat jachting u veřejnosti, která se zatím jachtingu nevěnuje. Spolupráce by probíhala v rámci projektu ČOV „Škola Sportu“ a Jachtařské akademie ČSJ.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hod. v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva trenéra SCM 29er za březen 2019

2. Zpráva trenéra SpS za březen 2019

3. Zpráva trenéra SCM Bic Techno za březen 2019

4. Zpráva trenéra SCM Laser za březen 2019

5. Zápis z jednání KK ČSJ - 30. 3. 2019

6. Zpráva KK ČSJ z kontroly hospodaření KVS

7. Plán pravidelných kontrol KK ČSJ na rok 2019
Přílohy ke stažení

  zprava_scm29er_3_2019.pdf (655K)
  zprava_trenera_sps_za_brezen_2019.pdf (745K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_techno_brezen.pdf (275K)
  zprava_trenera_scm_laser_-_brezen_2019.pdf (206K)
  zapis_z_jednani_kk_30032019.pdf (401K)
  zprava_kk_csj_o_kontrole__kvs_2019.pdf (292K)
  plan_pravidelnych_kontrol_kontrolni_komise_csj_na_rok_2019.pdf (246K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ