ZÁPIS Z ČERVNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 21.06.2022

Čtvrtek, 16. června 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek (do 14:10), K. Fantová, T. Musil, V. Lambl (od 13:25), R. Vašík

Omluveni: M. Soušek

KK: P. Ondráček

Host: V. Dvořák

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka ze dne 23. 5. 2022 nominovat na Youth Sailing World Championships 2022 na základě nominačního závodu ME iQFoil 2022 následující závodníky:

iQFoil M: David Drda

iQFoil W: Barbora Švíková

 

Výkonný výbor obdržel rezignaci Vladimíra Dvořáka ke dni 27. 5. 2022 na člena Výkonného výboru ČSJ. Výkonný výbor vzal rezignaci na vědomí a děkuje Vladimíru Dvořákovi za veškerou odvedenou práci pro český jachting a přeje mu mnoho úspěchů v jeho další osobním a pracovním životě.

 

Valná hromada ČSJ konaná dne 28. května 2022 ukládá Výkonnému výboru ČSJ:

1.      aktivně působit na členskou základnu pro doplnění členů VV a odborných komisí ČSJ

2.      zapracovat do směrnice C12 přesněji statut sportovního úseku. Termín do 31. 7. 2022

 

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z květnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že pracovní skupina pokračuje v přípravě podkladů pro pracovní jednání na MZe.

 

K úkolu 22-12 (Zaslat změny ve vedení KSJ Olomouc a jejich změnu adresy na rejstříkový soud):

Úkol trvá. D. Dvořáková informovala, že ČSJ obdržel od Městského soudu v Praze rozhodnutí ze dne 25. 5. 2022 o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku. Po uplynutí patnáctidenní lhůty pro odvolání budou změny ve spolkovém rejstříku provedeny.

 

K úkolu 22-13 (Zaslat elektronickou poštou delegátům VH ČSJ čerpání rozpočtu za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a účetní závěrku za rok 2021, která obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztrát včetně přílohy k účetní závěrce) a k úkolu 22-14 (Zaslat elektronickou poštou delegátům VH ČSJ návrh Stanov ČSJ):

Úkoly splněny. D. Dvořáková informovala, že návrh Stanov ČSJ spolu s ostatními materiály včetně výročních zpráv za roky 2020 a 2021 byl delegátům VH ČSJ zaslán dne 19. 5. 2022.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

D. Dvořáková informovala, že do kurzů trenérské školy pro licenci B a licenci A, které bude FTVS od podzimu opět otevírat, se v současnosti přihlásil jeden zájemce o licenci B a jeden zájemce o licenci A. Termín pro zaslání přihlášek na sekretariát ČSJ je do 22. 6. 2022.

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ děkuje týmu SSL GOLD CUP ve složení kapitán/taktik Ondřej Teplý, kormidelník Petr Fiala v dalších pozicích: Sára Tkadlecová, Štěpán Novotný, Vojtěch Lambl, Jakub Dobrý, Tomáš Vika, David Kovařík a Jan Daněk za reprezentaci českého jachtingu a České republiky a gratuluje týmu k postupu do finále.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na doplacení zálohy budgetu členů RD 2024 pro období do konce července 2022 následovně:

 

 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21:

Alex Lojínová, 4. místo MEJ U17 Techno 293 junior dívky, Cagliari (ITA) - 17 836,- Kč

Nicol Říčanová, 6. místo MEJ U17 Techno 293 junior dívky, Cagliari (ITA) - 14 659,- Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh předložený trenérkou SpS Q na jmenovitou nominaci na ME Optimist, které se bude konat 30. 7. – 6. 8. 2022 v Dánsku:

chlapci: Tomáš Peterka, František Burda, Richard Kováč

dívky: Beata Dokoupilová, Tereza Chlumská, Liliana Dymáková, Julie Čaganová

Team leader: Martin Čagan

Coach: Nikol Staňková
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil žádost Lenky Stolárikové, zástupkyně ALT 29er na Slovensku o zapůjčení minimálně jedné až dvou svazových plachetnic 29er.

T. Musil konstatoval, že pronajímaní lodí pořízených z dotačního titulu MŠMT není možné, lodě lze pouze zapůjčit členům ČSJ. Výkonný výbor žádost zástupkyně ALT 29er jednohlasně zamítl.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

VV obdržel žádost prezidenta ALT Q M. Lojky o doplnění KTM o zástupce ALT Q. O. Bobek informoval, že v současnosti pobíhají jednání se zástupci ostatních LT, které mají zřízené SpS a SCM. Návrh na rozšíření KTM bude předložen na červencovém zasedání VV v souladu s úkolem 22-15 uloženým Výkonnému výboru Valnou hromadou ČSJ.

 

VV obdržel žádost Jakuba Burdy o setkání s členy SÚ. Výkonný výbor předal žádost T. Musilovi.

 

 

4) MČR 2022

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že proběhlo první MČR sezony 2022, a to MČR LT Star, na které navazuje závod „17th District Championship Of Star Class”.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Jana Skřepka o schválení nové lodní třídy Techno 293 slalom, zkratka SLT. Dále J. Skřepek žádá o možnost uspořádání MČR Techno 293 slalom pro rok 2022. Toto MČR by se konalo jako součást závodu MČR Slalom Open v chorvatské Viganji.

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Vašík; proti: 0; zdržel se:0) schválil novou lodní třídu Techno 293 slalom, zkratka SLT.

Výkonný výbor hlasováním (pro: Fantová, Musil, Vašík; proti: Bobek; zdržel se: 0) žádost uspořádat MČR Techno 293 slalom pro rok 2022 neschválil. Pro rok 2022 bude závod vypsán jako Velká cena.

 

5) Čerpání rozpočtu 2022

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 6. 2022.

 

V roce 2022 bude v období do příští Valné hromady ČSJ Výkonný výbor ČSJ hospodařit maximálně úsporně do výše schválených zásad hospodaření pro rok 2022. Valná hromada ČSJ pověřuje Výkonný výbor ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ provádět úpravy zásad hospodaření.

 

Z důvodu snížení dotace od NSA o cca 1 400,00 tis. Kč Výkonný výbor ČSJ rozhodl o snížení rozpočtu v rámci nákladových položek, následujícím způsobem:

 

Kapitola 1 – Sportovní úsek snížení rozpočtu o 1 200,00 tis. Kč na částku 18 052,50 tis. Kč.

VV ukládá SÚ ČSJ do červencového zasedání VV předložit návrh úspor v jednotlivých položkách rozpočtu kapitoly 1.

 

Kapitola 2 - Sportovně-technický úsek snížení rozpočtu o 150,00 tis.  na celkovou částku 830,00 tis. Kč, a to v těchto položkách:

v položce 2101 o 40,00 tis. Kč na částku 140,00 tis. Kč

v položce 2114 o 10,00 tis. Kč na celkově 0,- Kč

v položce 2401 o 30,00 tis. Kč na celkově 70,00 tis. Kč

v položce 2403 o 20,00 tis. Kč na celkově na 0,- Kč

v položce 2404 o 50,00 tis. Kč celkově na 0,- Kč

 

Kapitola 3 - Administrativní úsek o 65,00 tis. Kč na celkovou částku 1 512,47 tis. Kč, a to v těchto položkách:

v položce 3501 o 15 tis. Kč celkově na 0,- Kč

v položce 3503 o 50 tis. Kč celkově na 0,- Kč

v položce 3603 o 50 tis. Kč celkově na 0 Kč

Navyšuje se položka 3605 o 50,00 tis. Kč na celkovou částku 50,00 tis. Kč

 

Celkově se náklady rozpočtu snižují o 1 415,00 tis. Kč na celkovou částku 24 685,00 Kč.

Výkonný výbor jednohlasně schválil výše uvedené snížení rozpočtu v jednotlivých kapitolách.


 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ zaslal prostřednictvím datové schránky dne 31. 5. 2022 do sbírky listin usnesení VH ČSJ, účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2020/2021. Listiny jsou zveřejněny ve veřejném rejstříku.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jménem předsedy ČSJ zaslal deklaraci podpory Yacht Clubu Vranovská přehrada z.s. ve věci získání individuálních výjimek pro vlastníky malých plavidel – plachetnic k použití spalovacího motoru na Vranovské přehradě jako pomocného pohonu k manévrům v místě. Tato deklarace bude zaslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel od ČOV zpětnou vazbu z Programové konference ČOV, která se uskutečnila 13. 4. 2022 v O2 universum.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na webu ČSJ v sekci dokumenty pod značkou A1 jsou zveřejněné Stanovy ČSJ účinné od roku 2023.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ obdržel dne 1. 6. 2022 do datové schránky svazu rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výzvě PSS22 pro rok 2022. Český svaz jachtingu obdržel oproti roku 2021 o 1 437 968,- Kč nižší dotaci.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Lukáše Vavrly, ředitele závodu CTL 222423, o udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ pro Bermuda Cup pohár Slezské Harty v termínu 2. 7. - 3. 7. 2022. Radim Vašík navrhl udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ, a to z doplnění preambule ZPJ části 6, následujícím způsobem:

-          bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

-          bod ii. se vztahuje pouze na všechny členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl výjimku udělit tak, jak navrhl Radim Vašík.

 

 

7) Různé                  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za květen a plán práce na červen a červenec 2022, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Eva Skořepová zaslala zápis z jednání PR komice ČSJ, které se konalo 10. 6.  2022 (viz příloha tohoto zápisu).

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil členům VV stanovisko KK ČSJ ve věci podání pana Jana Hirnšala (viz příloha). Výkonný výbor vzal stanovisko a doporučení KK na vědomí.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 21. července 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Přílohy zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen 2022

2. Přehled práce PR za květen a plán práce na červen a červenec 2022

3. Zápis z jednání PR komice ČSJ

4. Stanovisko KK ČSJ ve věci podání pana Jana Hirnšala

 

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

V sobotu 28. 6. se v Praze na Strahově konala Valná hromada ČSJ. Po přivítání přítom...

Čtvrtek, 19. května 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 21. dubna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro r...

12. 3. 2022 se konala online konference EUROSAF. Český svaz jachtingu na konferenci zastupov...

Zobrazit všechny články


nahoru