ZÁPIS Z ČERVNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 22.06.2021

Čtvrtek, 17. června 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

 


Přítomni: V. Dvořák (do 16:30), K. Fantová, V. Lambl (od 13:00), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: O. Bobek, M. Žižka

KK: P. Ondráček

 

Jako host se Výkonného výboru účastnil místopředseda ALT Optimist, Jan Hirnšal, aby seznámil členy VV se situací ohledně nepravdivě uvedených informací ve věci vrácení startovného čtyř účastníkům závodu „Youth Centenary Regatta“, pořádaného klubem Fraglia Vela Riva.

Radim Vašík navrhuje postoupení této záležitosti Disciplinární komisi ČSJ. VV hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Musil, Lambl, Vašík; proti: 0; zdržel se: Soušek) návrh R. Vašíka schválil.

Předseda ČSJ Radim Vašík zaslal dne 11. 6. 2021 prezidentovi klubu Fraglia Vela Riva Alfredu Vivaldellimu vysvětlující a omluvný dopis.

 

 

1) Projednání zápisu    
  
Zápis z květnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. T. Musil informoval, že aktuálně probíhá oslovování makléřských firem a pojišťoven s předložením aktuální poptávky ze strany ČSJ.

 

K úkolu 21-11 (Vyplatit 2. část budgetu členům RD pro první pololetí 2021):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že budgety byly reprezentantům vyplaceny.

 

K úkolu 21-12 (Předložit finální zprávu ohledně pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace v roce 2020):

Úkol splněn. T. Musil předložil členům Výkonného výboru finální závěrečnou zprávu o pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace v roce 2020. VV bere předloženou závěrečnou zprávu na vědomí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

K úkolu 21-13 (Uzavřít se členy RDJ smlouvy a vyplatit členům RDJ budgety pro rok 2021):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouvy jsou s RDJ uzavřeny a budgety vyplaceny.

 

 

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-22 (Vrátit část půjčovného za loď 29er ve výši 8 000,- Kč posádce P. Tupý – V. Cibulka):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že část půjčovného za loď 29er ve výši 8 000,- Kč byla vrácena na základě dobropisu Lodním Sportům Brno.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že byl dopracován metodický pokyn pro organizaci školení trenérů III. tř. (viz příloha tohoto zápisu). Výkonný výbor bere předložené informace na vědomí.

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil nové složení trenérsko-metodické komise následovně:

Vladimír Dvořák, předseda TMK

Zdeněk Sünderhauf – zástupce Jachtařské akademie ČSJ

Jakub Kozelský – garant školení trenérů I. a II. třídy

Michal Kučera – garant školení trenérů III. třídy

Štěpán Novotný a Robert Kába – členové TMK

Výkonný výbor bere nové složení trenérsko-metodické komise na vědomí.

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal v zastoupení O. Bobka souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na udělení výjimky ze smlouvy pro trenéra ILCA, a to návrh na snížení počtu účastníků na akcích na minimálně tři pro celý rok 2021. VV předložený návrh jednohlasně schválil.

 

V. Lambl – KMR, KLM – informoval, že klubům jsou již předány všechny lodě pořízené v rámci investiční dotace v roce 2020.

 

V. Lambl – KMR, KLM – informoval o možnosti zařídit účast zahraničního týmu z Malty na MČR Optimist 2021. Podmínkou je zapůjčení lodí v ČR. VV jednohlasně rozhodl o umožnění zápůjčky lodí pořízených z investičních dotací z předchozích let pro tuto příležitost. Podmínky pro tuto zápůjčku budou vytvořeny a následně rozeslány klubům.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil žádost trenéra SCM 29er Davida Křížka o převod zápůjčky lodě č. 2279 z posádky L. Košatová - A. Košťálová na posádku A. Košťálová –

B. Koštálová.

Dále trenér SCM 29er předkládá následující žádosti:

1)      přidělit loď č. 3088 posádce N. Viščorová - K. Šlechtická. Tato posádka ukončí zápůjčku lodi č. 2282, která přejde na posádku L. Košatová - V. Cibulková

2)      posádka L. Kraus - T. Kraus ukončila zápůjčku lodě č. 2280 a nově má zápůjčku lodě č. 2284.

Výkonný výbor předložené návrhy trenéra SCM 29er jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na rozdělení podpory účasti na MS a ME neolympijských lodních tříd pro rok 2021, vypracovaný dle směrnice C20, následovně:

 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2021.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil nominaci ALT RS na MS RS Feva, které se bude konat 23. – 29. 7. 2021 v Travemünde (GER), následovně:

Ondřej Baštář – Jan Juha

Bořek Borkovec – Josef Hanton

Eliška Stibůrková – Magdaléna Najvárková

Rozdělení příspěvku na akci bude upřesněno.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

 

4) MČR 2021

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z prvního letošního MČR, a to MČR Tornádo 2021, které se konalo 4. - 6. 6. 2021 na Lipně v Černé v Pošumaví.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost LT RS500 a RS Aero o přesun MČR těchto lodních tříd na závod Nechranický skluz – CTL 211106 na místo zrušeného MČR – CTL 211305.

Výkonný výbor předloženou žádost jednohlasně schválil.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 6. 2021.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh složení předsednictva pro červnovou Valnou hromadu ČSJ 2021 následovně:

Kateřina Fantová, Tomáš Musil, Petr Ondráček, Radim Vašík

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním návrh složení návrhové komise pro nadcházející Valnou hromadu ČSJ následovně:

Jiří Bobek, Petr Přikryl, Ondřej Bobek

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh složení mandátové komise pro Valnou hromadu ČSJ:

Lucie Klucká, Alexandra Soušková

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 30. 6. 2021 se bude konat Valná hromada paralympijského výboru. R. Vašík navrhl vyslat na VH jako delegáta za ČSJ Alexandra Sadílka. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Plénum ČOV se uskuteční dne 29. června 2021 od 11:00 hodin v O2 universum.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že na OH 2024 v Paříži budou v kategorii Kiteboarding závodit zvlášť ženy a zvlášť muži.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se připravuje Valná hromada World Sailing, která se bude konat v Abú Dhabí.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český olympijský výbor na podzim 2021 otevře již čtvrtý ročník vzdělávacího programu Sportovní diplomacie. Pro přihlášení je nutné zaslat přihlášku kandidáta, přihlášku svazu a CV kandidáta do 30. 6. 2021.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z celostátní porady předsedů členských národních sportovních svazů ČUS, která se konala 9. 6. 2021 v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 23. 6. 2021 se bude konat 39. VH ČUS v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk.

Výkonný výbor jednohlasně schválil jako delegáta VH ČUS předsedu ČSJ Radima Vašíka.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 26. 5. 2021 obdržel Český svaz jachtingu z MŠMT vyhodnocení investiční dotace poskytnuté z Podprogramu 133D523 v roce 2020 na akci „Pořízení plachetnic a motorových člunů vč. přívěsů“

 

Pracovní skupina ve složení V. Brabec a R. Vašík předložila členům VV návrh Stanov Českého svazu jachtingu, který bude předložen delegátům Valné hromady ČSJ dne 19. června 2021. Součástí tohoto návrhu je i důvodová zpráva. Tento návrh stanov bude následně po VH ČSJ k dispozici členským subjektům ČSJ, které budou moci zasílat připomínky do 31. 12.  2021. Výkonný výbor vzal předložený návrh stanov na vědomí a ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronickou poštou delegátům VH ČSJ návrh Stanov ČSJ včetně důvodové zprávy. K finálnímu schválení budou stanovy ČSJ předloženy delegátům na řádné VH ČSJ v roce 2022.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se dne 17. 6. 2021 byla oboustranně podepsána smlouva o dílo s Marianem Jelínkem.

 

Výkonný výbor obdržel žádost Lukáše Vavrly (ředitel závodu CTL 212424) o udělení výjimky z mezinárodních předpisů ČSJ pro závod CTL 212424 Bermuda cup – o pohár Slezské Harty v termínu 3. - 4. 7. 2021, LT kajutové plachetnice, z národních předpisů ČSJ, a to doplněním preambule části 6, písm. a) následujícím způsobem:

-          bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

-          bod ii. se vztahuje pouze na členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl žádosti vyhovět.

 

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy JK Černá v Pošumaví Michala Lojky o udělení výjimky z národních předpisů, a to doplněním preambule části 6, písm. a) následujícím způsobem:

-          :

-          bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do

závodu

-          bod ii. se vztahuje pouze na členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ

Tato výjimka z národních předpisů ČSJ se týká následujících závodů kajutových plachetnic místního významu:

CTL                Datum             Název

211311            19.6.2021        Memoriál K. Smetany

211316            17.7.2021        Modrá stuha Lipna-55.ročník

211320            21.8.2021        Lipenský vítr

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl žádosti vyhovět.

 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila žádost Karla Luksche o dodatečné udělení výjimky pro závod LIPNO MARATHON 2021 CTL 211330, a to povolit v rozporu s platným SŘ ČSJ účast posádek bez licence.

R. Vašík předložil protinávrh udělit pro závod LIPNO MARATHON 2021 dodatečně výjimku z národních předpisů ČSJ, a to doplněním preambule části 6, písm. a) následujícím způsobem:

-           bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

-           bod ii. se vztahuje pouze na členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ

Výkonný výbor předložený protinávrh jednohlasně schválil.

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za květen a plán práce na červen 2021, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor projednal a následně jednohlasně schválil uzavření smlouvy o zajišťování služeb v oblasti PR pro projekt „Začni s jachtingem“ se společností Vybroušený brand, s.r.o.

 

Petr Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že dne 19. 5. 2021 proběhla kontrola hospodaření ČSJ za rok 2020. Výkonný výbor vzal předloženou zprávu na vědomí. Zápis KK ČSJ z provedené kontroly je přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh nové směrnice pro zpracovaní výsledků (C30). Výkonný výbor po diskusi předložený návrh směrnice C30 jednohlasně schválil.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že se v roce 2021 plánuje min. jedno školení HZS.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že byly vyrobeny plastové kartičky pro členy HZS, kterým končí platnost licence v roce 2023 a později.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh komise rozhodčích jmenovat Národním rozhodčím pro řízení závodu následující rozhodčí:

Zdeněk Vykydal, 1975

Michal Sivý, 1966

Pavel Kamenský, 1974

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na změnu hlavního rozhodčího pro závod MČR Techno 293, CTL 212012 - nově hl. rozhodčím bude Pavel Kamenský.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost ALT ČWA o schválení a zapsání nové třídy iQFoil do evidence lodních tříd ČSJ. Výkonný výbor předloženou žádost jednohlasně schválil.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – podala informace z letošního vyhlášení ankety Jachtař roku, které nemohlo proběhnout na tradičním Galavečeru českého jachtingu, ale odvysílala jej televize Sport 5 v premiéře v pondělí 7. června ve 20 hodin. Absolutním vítězem ankety Jachtař roku 2020 a vítězem kategorie mužů se stal Ondřej Teplý z Jachtklubu Brno. Kategorii žen ovládly jachtařky Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová z Jachtklubu Toušeň.

Vyhlášení ankety Jachtař roku 2020 můžete zhlédnout na YouTube kanálu ČSJ https://youtu.be/JawGRt5hMfY.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 15. července 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Závěrečná zpráva o pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace v roce 2020

2. Metodický pokyn pro organizaci školení trenérů III.

3. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen

4. Přehled práce PR za květen a plán práce na červen 2021

5. Zápis KK ČSJ z provedené kontroly o hospodaření ČSJ za rok 2020
Přílohy ke stažení

  investicni-dotace-2020-zaverecna-zprava.pdf (219K)
  c97_pravidla_pro_kvalifikaci_treneru_csj_metodicky_pokyn_organizace_skoleni_trener_3_tridy.pdf (169K)
  scm_29er_2021-05.pdf (962K)
  scm_ilca6-ilca7-2021-05.pdf (176K)
  scm_ilca4-2021-05.pdf (210K)
  scm_techno293-iqfoil_2021-05.pdf (1M)
  sps_q_2021-05.pdf (538K)
  prehled_pr_kveten_a_plan_na_cerven_2021.pdf (165K)
  zprava_kk_csj_hospodareni_csj_2020.pdf (187K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ