ZÁPIS Z červnového JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 15.06.2020

Čtvrtek, 11. června 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: V. Brabec, O. Bobek (od 12:50), V. Dvořák, K. Fantová (do 15:30), J. Kraus (od 14:00 do 18:05), T. Musil (od 12:50), M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: V. Lambl

PR: E. Skořepová

KK: P. Ondráček

Hosté: K. Bauer, P. Sládeček

 

Jako host se začátku jednání Výkonného výboru zúčastnil čestný předseda ČSJ Karel Bauer.

 

Dále se jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil zástupce ČANY Petr Sládeček s hlasem poradním pro výběr spolupořadatele MČR na moři 2021. P. Sládeček také informoval členy VV o probíhajících jednáních s německou stranou ohledně možnosti účasti české posádky v závodě Offshore olympijského formátu. Bližší informace budou zveřejněny na webu ČSJ v aktualitách.

 

 

Hlasovaní per rollam ze dne 19. 5. 2020 o žádosti ALT CaO o přesunu MČR ze závodu CTL 201303, který se neodjel z důvodu bezvětří, na závod CTL 201309 a novém personálním obsazení:

Garant ČSJ:                Martin Soušek

Hlavní rozhodčí:          Pavel Muroň

Rozhodčí:                    Andrea Muroňová

                                    Eliška Muroňová

Předseda PK:              Martin Soušek  

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

 

Pro: Ondřej Bobek, Václav Brabec, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: Jan Kraus

 

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam žádost ALT CaO o přesunu MČR na závod CTL 201309 a nové personální obsazení.

 

 

1) Projednání zápisu       
 

Oprava zápisu z květnového zasedání Výkonného výboru:

Oprava přílohy kategorie MČR na základě upozornění ALT ČWA (kategorie pro LT Bic Techno 293).

 

 

K úkolu 19-65 (Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní činností):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že zálohy budgetu byly reprezentantům vyplaceny.

 

K úkolu 20-08 (Připravit pro květnové zasedání VV konkrétní podmínky výběru trenéra SCM Bic Techno):

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že členové VV předkládali v průběhu května k navrženému dokumentu připomínky. Vzhledem k velkému množství připomínek bude připravena druhá verze dokumentu, která bude následně schvalována per rollam.

 

K úkolu 20-09 (Realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že smlouvy s reprezentanty jsou realizovány průběžně.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-17 (Zajistit a koordinovat realizaci polepů aut ČSJ):

Úkol splněn. K. Fantová informovala, že polepy všech čtyř aut ČSJ byly dokončeny v plánovaném termínu do 31. 5. 2020.

 

K úkolu 20-18 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vzhledem k tomu, že v současnosti žádné MS a ME neprobíhají, nebyly zatím realizovány žádné náklady na akce MS a ME.

 

K úkolu 20-21 (Předložit aktualizované termíny workshopů Jachtařské akademie pro trenéry ČSJ):

Úkol splněn. Viz bod 2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil oběžník pro trenéry ČSJ, který je přílohou tohoto zápisu včetně vizualizace pro členy ČSJ, jak se stát trenérem II. třídy Českého svazu jachtingu.

 

V. Dvořák – TMK, JA – navrhl za TMK pozvat M. Smolaře na nadcházející VH ČSJ. Dále navrhl pozvat jako zástupce TMK Tomáše Karase. VV hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Kraus, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: 0) oba návrhy V. Dvořáka schválil.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 29. – 31. 5. 2020 proběhl na Nechranicích při YC CERE praktický seminář pro 11 nových adeptů na trenéry druhé třídy pod vedením Jakuba Kozelského a dalších našich úspěšných závodníků a trenérů.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 19. – 21. 7. 2020 se uskuteční na Nechranicích při YC CERE závěrečný praktický seminář pro trenéry druhé třídy. Složení zkoušky a dodání potvrzení je povinnou podmínkou vydání osvědčení.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že o posledním květnovém víkendu se v areálu YC Dyje v Pavlově konal pod vedením Michala Kučery (trenér II. třídy, člen TMK) praktický seminář pro trenéry III. třídy za podpory ČSJ.

 

 

3) Informace předsedy KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil žádost trenéra SCM 29er D. Křížka o zařazení posádky Tibor Nevelöš a Adam Nevelöš do podporované skupiny SCM A, a to na základě výsledků, přístupu a nasazení posádky. VV jednohlasně návrh trenéra SCM 29er schválil.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh trenérky SpS Q na zařazení Tomáše Peterky do SpS Q. SÚ ČSJ tento návrh podpořil. VV návrh na zařazení T. Peterky jednohlasně schválil.

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – podal informace ze schůzek s reprezentanty, které se uskutečnily začátkem června v Brně a v Praze.

 

 

4) MČR 2020

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o letošním prvním MČR CaO, které se konalo 6. – 7. června na Lipně.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost o změnu místa konání MČR PIRÁT z Bezdreva (z důvodu nedostatku vody) na Máchovo jezero a zároveň o změnu pořadatele na YC Doksy.

Hl. rozhodčí - P. Háma

Předseda PK a garant ČSJ - J. Marian

Výkonný výbor žádost o změnu místa konání MČR PIRÁT jednohlasně schválil.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost o přesunutí MČR Laser Radial ze závodu CTL202107 na závod CTL201331 z důvodu zrušení závodu kvůli vládním opatřením. Funkcionáři ze závodu CTL201331 zůstávají. Výkonný výbor žádost o přesunutí MČR Laser Radial jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor obdržel přihlášku pro spolupořádání MČR na moři v roce 2021 v kategorii One-Design od TPS Centrum s.r.o. Výkonný výbor jednohlasně potvrzuje výběr TPS Centrum s.r.o. jako spolupořadatele MČR One-Design na moři pro rok 2021.

 

Dále Výkonný výbor obdržel přihlášku od Seawolf Academy s.r.o. pro spolupořadatelství MČR Offshore v roce 2021. Výkonný výbor po diskusi jednohlasně schválil odložit rozhodnutí na červencové zasedání VV a ukládá pracovní skupině ve složení: M. Soušek, V. Brabec, P. Sládeček jednat o upřesnění formátu závodu s žadatelem Seawolf Academy s.r.o.

 

 

5) Čerpání rozpočtu/Návrh rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 8. 6. 2020.

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Kraus) návrh rozpočtu pro rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 34 429 020,- Kč a celkovými výdaji ve výši 34 954 420,- Kč, s hospodářským výsledkem -525 400,- Kč. Ztráta bude primárně hrazena z nevyčerpaných zdrojů pocházející z loterijních prostředků. Návrh rozpočtu 2020, čerpání rozpočtu 2019 a účetní závěrka za rok 2019 budou zaslány delegátům Valné hromady ČSJ elektronickou poštou. VV ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronickou poštou návrh rozpočtu 2020, čerpání rozpočtu 2019 a účetní závěrku za rok 2019 delegátům VH ČSJ.

 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

VV jednohlasně schválil návrh složení předsednictva pro červnovou Valnou hromadu ČSJ následovně:

Kateřina Fantová, Tomáš Musil, Petr Ondráček, Radim Vašík

 

VV schválil hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Kraus) návrh složení návrhové komise pro nadcházející volební Valnou hromadu ČSJ následovně:

Jiří Bobek, Václav Brabec, Petr Přikryl.

 

VV jednohlasně schválil následující návrh složení mandátové komise pro nadcházející volební Valnou hromadu ČSJ:

Lucie Klucká, Alexandra Soušková, Martina Pinková

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z celostátní porady předsedů členských národních sportovních svazů ČUS, která se konala v náhradní termínu 10. 6. 2020 v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že volební 38. VH ČUS se bude konat v náhradním termínu

24. 6. 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ byla předschválena investiční dotace z Podprogramu 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže. Výše celkových nákladů materiálu je 10 560 422,- Kč.  Výše schválené dotace je 8 000 000,- Kč. Vlastní zdroje jsou 2 560 422,- Kč. MŠMT vyzvalo ČSJ, aby do 31. 7. 2020 doložil veškeré podklady z výběrových řízení a potvrzené smlouvy na dodávky.  

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – poptal tři firmy na dodávku administračních služeb spojených s realizací výběrových řízení v rámci shora uvedené investiční dotace. Nejnižší nabídkovou cenu zaslala firma Pyramida CS (150 000,- Kč + DPH), se kterou ČSJ spolupracoval i v minulém roce. Druhá nabídnutá cena byla 227 500,- Kč + DPH. Třetí firma nabídku nepodala. VV ČSJ hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Fantová, Kraus) schválil výběr firmy Pyramida CS.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český svaz jachtingu obdržel žádost ÚMČ Praha 3 - Odbor živnostenský o podání vysvětlení ve věci týkající se „Osvědčení o rekvalifikaci“ v programu Trenér jachtingu II. třídy vydaného v roce 2019 Nikol Staňkové. Předseda ČSJ R. Vašík jménem Českého svazu jachtingu zaslal na ÚMČ Praha 3 - Odbor živnostenský podání vysvětlení a potvrzení, že Nikol Staňkové, bylo dne 9. 8. 2019 vydáno osvědčení o rekvalifikaci č. 1/0498 v programu: Trenér jachtingu II. třídy. Přílohou byl na ÚMČ Praha 3 zaslán i sken vydaného osvědčení o rekvalifikaci.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že VV ČSJ obdržel dne 4. 5. 2020 od člena VV ČSJ J. Krause dotazy na vyjasnění práce VV ČSJ. Na tyto dotazy bylo písemně odpovězeno dne 26. 5. 2020. Dopis s dotazy i odpověď jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

 

 

7) Různé

 

VV bere na vědomí, že DK ČSJ zastavuje disciplinární řízení proti Romanu Jarošovi a Janu Krausovi. Usnesení Disciplinární komise ČSJ jsou přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že KZ sleduje průběh legislativy ohledně pandemie Covid-19 a opatření k průběhu závodů aktuálně zveřejnuje ne webu ČSJ v aktualitách.

 

K. Fantová – KKK, PR – předložila žádost Seawolf Academy s.r.o. o přijetí do ČSJ. Výkonný výbor jednohlasně schválil přijetí Seawolf Academy s.r.o. do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno reg. č. 1225.

 

VV ukládá K. Fantové zabývat se zajištěním plnění úkolů v oblasti PR a marketingu v následujících letech vzhledem k tomu, že PR manažerce E. Skořepové končí smlouva k 31. 12. 2020.

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že se jachting během června pravidelně objevoval na ČT v Brankách, bodech vteřinách a na CNN Prima News.

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že 21. května od 18 hodin se konala přes Teams schůzka PR komise s reprezentanty. Tématem bylo DESATERO pro dobré PR aktivního reprezentanta a zjednodušení předávání informací.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil novelizovaný Soutěžní řád (viz. příloha), který prošel připomínkovým řízením. VV vyjadřuje velké poděkování všem členům, kteří se na připomínkovém řízení podíleli, a to zejména K. Lukschovi a J. Marianovi. Výkonný výbor novelizovaný Soutěžní řád jednohlasně schválil. Novelizovaný SŘ ČSJ bude účinný od 1. 1. 2021. VV ukládá V. Brabcovi zveřejnit nové znění SŘ ČSJ na webu v dokumentech.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o novelizaci dalších dokumentů, které mají návaznost na přijatý Soutěžní řád. Tyto dokumenty (Národní předpisy, Doporučení pro organizátory a rozhodčí, Směrnice pro tvorbu termínového kalendáře) budou předloženy VV k hlasování per rollam do 30. 6. 2020.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o pracích na novém systému pro tvorbu celostátní termínové listiny. Tvorba celostátní termínové listiny pro rok 2021 by měla probíhat již v novém systému. Plánované spuštění tohoto systému je srpen 2020.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o navrhované rezoluci World Sailing, která by umožnila konání WS AGM distančně – elektronicky. VV tuto rezoluci jednohlasně schválil. VV ukládá D. Dvořákové odeslat rezoluci bezodkladně na World Sailing.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že K. Fantová se zúčastní schůzky k projektu na podporu univerzitního sportu, která se bude konat 17. 6. 2020 od 10:30 hod. v sídle VICTORIA VSC.

 

VV ČSJ podporuje plán Dostavby areálu TJ Rapid Brno, z.s., který má být financován ze zdrojů MŠMT, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a TJ Rapid Brno, z.s. Dle aktuální informace J. Vykydala je velice pravděpodobné, že budou finance na tuto akci z veřejných zdrojů uvolněny a celá akce bude v roce 2020 zrealizována.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve středu 15. července 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Seznam příloh zápisu:

1. Oběžník pro trenéry ČSJ včetně vizualizace pro členy ČSJ, jak se stát trenérem II. třídy ČSJ

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen

3. Dotazy na Vyjasnění práce VV ČSJ J. Krause z 4. 5. 2020

4. Odpověď na dotazy J. Krausovi ze dne 26. 5. 2020

5. Usnesení DK ČSJ o zastavení disciplinární řízení proti Romanu Jarošovi

6. Usnesení DK ČSJ o zastavení disciplinární řízení Janu Krausovi

7. Soutěžní řád ČSJ

 

 
Přílohy ke stažení

  obeznik_pro_trenery__a_zprava_pro_vv_csj_dne_11_6_2020_vv.pdf (219K)
  tmk_csj_vizualizace_d6_treneriitridy_11_6_2020_vv_schvaleny.pdf (323K)
  scm_29er_2020-05.pdf (573K)
  scm_bic_techno_2020-05.pdf (151K)
  scm_laser_2020-05.pdf (209K)
  sps_q_2020-05.pdf (687K)
  dotazy_na_vyjasneni_prace_vv_csj_j_krause_z_4_5_2020.pdf (6M)
  odpoved_na_dotazy_j_krausovi_ze_dne_26_5_2020.pdf (225K)
  dk_3-2020_3_usneseni_o_zastaveni.pdf (315K)
  dk_4-2020_5_usneseni_o_zastaveni.pdf (315K)
  soutezni_rad-1.pdf (609K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ