ZÁPIS Z ČERVENCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 26.07.2022

Čtvrtek, 21. července 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek (od 13.10), K. Fantová (do 14:00), R. Hrubý (do 14:20), T. Musil (do 14:10), V. Lambl (od 13:25), M. Soušek, R. Vašík

Omluveni: 0

KK: J. Bobek

 

 

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl kooptovat Romana Hrubého za člena VV ČSJ. R. Hrubý bude ve Výkonném výboru reprezentovat komisi lodních tříd ČSJ.

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z červnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. T. Musil předložil nabídku přípravy návrhu skladby pojištění majetku a odpovědnosti ČSJ a jeho členů. V rámci přípravy tohoto návrhu byla zplnomocněna společnost OK GROUP a. s. k zastupování ČSJ a ke správně pojistných smluv ČSJ.

                             

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová seznámila členy VV s návrhem možného znění Memoranda na základě, kterého by bylo dále jednáno na úrovni MZe ČR o vytvoření podmínek pro užívání státních pozemků pro činnost klubů olympijských vodních sportů. Výkonný výbor se zněním navrženého memoranda souhlasí a jednohlasně pověřil k podpisu memoranda a případnému provedení formálních úprav memoranda předsedu ČSJ Radima Vašíka.

 

K úkolu 22-12 (Zaslat změny ve vedení KSJ Olomouc a jejich změnu adresy na rejstříkový soud):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že změna ve vedení KSJ Olomouc a změna adresy sídla KSJ jsou ve spolkovém rejstříku zapsány.

 

K úkolu 22-15 (Aktivně působit na členskou základnu pro doplnění členů VV a odborných komisí ČSJ): Úkol trvá. Výkonný výbor na svém dnešním zasedání kooptoval jednoho nového člena VV ČSJ. Nové složení komise talentované mládeže ČSJ bude řešeno na dnešním VV v bodě 3).

 

K úkolu 22-16 (Zapracovat nejpozději do 31. 7. 2022 do směrnice C12 přesněji statut sportovního úseku ČSJ):

Úkol splněn. T. Musil předložil návrh změn řádu B9 a směrnice C12. Výkonný výbor po diskuzi a úpravách změny řádu B9 a směrnice C12 hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Lambl, Soušek, Vašík, proti: 0; zdržel se: Hrubý) schválil. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty nové znění řádu B9 a směrnice C12.

                    

 

K úkolu 22-17 (Předložit návrh úspor v jednotlivých položkách rozpočtu kapitoly 1 na červencovém zasedání VV): Úkol splněn, viz bod 3) toho zápisu.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

D. Dvořáková informovala, že do kurzů trenérské školy pro licenci B a licenci A, které bude FTVS od podzimu opět otevírat, ČSJ přihlásil jednoho zájemce o licenci B a jednoho zájemce o licenci A.

 

Zdeněk Sünderhauf zaslal členům VV informace k probíhající rekvalifikaci na trenéra 2. třídy v roce 2022. Na stránkách Jachtařské akademie zde: http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/8-treneri/36-trener-2-tridy-studijni-materialy/  jsou povinné studijní materiály, z kterých se budou skládat testy. Veškerý studijní materiál, najdete zde: http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/8-treneri/

Program praktických seminářů na Nechranicích naleznete v příloze tohoto zápisu.

 


3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na jmenování nového člena SÚ ČSJ Romana Hrubého jako zástupce komise lodních tříd. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Sportovní úsek předložil návrh úpravy položek rozpočtu SÚ pro rok 2022. Vzhledem k tomu, že ČSJ obdržel v dotacích od Národní sportovní agentury o 1 400 000,- Kč méně, než Výkonný výbor předpokládal při sestavování rozpočtu pro rok 2022, je ČSJ nucen krátit část budgetů členů RD, SCM a SpS. Na tuto možnost bylo upozorňováno při sestavování rozpočtu. Sportovní úsek u členů RD předkládá návrh plošného krácení ve výši 8% části budgetu označeného jako příspěvek závodníkům následovně:

 

 

 

 

Sportovní úsek ČSJ u členů SCM a SpS předkládá návrh plošného krácení ve výši 16% části rozpočtu označeného jako příspěvek závodníkům následovně:

 

 

Výše uvedené mění rozpočet ČSJ následujícím způsobem:

 

Zároveň Sportovní úsek předkládá návrh přispět účastníkům Youth Sailing World Championship 2022 nad rámec jejich individuálních rozpočtů platbou startovného ve výši 1340 € (33 000,- Kč) na osobu. Tímto Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ děkuje českému týmu za reprezentaci naší země na juniorském Mistrovství světa World Sailing 2022 v Haagu.

 

 

Dále Sportovní úsek navrhuje upravit tyto položky rozpočtu SÚ ČSJ následovně:

 

 

Výše uvedenými změnami se celkový rozpočet kapitoly 1 – Sportovní úsek ČSJ snižuje z původní částky 19 252,50 tis. Kč o 1 211 tis. Kč na částku 18 041,50 tis. Kč.

 

Výkonný výbor veškeré výše předložené návrhy hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Soušek, Vašík, proti: 0; zdržel se: Hrubý) schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh realizace projektu TALENT – podpora klubů vypracovaný podle směrnice C22, příloha 6.3., formou nákupu služeb od jednotlivých klubů ČSJ s maximálním objemem prostředků pro rok 2022 následovně:

 

 

Výkonný výbor předložený návrh SÚ ČSJ hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Lambl, Soušek, Vašík, proti: 0; zdržel se: Hrubý) schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na realizaci projektu TALENT – podpora ALT podle směrnice C22, příloha 6.4., formou nákupu služeb od jednotlivých lodních tříd s maximálním objemem prostředků pro rok 2022 následovně:

 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na rozdělení podpory účasti na MS a ME neolympijských lodních tříd pro rok 2022, vypracovaný dle směrnice C20, následovně:

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2022. Nehlasoval V. Lambl.

 

 

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh jmenovité nominace na závod „Allianz Sailing World Championships / Test Event 2022“, který se bude konat pro jednotlivé lodní třídy v termínech od 27. července do 2. října 2022 v Haagu:

ILCA 7 – Ondřej Teplý

ILCA 6 – Alessia Palanti

iQFoil W – Kateřina Švíková

iQFoil M – Karel Lavický

Kite M – Jindřich Houštěk, Vojtěch Koška

Kite W – Dominika Braunová, Monika Žižlavská

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh ALT Cadet na jmenovitou nominaci na ME Cadet, které se bude konat 30. 7. - 5. 8. 2022 v Anglii.

posádky:

Tereza Dítětová – Anna Marie Dítětová

Annamarie Kramplová – Martin Morgan Šebor

Adam Winkler – Berenika Cvikrová

Luděk Růžička – Tomáš Jiřička

Příjemcem příspěvku na MS bude posádka Tereza Dítětová – Anna Marie Dítětová.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh ALT Fireball na jmenovitou nominaci na MS Fireball, konané v Irsku (Lough Derg) v termínu 21. - 26. 8. 2022, přípravný závod 18. - 19. 8. 2022.

posádky:

Martin Kubový – Roman Roček

Jiří Parůžek – Jakub Košvica

Milan Šnajdr – Matěj Šnajdr

Příjemcem příspěvku na MS budou všechny tři posádky rovnoměrně.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh ALT RS na jmenovitou nominaci na MS RS500, konané v Anglii (Weymouth & Portland) v termínu 30. 7. - 5. 8. 2022.

posádky:

Jakub Dobrý – Tereza Dobrá, 50% podpory účasti na MS/

Sára Tkadlecová – Klára Houšková, 50% podpory účasti na MS/ME

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

Dále předložil návrh ALT RS na jmenovitou nominaci na MS RS Tera, konané v Anglii (Weymouth & Portland) v termínu 30. 7. - 5. 8. 2022:

Matyáš Myslík.

trenér Jan Myslík

Příjemcem příspěvku na MS bude Matyáš Myslík a jeho doprovod/trenér.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh ALT ČWA na dodatečnou nominaci a přidělení příspěvku za účast na MS Raceboard konaném v Maďarsku na Balatonu v termínu 23. - 28. 5. 2022 pro první tři závodníky podle výsledků následujícím poměrem:

Petr Kučera - 50% podpory účasti na MS/ME

Radim Kamenský - 30% podpory účasti na MS/ME

Jana Slívová - 20% podpory účasti na MS/ME

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21:

Barbora Švíková, 5. místo WS Youth MS iQFOiL Youth – ženy, Hague (NED) - 26 668,- Kč

Vojtěch Koška, 4. místo WS Youth MS Formula Kite – muži, Hague (NED) - 29 629,- Kč 

David Drda, 11. místo WS Youth MS iQFOiL Youth – muži, Hague (NED) - 16 841,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasoval V. Lambl

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – podal jako Team Leader závodu informace z proběhlého Youth Sailing World Championship 2022 v Haagu.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na nové složení Komise talentované mládeže:

Předseda: Ondřej Bobek

Členové KTM: Jana Košťálová, Jiří Dymák st., Miroslav Horák

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. Nehlasovali K. Fantová, T. Musil, R. Hrubý.

 

 

4) MČR 2022

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z následujících MČR 2022: Cad, Fb, Pir, Vau, Tor, RS Tera a RS 700.

 

                       

5) Čerpání rozpočtu 2022

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 19. 7. 2022.

 

Výkonný výbor vyzývá všechny členy výboru k nalezení úspor ve svých kapitolách, které by mohly být použity ve prospěch Sportovního úseku ČSJ (vzhledem k významnému snížení dotačních titulů v této oblasti) a rezervy ČSJ (ze které jsou vypláceny odměny za výsledky).

 


6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z 40. valné hromady ČUS, která se konala 22. června 2022 ve SC Nymburk.

 

Dana Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila žádost Pavla Winklera, předsedy JK Lázně Toušeň o zapůjčení lodě 29er pro posádku Adam Winkler / Luděk Růžička – Jachtklub Toušeň na akci „Open soustředění 29er“, trenér Johanka Kořanová Nápravníková, Lipno YC Černá v termínu 9. - 13. 8. 2022. Žádost byla předána předsedovi SÚ ČSJ, kterého Výkonný výbor jednohlasně pověřuje rozhodnout o předložené žádosti.

 

 

7) Různé                  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za červen a plán práce na červenec a srpen 2022, který je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 18. srpna 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Přílohy zápisu:

1. Program Praktických seminářů na Nechranicích

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen 2022

3. Přehled práce PR za červen a plán práce na červenec a srpen 2022

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 16. června 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

V sobotu 28. 6. se v Praze na Strahově konala Valná hromada ČSJ. Po přivítání přítom...

Čtvrtek, 19. května 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 21. dubna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro r...

Zobrazit všechny články


nahoru