ZÁPIS Z ČERVENCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 22.07.2021

Čtvrtek, 15. července 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák, K. Fantová (od 13:30), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: V. Lambl

KK: P. Ondráček

 

 

1) Projednání zápisu    
  
Zápis z červnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. T. Musil informoval, že se setkal se zástupci společnosti RESPECT, jednání budou pokračovat za účelem získání relevantních nabídek.

 

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-25 (Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2021):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021 probíhá průběžně.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval že, trenérsko-metodická komise prodloužila trenérům III. třídy platnost licencí do konce roku 2021, protože nebylo možno uspořádat školení z důvodu pandemie Covid-19. Výkonný výbor vzal předloženou informaci na vědomí.

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

VV jednohlasně schválil následující návrh místopředsedy ČSJ T. Musila na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21:
Palanti Alessia, 1. místo MEJ ILCA 6 (U19 dívky), Kaštěla (CRO) – 30 000,- Kč
Palanti Alessia, 3. místo MEJ ILCA 6 (U21 dívky), Luštica (MNE) – 20 190,- Kč
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.
Výkonný výbor a KVS Alessii gratuluje!


T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil nominaci ALT Cadet na MS 2021, které se bude konat 30. 8. – 6. 9. 2021 na Gradě (ITA) následovně:
Tereza Dítětová - Annamarie Dítětová
Kristýna Holubová - Anna Winklerová
Adam Winkler - Dominik Eliáš
Luděk Růžička - Tomáš Jiřička
Josef Dressler - Martin Morgan Šebor
Příspěvek bude čerpat posádka Kristýna Holubová - Anna Winklerová  (30.763,-) a trenér Zdeněk Parůžek (10.872,-).
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ –  předložil návrh ALT RS na rozdělení příspěvku na MS RS Feva, které se bude konat 23. – 29. 7. 2021 v Travemünde (GER), následovně:
Ondřej Baštář – Jan Juha
Bořek Borkovec – Josef Hanton
Eliška Stibůrková – Magdaléna Najvárková
Posádky a trenér si rozdělí přiznanou podporu dle nákladů určených podle směrnice C20.
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil nominaci ALT RS na MS RS 500, které se bude konat 2.– 6. 8. 2021 v Como (ITA), následovně:
Jakub Dobrý - Tereza Dobrá
Jan Dvořák - Tobiáš Dvořák
Jakub Nejezchleba - Blanka Maršálková
Posádky si rozdělí přiznanou podporu dle nákladů určených podle směrnice C20.
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ –  předložil nominaci ALT IKA Formula Kite na MS U19, které se koná 12. - 18. 7. 2021 v Gizzeria Lido (ITA), následovně:
Jindřich Houštěk
Vojtěch Koška

Posádky si rozdělí přiznanou podporu v poměru 50% : 50%.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil následující opravu přidělené podpory účasti na MS ve třídě RS 500 a RS Tera Sport pro rok 2021, vypracovaný dle směrnice C20:

MS RS 500, 2. - 6. 8. 2021, Como (ITA) 92 016 Kč

MS RS Tera Sport, 1. - 6. 8. 2021, Greve (DEN) 19 798 Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na přidělení podpory účasti na MS U19 ve třídě IKA Formula Kite konaného 12. - 18. 7. 2021, Gizzeria Lido (ITA), vypracovaný dle směrnice C20:

MS U19 IKA Formula Kite, 12. - 18. 7. 2021, Gizzeria Lido (ITA) 28 703 Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na navýšení rozpočtové kapitoly KVS pro rok 2021 o 1 000 000 Kč. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh SÚ ČSJ na vyplacení druhé části budgetu pro 2. pololetí 2021 následovně:

 

 

SÚ ČSJ zároveň navrhuje prodloužit termín na dočerpání budgetů v původní výši na společného trenéra Kateřiny Švíková a Jany Slívové (zbývá 117 850 Kč) a Jakuba Halouzky s Benem Přikrylem (zbývá 62 543 Kč) do konce roku 2021.

Výkonný výbor předložené návrhy jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi vyplatit reprezentantům druhou část budgetu pro sezonu 2021.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Ondřej Bobek (KTM, SÚ ČSJ) – předložil návrh na dočasné řešení trenérského zabezpečení SCM 29er v podobě dvou trenérek, a to konkrétně ve složení Dominika Vaďurová a Johana Kořanová Nápravníková.

Důvodem pro tento návrh je komplikovaná životní situace současného trenéra D. Křížka, která neumožňuje, aby tuto funkci nadále plnil. K současnému návrhu řešení dospěl SÚ ČSJ na základě jednání s Davidem Křížkem a ALT 29er. Toto dočasné řešení je plánováno do konce sezóny 2021.

Zároveň v případě, že se situace D. Křížka změní, SÚ ČSJ počítá s jeho opětovným návratem do role hlavního trenéra SCM 29er.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi smluvně zabezpečit do konce roku 2021 fungování trenérek SCM 29er Dominiky Vaďurové a Johany Kořánové Nápravníkové.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh sportovního úseku ČSJ přihlásit na Youth Sailing World Championship 2021, které se bude konat 11. - 18. 12. 2021 v Ománu, následující lodní třídy:

Techno 293 - chlapec, dívka

ILCA 6 - chlapec, dívka

29er – chlapecká posádka

Trenéři: Š. Novotný, M. Hájek

Deadline pro jmenovité nominace závodníků a doprovodných osob je 1. listopad 2021.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci závodníků Michaely Švejdové a Jana Melika a trenérky Krasnal Burské na účast v rozvojovém programu Para Sailing Development (PDP) a následném Hansa Class World Championships, které se bude konat v Lega Navale Italiana, Palermo Centro v termínu 29. 9. – 10. 10. 2021.

 

 

4) MČR 2021

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z následujících MČR 2021: 29er, CAD, FD, PIR, Techno 293, RS700, VAU.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil jmenování funkcionářů pro MČR RS Tera 2021:

Předseda protestní komise: Radim Vašík

Hl. rozhodčí Jan Blahoňovský

Rozhodčí: Martin Malec

Garant ČSJ: Radim Vašík

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 7. 2021.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se dne 19. 6. 2021 konala VH ČSJ. Valná hromada ČSJ ukložila Výkonnému výboru ČSJ zabývat se upřesněním podmínek pro pořádání náborových akcí – místní závody koef. 1, např. formou udělení výjimky.

VV ukládá M. Souškovi za komisi závodů v souladu s usnesením VH ČSJ jednat o formátu místních závodů koef. 1 a předložit závěry na prosincovém zasedání VV.

 

Výkonný výbor ustanovil pracovní skupinu ve složení V. Brabec, R. Vašík pro sbíraní a vypořádávání připomínek k návrhu Stanov ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na Plénu ČOV, které se konalo 29. června 2021 v O2 universum, byl předsedou ČOV opět zvolen Jiří Kejval. Do funkcí místopředsedů byli zvoleni Libor Varhaník (ekonomika), Roman Kumpošt (mezinárodní vztahy), Zdeněk Haník (olympismus a vzdělávání), nově Milan Hnilička (bez gesce) a Filip Šuman (ČKSOI).

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z 39. VH ČUS, která se konala 23. 6. 2021 v kongresovém sálu Sportovního centra Nymburk.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že byl o rok prodloužen profil zadavatele ČSJ na Portálu pro vhodné uveřejnění, který ČSJ využívá pro uveřejňování veřejných zakázek.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel pozvánku na zahájení Olympijského festivalu v Praze, které se bude konat 23. července od 12:00 v areálu Olympu Centra sportu.

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Soušek) schválil jmenování funkcionářů pro MEJ 2021 49er/49erFX/Nacra17:

Ředitel závodu: Václav Brabec

Účetní závodu: Martin Soušek

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil uzavření smlouvy na pořádání akce „2021 Mistrovství Evropy juniorů 49er/49erFX/Nacra17“ mezi Jachetním klubem Černá v Pošumaví z.s. a Českým svazem jachtingu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na webu ČSJ pravidelně aktualizuje článek k mimořádným opatřením MZd ČR včetně formuláře čestného prohlášení dle aktuálně platného mimořádného opatření.

 

 

7) Různé

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 13. 7. 2021.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za červen a plán práce na červenec 2021, který je přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že zahájil průzkum trhu na nákup tří motorových člunů na moře, 4-5 motorových člunů především na tuzemské vody a 4-6 trupů ILCA z investiční dotace NSA. Výkonný výbor vzal tuto informaci na vědomí a pověřuje T. Musila v pokračování příprav žádosti na investiční dotaci NSA.

 

VV jednohlasně schválil složení hodnotící komise a komise pro otvíraní obálek k výše zmíněnému nákupu materiálu ve složení: T. Musil, V. Lambl, R. Vašík, V. Dvořák.

 

VV jednohlasně schválil společnost Pyramida CS s.r.o., která zabezpečí pro ČSJ výběrové řízení na nákup materiálu z investiční dotace NSA.

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 19. srpna 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen

2. Přehled práce PR za červen a plán práce na červenec 2021

 
Přílohy ke stažení

  scm_ilca-2021-06.pdf (180K)
  sps_q_2021-06.pdf (2M)
  sps-scm_ilca4-2021-06.pdf (288K)
  zprava_techno293_cerven.pdf (1M)
  prehled_pr_cerven_a_plan_na_cervenec_2021.pdf (196K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ