Zápis z červencového jednání VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 16.07.2020

Středa, 15. července 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Brabec, V. Dvořák, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: K. Fantová

PR: E. Skořepová

KK: P. Ondráček

 

Hlasovaní per rollam ze dne 26. 6. 2020 - Vypsání výběrového řízení na trenéra SPS/SCM Techno 293, RS:X 

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Václav Brabec, Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: Jan Kraus

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam „Vypsání výběrového řízení na trenéra SPS/SCM Techno 293, RS:X“

 

Hlasovaní per rollam ze dne 11. 7. 2020 o návrhu složení hodnotící komise pro výběrové řízení na trenéra SCM/SPS Techno 293, RS:X, následovně:

Členové hodnotící komise:

Ondřej Bobek
Vladimír Dvořák
Tomáš Musil
Martin Žižka
Patrik Hrdina
 

Členové hodnotící část „Preference ČWA a Techno 293“

Marek Raška (ČWA)
Jan Štěpánek (Techno 293)
 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Václav Brabec, Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním per rollam návrh složení hodnotící komise pro výběrové řízení na trenéra SCM/SPS Techno 293, RS:X.

 

 


1) Projednání zápisu       
 

Zápis z červnového zasedání výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-08 (Připravit pro květnové zasedání VV konkrétní podmínky výběru trenéra SCM Techno 293, RS:X): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 3) tohoto zápisu.

 

K úkolu 20-09 (Realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všem reprezentantům byly vyplaceny zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020.

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.

 

K úkolu 20-18 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vzhledem k tomu, že v současnosti žádné MS a ME neprobíhají, nebyly zatím realizovány žádné náklady na akce MS a ME.

 

K úkolu 20-25 (Jednat o upřesnění formátu závodu se Seawolf Academy s.r.o., žadatelem o spolupořadatelství MČR na moři 2021): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 4) tohoto zápisu.

 

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil návrh na složení zkušební komise pro závěrečné zkoušky rekvalifikace „trenér II. třídy“ v rámci akreditace MŠMT z 21. 9. 2017 pod č.j. 093/2017-50    následovně: Zdeněk Sünderhauf – předseda, Milan Hájek – člen, Vladimír Dvořák – člen

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Výkonný výbor obdržel žádost od M. Kučery a P. Havelky o vyjádřeni ve věci akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy. VV ukládá V. Dvořákovi připravit vyjádření k obdržené žádosti.

 

Výkonný výbor na základě usnesení Valné hromady ČSJ ukládá TMK zabývat se revizí směrnice D6 (Pravidla pro kvalifikaci trenérů), dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6.

 

 

3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – informoval o průběhu výběrového řízení na trenéra SCM/SpS Techno 293, RS:X a předložil zprávu hodnotící komise, která je přílohou tohoto zápisu. Hodnotící komise doporučuje VV na pozici trenéra SCM Techno 293, RS:X přijmout a smlouvu podepsat s Milanem Hájkem.

Výkonný výbor jednohlasně vybral M. Hájka na pozici trenéra SCM/SpS Techno 293, RS:X.

 

Výkonný výbor ukládá KTM připravit návrh smlouvy s novým trenérem SCM/SpS Techno 293, RS:X do 22. 7. 2020

 

 

4) MČR 2020

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že dne 23. 6. 2020 proběhlo jednání se zástupci Seawolf Academy s.r.o., na kterém došlo ke konsenzu, že Seawolf Academy s.r.o. uspořádá v roce 2021 Velkou cenu v kategorii Offshore a svoji přihlášku k pořádání MČR v roce 2021 vezme zpět.

 

V. Brabec – LK, KLT – jako garant ČSJ informoval o průběhu MČR Cadet a Fireball.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o průběhu MČR Pirát a Vaurien.  

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na změny termínů konání následujících MČR:

CTL 202150 MČR Techno 293 a Rac – nový termín konání 27. - 30. 8. 2020

CTL 201605 MČR FD – nový termín konání 11. - 13. 9. 2020

CTL 201126 MČR Match Race 2.4 mR, závod se ve vypsaném termínu neuskuteční, nový termín bude sdělen později po dohodě s pořadatelem.

Výkonný výbor všechny tři předložené návrhy na změny termínu konání MČR jednohlasně schválil.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na změnu funkcionářů u závodu MMČR Lipno regata (CTL 201331), následovně:

hlavní rozhodčí závodu: Václav Brabec

hlavní rozhodčí okruhů: Martin Soušek, Karel Maruška

předseda protestní komise: Dušan Vanický

člen protestní komise: Radim Vašík

garant: Karel Švec

VV navrženou změnu funkcionářů jednohlasně schválil. 

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o jednání se zástupci Yacht Clubu Dyje Břeclav o spolupořadatelství MČR mládeže 2021.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 7. 2020.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od jednotlivých KSJ pro rok 2020, následovně:

 

VV předložený návrh jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi uzavřít s KSJ smlouvy na realizaci služeb pro rok 2020.

 


6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z 38. volební VH ČUS, která se konala 24. 6. 2020 v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na 8. října 2020 je stanoven termín volebního Pléna ČOV. Olympijské sportovní svazy mohou do pátku 4. září 2020 předkládat návrhy na kandidáty do Pléna Českého olympijského výboru na volební období 2020–2024.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že jménem Českého svazu jachtingu potvrdil, že v současné době jachting handicapovaných kompletně administruje Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (ČATHS). ČSJ souhlasí s tím, aby se ČATHS stala garantem para jachtingu a nadále pokračovala v činnosti hlavního gestora para jachtingu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh, aby vedoucím pracovní skupiny ke splnění úkolu reorganizace ČSJ uloženého Valnou hromadou ČSJ Výkonnému výboru ČSJ byl pověřen Václav Brabec. Nominace jednotlivých členů této pracovní skupiny – projektového týmu bude v kompetenci vedoucího pracovní skupiny. Václav Brabec bude informovat VV o jednotlivých krocích vedoucích ke splnění uloženého úkolu. Výkonný výbor tento návrh jednohlasně schválil.

VV ukládá V. Brabcovi koordinovat přípravu reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ.


 

7) Různé

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v termínu od 23. 6. do 3. 7. 2020 probíhal marketingový průzkum s cílem zjistit aktuální nabídku trhu pro nákup materiálního vybavení. Průzkum zpracovala společnost Pyramida CS a za ČSJ byl kontaktní osobou pro odpovědi Tomáš Musil, statutární zástupce, místopředseda ČSJ. Vyhodnocení zpracoval Vladimír Dvořák. Aktuálně se finalizuje zadávací dokumentace pro výběrové řízení, aby bylo možné zadávací dokumentaci co nejdříve zveřejnit.

 

VV jednohlasně schválil komisi pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na čluny, vleky a plachetnice Laser, 29er, Optimist, RS Feva a Olympijské plováky IQ Foil ve složení: V. Dvořák, V. Lambl, T. Musil, R. Vašík.

 

K. Fantová – KKK, PR – zaslala členům VV informace ze schůzky VŠ sportcentra VICTORIE na MŠMT. Jednalo se o představení zcela nového projektu/programu, a to podpory VŠ sportovců formou stipendia. Zařazení jachtaři Jakub Halouzka a Ben Přikryl získali nejvyšší možnou stipendijní podporu, která jim bude vyplacena zpětně od ledna 2020.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za květen a červen 2020 a plán práce na červenec a srpen 2020 (viz příloha tohoto zápisu).

 

P. Ondráček – KK ČSJ – informoval, že proběhlo zasedání Kontrolní komise ČSJ, na kterém byl schválen plán pravidelných kontrol KK ČSJ za rok 2020, viz příloha tohoto zápisu.

 

V. Brabec – LK, KLT – podal informace z World Sailing Council Meetingu, kterého se 24. 6. 2020 zúčastnil online.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že ve dnech 20. - 21. 6. 2020 proběhl na Lipně závod v kitesurfingu organizovaný Yacht klubem Jestřábí a Kiteforce. Václav Brabec informoval o jednáních s kiteboardingovou komunitou a o krocích, které povedou k založení národní třídové asociace – Český Kitesurfing.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o přípravách pracovního prostředí pro tvorbu termínového kalendáře.

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že byly zahájeny práce v rámci KR na překladu Závodních pravidel jachtingu 2021-2024.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 20. srpna 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen

2. Zápis z průběhu výběrového řízení na trenéra SCM Techno 293, RS:X

3. Přehled práce PR manažerky za květen a červen 2020 a plán práce na červenec a srpen 2020

4. Plán pravidelných kontrol činnosti ČSJ pro rok 2020

 
Přílohy ke stažení

  zprava_trenera_scm_laser_2020-06.pdf (209K)
  zprava_trenerky_sps_q_2020_06_.pdf (369K)
  zapis_hodnotici_komise_z_prubehu_vyberoveho_rizeni_na_trenera_scm_techno_293.pdf (188K)
  prehled_pr_kveten_a_cerven_a_plan_na_cervenec_a_srpen_2020.pdf (222K)
  plan_pravidelnych_kontrol_kontrolni_komise_csj_za_rok_2020.pdf (127K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ