ZÁPIS Z BŘEZNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2024

Dana Dvořáková | 17.03.2024

Čtvrtek, 14. března 2024, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

Výkonný výbor (VV):                Jiří Hýža (JH), Petra Kafková (PK), Štěpán Novotný (ŠN), Marek Pavlovský (MP),

                                                 Petr Přikryl (PP), Martin Soušek (MS) do 15:36, Radim Vašík (RV)

Generální sekretář ČSJ:          Dana Dvořáková (DD)

Kontrolní komise:                     Jiří Bobek (JB)

Hosté:                                      Eva Skořepová (ES), Zdeněk Sünderhauf (ZS), Aneta Keszi (AK)

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

Zápis z únorového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. JH informoval, že na webu ČSJ je zřízena záložka „Pojištění“. Zde si mohou aktuálně členové ČSJ uzavírat cestovní pojištění. Probíhají jednání s pojišťovnou Pantaenius ohledně pojištění lodí z provozu plavidla pro členy ČSJ. Dále byl představen návrh na pojištění nákladu pro přepravu lodí s tím, že bude aktuálně poptáváno jednotlivě na závody a soustředěni pro SCM a SpS. Tato nabídka bude představena trenérům na SÚ ČSJ. Závěrem byl představen návrh pojištění D&O pro členy statutárního orgánu ČSJ.

 

K úkolu 23-20 (Uzavřít se závodníky nebo zákonnými zástupci závodníků smlouvu o výpůjčce na čtyři starší svazové lodě ILCA a osm nových svazových lodí ILCA):

Úkol splněn. ŠN informoval, že smlouvy na čtyři starší lodě ILCA a osm nových lodí ILCA byly se závodníky nebo zákonnými zástupci závodníků uzavřeny. Smlouvy budou nahrány do uložiště smluv ČSJ.

 

K úkolu 24-02 (Uzavřít se závodníky nebo jejich zákonnými zástupci či jejich kluby kupní smlouvy na uvedené starší lodě 29er):

Úkol trvá. MS informoval, že uzavírání kupních smluv se závodníky nebo jejich zákonnými zástupci či jejich kluby je téměř ukončeno, aktuálně zbývají podpisy od dvou zákonných zástupců závodníků.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje všem juniorským reprezentantům třídy ILCA 4, kteří vybojovali medaile na Europa Cupech: Jiřímu Tomešovi, který vyhrál Europa Cup v Portugalsku a byl třetí na Mallorce, Jeremiáši Přikrylovi, který vyhrál Europa Cup na Mallorce, a Tatianě Bělunkové, která byla v obou závodech první dívkou.

 

ŠN – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 5. 3. 2024 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

VV předložené informace projednal a vzal na vědomí.

 

SÚ ČSJ obdržel žádost M. Dokoupilové o přeřazení L. Dokoupilové do RD24 a navýšení budgetu na sezonu 2024.

SÚ žádost přezkoumal a rozhodl o navýšení budgetu pro závodnici L. Dokoupilovou o 300 tis. Kč na 478 tis. Kč do 30.4.2024. Důvodem navýšení jsou kvalitní výsledky na seniorských závodech MS, ME a výrazný výkonnostní posun v sezoně 2024.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje navýšení budgetu pro závodnici L. Dokoupilovou o 300 tis. Kč na 478 tis. Kč do 30. 4. 2024.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP                       proti: 0 zdržel se: MS, RV

Návrh usnesení byl schválen.

 

ŠN – předložil návrh na snížení zálohy budgetu do 30. 4. 2024 Alessii Palanti ze 300 tis. Kč o 150 tis. Kč na 150 tis. Kč. Zároveň předložil návrh na navýšení zálohy budgetu do 30. 4. 2024 pro Lindu Dokoupilovou ze 150 tis. Kč o 150 tis Kč. na 300 tis. Kč.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje snížení zálohy budgetu do 30. 4. 2024 Alessii Palanti o 150 tis. Kč, tedy z 300 tis. Kč nově na 150 tis. Kč. Zároveň Výkonný výbor ČSJ schvaluje navýšení zálohy budgetu do 30. 4. 2024 Lindě Dokoupilové o 150 tis Kč, tedy ze 150 tis. Kč nově na 300 tis. Kč.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

2)      informace z komise vrcholového sportu

 

KVS se od posledního Výkonného výboru nesešla.

 

 

3)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor jsou přílohou tohoto zápisu. KM se od posledního Výkonného výboru nesešla.

 

 

4)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

ZS a AK – informovali členy Výkonného výboru o činnosti Jachtařské akademie ČSJ. Dále předložili zprávu o proběhlých přednáškách JA ČSJ v roce 2024. Závěrečná zpráva JA ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

   

PK – podala informace z jednání trenérsko-metodické komise ČSJ, které se uskutečnilo dne 12. 3. 2024 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu.

VV vzal předložené informace na vědomí.

 

PK – informovala, že dne 26. 2. 2024 byla členům TMK ČSJ doručena rezignace Roberta Káby na člena TMK ČSJ. VV děkuje R. Kábovi za dosud odvedenou práci v TMK.

 

PK – informovala o plánovaném školení trenérů 3. třídy v termínu 15. - 17. 3. 2024 RO ČSJ Vysočina a Jihomoravský kraj – Brno, pod vedením Tondy Mrzílka – počet přihlášených je 10 osob.

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

 

Žádné nominace nebyly předloženy.

 

 

(iii)   Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 

2)      informace z PR komise

 

ES – podala informace z jednání PR komise, které se konalo 12. 3. 2024 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání PR komise je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor předložené informace na vědomí.

 

ES – podala informace, že proběhla jednání se stávajícími i potenciálními partnery ČSJ. ES zajistila prodloužení partnerství firmy RODOP s juniorským iQFoil teamem na letošní rok na základě opce z loňské smlouvy v hodnotě 500 000 Kč a prodloužení partnerství s firmou LKQ pro MČR mládeže v obdobném rozsahu jako vloni (v hodnotě cca 100 000 Kč). Pokračuje také spolupráce s firmou Helly Hansen, která kromě výrazných slev na reprezentační oblečení, dodá ceny a dárky na Europa Cup ILCA na Nechranicích a MČR mládeže a trička pro dobrovolníky na OH Festival Most.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za únor a plán práce na březen a duben, který je přílohou tohoto zápisu.

 

3)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

 

JH – předložil doplněnou žádost YC Frymburk z.s. o vznik základního členství v ČSJ.  

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje vznik základního členství v ČSJ subjektu YC Frymburk z.s., kterému bylo přiděleno registrační číslo 1314.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV                      proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – informoval, že dne 22. 2. 2024 zaslal na Městský soud v Praze návrh na zápis zapsaných údajů do spolkového rejstříku RO ČSJ Královéhradecký a Pardubický kraj. Dne 12. 3. 2024 bylo Městským soudem v Praze vydáno usnesení o zápisu RO ČSJ Královéhradecký a Pardubický kraj do spolkového rejstříku.

 

 

4)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

RV – informoval Výkonný výbor o finálním čerpání rozpočtu roku 2023, předložil účetní závěrku za rok 2023 a daňové přiznání za rok 2023, dále informoval o finálním návrhu rozpočtu roku 2024. Uvedené dokumenty budou předloženy ke schválení VH ČSJ.

Výkonný výbor vzal uvedené informace na vědomí.

 

RV – informoval Výkonný výbor o stavu čerpání rozpočtu roku 2024 ke dni 10. 3. 2024.

Výkonný výbor vzal uvedené informace na vědomí.

 

 

(iv)   Informace předsedy VV ČSJ a generálního sekretáře ČSJ
 

DD – předložila návrh funkcionářů pro nadcházející VH ČSJ:

Zapisovatel: Václav Brabec

Ověřovatelé zápisu: Jiří Bobek, Jan Marián

Mandátová komise: Marek Pavlovský, Alexandra Soušková, Dana Horká

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje, že na nadcházející VH ČSJ předloží návrh na složení funkcionářů VH ČSJ: Zapisovatel: Václav Brabec. Ověřovatelé zápisu: Jiří Bobek, Jan Marián. Mandátová komise: Marek pavlovský, Alexandra Soušková, Dana Horká.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, PP, MP, RV                              proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl schválen.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí Výroční zprávu ČSJ za rok 2023.

 

RV – informoval, že dne 20. 2. 2024 obdržel Český svaz jachtingu prostřednictvím datové schránky od NSA závěrečné vyhodnocení akce MT223-00022, investiční dotace roku 2023.

 

RV – informoval, že dne 12. 3. 2024 podepsal s Masarykovou univerzitou – Fakulta sportovních studií dohodu o spolupráci při výchově a vzdělávání trenérů.

 

Výkonný výbor obdržel žádost posádky Lukáš Kraus – Ondřej Baštář o poskytnutí zápůjčky na nákup závodní lodě 49er ve výši 400 tis. Kč.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 400 tis. Kč posádce Lukáš Kraus – Ondřej Baštář na nákup závodní lodě 49er, s tříletou splatností.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, PP, MP, MS, RV                             proti: 0 zdržel se: PK

Návrh usnesení byl schválen.

 

VV ukládá M. Souškovi připravit smlouvu na bezúročnou půjčku a tuto poskytnout.

 

DD – informovala, že NSA zveřejnila na svém webu informaci, že investiční dotace pro svazy na movité investice by měla být zveřejněna ve II. čtvrtletí 2024.

 

DD – informovala, že NSA pořádá dne 28. 3. 2024 od 15:00 v Hotelu Stages pracovní seminář sportovních svazů zařazených do skupin 2. – 4. v rámci prioritizace sportu. Za ČSJ se jednání účastní D. Dvořáková.

 

 

(v)     Různé


MP – informoval, že se dne 29. 2. 2024 konalo online jednání komise HZS. Na jednání se diskutovalo další směřování komise HZS a její cíle. Zápis z jednání HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

MP – informoval, že dne 26. 2. 2024 byla členům HZS ČSJ doručena rezignace Roberta Káby na náčelníka HZS ČSJ. VV děkuje R. Kábovi za dosud odvedenou práci v HZS.

 

MP – podal informace z jednání Komise rozhodčích ČSJ, které se konalo 10. 3. 2024 v Třemošnici. Zápis z jednání KR ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 18. dubna 2024 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 


Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 14. 3. 2024

2.       Zápis z jednání SÚ ČSJ – 5. 3.  2024

3.       Zprávy trenérů SCM a SpS za únor

4.       Zápis z jednání TMK – 12. 3. 2024

5.       Závěrečná zpráva z přednášek JA 2024

6.       Zápis z jednání PR komise ČSJ – 12. 3. 2024

7.       Přehled PR za únor a plán práce na březen a duben

8.       Zápis z jednání KR ČSJ – 10. 3. 2024

9.       Zápis z jednání HZS ČSJ – 29. 2. 2023

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 15. února 2024, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Vzhledem k tomu, že dle Registračního řádu ČSJ budou k 31. 3. 2024

Čtvrtek, 18. ledna 2024, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svolává  Valnou hromadu, která se bude konat v s...

Čtvrtek, 14. prosince 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru