ZÁPIS Z BŘEZNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2022

Dana Dvořáková | 22.03.2022

Čtvrtek, 17. března 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák (do 14:00), K. Fantová, T. Musil, V. Lambl (od 14:00), R. Vašík,

Omluveni: M. Soušek, M. Žižka

KK: P. Ondráček

 

 

1) Projednání zápisu    
 

Zápis z únorového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 21-44 (Ve spolupráci s TMK vybrat trenéry na pozice pro SpS Techno 293 a SpS RS Feva):

Úkol splněn. T. Musil informoval, že SÚ ČSJ schválil návrh ALT RS Feva na obsazení pozice trenéra SpS RS Feva Miroslavem Horákem. VV jednohlasně schválil M. Horáka jako trenéra SpS RS Feva s účinností do 31. 10. 2022 s roční automatickou prolongací do 31. 10. 2023.

 

K úkolu 22-05 (Připravit návrh změn směrnice B9 a návazných směrnic (C12, …) tak, aby byl předložený jednací řád SÚ ČSJ do těchto směrnic zapracován):

Úkol splněn. T. Musil předložil návrh změn směrnice B9 a C12 tak, aby byly v souladu se schváleným dokumentem, který byl přílohou únorového VV (Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozšíření Sportovního úseku ČSJ). VV předložené návrhy směrnic B9 a C12 jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové aktualizovat směrnice B9 a C12 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství):

Úkol trvá. K. Fantová informovala o probíhajících jednáních s Českým svazem kanoistů a Českým veslařským svazem o přípravě memoranda o spolupráci zabývají se problematikou zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti.

                                                                                                                             

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o činnosti trenérsko-metodické komise ČSJ. Zpráva TMK je přílohou tohoto zápisu.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o plánovaných školeních pro trenéry III. třídy v roce 2022 (viz zpráva TMK v příloze).

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o tom, že probíhá teoretická část rekvalifikačního kurzu pro trenéry II. třídy na FTVS (viz zpráva TMK v příloze).

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil zprávu o jachtařských přednáškách v roce 2022, kterou vypracoval

Zdeněk Sünderhauf, manažer Jachtařské akademie ČSJ. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh TMK nominovat Johanu Rozlivkovou jako experta Českého svazu jachtingu pro potenciální služby World Sailing. 

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS), nominace na mezinárodní závody
 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 10. 3. 2022. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu.

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh SÚ ČSJ na doplnění SpS Techno 293 o dva členy: Štěpán Loužek, Zdeněk Plch. SÚ ČSJ připraví návrh finanční podpory a zdroj financování pro tyto dva nové členy SpS v rámci členství. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

               

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh SÚ ČSJ na složení družstva SpS RS Feva A ve složení: Petr Pelnář – Matěj Červeň, Helena Navrátilová – Vanda Navrátilová, Michal Sazama – Eliška Sazamová a družstva SpS RS Feva B ve složení: Kristýna Křenková – Monika Křenková, Kristian Bezušek – Petr Jeřábek, Matěj Martan – David Křížek. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – informoval, že 21. 3. 2022 se v sídle NSA uskuteční osobní setkání s Filipem Neusserem, předsedou NSA.

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – informoval, že v prosincovém zápisu z VV je chybně uveden rozsah počtu dnů na vodě (30 dnů) pro trenérku Johanu Rozlivkovou, správně je 40 dnů na vodě (viz zápis VV z října 2021).

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

4) MČR 2022

 

Nebyly předloženy žádné zprávy.

 

5) Čerpání rozpočtu 2021/Návrh rozpočtu 2022
 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh úpravy rozpočtu 2022 v kapitole SÚ ČSJ, a to o navýšení 1 052 500,- Kč, který bude hrazen z rezervy rozpočtu ČSJ (kapitola 4505).

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor obdržel dne 9. 3. 2022 oznámení pořadatele o konání automobilového závodu „PRAŽSKÝ RALLYSPRINT“ který se uskuteční na místo v prosinci 2021 v náhradním termínu ve dnech 25. - 26. 3. 2022 v rozsáhlém okolí Strahova, a v jehož důsledku bude celé široké okolí uzavřené pro dopravu a v areálu ČUS nebude možné parkovat (jako náhradní parkoviště bylo nabídnuto parkoviště u Strahovských kolejí s příjezdem do 9:00 anebo parkoviště u Skokanská ul. vzdálené asi 1 km od budovy ČUS). Z důvodu těchto neočekávaných komplikací schválil Výkonný výbor jednohlasně přesunutí konání Valné hromady ČSJ z plánovaného termínu 26. 3. 2022 na náhradní termín, který byl stanoven v souladu se Stanovami ČSJ na sobotu 28. 5. 2022. Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové zaslat toto rozhodnutí na všechny subjekty ČSJ.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na udělení čestného Zlatého odznaku ČSJ panu Přemyslu Drábkovi (1942, YC lázně Toušeň).

 
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že NSA zveřejnila 28. 2. 2022 výzvu „Podpora sportovních svazů 2022“. Zahájení příjmu žádostí: 4. 3. 2022, ukončení příjmu žádostí: 4. 4. 2022 do 12:00 hod. Dále NSA zveřejnila 3. 3. 2022 výzvu „Významné sportovní akce 2022“. Zahájení příjmu žádostí: 9. 3. 2022, ukončení příjmu žádostí: 8. 4. 2022.

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že NSA zveřejnila 8. 3 2022 NSA na svých webových stránkách nové Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Můj Klub 2022 koeficientem 0,9. Tato informace byla zaslána všem klubům ČSJ.      

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla v programu Nadace ČEZ – Podpora regionů 2022 podána žádost o finanční podporu pro konání ME RS Feva 2022.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 12. 3. 2022 se konala online konference EUROSAF. Český svaz jachtingu na konferenci zastupoval místopředseda ČSJ T. Musil, který členům Výkonného výboru podal z průběhu konference informace. ČSJ podporuje návrh skupiny G zamezit účasti sportovců a funkcionářů Ruska a Běloruska na akcích EUROSAF. T. Musil na konferenci zastával tento postoj. Vzhledem k vývoji jednání, kdy po námitkách účastníků konferenci opustil zástupce Ruské jachtařské asociace, ale zůstala ruská členka Výkonného výboru EUROSAF, Tomáš Musil spolu s dalšími delegáty jednání EUROSAF opustil. Následně T. Musil doporučil ČSJ podpořit protinávrh prohlášení EUROSAF k situaci na Ukrajině podaný skupinou G. Výkonný výbor jednohlasně tento postoj schválil.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že svaz obdržel dne 27. 2. 2022 stanovisko předsedy NSA k situaci na Ukrajině. Dále ČSJ obdržel k této situaci stanovisko World Sailing. Obě tato stanoviska jsou zveřejněna na webu ČSJ.

                                   

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že pololetní zasedání World Sailing se bude konat v náhradním termínu 26. – 29. května 2022 v Abu Dhabi.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za únor a plán práce na březen a duben 2022, který je přílohou tohoto zápisu.

                          

K. Fantová – KKK, PR – informovala, že vyhlášení ankety Jachtař roku 2021 se uskuteční 22. 3. 2022. Z vyhlášení vznikne 15minutový sestřih, který odvysílá ČT sport v premiéře v neděli 27. března v 11:55.

 

E. Skořepová – PR – zaslala informaci, že 10. 3. 2022 se konal v rámci Jachtařské akademie seminář TRÉNINKOVÝ DENÍK YARMILL, který byl určen především pro všechny trenéry a zástupce jachtařských klubů pracujících s mládeží.

                                             

Výkonný výkon jednohlasně schválil návrh komise rozhodčích ČSJ jmenovat Národním rozhodčím pro řízení závodů následující rozhodčí:

Jana Merendová

Jaroslav Kuřava

Martin Malec

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 19. - 20. 3. 2022 se uskuteční tradiční setkání rozhodčích a jednání komise rozhodčích ČSJ v Třemošnici.

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi připravit návrh aktualizace směrnice C5 „Směrnice pro vypořádání náležitostí dobrovolných funkcionářů ČSJ“ a předložit VV dopad úprav na navýšení rozpočtu ČSJ roku 2022.

 

Petr Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že proběhly tři kontroly Kontrolní komise ČSJ za rok 2021, a to kontrola hospodaření ČSJ, kontrola hmotného majetku ČSJ a kontrola hospodaření SÚ ČSJ. Dostupné zprávy KK ČSJ jsou přílohou tohoto zápisu. Výkonný výbor vzal předložené zprávy KK ČSJ na vědomí.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 21. dubna 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

 

Přílohy zápisu:

1. Zpráva Trenérsko metodické komise za březen 2022

2 Zpráva o Jachtařských přednáškách v roce 2022

3. Zápis z jednání SÚ ČSJ a Komory trenérů SÚ ČSJ za březen 2022

4. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor

5. Přehled práce PR za únor a plán práce na březen a duben 2022

6. Zpráva o kontrole hmotného majetku ČSJ za rok 2021

7. Zpráva o kontrole hospodaření Sportovního úseku ČSJ za rok 2021

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Výkonný výbor obdržel dne 9. 3. 2022 oznámení pořadatele o konání automobilového závodu „PRAŽS...

Včera se světová jachtařská federace World Sailing připojila k Mezinárodnímu olympijskému výbo...

Pozvánka na setkání rozhodčích a jednání komise rozhodčích ČSJ, které se kona...

Čtvrtek, 17. února 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 20. ledna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru