ZÁPIS Z BŘEZNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 22.03.2021

Čtvrtek, 18. března 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek (do 17:00), V. Dvořák (do 18:30), K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: V. Lambl

KK: P. Ondráček

Host: V. Brabec, Z. Sünderhauf, A. Keszi

 

 

Jako hosté se Výkonného výboru účastnili Zdeněk Sünderhauf a Aneta Keszi s prezentací a zhodnocením online přednášek, které se konaly v průběhu ledna až března 2021 na portálu Jachtařské akademie ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).

 

 

1) Projednání zápisu    
  
Zápis z únorového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajistit nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. Tomáš Musil informoval, že byla dokončena poptávka pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů, dále je potřeba oslovit konkrétní makléře pro sestavení nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů.  

 

K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 [Pravidla pro kvalifikaci trenérů], dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že po několika měsících intenzivní práce získal Český svaz jachtingu dne 16. 3. 2021 akreditaci pro kurzy na trenéra II. třídy. TMK doplní do směrnice D6 číslo akreditace školení trenérů II. třídy a dopracuje finální návrh směrnice D6, který předloží výkonnému výboru ke schválení per rollam.

 

K úkolu 20-42 (Spolu s garantem Kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyly závislé na jednom školiteli):

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že aktuálně má TMK potvrzené dva uchazeče, dále TMK osloví další možné kandidáty z řad trenérů II. třídy a následně uspořádá pro nové školitele seminář.

 

K úkolu 20-43 (Informovat na únorovém zasedání VV o vývoji jednání se zástupci lodních tříd, které mají zřízené SpS nebo SCM):

Úkol splněn. O. Bobek informoval, že probíhají jednání s ALT Optimist a 29er a připravují se jednání s ALT ILCA, Techno 293. KTM bude nadále se zástupci ALT komunikovat v rámci své standardní činnosti.

 

K úkolu 21-01 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Pavlíny Motlíkové):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že KVS pracuje na úpravách stávající smlouvy o výpůjčce. Zákonný zástupce Pavlíny Motlíkové byl informován. Smlouva bude zákonnému zástupci zaslána nejpozději do 31. března 2021.

 

K úkolu 21-02 (Připravit kvantitativní a kvalitativní zhodnocení série přednášek JA ČSJ s vizí na další pokračování do budoucna):

Úkol splněn. V. Dvořák informoval, že spolu se Zdeňkem Sünderhaufem připravili pro členy VV prezentaci a zhodnocení online přednášek JA ČSJ. Vize pokračování přednášek do budoucnosti bude zhodnocena s delším časovým odstupem. Prezentace je přílohou tohoto zápisu.

 

K úkolu 21-03 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Kristýny Flosmanové):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že KVS pracuje na úpravách stávající smlouvy o výpůjčce. Zákonný zástupce Kristýny Flosmanové byl informován. Smlouva bude zákonnému zástupci zaslána nejpozději do 31. března 2021.

 

K úkolu 21-04 (Připravit vypsaní výběrového řízení na pozici druhého trenéra SCM a SpS Laser. Vypsání výběrového řízení bude konzultováno s TMK, která připravuje novelizaci směrnice D6):

Úkol splněn. O. Bobek předložil návrh vypsání výběrového řízení na pozici trenéra SCM a SpS ILCA 4. Výkonný výbor jednohlasně schválil vypsání výběrového na pozici trenéra SCM a SpS ILCA 4 a ukládá D. Dvořákové zveřejnit toto výběrové řízení na webu ČSJ.

 

T. Musil předložil ke schválení návrh na komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení na pozici trenéra SCM a SpS ILCA 4 v tomto složení:

O. Bobek, K. Fantová, M. Žižka za ČSJ

D. Audy za ALT ILCA

Š. Novotný za SCM ILCA

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Dvořák, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Fantová, Bobek) schválil složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení na pozici trenéra SCM a SpS ILCA 4 ve složení O. Bobek, K. Fantová, M. Žižka, D. Audy a Š. Novotný.

 

 

K úkolu 21-05 (Vyplatit 50% zálohy budgetu členům RD pro první pololetí 2021):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že 50% zálohy byly reprezentantům vyplacené, kromě reprezentantů J. Halouzky a K. Švíkové, kteří doposud o vyplacení zálohy nepožádali.

 

K úkolu 21-06 (Zapracovat do souboru inventárního seznamu majetku ČSJ skutečné umístění majetku ČSJ):

Úkol splněn. M. Soušek předložil VV inventární seznam majetku ČSJ, ve kterém je zapracováno aktuální skutečné umístění majetku ČSJ.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že Český svaz jachtingu dne 16. 3. 2021 získal akreditaci pro kurzy na trenéra II. třídy. V tuto chvíli je registrovaných 27 zájemců na kurz trenéra II. třídy. Pro rok 2021/2022 je tak registrace již zastavena. TMK stanovila kapacitu kurzu na 20 účastníků s tím, že budou osloveni všichni zaregistrovaní uchazeči, ze kterých budou vybráni v případě jejich trvajícího zájmu uchazeči v pořadí podle data přihlášení. TMK již spouští přihlášky na pro kurz na trenéra II. třídy na období 2022/2023.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v návaznosti na opatření vlády a s tím souvisejícím omezením pohybu mezi okresy se ruší K. Lavickému závěrečné zkoušky na FTVS UK v březnovém termínu 24. – 26. 3. 2021. Předpokládaný nový termín závěrečných zkoušek je konec dubna, přesné datum bude včas upřesněno.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že úspěšně proběhly i poslední přednášky Jachtařské akademie ČSJ:

23. 2. 2021      David Křížek – Budoucnost jachtingu

2. 3. 2021        Kateřina Staňková – Moderní nehody a jejich prevence na moři, technika – dobrý sluha, ale zlý pán

9. 3. 2021        Jan Sedláček – Jachtařské nehody na českých vodách, vodní záchrana a prevence

16. 3. 2021      Milan Hájek, Patrik Hrdina – Budoucnost windsurfingu

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že se za velké účasti konal dne 13. března 2021 on-line seminář Mariana Jelínka na téma: vztah trenér – závodník – rodič – sportovní oddíl.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že dokončil jednání o spolupráci s Marianem Jelínkem, která je primárně směrována na vzdělávání trenérů a možnosti mentálního koučinku pro členy RD a SCM.

VV jednohlasně schválil uzavření rámcové smlouvy s Mariánem Jelínkem.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že se 24. 2. 2021 v 17:00 zúčastnil za ČSJ online webináře EUROSAF nabízí národním svazům tuto podporu:

 

1) Sadu zpracovaných metodik WORLD SAILING NTP GUIDELINE DOCUMENTS   https://www.sailing.org/training/nlstp/ntp_documents.php, která shrnuje dobrou praxi, jak provádět tréninkový proces pro kity, windsurfingy, okruhové plachetnice (kýlové i katamarány) a používání trenérských člunů na vodě.

 

2) Multioborovou (napříč různými sporty) shrnutou dobrou praxi rámce tréninkového procesu pod názvem WORLD SAILING COACHING FRAMEWORK https://www.sailing.org/training/nlstp/sport_coaching_framework.php

TMK zařadí tyto materiály do studijních materiálů Jachtařské akademie a bude je dále využívat pro vytváření vlastních metodických materiálů.

 

3) Akreditaci národní tréninkové metodiky dle WORLD SAILING RECOGNIZED TRAINING. Jedná se placenou službu World Sailing, která obsahuje audit národních tréninkových metodik a jejich srovnání s World Sailing dobrou tréninkovou praxí. Popis programu zde: https://www.sailing.org/training/nlstp/mnaaccreditation/index.ph

Z okolních zemí prošla tímto procesem Hungarian Yachting Association. Reference jejich zkušeností přednesl na jednom z jednání David Křížek. Předseda TMK v tuto chvíli považuje využití tohoto auditu pro ČSJ za předčasné.

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 16. 3. 2021.  VV bere předložený zápis SÚ ČSJ na vědomí. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh doplatit členům RD druhou část budgetu pro první část sezóny 2021 s podmínkou, že bude vyúčtována první vyplacená záloha. VV jednohlasně předložený návrh schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o tom, že se průběžně zabývá pořízením svazového kontejneru (40‘ HC) a dopravou materiálu členů RD do Japonska.

VV jednohlasně souhlasí s nákupem svazového kontejneru 40‘ HC v maximální částce 120 000 Kč.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že dne 19. 2. proběhlo ve skladu ČSJ v Roudnici nad Labem předávání velké většiny lodí ILCA, RS Feva, Optimist Devoti a plováků iQFoil zástupcům jednotlivých oddílů.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že byly aktualizovány smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA a 29er. Smlouvy jsou předány ekonomovi ČSJ k uzavření s jednotlivými závodníky.

VV ukládá KMR předložit finální zprávu ohledně pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace v roce 2020.

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že byla zrušena kvalifikační regata Semaine Olympique Française pro LT ILCA. Regata byla přesunuta do portugalské Vilamoura ve stejném termínu 17. - 24. 4. 2021.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh budgetů pro RDJ na rok 2021 následovně:

M. Krsička – L. Krsička (29er): 200 000,- Kč

T. Nevelöš – A. Nevelöš (29er): 200 000,- Kč

B. Přikryl (ILCA): 160 000,- Kč

B. Švíková (iQFoil): 140 000,- Kč

K. Altmannová (iQFoil): 140 000,- Kč

A. Nevelöš (iQFoil): 90 000,- Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

VV ukládá M. Souškovi uzavřít se členy RDJ smlouvy a vyplatit členům RDJ budgety pro rok 2021.

 

O. Bobek – KTM – informoval o změně výše jednotlivých kapitol v rozpočtu KTM, které byly vypracovány v KTM a schváleny SÚ. VV bere předložené informace na vědomí.

 

O. Bobek – KTM – informoval, že se uskutečnil nákup cvičebních pomůcek pro členy SCM a SpS, aktuálně probíhá jejich distribuce.

 

 

4) MČR 2021

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy STÚ a KZ Martina Souška na vypsání MČR v roce 2021 v následujících lodních třídách:

ILCA 6

RS Aero

Tornádo

RS 500

RS 700

Vaurien

29er

Cadet

Flying Dutchman

Pirát

RS Tera

Funboard – Slalom

Star

Funboard

RS Feva

ILCA 4

Raceboard

Techno 293

Optimist

Finn

RS Vareo

420

Evropa

ILCA 7

Fireball

Team Racing 420

Team Racing Optimist

NJ – One Design

Jachtařská liga

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominace funkcionářů na MČR v roce 2021 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil kategorie pro MČR 2021 (nehlasoval V. Dvořák). Tabulka s kategoriemi pro MČR 2021 je přílohou tohoto zápisu.

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor jednohlasně schválil čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2020.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 15. 3. 2021.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že volby do vedení Českého olympijského výboru, které měly proběhnout 26. 2. 2021 vhozením volebního lístku do urny v sídle ČOV, zakázal Městský soud v Praze předběžným opatřením.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že za svaz podpisem potvrdil seznam sportovců zařazených do VICTORIA Vysokoškolského sportovního centra MŠMT pro rok 2021, a to v nejvyšší kategorii A. Jedná se o tyto jachtaře: Benjamín Přikryl, Jakub Halouzka, Kateřina Švíková, Sára Tkadlecová a Jaroslav Čermák.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 24. 2. 2021 bylo na MŠMT prostřednictvím datové schránky zasláno vyúčtování a závěrečné vyhodnocení akce z investičního Podprogramu 133D523 za rok 2020.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh programu Valné hromady ČSJ 2021.

 

Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové poslat elektronicky všem subjektům ČSJ pozvánku na VH ČSJ 2021 včetně návrhu programu VH a zveřejnit termín konání VH a návrh programu na webu ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se 17. dubna 2021 distančně uskuteční výroční konference EUROSAF. Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy ČSJ na nominaci Václava Brabce jako delegáta 24th Ordinary General Assembly of EUROSAF.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 15. 3. 2021 byla na Státní plavební správu zaslána prostřednictvím datové schránky odpověď ve věci „Problematika plavby v nejfrekventovanějších úsecích vodní cesty Vltava v Praze“. Všechny zúčastněné subjekty ČSJ uvedly, že preferují stávající podmínky plavby v nejfrekventovanějších úsecích vodní cesty Vltava v Praze.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že závod OH nadějí se bude konat v červnu na Balatonu v LT Q, RS Feva, 420, ILCA (4, 6 a 7).

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 5. 3. 2021 ČSJ obdržel k podpisu koncept rozhodnutí výzvy „Podpora sportovních svazů 2021“. V tomto programu obdržel ČSJ celkovou částku 25 645 757 Kč. Podepsané rozhodnutí bylo na Národní sportovní agenturu odesláno 9. 3. 2021. Následně 14. 3. 2021 zaslala NSA potvrzené finální rozhodnutí programu PSS21 a dne 18. 3. 2021 přišla celá částka na účet ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 15. 3. 2021 ČSJ obdržel z MŠMT potvrzené závěrečné vyhodnocení dotace poskytnuté z Podprogramu 133D523 v roce 2019 na akci „Pořízení mikrobusů, motorových člunů a plachetnic s vleky“.

 

 

7) Různé

 

Martin Žižka – KTM – předložil informace z jednáno komise talentované mládeže. VV vzal předložené informace na vědomí. Zápis z jednání KTM je přílohou zápisu SÚ ČSJ

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o průběhu semináře rozhodčích, který se konal online 7. března 2021. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí nominace rozhodčích na významné závody v roce 2021 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil jmenovaní Karla Luksche národním rozhodčím pro řízení protestů – National judge

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že komise HZS ČSJ přijala následujícího opatření:

1) záchranářům, kterým končí platnost průkazu v průběhu roku 2021, prodloužit platnost průkazu do

31.3.2022.

2) aktivním záchranářům, kteří získali za posledních 5 let v souhrnu min. 50 bodů za aktivitu, prodloužit platnost průkazů o 5 let. Smyslem tohoto návrhu je nevyžadovat povinné školení po těch,

kteří jsou aktivní a jezdí.

Výkonný vzal předložené informace na vědomí.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala o výběrovém řízení na PR managera ČSJ. VŘ probíhalo dvoukolově, v souladu se Zadávacími podmínkami.

Členy komise pro výběr PR managera ČSJ byli: Vladimír Dvořák (předseda), Kateřina Fantová (předsedkyně PR komise), Jitka Tkadlecová, Pavel Winkler, David Křížek a Radim Vašík.

 

Komise pro výběr PR managera ČSJ doporučuje Výkonnému výboru výběrové řízení na PR managera ČSJ v souladu se Zadávacími podmínkami zrušit, a to na základě níže uvedeného závěru hodnotící komise pro výběr PR managera.

VV hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Musil, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Soušek) zrušil výběrové řízení na pozici PR managera ČSJ.

 

 

Závěr hodnotící komise pro výběr PR managera je následující:

Výběrová komise ve druhém kole posuzovala předložené projekty z prvního kola vybraných tří uchazečů s nejvyšším hodnocením – agentury SPR Media, Evy Skořepové a Lucie Šimkové.

Z těchto finalistů plně pokrývala požadavky ČSJ jen nabídka agentury SPR Media, ta ale z výběrového řízení odstoupila.

Výběrová komise zjistila, že požadovaný záběr práce je pro zbylé jednotlivce těžko realizovatelný a vyžaduje sestavit pracovní tým nejméně dvou lidí.

Z tohoto důvodu se výběrová komise usnesla navrhnout VV ČSJ zrušení výběrového řízení, protože ve výběrovém řízení nezůstal žádný vhodný kandidát na pozici PR managera, který by mohl pokrýt všechny požadované činnosti.

Výběrová komise dále navrhla VV ČSJ dvě možné strategie, jak služby PR pro ČSJ zajistit:

1.      Rozdělením předmětu plnění služeb PR na dvě části:

a)    projekt pro nábor nových jachtařů do klubů

b)    PR pro reprezentanty, jachtařskou komunitu (kluby, regaty, alt, jachtaře) a činnosti spojené s vyhledáním sponzorů ČSJ

2.      Provést marketingový průzkum trhu přímým oslovením vybraných sportovních agentur a na základě výsledku marketingového průzkumu aktualizovat předmět plnění, řádově navýšit rozpočet a vypsat nové výběrové řízení.

Z časových a finančních důvodů bude komise postupovat prvním navrženým způsobem takto:

•   Rozdělí práci PR na dvě části: projekt pro veřejnost „Začni s jachtingem“ a PR pro ČSJ

•   Pro projekt „Začni s jachtingem“ vytvoří nové zadání a Katka Fantová osloví s tímto    zadáním přímo paní Lucii Šimkovou

•   Pro PR pro ČSJ zkrátí období práce na 3 roky, zúží jeho záběr na PR pro jachtařskou komunitu, PR reprezentačních družstev a práci se sponzory. Zkrátí rozpočet na 500.000 Kč ročně. S tímto návrhem osloví Vladimír Dvořák paní Evu Skořepovou 

Výkonný výbor bere závěr hodnotící komise na vědomí.

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – předložila přehled práce PR za leden a únor a plán práce na březen 2021, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Petr Ondráček – KK ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu o kontrole hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2020. Zpráva KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu. Výkonný výbor vzal předloženou zprávu KK ČSJ na vědomí.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuálních přípravách Czech Youth Nationals a MEJ 49er/49erFX/Nacra 17.

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval, že se po zvážení všech okolností rozhodl rezignovat na pozici předsedy pracovní skupiny VV pro reorganizaci ČSJ a dále na pozici předsedy komise lodních tříd a legislativní komise ČSJ. Výkonný výbor děkuje V. Brabcovi za veškerou odvedenou práci.

 

Michael Maier – správa majetku ČSJ – zaslal členům VV informace o aktuálním stavu majetku ČSJ ve skladu v Roudnici nad Labem.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že za svaz uzavřel smlouvu o platebních službách (na platební bránu pro možnost placení startovného při elektronickém přihlašování přímo na webu ČSJ) s poskytovatelem ComGate Payments, a.s.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 15. dubna 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Prezentace JA ČSJ

2. Zápis z jednání SÚ ČSJ, včetně zápisu TMK

3. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor

4. Nominace funkcionářů na MČR v roce 2021

5. Kategorie pro MČR 2021

6. Zápis z jednání KR

7. Nominace rozhodčích na významné závody v roce 2021

8. Přehled práce PR za leden a únor a plán práce na březen 2021

9. Zpráva KK ČSJ z kontroly hmotného majetku ČSJ za rok 2020

10. Pozvánka a návrh programu VH ČSJ 2021
Přílohy ke stažení

  jachtarska_akademie_-_prezentace_.pdf (10M)
  su-2021-03-16_vcetne_zapisu_tmk.pdf (201K)
  zprava_scm_29er022021.pdf (1M)
  scm_bic_techno_2021-02.pdf (782K)
  scm_laser-2021-02.pdf (186K)
  sps_q_2021-02.pdf (149K)
  mcr_2021_nominace_funkcionaru_2021-03-17_navrh_pro_vv.xls (78K)
  5_2021_mcr_kategorie.pdf (119K)
  zapis_kr_2021-03-11-1.pdf (251K)
  2021_nominace_rozhodcich.xlsx (3M)
  prehled_pr_leden_a_unor_a_plan_na_brezen_2021.pdf (166K)
  kk_kontrola_hospodareni_km_csj_2020.pdf (194K)
  pozvanka_a_navrh_programu_vh_csj-2021.pdf (90K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ