ZÁPIS Z BŘEZNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2020

Dana Dvořáková | 16.03.2020

Čtvrtek, 12. března 2020, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Brabec, Bobek, Fantová (od 14:00), Lambl, Musil, Soušek, Sünderhauf (od 14:00 do 18:00), Vašík

Omluveni: Kraus

PR: Skořepová (do 18:50)

KK: Ondráček (do 19:00)

 

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis z únorového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

                     

                                

K úkolům 19-58 (Postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení plachetnic) a 20-01 (Po předání všech lodí Laser a Optimist vypracovat závěrečnou zprávu z předávání lodí): Úkoly trvají. V. Lambl informoval, že předávání lodí Optimist stále pokračuje. V současné době je předáno sedm lodí Laser a 15 lodí Optimist. Závěrečná zpráva bude členům VV předložena na dubnovém zasedání. VV vzal na vědomí průběžné informace z průběhu předávání lodí.

 

K úkolu 19-62 (Zaslat členům sportovního úseku (Lambl, Bobek, Musil, Sünderhauf) do 3. února návrh na rozdělení podpory MS/ME směrnice C20, a následně návrh předložit na únorovém jednání VV):

Úkol splněn. T. Musil na základě opětovně zaslaných podkladů od lodních tříd vypracoval návrh na rozdělení podpory na akce MS/ME dle směrnice C20. Projednáno v bodě 3) tohoto zápisu.

 

K úkolu 19-64 (Ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 připravit návrh výběru nového trenéra SCM Bic Techno 293):

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že trenérovi Bic Techno K. Lavickému končí smlouva v polovině běžící sezony (30. 4. 2020). KTM plánuje pro zbytek sezóny 2020 ve spolupráci se zástupci Bic Techno a trenérem SCM najít přechodné trenérsko-organizační zajištění s rozšířenou spoluprací se zahraničními trenéry a v průběhu roku provést řádný výběr nového trenéra SCM Bic Techno, který by nastoupil nejpozději od listopadu 2020.

 

Výkonný výbor ukládá KTM připravit pro dubnové zasedání VV koncept způsobu výběru trenéra. Dále VV ukládá KTM na květnovém zasedání VV předložit konkrétní podmínky výběru trenéra.

 

K úkolu 19-65 (Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní činností):

Úkol trvá. A. Soušek informoval, že o zálohu zatím nepožádal Jakub Halouzka a Kateřina Švíková.

 

K úkolům 19-67 (Připravit na únorové zasedání VV podklady pro pořízení movitého majetku) a

20-02 (Předložit VV do 27. 2. 2020 ke schválení per rollam finální podklady pro pořízení movitého majetku v roce 2020 z investičního programu MŠMT):

Úkoly splněny. T. Musil předložil Výkonnému výboru podklady pro pořízení movitého majetku v roce 2020 z investičního programu MŠMT. Jedná se o tři trenérské čluny včetně vleků v celkové hodnotě cca 2,4 mil. Kč, plachetnice Laser v celkové hodnotě cca 1,4 mil. Kč, plováky IQ Foil a Bic Techno v celkové hodnotě cca 2 mil. Kč, plachetnice 29er v celkové hodnotě cca 1,4Kč, plachetnice Optimist (závodní i tréninkové) v celkové hodnotě cca 1,8 mil. Kč, plachetnice RS Feva v celkové hodnotě cca 1,2 mil. Kč. VV předložený návrh hlasováním (pro: Lambl, Vašík, Soušek, Brabec, Musil, Fantová; proti: 0; zdržel se: Bobek) schválil.

 

K úkolu 20-04 (Předložit na březnovém VV návrh na nového předsedu KVS):

Úkol trvá. T. Musil informoval, že byli osloveni potenciální kandidáti, s nimiž dosud jednání probíhají.

 

K úkolu 20-06 (Připravit návrh dané problematiky k doplnění programu RACE CONTROL a doplnění směrnice, která by vedla ke zpřesnění práv a povinností hl. rozhodčího při řízení závodu):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že M. Pavlovský vypracoval odpověď k žádosti ALT Q, týkající se rozhodování při závodech LT Q. Odpověď je přílohou tohoto zápisu.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK – seznámil Výkonný výbor s aktivitami Jachtařské akademie ČSJ (viz příloha tohoto zápisu). 

 

Výkonný výbor v reakci na otevřený dopis Michala Smolaře, který může naplňovat skutkovou podstatu projevu nekorektního a nedisciplinovaného chování, které muže poškodit dobré jméno Českého svazu jachtingu, shledal návrh T. Musila na zahájení disciplinárního řízení s M. Smolařem (reg. č. 7036-0003) jako důvodný. Výkonný výbor tento případ předává disciplinární komisi ČSJ k řešení. Výkonný výbor jednohlasně schválil toto usnesení.

 

 

3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 
 

VV rozhodl jednohlasně o vyplacení zbývajících částek budgetu pro 1. pololetí 2020 na základě podepsaní smlouvy E30, které byly schváleny na lednovém zasedání VV.

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020.

 

VV ukládá J. Krausovi předat T. Musilovi kompletní agendu KVS, zejména správu informačního systému tréninkových plánů RD nejpozději do 20. 3. 2020.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – informoval, že 11. 3. 2020 byl zrušen kvalifikační závod v Janově, a že MOV posunul termín pro kvalifikaci jachtingu do 30. 6. 2020. Dále informoval, že pokračuje příprava dopravy materiálu pro K. Lavického do Japonska. VV vzal předložené informace na vědomí.

Sportovní úsek dále sleduje situaci kolem nákazy koronaviru.  Výkonný výbor uděluje Sportovnímu úseku ČSJ mandát k pořízení kontejneru pro přepravu materiálu a ke schválení dalších výdajů spojených s dopravou materiálu pro K. Lavického do Japonska. VV o tomto usnesení rozhodl jednohlasně.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – na základě opětovně zaslaných podkladů od lodních tříd vypracoval návrh na rozdělení podpory na akce MS/ME pro tok 2020 dle směrnice C20 následovně:

 

 

VV předložený návrh jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – podal informace o probíhajících akcích SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na rozdělení budgetu pro RDJ Laser pro rok 2020 následovně:

A. Palanti – 180 000,- Kč

K. Himmelová – 170 000,- Kč

B. Přikryl – 160 000,- Kč

V. Moučka – 105 000,- Kč

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – předložil následující protinávrh na rozdělení budgetu pro RDJ Laser pro rok 2020 s odůvodněním, že A. Palanti čerpá individuální podporu a nevyužívá služeb trenéra SCM Laser:

A. Palanti – 245 000,- Kč

K. Himmelová – 165 000,- Kč

B. Přikryl – 160 000,- Kč

V. Moučka – 100 000,- Kč

 

VV hlasováním (pro: Musil, Vašík, Fantová, Brabec, Sünderhauf; proti: Soušek, Lambl; zdržel se: Bobek) schválil protinávrh T. Musila.

 

KTM po konzultaci s trenéry příslušných SCM navrhuje přeřazení z RDJ do SCM A u těchto posádek: Jaroslav Čermák – Petr Košťál (29er) a Mikuláš Vaszi (Laser). Důvodem je redukovaný počet dní na vodě z důvodu studia. Jejich budget nebude tímto samotným krokem ovlivněn, pro zajištění větší flexibility je převeden do budgetu příslušného SCM a bude dále přidělen trenérem SCM dle skutečné aktivity a výsledků v průběhu sezóny.

VV hlasováním (pro: Bobek, Musil, Vašík, Brabec, Lambl; proti: Soušek, Fantová; zdržel se: Sünderhauf) schválil návrh na přeřazení posádky J. Čermák – P. Košťál z RDJ do SCM A.

 

VV hlasováním (pro: Bobek, Musil, Vašík, Brabec, Lambl, Soušek, Fantová; proti: 0; zdržel se: Sünderhauf) schválil návrh na přeřazení M. Vaszi z RDJ do SCM.

 

Komise talentované mládeže posoudila plnění povinností trenérky SpS Q a zjistila nedostatky v rámci plnění smluvních povinností trenérky SpS Q, které však nejsou tak závažné, aby z nich vyplývalo okamžité ukončení smlouvy. VV ukládá KTM a LK zaslat N. Staňkové výzvu k odstranění nedostatků v plnění smlouvy s ČSJ. VV toto usnesení jednohlasně schválil.

 

VV obdržel žádost ALT Q o jmenování Team Leaderů na akce MS a ME lodní třídy Optimist. Výkonný výbor ukládá KTM předložit finální jmenovitý návrh na dubnovém zasedání VV. 

 

 

 

4) MČR 2020
 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z jednání komise rozhodčích, které se konalo 1. března 2020 v Třemošnici. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.

 

VV jednohlasně schválil nominace funkcionářů na MČR v roce 2020 (viz příloha tohoto zápisu).

 

VV vzal na vědomí nominace rozhodčích na významné závody v roce 2020 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Sportovní úsek ČSJ navrhuje, aby lodní třídě Laser 4. 7 byla udělaná výjimka ze směrnice C13 (článek 6) pro pořádání MČR Laser 4.7 v roce 2020, a to z důvodu, že se jedná v rámci ČSJ o podporovanou lodní třídu – přípravná třída. VV hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, Lambl, Sünderhauf; proti: Soušek, Brabec; zdržel se: 0) návrh schválil.

 

5) Čerpání rozpočtu 2019/Návrh rozpočtu 2020
 

VV jednohlasně schválil čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2019.

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 5. 3. 2020.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

Výkonný výbor v důsledku vyhlášení nouzového stavu v ČR a nařízení vlády jednohlasně schválil zrušení konání Valné hromady ČSJ v termínu 21. 3. 2020. O novém termínu konání VH ČSJ budou základní subjekty ČSJ informovány min. 60 dnů předem.

VV ukládá D. Dvořákové zaslat toto rozhodnutí na všechny subjekty ČSJ.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že ČSJ uzavřel smlouvu s ČOV o spolupráci při zajištění účasti na OH TOKIO 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že bylo vyhověno žádosti J. Kališe o odklad úhrady poplatku za užívání lodě Laser na rok 2020, a to se splatností do konce června 2020.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, že Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT vybralo do projektu na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností na veřejných vysokých školách dva jachtaře, a to Benjamina Přikryla a Jakuba Halouzku.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že byla uzavřena smlouva o právních službách s advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že advokát spolku Jachtsport Brno z. s. poslal dne 6. 3. 2020 žádost o zaslání informací a dokumentace výběrových řízeních na koupi movitých věcí ČSJ. Odpověď na tuto žádost připravuje advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že byl zrušen Meeting EUROSAF v Záhřebu.

Meeting bude probíhat elektronickou formou v plánovaném termínu 28. 3. 2020, ČSJ zastoupí na tomto valném shromáždění Václav Brabec.

 

Výkonný výbor obdržel podnět od paní R. Živné k disciplinárnímu řízení na osobu oprávněnou ke schvalování zápisu zahraničních závodů do žebříčku ČSJ (směrnice C1). VV shledal tuto žádost jako nedůvodnou. Dle názoru VV nebylo žádostí prokázáno, že by uvedená osoba porušila disciplinární řád ČSJ. VV hlasováním (pro: Fantová, Brabec Bobek, Musil, Vašík, Lambl, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Soušek) návrh usnesení schválil.

 

VV obdržel současně podnět od p. Živné k disciplinárnímu řízení na Kontrolní komisi ČSJ. VV shledal tento podnět jako neodůvodněný, a to vzhledem k tomu, že Kontrolní komise ČSJ není osobou či subjektem ve smyslu disciplinárního řádu.

VV hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, Brabec, Lambl, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Soušek) návrh usnesení schválil.

 

VV jednohlasně schválil návrh YC Doksy na udělení čestného Zlatého odznaku panu Miloslavu Pokornému (1946) a návrh Krajského svazu jachtingu 16 + 17 na udělení čestného Stříbrného odznaku panu Václavu Hnízdilovi (1950).

 

Výkonný výbor obdržel oznámení předsedy VV ALT Sea Scape Jana Myslíka, že na základě jednomyslného rozhodnutí Výkonného výboru ALT vystupuje ALT Sea Scape z Českého svazu jachtingu ke dni 11. 3. 2020. Výkonný výbor ČSJ bere toto rozhodnutí na vědomí.

 

Výkonný výbor obdržel oznámení předsedy VV ALT Splash Martina Mojdla, že na základě jednomyslného rozhodnutí Výkonného výboru ALT vystupuje ALT Splash z Českého svazu jachtingu ke dni 11. 3. 2020. Výkonný výbor ČSJ bere toto rozhodnutí na vědomí.

 

Výkonný výbor obdržel oznámení, že Tělovýchovná jednota Bohemia Poděbrady vyloučila ze svého oddílu pět členů ČSJ. VV bere tuto informaci na vědomí.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byly vyúčtovány všechny loňské dotace MŠMT a děkuje M. Souškovi a D. Dvořákové za zpracování všech vyúčtování. Dále R. Vašík informoval, že postupně na svaz přicházejí dotace pro rok 2020.

 

 

7) Různé

 

VV jednohlasně schválil návrh Komise rozhodčích na jmenování zasloužilých rozhodčích ČSJ následovně:

Anna Kujalová (1949), Hana Tlášková (1948), Vlasta Nováková (1951).

 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za leden a únor 2020 a plán práce na březen a duben 2020 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

E. Skořepová – PR – informovala o tom, že výstava For Boat je kvůli nařízení státu s platností od úterý 18:00, kdy jsou zakázány všechny hromadné akce nad sto lidí, zrušena. Opatření platí do odvolání.

 

Výkonný výbor děkuje Katce Fantové a Evě Skořepové za uspořádání galavečera českého jachtingu spojeného s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019.

 

VV ukládá T. Musilovi jednat s pojišťovnami k zajištění nabídek pojištění nákladu přepravovaného na vlecích ČSJ. 

 

Komise mládeže a rozvoje členské základny (KMR) předkládá následující návrh rozdělení podpory klubů pracujících s mládeží pro rok 2020 (položka 1301 rozpočtu ČSJ):

S ohledem na požadavek většiny klubů pracujících s mládeží na dřívější rozdělení příspěvku na tuto činnost KMR navrhuje rozdělit polovinu příspěvku, tedy 600.000,- Kč podle účasti na závodech v roce 2019 a druhou polovinu podle účasti v roce 2020. První polovina tak může být rozdělena nyní a druhá polovina na konci sezóny 2020. V roce 2021 a v letech následujících navrhuje KMR tento příspěvek klubům rozdělovat celý na základě účasti na závodech v předchozí sezóně, tedy na začátku sezóny aktuální.

Dále KMR navrhuje sjednotit koeficient podpory lodní třídy Bic Techno u podpory klubů i podpory lodních tříd (přílohy 6.3 a 6.4 směrnice C22) na hodnotu 2.

Dále KMR navrhuje pro rok 2020 navýšit jednorázový příspěvek klubu za nového závodníka do 14 let nebo za závodníka přecházejícího na přípravnou třídu ve věku 15 - 18 let z 2.500,- na 4.000,- Kč. Výkonný výbor shora uvedené návrhy jednohlasně schválil.

 

Všechny tyto úpravy jsou zapracovány v přiloženém novém znění přílohy 6.3 směrnice C22 Koncepce podpory rozvoje jachtingu.

 

Na základě shora uvedených úprav přílohy 6.3 směrnice C22 KMR předkládá návrh rozdělení první poloviny podpory klubů pracujících s mládeží (položka 1301 rozpočtu ČSJ, 600.000,- Kč):

 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

VV ukládá M Souškovi realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež

 

Komise mládeže a rozvoje členské základny (KMR) předkládá následující návrh rozdělení podpory ALT v roce 2020 (položka 1701 rozpočtu ČSJ, 600.000,- Kč):

KMR navrhuje sjednotit koeficient podpory lodní třídy RS Feva u podpory klubů i podpory lodních tříd (přílohy 6.3 a 6.4 směrnice C22) na hodnotu 1,5.

KMR navrhuje přesunout starty závodníků RS Feva do 14 let do části příslušející kategorii "Dětské třídy (do 14 let)".

KMR dále navrhuje rozdělit celkovou částku podpory pro části "Dětské třídy (do 14 let)" a "Mládežnické třídy (do 18 let)" v poměru počtu startů v jednotlivých kategoriích.  

 

·  Tato úprava je zapracována v přiloženém novém znění přílohy 6.4 směrnice C22 Koncepce podpory rozvoje jachtingu.

Výkonný výbor shora uvedené návrhy hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, Soušek, Lambl; proti: 0; zdržel se: Brabec) schválil.

 

 

Na základě shora uvedené úpravy přílohy 6.4 směrnice C22 KMR předkládá návrh rozdělení podpory ALT (položka 1701 rozpočtu ČSJ, 600.000,- Kč):

 

Výkonný výbor předložený návrh hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, Soušek, Lambl; proti: 0; zdržel se: Brabec) schválil.

 

VV ukládá M Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil členům Výkonného výboru dvě stanoviska Kontrolní komise ČSJ k žádostem M. Kučery o prověření průběhu a regulérnosti výběrového řízení na trenéry SCM a SpS. VV vzal stanoviska KK ČSJ na vědomí. Stanoviska KK ČSJ jsou přílohou tohoto zápisu.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že Kontrolní komisí ČSJ byla provedena kontrola hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2019. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu.

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – realizovala průzkum trhu a následně poptávku na polep aut ČSJ na základě připravené grafiky Martiny Barnetové. Grafika byla odsouhlasena smluvními trenéry ČSJ a členy VV ČSJ. E-mailovou poptávkou bylo osloveno celkem pět možných dodavatelů.

Zájem o realizaci zakázky projevily společnosti:

1) Marais s.r.o. - zaslala dvě nabídky, rozdíl v použitém materiálu. Nabízená cena 7 090,- Kč a 9 990,- Kč bez DPH. Místo realizace zakázky: Praha

2) ADAPT print s.r.o. - nabízená cena 13 800,- Kč bez DPH. Místo realizace zakázky: Plzeň

3) Moana s.r.o. - nabízená cena 7 000,- Kč bez DPH. Místo realizace zakázky: České Budějovice

Všechny společnosti mohou realizovat zakázku v době přítomnosti aut/trenérů v ČR.

VV ČSJ jednohlasně schvaluje realizaci zakázky pro polep aut ČSJ společností Moana s.r.o., s nabízenou cenou 7 000,- Kč bez DPH na každé auto ČSJ.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na doplnění LK ČSJ: Pavel Bobek, Lukáš Brádler.

VV návrh jednohlasně schválil.

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil Výkonnému výboru podklady LK a KLT (viz příloha zápisu).

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 12 hod. v YC CERE. 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Odpověď na dopis ALT Q

2. Oběžník pro trenéry - TMK a JA ČSJ

3. Zápis z jednání KR

4. Nominace funkcionářů na MČR 2020

5. Nominace rozhodčích na významné závody v roce 2020

6. Přehled PR leden a únor a plán na březen a duben 2020

7. Stanovisko KK ČSJ k žádosti M. Kučery

8. Stanovisko KK ČSJ ke 2. žádosti M. Kučery

9. Zápis KK – kontrola hospodaření KM ČSJ 2019

10. Podklady LK a KLT pro VV

11. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor

12. C22-priloha-6-3-podpora-klubu-ver-2020

13. C22-priloha-6-4-podpora-alt-ver-2020

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Pátek, 13. února 2020, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí  

Zápis z jednání VV ČSJ Pátek, 10. ledna 2020, 12:00, Brno, Hotel Rako...

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude konat v...

Čtvrtek, 12. prosince 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Čtvrtek, 21. listopadu 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Zobrazit všechny články


nahoru