Zápis z březnového jednání VV 2019

Dana Dvořáková | 26.03.2019

Čtvrtek, 21. březen 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Soušek, Vašík, Sünderhauf

Omluven: Novotný, Smetana

KK: Švec

PR: Skořepová

 

 

1) Projednání zápisu
 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

K úkolům 19-08 (Rozeslat elektronickou poštou návrh Koncepce podpory rozvoje jachtingu subjektům ČSJ spolu s ostatními materiály pro Valnou hromadu ČSJ) a 19-09 (Rozeslat elektronickou poštou delegátům VH ČSJ návrh rozpočtu ČSJ pro rok 2019):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že návrh Koncepce podpory rozvoje jachtingu a návrh rozpočtu ČSJ pro rok 2019 byl delegátům VH ČSJ zaslán elektronickou poštou.

 

K úkolu 19-10 (Vyžádat si od správce materiálu stanovisko k žádosti trenéra SCM a ALT 29er na nákup materiálového vybavení pro svazové plachetnice 29er):

Úkol splněn. D. Dvořáková předložila následující stanovisko správce materiálu ČSJ:

 

Je nutné kompletně vyměnit všechny kosatky v počtu 10 kusů, dále dva genakry jsou už definitivně na konci své životnosti a jsou neopravitelné. Další jsou již značně použité a měly by sloužit spíše jako tréninkové. Proto navrhuji také nákup 10 kusů genakrů. Hlavní plachty jsou relativně ještě použitelné i na závodní použití. Průběžně jsem už vyměnil perzeniky u některých lodí během zimní údržby. Lodě jsou relativně v pořádku po zimní údržbě. Dále doporučuji zakoupit minimálně jeden genakrový peň do rezervy a sadu ploutve s kormidlem. Z drobného příslušenství - dvě sady trapézů a kompletní sadu vantů se sálingy. Rezervní stěžeň by byl také určitě dobrá položka.  

 

VV vzal stanovisko správce materiálu ČSJ na vědomí a jednohlasně rozhodl žádost trenéra SCM 29er odložit do doby než se vyjasní příjmová stránka rozpočtu z MŠMT.

 

K úkolu 19-11 (Zaslat na kluby a ALT připomínku, aby dle Registračního řádu ČSJ k 31. 3. 2019 buď určily odpovědnou osobu, nebo maximálně dvě osoby, které budou na webu ČSJ spravovat databázi jejich členů.  V případě, že takovou osobu nemají, aby zaslaly aktuální členskou základnu vyplněnou ve formuláři F20):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že připomínka o zaslání seznamu s aktuální členskou základnou byla na kluby a ALT zaslána.


K úkolu 19-12 (Zveřejnit na webu ČSJ doposud došlé materiály kandidátů do nového VV na základě žádosti předkladatelů o zveřejnění na webu ČSJ):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že došlé materiály kandidátů do nového VV na základě žádosti předkladatelů jsou na webu ČSJ zveřejněny.

 

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 


Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SCM Bic Techno 293, SpS a trenéra SCM Laser za měsíc únor. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

VV projednal žádost hl. trenéra ČSJ o navýšení budgetu o 250 000,- Kč pro O. Teplého z důvodu náročnosti přípravy a plánované účasti na SP v Japonsku. Výkonný výbor jednohlasně rozhodl o navýšení budgetu O. Teplému o částku 150 000,- Kč. K žádosti se může dále vrátit Výkonný výbor po vyjasnění příjmové částky rozpočtu z MŠMT.

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT ČWA:

ME RS:X, 7. – 13. 4. 2019, Španělsko (Mallorca):

muži – Karel Lavický

ženy – Jana Slívová

 

MEJ RS:X, 7. – 13. 4. 2019, Španělsko (Mallorca):

muži – Ondřej Müller

ženy - Kateřina Švíková

 

VV jednohlasně schválil nominaci posádky Veronika Živná - Kateřina Živná na závod Mistrovství světa juniorů 49er FX, které se bude konat 3. - 7. 6. 2019 v Norsku (Risor).

VV upozorňuje, že MŠMT již dva roky nevyčleňuje samostatnou kapitolu na příspěvky na akce MS a ME. Tyto příspěvky jsou v současnosti hrazeny z  rozpočtu ČSJ a jejich rozdělení se řídí směrnicí C20. Pro toto konkrétní MSJ 49er FX nejsou splněny podmínky dle směrnice C20 umožňující přidělení příspěvku.

 

 

3) MČR 2019
 

VV jednohlasně schválil nominace funkcionářů na MČR v roce 2019 (viz příloha v zápisu z jednání KR).

 

 

4) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 20. 3. 2019.

 

 

5) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se konalo 19. března 2019.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání březnového výkonného výboru ČOV.

 

Výkonný výbor obdržel žádost Borise Živného o změnu splátkového kalendáře (odklad splátek) o jeden rok ze „Smlouvy o zápůjčce ve výši 300.000 Kč“, kterou ČSJ poskytl posádce k pořízení nového trupu 49er na jaře loňského roku. Výkonný výbor jednohlasně rozhodl o úpravě splátkového kalendáře následovně:

30. 6. 2019 - splátka 50 000,- Kč

30. 6. 2020 - splátka 150 000,- Kč

30. 6. 2021 - splátka 100 000,- Kč

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil žádost trenéra SCM Bic Techno 293 o zařazení Nely Sadílkové (nar. 2006, reg. č. 1705-0086) do SPS Bic Techno.

 

 

6) Různé


VV vzal na vědomí aktuální stav kandidátní listiny do VV a KK ČSJ a ukládá D. Dvořákové zveřejnit seznam došlých návrhů na webu ČSJ.


Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za leden a únor 2019 a plán práce na březen a duben 2019 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

E. Skořepová – PR – informovala o průběhu tiskové konference ČSJ v rámci veletrhu FOR BOAT, který se konal v termínu 8. – 10. 3. 2019 na výstavišti v Letňanech.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že v termínu 2. - 3. března 2019 se v Třemošnici uskutečnil tradiční seminář národních rozhodčích spojený s jednáním komise rozhodčích. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.

 

VV vzal na vědomí nominace rozhodčích na významné závody v roce 2019 (viz příloha k zápisu z jednání KR).

 

VV jednohlasně schválil návrh KR ČSJ na jmenování Václava Brabce (nar. 1998) národním rozhodčím a národním rozhodčím-soudcem. V. Brabec splnil veškeré náležitosti pro jmenování do těchto funkcí.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal návrh, aby VV ČSJ předložil na Valné hromadě ČSJ, která je svolána na 30. 3. 2019, návrhy následujících usnesení:

 

VH ČSJ schvaluje výši členských příspěvků a jejich splatnost následujícím způsobem:

 

1.1.  roční členský příspěvek za člena ČSJ dle čl. V., bod 4, písm. b. Stanov ČSJ, který se zúčastní minimálně jednoho závodu v jachtingu v ČR nebo v zahraničí mimo závody VPOZ a který v roce, na který je členský příspěvek stanoven, dovrší nejvýše 18 let věku ve výši 100 Kč za každý start v závodě v jachtingu, maximálně 300 Kč za jednoho člena, příspěvek je splatný do čtrnácti dnů po vystavení faktury ČSJ a jejím zaslání základnímu členovi ČSJ

 

1.2.  roční členský příspěvek za člena ČSJ dle čl. V., bod 4, písm. b. Stanov ČSJ, který se zúčastní minimálně jednoho závodu v jachtingu v ČR nebo v zahraničí mimo závody VPOZ a který v roce, na který je členský příspěvek stanoven, dovrší 19 a více let věku ve výši 100 Kč za každý start v závodě jachtingu, maximálně 500 Kč za jednoho člena, příspěvek je splatný do čtrnácti dnů po vystavení faktury ČSJ a jejím zaslání základnímu členovi ČSJ

 

1.3.  členský příspěvek za člena ČSJ dle čl. V., bod 4, písm. c. Stanov ČSJ, který se zúčastní závodu v jachtingu v ČR nebo v zahraničí mimo závody VPOZ ve výši 100 Kč za každou registraci do závodu, příspěvek je splatný nejpozději v den registrace do závodu

 

VH ČSJ schvaluje udělení titulu Čestný předseda ČSJ a Čestný místopředseda ČSJ

 

1.      Tituly "Čestný předseda ČSJ" a "Čestný místopředseda ČSJ" jsou čestným osobním vyznamenáním a nejvyšší formou pocty, které mohou být Českým svazem jachtingu (dále jen „ČSJ“) uděleny osobnostem, které se mimořádně zasloužily o podporu a rozvoj jachtingu a podporu morálních, fyzických, historických a kulturních hodnot, které jachting představuje. Čestný předseda ČSJ a Čestný místopředseda ČSJ nejsou orgánem ČSJ.

2.       Tituly "Čestný předseda ČSJ" a "Čestný místopředseda ČSJ" jsou udělovány Valnou hromadou ČSJ na návrh člena Statutárního orgánu ČSJ.

3.       Čestný předseda ČSJ a Čestný místopředseda ČSJ jsou oprávněni:

-         účastnit se jako host Valné hromady ČSJ, a na požádání i jednání dalších orgánů ČSJ,

-         hájit a prosazovat zájmy ČSJ v souladu se Stanovami ČSJ, usnesením Valné hromady ČSJ, rozhodnutím Výkonného výboru ČSJ; není však oprávněn jakkoli ČSJ zavazovat,

-         uplatňovat náměty k činnosti ČSJ.

4.       Oprávnění užívat titul "Čestný předseda ČSJ" resp. "Čestný místopředseda ČSJ" končí dnem podání písemné rezignace Čestného předsedy ČSJ, resp. Čestného místopředsedy ČSJ k rukám                    Předsedy ČSJ nebo rozhodnutím Valné hromady ČSJ o odnětí titulu.

 

 VV jednohlasně schválil návrh úpravy Jednacího řádu VH ČSJ a ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ a zároveň rozeslat elektronicky sdruženým subjektům ČSJ návrh Jednacího řádu ČSJ.

 

K. Fantová – KKK – informovala o prezentaci ČSJ v rámci veletrhu FOR BOAT 2019:

ČSJ představil v termínu 8. - 10. 3. 2019 atraktivní a rozsáhlou expozici v rámci výstavy FOR BOAT 2019. Velké poděkování patří zejména Evě Skořepové za sjednání výhodných podmínek s pořadatelem pro prezentaci ČSJ a následnou koordinaci “vystavovatelů”. Poděkování patří i všem, kteří se na výstavě podíleli - zejména pak ČYKu a OYC za zapůjčení lodí a trenažeru, které tvořily atraktivní a hlavně aktivní část expozice. Firmě VT project patří poděkování za zapůjčení techniky.

 

K. Fantová – KKK – podala informaci, že společně s Václavem Brabcem připravují projekt v rámci evropského programu ERASMUS SPORT +. Pracovní název je “Voda co nás drží nad vodou”. VV souhlasí s podáním projektu a jednohlasně rozhodl uhradit náklady spojené s přípravou projektu.

 

K. Fantová – KKK – podala informaci, že Václav Brabec se účastní v rámci studia Sportovní diplomacie Mezinárodní konference ve Frankfurtu nad Mohanem, která se uskuteční v termínu od 1. - 4. 4. 2019.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o aktivách, které pobíhají v rámci Trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ. Oběžník JA ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil jako nového člena trenérsko-metodické komise ČSJ Martina Trčku.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí vypořádání připomínek ke Koncepci rozvoje jachtingu a ukládá D. Dvořákové zveřejnit vypořádání připomínek na webu ČSJ.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil úpravu směrnice C20 a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice C20.

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o průběhu školení HZS ČSJ, které se konalo 23. 2. 2019 v klubovně TJ Vodní sporty Duchcov. Zpráva ze školení HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 18. dubna 2019 v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva trenéra SCM 29er za únor 2019

2. Zpráva trenéra SpS za únor 2019

3. Zpráva trenéra SCM Laser za únor 2019

4. Zpráva trenéra SCM Bic Techno 293 za únor 2019

5. Přehled práce PR za leden a únor a plán práce na březen a duben 2019

6. Zápis z jednání komise rozhodčích

7. Oběžník pro trenéry a zpráva JA pro VV ČSJ

8. Zpráva ze školení HZS ČSJ

9. Seznam došlých kandidátů do VV a KK ČSJ
Přílohy ke stažení

  zprava_scm29er_2_2019.pdf (557K)
  zprava_trenera_sps_za_unor_2019.pdf (894K)
  zprava_trenera_scm_laser.pdf (208K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_techno_leden_unor.pdf (197K)
  prehled_pr_leden_a_unor_a_plan_na_brezen_a_duben_2019.pdf (445K)
  zapis_kr_-_tremosnice__20190303_vc_priloh.pdf (353K)
  obeznik_pro_trenery__a_zprava_pro_vv_csj_19_3_2019.pdf (431K)
  zprava_ze_skoleni_hzs_csj.pdf (212K)
  kandidati_do_vv_a_kk_csj_2019.pdf (266K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ