Rezignace KVS

Dana Dvořáková | 25.04.2018

Rezignační dopis KVS 


V Praze 24. 4. 2018

 

Rezignace KVS


Vážené dámy a pánové,

 

jak vyplývá ze zápisu z dubnové schůze VV ČSJ, členové KVS se rozhodli z níže uvedených důvodů rezignovat na své funkce. Jelikož však samotný zápis ze schůze VV ČSJ neposkytuje dostatek prostoru pro osvětlení postoje KVS k nastalé situaci směrem k celé jachtařské komunitě v České republice, činí tak toto prohlášení.

 

Na VH ČSJ konané dne 17. 3. 2018 jsme byli seznámeni se Zprávou hlavního trenéra za rok 2017. Michael Maier se v této zprávě dopouští několika nepravdivých tvrzení, o jejichž uvedení na pravou míru nebo jejich doložení byl písemně požádán předsedou KVS T. Musilem dne 21. 3. 2018. Citace žádosti T. Musila je uvedena v písemném vyjádření předsedy ČSJ K. Bauera, jehož kopie je součástí zápisu z dubnové schůze VV ČSJ. KVS si dále dovoluje upozornit na další nepravdivé tvrzení hlavního trenéra, kdy tento se považuje za člena KVS s hlasem poradním. Ze směrnice C12 však jasně vyplývá, že KVS je oprávněna zvát hlavního trenéra na své schůze. Nadto pak má v náplni práce řízení a kontrolu činnost hlavního trenéra, pročež by bylo nelogické, aby byl členem KVS a tedy de facto řídil a kontroloval sám sebe. Dále pak KVS uvádí, že do dnešního dne neobdržela od hlavního trenéra na výše uvedenou žádost žádnou reakci, pouze její ústní příslib. Naopak se hlavní trenér opakovaně vyjadřuje (a to i prostřednictvím SÚ) k problémovosti komunikace s KVS, potažmo jejím předsedou.

 

KVS rozhodně nemůže souhlasit s tvrzeními hlavního trenéra, který považuje za jediného původce „problému“ předsedu KVS, potažmo členy KVS. KVS se snaží již od prosince 2017 poukazovat prostřednictvím svého předsedy na problematickou komunikaci s hlavním trenérem. Tu lze dokumentovat na příkladu dvou situací, které se odehrály na schůzi VV dne 19. 4. 2018.

 

Michael Maier se během svého vystoupení podivil nad skutečností, že se dozvěděl o získání druhého startovního místa ve třídě Laser Radiál na letošní OH kvalifikaci – MS Aarhus až v okamžiku, kdy došlo k uhrazení startovného. T. Musil se ve své reakci nad touto skutečností pozastavil, protože získání druhých míst ve třídách Laser Radiál a 49er FX bylo vždy společným cílem KVS a Sportovního úseku, a komunikace s asociací World Sailing v tomto směru by měla být pracovní náplní hlavního trenéra. M. Maier se obratem ohradil, že také v tomto směru aktivně činil s poukazem na svědectví paní Dvořákové. Toto tvrzení však bylo v zápětí přítomnou paní Dvořákovou vyvráceno, protože ve skutečnosti obě druhá místa nad automatickou kvótu získala na základě komunikace s WS generální sekretářka ČSJ paní Dvořáková ve spolupráci s KVS. Abychom si to tedy shrnuli, nejprve se M. Maier cítí dotčen, že není o vývoji žádosti o druhá místa informován, v zápětí tvrdí, že se o tato místa aktivně zasloužil, což je v bezprostředně vyvráceno. Na vysvětlenou proč se jedná o důležitou záležitost. Na MS Aarhus 2018 měl ČSJ na základě výsledků svých závodníků nárok pouze na jedno startovní místo mimo jiné ve třídách Laser Radiál a 49er FX. ČSJ v obou těchto třídách registroval zájem o účast dvou posádek. Stanovil tedy nominační pravidla pro výběr jedné posádky, ale zároveň požádal WS o přidělení druhých míst. Veronika Kozelská-Fenclová se vzhledem ke svým mateřským povinnostem nemohla kvalifikačních závodů účastnit. Proto podmínila svůj případný návrat k závodní kariéře v této sezóně mimo jiné i ziskem druhého místa v Aarhusu pro LASER Radiál pro ČSJ. Pokud se Veronice podaří alespoň částečně vrátit do závodní formy, bude jedním z mála členů RD s reálnou šancí na zisk kvalifikačního místa na OH.

 

Druhým příkladem může být otevřené napadení osoby trenéra Iana Clingana, kterého se M. Maier nevyvaroval ani na čtvrteční schůzi VV. Před přítomnými členy VV tvrdil, že Ian Clingan není důvěryhodnou osobou, že v La Rochelle, kde žije,  má zakázaný přístup do mariny, a že s ním má místní olympijský medailista Jonathan Lobert při nejmenším vyostřené vztahy. Bohužel, takovýmto útokům se v nepřítomnosti těžko brání. Stačil však jeden telefonický rozhovor s Ianem, aby uvedl M. Maierova tvrzení na pravou míru: Jonathan Lobert je jeho přítel, který ho před pár týdny vezl vlastním autem na letiště před odletem na Mallorcu, a s kterým nedávno přátelsky povečeřel. Občas společně se svými rodinami tráví volný čas. Dále, není pravdou, že by měl Ian zakázán přístup do místní mariny. Naopak, v této marině pracuje a také tráví volný čas. Jeho manželka je zde ředitelkou „High performance sailing center of La Rochelle“ francouzské jachtařské asociace FFV. M. Maier tímto svým jednáním nevrhá dobré světlo především sám na sebe. Domníváme se, že by kvality trenérů měly být posuzovány především dle jejich činnosti a výsledků a nikoliv dle nepodložených klepů. KVS si zde dovoluje opětovně připomenout kladné hodnocení Iana Clingana ze strany J. Kozelského (tak jak uvedeno v písemném vyjádření K. Bauera), tak i kladné hodnocení ze strany jachtařů, kteří s Ianem již trénovali, a které má KVS k dispozici. Je tedy s podivem, na základě jakých informací SÚ došel k závěru o ztrátě důvěry ze strany závodníků (tak jak uvedeno v zápise ze schůze SÚ z 18. 4. 2018), resp. o negativním dopadu na závodníky, aniž by však SÚ konkretizoval o jaké dopady a o jaké závodníky se jedná. Současně pak KVS nerozumí, z jakého důvodu SÚ nepředložil ony zmiňované dotazy jachtařské veřejnosti k projednání např. na schůzi VV a k jejich zodpovězení. Z uvedeného tedy vyplývá, že to je právě SÚ, resp. hlavní trenér, který není schopen předávat informace KVS a VV k projednání.

 

 

V zápisu ze schůze SÚ ze dne 18. 4. 2018 je uveden bod 4., ve kterém se SÚ na základě informací od hlavního trenéra vyjadřuje k žádosti Štěpána Novotného k údajným nesrovnalostem v zajištění členů RD B, resp. žádá VV o nápravu nastalého stavu. KVS považuje za potřebné se vyjádřit i k tomuto bodu, a to z následujících důvodů. Hlavní trenér měl k dispozici návrh KVS na rozdělení budgetu pro RD na rok 2018 již v průběhu února 2018, a to za účelem jeho případné úpravy dle jeho posouzení. M. Maier po posouzení návrhu KVS přistoupil k částečnému navýšení budgetu pro V. Teplého, tedy jinými slovy u ostatních závodníků považoval navržený budget za dostatečný a odpovídající. Co se týče výpočtu výše budgetu jednotlivých členů RD, pak ten byl proveden v souladu s pravidly financování, které byly předloženy komisí vrcholového sportu na VH 2018. Delegáti VH byly seznámení s obsahem pravidel, mezi které patří zohlednění věku/fáze přípravy,  výsledky za poslední 3 roky (nikoliv pouze za poslední rok) a zejména možnost hlavního trenéra upravit výši financování. KVS má tedy důvodné pochybnosti o znalosti hlavního trenéra o potřebách jednotlivých členů RD, když tento již přibližně po 2 měsících od jím odsouhlaseného financování členů RD přichází s tvrzením, že došlo k nesrovnalostem ve financování a žádá napravení nastalé situace. KVS pouze na závěr ve stručnosti uvádí, že jednak členům RD byly a jsou průběžně vypláceny zálohy, aby tito byli schopni průběžně pokračovat v přípravě, jednak konečná výše financování záleží na rozhodnutí VH, zda tato schválí výši rozpočtu ČSJ, a tedy ve svém důsledku i rozpočet KVS.

 

 

Účelem výše uvedeného není prát zde špinavé prádlo, na druhou stranu veřejný jachtařský prostor byl v uplynulých měsících zanešen tolika špinavostmi, že jsme cítili potřebu konat a alespoň k těm nejzákladnějším elementům se vyjádřit. Dokud bude hlavní trenér ve své komunikaci používat takovéto překroucené vidění jednoduché reality a nepodložené pomluvy o komkoli, nevidí KVS smysl další spolupráce s jeho osobou, potažmo SÚ, neboť jakékoliv snahy o zlepšení situace ve vrcholovém jachtingu ze strany KVS jsou v současné době již z principu odmítány. Z těchto důvodů jsme se rozhodli na své funkce rezignovat, a pokusit se tak současnou situaci odblokovat tím, že činnost Sportovního úseku bude v přímém dohledu a kontaktu s výkonným výborem ČSJ. Závěrečnou zprávu z činnosti KVS předložíme VV ČSJ.

 

 

S pozdravem

 

Tomáš Musil

Michal Hrubý

Pavel Bobek


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ