chvilku strpení...

Zápis z prosincového jednání VV ČSJ

22.12.2017 20:21 | Dana Dvořáková

Čtvrtek, 14. prosince 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí

 

Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: Smetana

KK: Švec

Host: Skořepová

 

                                             

1) Projednání zápisu

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění podmínek výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy s ALT jsou již uzavřeny, kromě smlouvy s ALT 29er.

 

K úkolu 17-31 (Stáhnout z Nechranic měřičskou váhu do skladu v Roudnici nad Labem k Jiřímu Maierovi).

Úkol vypuštěn. R. Smetana na minulém VV uvedl, že dle informací z Nechranic byla váha poškozena a v současnosti se jí nepodařilo nalézt. VV doporučuje vyřadit váhu z majetku ČSJ.

 

K úkolu 17-33 (Po schválení příspěvků na akce MS/ME Výkonným výborem realizovat smlouvy na jednotlivé akce MS/ME):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy jsou již uzavřeny.

 

K úkolu 17-38 (Připravit celkové zhodnocení projektu přípravy členů RD, RDJ, SCM a SpS):

Úkol trvá. M. Maier podal informaci, že na prosincovém jednání se sportovní úsek ČSJ tímto zabýval, a že celkové zhodnocení proběhne na plánované schůzce za účasti K. Bauera, T. Musila, M. Maiera a všech ostatních trenéru ČSJ, a to v nejbližším možném termínu v lednu 2018.

 

K úkolu 17-45 (Uzavřít s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a následně jim vyplatit dotaci z Programu II.):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.

 

K úkolu 17-52 (Zabývat se stížností pana Josefa Janči):

Úkol trvá. K. Švec podal informaci, že Kontrolní komise ČSJ se stížností p. J. Janči stále zabývá a shromažďuje podklady k celé záležitosti. K. Švec seznámil Výkonný výbor s obsahem dopisu, který p. J. Jančovi poslal.

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ a podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace z prosincového jednání Sportovního úseku ČSJ, které se uskutečnilo 7. 12. 2017. Zápis ze schůzky SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody

 

T. Musil – KVS – informoval o tom, že KVS na základě doporučení J. Kozelského kontaktovala za účelem budoucí spolupráce Iana Clingana. Ian je renomovaný britský kouč se sedmnáctiletou zkušeností z RYA. KVS navrhuje zadat Ianu Clinganovi analýzu personální struktury Českého svazu jachtingu a jeho programů včetně návrhů na úpravy. Dále KVS navrhuje Ianu Clinganovi zadat případnou studii struktury a programů svazu jachtingu Irska, ve kterém Ian dva roky pracoval. Tuto studii by Ian přednesl členům VV a ČSJ na konci ledna 2018 při svém pobytu v Praze. KVS také navrhuje objednat u Iana Clingana přednášku o olympijském a paralympijském koučování, která bude zařazena do programu jachtařské akademie ČSJ dne 30. 1. 2018 od 10:00 – 16:00 v posluchárnách Přírodovědecké fakulty UK, (Hlavova 2, Praha 2). VV s předloženými návrhy souhlasí.

 

 

 

4) MČR 2017

 

Nebyly předloženy žádné informace.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 12. 2017.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala o tom, že byla za přítomnosti Jiřího Maiera, předsedy Inventarizační komise, dokončena fyzická inventura majetku ČSJ za rok 2017.

 

Na základě Usnesení Valné hromady ČSJ konané 26. 3. 2017 v Praze, která schválila zaregistrování pobočného spolku Českého svazu jachtingu, a to Krajského svazu ČSJ – Olomoucký kraj (KS ČSJ - Ok) ukládá Výkonný výbor R. Vašíkovi připravit návrh na vklad pobočného spolku do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Dále VV ukládá D. Dvořákové zanést návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) na Městský soud v Praze.

 

VV jednohlasně schválil prodloužení smlouvy PR manažerky E. Skořepové do 30. 6. 2019, a to za stávajících podmínek.

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy ČWA M. Rašky o vytvoření pozice profesionálního trenéra v rámci SCM pro třídy BIC Techno a RS:X.  Dále předseda ČWA opětovně žádá o příspěvek pro rozšíření olympijské třídy RS:X, aby závodníci, kteří již věkově vyrostou z juniorské třídy BIC, mohli dále pokračovat v závodní činnosti v olympijské třídě.

 

VV rozhodl jednohlasně žádosti o finanční příspěvek na nákup prkna RS:X nevyhovět.

Žádost o vytvoření pozice trenéra SCM lodních tříd Bic Techno a RS:X vzal VV na vědomí.  V současné době projednává podmínky možného angažování Karla Lavického na pozici trenéra LT Bic Techno a RS:X .

 

 

7) Různé

 

E. Skořepová – PR – informovala, že veletrh FOR BOAT se bude konat v termínu 9. – 11. 3. 2018 na výstavišti v Letňanech.

 

M. Soušek – STK – podal informaci z jednání STK ke tvorbě CTL 2018, které se uskutečnilo 2. 12. 2017 na Strahově. Pracovní verze CTL 2018 je zveřejněna v aktualitách na webu ČSJ.

 

M. Maier – TMK, hl. trenér ČSJ – podal informaci o tom, že proběhlo zpětné předání materiálu (plachetnic 29er a motorové čluny ČSJ) do skladu v Roudnici nad Labem.

 

K. Fantová – KKK – podala informaci o tom, že rozeslala pozvánku na setkání předsedů klubů a krajů, které se bude konat 12. – 14. 1. 2018 v Třemošnici.

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval, že 6. února 2018 se uskuteční přednáška pro širokou jachtařskou veřejnost za účasti Milana Koláčka a Jeana Le Cam (simultánní překlad z francouzštiny do češtiny zajistí Zuzana Koláčková).

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, že 8. 12. 2017 byl spuštěn web Jachtařské akademie. Přístup na stránky je možný též na webu ČSJ proklikem přes logo Jachtařské akademie.

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, že 28. 11. 2017 se uskutečnilo pracovní jednání trenérsko-metodické komise ČSJ. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu.

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, že byla vydána příručka „Jachtařský deník pro mládež“, která vychází z metodiky RYA. F. Bauer podle ní postupuje v Pilotním projektu -  Jachting v hodinách tělesné výchovy v ZŠ. Tato příručka by měla sloužit jako základní metodika u Jacht kempů, příměstských táborů atd. VV bere tuto informaci na vědomí.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o zamítavém rozhodnutí odvolací komise ve věci odvolání kormidelníka plachetnice First 35 (CZE 2) Martina Pospíšila proti rozhodnutí protestní komise závodu Mistrovství ČR – 21. Česká námořní rallye.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci z jednání Komise rozhodčích, které se uskutečnilo 2. 12. 2017 na Strahově. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.

 

VV jednohlasně schválil návrh KR na jmenování zasloužilých rozhodčích ČSJ následovně:

59 Ladislav Martinec (1952); 146 Jiří Střítězský (1939); 198 Pavel Kamenský (1945); 368 Jiří Jenšík (1942); 485 Ivan Sikora (1945);  94 Jaroslav Ircing (1950).

Předání jmenovacích diplomů se uskuteční na Valné hromadě ČSJ, která se bude konat 17. března 2018.

 

R. Vašík – KR – informoval o tom, že jednání Komise rozhodčích se uskuteční 3. – 4. 3. 2018 v Třemošnici. Jednání KR bude spojené se školením národních rozhodčích.

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o schůzce krajských náčelníků HZS ČSJ, která se konala 2. 12. 2017 na Strahově. Zápis ze schůzky náčelníků HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 18. ledna 2018 v YC CERE.

 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ

2. Zpráva trenéra 29er SCM

3. Zpráva trenéra SpS

4. Zpráva trenéra SCM Laser

5. Zápis ze schůzí SÚ ČSJ

6. Zápis z jednání KR

8. Zápis ze schůzky náčelníků HZS ČSJ

9. Zápis ze schůzky TMKZPĚT