chvilku strpení...

Zápis z listopadového jednání VV ČSJ

26.11.2017 17:48 | Dana Dvořáková

Čtvrtek, 16. listopadu 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí

Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: 0

KK: Švec

Host: Skořepová

 

                                             

1) Projednání zápisu

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 17-15 (Realizovat s KSJ smlouvy na poskytnutý příspěvek):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy s KSJ jsou již uzavřeny.

 

K úkolům 17-20 (VV ukládá pracovní skupině zpracovat aktualizaci strategie podpory lodních tříd ČSJ) a 17-28 (Připravit v rámci aktualizace strategie podpory lodních tříd ČSJ pro sezónu 2017 nový návrh projektu podpory klubů pracujících s mládeží):

Úkoly splněny (viz úkol 17-40).  

 

K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění podmínek výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.

 

K úkolu 17-33 (Po schválení příspěvků na akce MS/ME Výkonným výborem realizovat smlouvy na jednotlivé akce MS/ME):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.

K úkolu 17-39 (Připravit na listopadové zasedání VV celkové zhodnocení projektu PR):

Úkol splněn. E. Skořepová předložila Výkonnému výboru ČSJ zprávu o činnosti PR v letech 2015 - 2017 (viz příloha tohoto zápisu). VV vzal zprávu o činnosti PR na vědomí.

 

K úkolu 17-40 (Zapracovat do návrhu aktualizace strategie podpory lodních tříd ČSJ připomínky vzešlé z diskuze a předložit finální návrh společně s návrhem nového projektu podpory klubů pracujících s mládeží na listopadovém zasedání VV):

Úkol splněn. M. Maier předložil VV finální návrh koncepce podpory lodních tříd ČSJ. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (viz příloha tohoto zápisu). VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit koncepci podpory lodních tříd (C22) na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

K úkolu 17-41 (Vyzvat zástupce ALT, aby do 10. 11. 2017 zaslali zprávy ze soustředění k rukám předsedy KM, a dále aby do 15. 11. 2017 zaslali vyúčtování příspěvku ekonomovi ČSJ M. Souškovi):

Úkol splněn. V Novotný informoval, že vyzval zástupce ALT k zaslání zpráv ze soustředění ke kontrole a následnému zaslání vyúčtování příspěvku ekonomovi ČSJ.

 

K úkolu 17-45 (Uzavřít s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a následně jim vyplatit dotaci z Programu II.):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.

 

K úkolu 17-48 (Připravit pro anketu Jachtař roku 2017 návrh jmen v každé kategorii a zaslat jej PR manažerce do 31. 10. 2017):

Úkol splněn. T. Musil zaslal PR manažerce ČSJ pro anketu Jachtař roku 2017 návrh jmen za KVS.

 

K úkolu 17-49 (VV ukládá E. Skořepové připravit na listopadové zasedání VV finální návrh nominovaných v každé jednotlivé kategorii ankety Jachtař roku 2017):

Úkol splněn. E. Skořepová předložila Výkonnému výboru ČSJ návrh nominovaných v každé jednotlivé kategorii ankety Jachtař roku 2017. VV po diskuzi a úpravách jednohlasně schválil

finální návrh nominovaných v každé jednotlivé kategorii ankety Jachtař roku 2017 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Online hlasování do ankety „Jachtař roku 2017“ bude spuštěno 1. 12. 2017 a ukončeno 1. 1. 2018. Hlasovat mohou všichni členové ČSJ pod vlastním registračním číslem. Každý člen ČSJ může hlasovat pouze jednou.

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ a podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS. Dále předložil Výkonnému výboru hodnotící zprávu trenéra SCM 29er o činnosti za rok 2017 a hodnotící zprávu z pohledu trenéra SpS ČSJ.

Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

 

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace se schůzky Sportovního úseku ČSJ, která se konala 14. 11. 2017. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu. VV vzal předložené informace na vědomí.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh Sportovního úseku ČSJ na složení členů SCM pro rok 2018 následovně:

29er: Matěj Vítovec - Martin Krsička, Jaroslav Čermák - Petr Košťál, Adam Ott - David Muzikář, Michal Krsička - Lukáš Krsička

Laser: Jakub Halouzka, Martina Bezděková, Ben Přikryl, Vítězslav Moučka, Mario Nuc, Martin Kmenta, Jiří Himmel, Lucie Keblová, Bára Košťálová, Kateřina Šviková, Markéta Bauerová, Bára Šviková, Klára Himmelová

Bic: Martin Mikulec, Ondřej Müller

 

Jmenováním do SCM a SpS nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů SCM a SpS rozhodne Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ a KVS v únoru 2018.

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS na vyplacení příspěvku na zimní přípravu 2017 / 2018 pro členy RD, následovně:

Viktor Teplý                100.000,- Kč

Ondřej Teplý               200.000,- Kč

Karel Lavický              150.000,- Kč

Štěpán Novotný           50.000,- Kč

Vyplacený příspěvek se započítává do celkového budgetu jednotlivých členů RD pro rok 2018.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS na složení RD pro rok 2018 následovně:

Laser Radial:              Veronika Kozelská Fenclová

Laser Standard:          Viktor Teplý

Finn:                           Ondřej Teplý

RS:X:                          Karel Lavický

Laser Radial:              Martina Bezděková

Laser Standard:          Štěpán Novotný

Laser Standard:          Jakub Halouzka

49er FX:                     Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová (za předpokladu získání státního občanství ČR)

49er FX:                     Veronika Živná - Kateřina Živná

Nacra 17:                   Michal Koštýř - Klára Kulhánková

Ostatní LT:                 Milan Koláček

                                  David Křížek - Milan Harmáček

 

Z toho do RD A jsou zařazeni:

Laser Radial:              Veronika Kozelská Fenclová

Laser Standard:          Viktor Teplý

Finn:                           Ondřej Teplý

RS:X:                          Karel Lavický

 

do RD B jsou zařazeni:

Laser Radial:              Martina Bezděková

Laser Standard:          Štěpán Novotný

Laser Standard:          Jakub Halouzka

49er FX:                     Sára Tkadlecová / Dominika Vaďurová (za předpokladu získání státního občanství ČR)

 

Dále VV jednohlasně schválil návrh KVS na zařazení závodníků do RDJ pro rok 2018 následovně:

 

Laser Radial:              Benjamin Přikryl

Laser Radial:              Vítězslav Moučka

 

Jmenováním do RD, RDJ nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů RD a RDJ rozhodne Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ a KVS.

 

 

4) MČR 2017

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informace z proběhlého MČR ONE-DESIGN 2017 (viz zpráva garanta ČSJ v příloze).

 

M. Soušek – STK – podal informaci z proběhlého MČR ORC 2017.

 

Výkonný výbor ČSJ vyjadřuje ocenění a poděkovaní hlavním rozhodčím a organizačním týmům na letošních MČR na moři.

 

VV obdržel ve vypsaném termínu od obou spolupořadatelů MČR na moři 2018 (TPS Centrum s.r.o. a Colins Yacht Club z.s.) doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1.

Předběžné termíny konání MČR na moři 2018 jsou následující:

MČR ONE-DESING 2018 / 22. ČNR: 13. - 20. 10. 2018

MČR ORC 2018 / CHAMPAGNE RACE ORC: 3. – 11. 11. 2018

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 11. 2017.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání předsedů národních sportovních svazů, které se konalo 8. 11. 2017 v aule ČUS.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se konalo 14. 11. 2017.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – informoval o tom, že obdržel stížnost od pana Josefa Janči. Karel Bauer členy VV seznámil s obsahem stížnosti a s jednohlasným souhlasem členů VV předal stížnost k řešení Kontrolní komisi ČSJ.

 

VV obdržel žádost B. Živného o poskytnutí finančního příspěvku na nákup sady nových plachet pro olympijský ženský skif třídy 49er FX pro posádku CZE 777 Veronika Živná a Kateřina Živná. VV jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět. V případě zájmu ze strany p. Živného Výkonný výbor souhlasí s poskytnutím půjčky od ČSJ.

 

VV jednohlasně rozhodl ve věci vrácení kauce za půjčení svazového motorového člunu VSR F10 (500004) následovně: z kauce ve výši 15 000,- Kč bude panu E. Kulhánkovi navrácena částka 10 050,- Kč. Jelikož finanční částku za výměnu poškozené vrtule ve výši 4 950,- Kč nelze uplatnit na pojišťovně, a to z důvodu výrazně vyšší spoluúčasti ČSJ, bude tato částka z kauce stržena.

 

Výkonný výbor se zabýval žádostí E. Kulhánka o zapůjčení svazového motorového člunu na celou sezónu 2018. Výkonný výbor nemůže žádosti E. Kulhánka vyhovět z důvodu nedostatečného počtu svazových motorových člunů a jejich značné vytíženosti z řad reprezentantů (RD A, RD B), rozhodčích a trenérů SCM a SpS.

 

VV oznamuje, že VH ČSJ se uskuteční v sobotu 17. 3. 2018 od 10:00 v Aule ČUS na Strahově. Pozvánka s návrhem programu bude sdruženým subjektům elektronicky zaslána v lednu 2018 po konání VV.

 

 

7) Různé

 

VV projednal žádost ALT RS Feva o zařazení čtyř posádek do SCM. Výkonný výbor na návrh SÚ a KVS rozhodl posádky do SCM nezařadit, a to s ohledem na schválenou koncepci podpory lodních tříd, která počítá s podporou závodníku lodní třídy RS Feva pouze do 15 let.

 

VV a KVS gratuluje posádce české lodi HÉBÉ V k vynikajícímu výsledku v jednom z nejtěžších a nejlépe obsazených námořních závodů na světě Rolex Middle Sea Race. Jejich 3. místo celkově a 2. ve skupině v handicapu ORC, je po dřívějších medailových umístěních TŘI SESTRY SAILING TEAMU další vynikající vizitkou českého námořního jachtingu.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za září a říjen. Dále vzal VV na vědomí plán práce na listopad a prosinec (viz přílohy tohoto zápisu).

 

Dále Eva Skořepová informovala, že veletrh FOR BOAT se bude konat 9. – 11. 3. 2017.

 

M. Maier – TMK, hl. trenér ČSJ – podal informaci o tom, že průběžně probíhá zpětné předávání materiálu (motorové čluny ČSJ a plachetnice 29er) do skladu v Roudnici nad Labem.

 

 

K. Fantová – KKK – podala informaci o možném prostoru pro prezentaci jachtingu v roce 2018 v rámci akcí pořádaných na brněnském výstavišti v Brně a to konkrétně: "Voda je pohoda" v termínu 18. - 21. 1. 2018, Olympijský park 9. – 25. 2. 2018 a 26. 5. – 17. 6. 2018 se uskuteční výstava „Re:publika 1918-2018“ - prezentace jachtingu bude probíhat v relax zóně, BVV v pavilonu C.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – předložil žádost Václava Brabce, aby ČSJ zaslal na WS potvrzení, že je V. Brabec mezinárodním rozhodčím/Judge. VV žádost V. Brabce jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové poslat potvrzený formulář na World Sailing.

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – na úvod zasedání VV prezentoval spolu s Denisou Grecmanovou a Radkem Sünderhaufem formou videoprojekce členům VV projekt „Jachtařská akademie ČSJ“. Webové stránky projektu www.jacht-akademie.cz budou spuštěny nejpozději v lednu 2018.

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2017 v YC CERE.

 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ

2. Zpráva trenéra 29er SCM

3. Zpráva o činnosti 29er SCM 2017

4. Zpráva trenéra SpS

5. Zpráva trenéra SpS za 2. pololetí 2017    

6. Zhodnocení činnosti SpS ČSJ z pohledu trenéra

7. Zpráva trenéra SCM Laser

8. Zápis ze schůzí SÚ ČSJ

9. Koncepce podpory LT + trenérská struktura ČSJ

10. Seznam nominovaných do ankety Jachtař roku 2017

11. Zpráva garanta ČSJ - MČR ONE-DESING 2017

12. Přehled práce PR manažerky za září a říjen

13. Plán práce PR manažerky na listopad a prosinec

14. Zpráva o činnosti PR komise ČSJ za období 2015-2017ZPĚT