chvilku strpení...

Zápis ze zářijového jednání VV

22.09.2017 16:45 | Dana Dvořáková

Čtvrtek, 14. září 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí

Přítomni: Bauer, Maier, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: Fantová, Musil, Novotný, Smetana

KK: Švec 

 

1) Projednání zápisu

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

VV schválil jednohlasně hlasováním per rollam ze dne 30. 6. 2017 návrh KVS na rozdělení finanční podpory na účast na ME a MS dle přijaté směrnice C20 (viz tabulka v příloze).

 

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o vyplacení odměny za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně:

ME RS Feva 2017, Versoix (SUI)

1. místo Michal Koštýř -  Klára Kulhánkova - odměna 27 000,- Kč

2. místo Jakub Dobrý - Tereza Dobrá - odměna 21 290,- Kč

4. místo František Viták - Vojtěch Cibulka - odměna 16 052,- Kč

 

K úkolu 17-15 (Realizovat s KSJ smlouvy na poskytnutý příspěvek):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá standardním způsobem.

 

K úkolu 17-20 (VV ukládá pracovní skupině zpracovat aktualizaci strategie podpory lodních tříd ČSJ):

Úkol trvá. M. Maier informoval, že pracovní skupina se zatím nesešla, ale sportovní úsek ČSJ připravil podklady pro jednání pracovní skupiny.

 

 

K úkolům 17-21 (Realizovat s pořadateli MČR smlouvy na rozdělení příspěvku pro jednotlivá MČR), 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění podmínek výzvy KM ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ) a 17-33 (Realizovat smlouvy na jednotlivé akce MS/ME 2017):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá standardním způsobem.

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ. Dále podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody

 

VV jednohlasné schválil návrh KVS na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně:

Ondřej Teplý, 5. místo MEJ Finn, Marseille (FRA) - 16.067,- Kč

Ondřej Teplý, 7. místo MSJ Finn, Balatonfured (HUN) -13.492,- Kč

Jakub Halouzka, 14. místo MSJ Laser Radial, Medemblik (NED) - 14.024,- Kč

Jakub Dobrý - Tereza Dobrá, 7. místo MS RS Feva, Medemblik (NED)  - 22.356,- Kč

Michal Koštýř - Klára Kulhánková, 14. místo MS RS Feva, Medemblik (NED) - 14.024,- Kč

Zuzana Vychová - Magdaléna Holá, 14. místo MS Cadet, Bruinisse (NED)  - 9.349,- Kč

 

VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o schválení následujících nominací, došlých mezi jednotlivými zasedáními Výkonného výboru:

 

Nominace na ME BIC Techno, FRA, Kerguelen, 22. - 29. 7. 2017: Jonáš Horáček, Ondřej Müller, Mikoláš Vaszi

Nominace na MS BIC Techno, ESP, Taragona, 21. - 28. 10. 2017: Martin Mikulec, Adam Nevelöš, Adam Sadílek

Nominace na ME Raceboard, HUN, Balatonfured, 4. - 9. 9. 2017: Petr Kučera junior, Radim Kamenský

Nominace na ME Fireball, GBR, Lyme Regis, 20. - 25. 8. 2017: Martin Kubový - Roman Roček, Jiří Parůžek - Jakub Košvica, Petr Kořan - Milan Kvasnik

Nominace na MSJ RS Feva, NED, Medemblik, 22. - 27. 7. 2017: Michal Koštýř - Klára Kulhánková, Jakub Dobrý – Tereza Dobrá, Petr Tupý - Dan Viščor, trenér: Milan Hájek

Dodatečná nominace na MEJ RS Feva, SUI, Versoix, 3. - 5. 6. 2017: Michal Koštýř - Klára Kulhánková, Jakub Dobrý – Tereza Dobrá, František Viták – Vojtěch Cibulka, trenér: Milan Hájek

Dodatečná nominace na MS Cadet, NED, Bruinisse, 5. - 11. 8. 2017: Michaela Cvikrová - František Žalud, trenér: Zdeněk Parůžek

Dodatečná nominace na ME Laser Radial, ESP, Barcelona, 1. - 8. 10. 2017: Lucie Keblová

 

 

4) MČR 2017

 

M. Soušek – STK, R. Vašík – KR a K. Švec - KR – podali informace o proběhlých MČR 2017 (CaO, Tornado, Optimist, Bic Techno, Splash, Devoti One, Laser Standard, RS Feva, RS 500, FD, Finn, Star). Došlé zprávy od garantů MČR jsou přílohou tohoto zápisu.

 

M. Soušek – STK – předložil žádost ALT 29er na přeložení MČR 29er z Nových Mlýnů na Nechranice v termínu 28. 9. – 1. 10. 2017. Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil.

 

VV jednohlasně rozhodl vypsat veřejnou soutěž na spolupořadatele MČR v námořním jachtingu pro rok 2018 a odkazuje případné zájemce, aby se řídili směrnicí C1. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit výzvu na webu ČSJ a informovat o výzvě tradiční účastníky výběrového řízení. Termín pro podání předběžné žádosti do výběrového řízení je 10. října 2017.

Předběžná žádost, musí obsahovat minimálně tyto údaje:

•          identifikaci spolupořadatele

•          místo konání MČR

•          předpokládaný termín konání MČR a počet závodních dnů

•          formát závodu (ORC nebo One Design)

 

Do 10. listopadu 2017 musí zájemci přihlášku doplnit ve smyslu směrnice C1. Doplněná přihláška musí obsahovat především veškeré informace, podle kterých se dle směrnice C1 přihlášky vyhodnocují.

 

O spolupořadateli MČR na moři rozhodne VV na svém listopadovém zasedání.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 10. 9. 2017.

 

VV bere na vědomí rozhodnutí trenéra SCM LASER Michala Smolaře na rozdělení příspěvků na jednotlivé akce členů SCM a RDJ, následovně:

 

  1. MEJ U19 LASER RADIAL – Gdynia

Benjamín Přikryl        20.000,- Kč

Dybal Zdeněk             10.000,- Kč       

Kmenta Martin           10.000,- Kč

Kališová Lenka          10.000,- Kč

 

  1. MSJ U19 LASER RADIAL – Medemblik

Benjamín Přikryl        30.000,- Kč

Keblová Lucie            15.000,- Kč

Košťálová Bára          15.000,- Kč

Kmenta Martin           15.000,- Kč

 

  1. MSJ LASER 4.7 – Nieuwpoort

Keblová Lucie            30.000,- Kč

Moučka Vítězslav      45.000,- Kč

 

  1. MSJ Lar, Las U21 – Nieuwpoort

Sopoušek Radek        35.000,- Kč       

Nuc Mario                  35.000,- Kč

 

  1. MS Lar – Medemblik

Bezděková Martina    51.500,- Kč

 

  1. ME Lar, Las – Barcelona

Bezděková Martina    50.000,- Kč

Halouzka Jiří             50.000,- Kč

Přikryl Benjamín        30.000,- Kč

 

  1. MS LAS – Split

Halouzka Jiří             51.500,- Kč

 

  1. MSJ ISAF LASER – Sanya, Čína

Keblová Lucie            40.000,- Kč

Přikryl Benjamín        40.000,- Kč

 

 

 

VV bere na vědomí, že Ondřej Teplý obdržel olympijské stipendium ve výši 600 USD měsíčně, a to od září 2017 do začátku LOH 2020. Dále O. Teplý obdržel mimořádnou dotaci od ČOV ve výši 75.000,- Kč.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se konalo 5. 9. 2017.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – informoval, že se zúčastnil vernisáže v Národním technickém muzeu k zahájení výstavy „Plachetnice NIKÉ a její osudy“, která se uskutečnila 5. 9. 2017.

 

Výkonný výbor obdržel žádost Egona Kulhánka na zařazení posádky Michal Koštýř - Klára Kulhánková do reprezentace ČSJ. Výkonný výbor předal žádost Komisi vrcholového sportu. KVS bude předkládat návrh na složení Reprezentačního družstva na listopadovém zasedání VV.

 

Výkonný výbor obdržel žádost Egona Kulhánka o zapůjčení svazového člunu VSR na příští sezónu. V současné době není ještě sestaven sportovním úsekem ČSJ a KVS plán na využití svazových motorových člunů pro sezónu 2018. Žádost tudíž Výkonný výbor projedná až s celkovým návrhem předloženým sportovním úsekem ČSJ a KVS.  

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že Jacht club Frýdek-Místek (reg. č. 2401) ukončil činnost. VV bere tuto informaci na vědomí a ukládá D. Dvořákové vyřadit Jacht club Frýdek-Místek z evidence ČSJ.

7) Různé

 

VV ukládá sportovními úseku ČSJ, KVS a PR komisi připravit na listopadové zasedání VV celkové zhodnocení projektu přípravy členů RD, RDJ, SCM a SpS a projektu PR.

 

VV vzal na vědomí plán práce PR manažerky na červenec, srpen, září a říjen. Dále vzal VV na vědomí přehled práce PR manažerky za květen, červen, červenec a srpen 2017 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK  – informoval o tom, že v termínu 30. 8. - 1. 9. se na Lipně konal praktický seminář pro začínající instruktory. Dále se na Orlíku během července a srpna konalo pět jednodenních kurzů „Jachting na Hebe IV pro skauty“. Zprávy dvou účastnic kurzů jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Z. Sünderhauf – TMK  – informoval o tom, že se uskuteční dva semináře pro trenéry II. a III. třídy. První seminář se uskuteční 22. 9. – 24. 9. 2017 v Czech Sailing Centre na Nechranicích. Hlavními přednášejícími budou Jakub Kozelský, Marian Jelínek, Michael Maier, Michal Smolař, David Křížek a Jan Sedláček. Druhý seminář se uskuteční 20. 10. – 22. 10. 2017 v Jachtklubu Brno. Hlavními přednášejícími budou Antonín Mrzílek, Tomáš Klíma, Michal Kumštát, Lenka Dovrtělová a Jan Sedláček.

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – představil Projekt - Systém vzdělávání v jachtingu (viz příloha tohoto zápisu). VV vzal předložené informace na vědomí.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že ve spolupráci s Františkem Bauerem probíhá jednou týdně na Vltavě v YC CERE v rámci tělocviku dvouhodinový jachtařský trénink pro ZŠ Nedvědovo náměstí (více informací je k dispozici v dokumentu Projekt - Systém vzdělávání v jachtingu).

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o aktuálním stavu vody na Nových Mlýnech.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 12. října 2017 v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ (bude zveřejněna později)

2. Zpráva trenéra SCM 29er

3. Zprávy trenéra SPS (za srpen + 1. pololetí 2017)

4. Zprávy trenéra SCM Laser

5. Přehled PR za květen a červen 2017

6. Plán PR červenec a srpen 2017

7. Přehled PR za červenec a srpen 2017

8. Plán PR září a říjen 2017

9. Zpráva garanta ČSJ - MČR CaO

10. Zpráva garanta ČSJ - MČR Tornádo

11. Zpráva garanta ČSJ - MČR RS Feva, RS 500

12. Zpráva garanta ČSJ - MČR Laser a Splash

13. Zpráva garanta ČSJ - MČR Bic Techno

14. Zpráva garanta ČSJ - MČR Star

15. Zpráva garanta ČSJ - MČR FD

16. Projekt - Systém vzdělávání v jachtingu

17. Zpětná vazba od účastnice kurzu - Praktický seminář pro začínající instruktory na Lipně

18. Zpětná vazba od účastnice kurzu Jachting na Hebe IV pro skauty

19. Rozdělení finanční podpory na účast na ME a MS 2017ZPĚT